powerpoint presentatie deelnemersvergadering 15 december 2012

Report
Meldt u zich aan en maak
eventuele machtigingen bekend
e
2
Deelnemersvergadering van
Stichting ECI Pensioenfonds
Agenda
1. Opening (10:00u)
2. Toelichting besluit bestuur waardeoverdracht uitvoering
aan derde partij (10:05u)
3. Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie van het
pensioenfonds (10:35u)
4. Oordeel van de werkgever over liquidatie (10:50u)
5. Oordeel van het verantwoordingsorgaan over liquidatie
(10:55u)
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur
(11:00u)
7. Stemming over voorgenomen besluit tot liquidatie (11:30u
– 11:45u)
8. Bekendmaking en sluiting (12:00u)
Waar wordt straks over gestemd?
• De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden
ondergebracht bij een andere partij, als:
• Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad
(<104,1%) heeft, en
• Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft
• Dit is het geval bij pensioenfonds ECI
• Het bestuur vraagt straks dan ook uw instemming voor de
opheffing van het fonds
Keuze nieuwe uitvoerder
Verschillende mogelijke uitvoerders
•
•
•
•
•
•
•
•
Aegon
Delta Lloyd
Nationale Nederlanden
ASR
Centraal beheer Achmea
Zwitserleven
Bedrijfspensioenfonds voor de detailhandel
Pensioenfonds Grafische Bedrijven
Alleen AEGON, Delta Lloyd en Pensioenfonds Grafische
Bedrijven wilden een offerte uitbrengen
Keuze nieuwe uitvoerder
Belangrijkste kenmerken van deze uitvoerders:
Pensioenfonds PGB
• Kans op koopkrachtbehoud op lange termijn
• Kans op extra kortingen
AEGON/Delta Lloyd
• Garantie op nominaal pensioen (geen kortingen meer)
• Enige uitzondering hierop is faillissement verzekeraar
• Geen koopkrachtbehoud
PGB valt af
Drie redenen:
- Niet de laagste korting van de drie
- Kans op extra korting in 2013
- Werkgever kiest voor verzekeraar
Dus twee verzekeraars over
Voor overname pensioenrechten wordt een
verschillende prijs gevraagd:
Delta Lloyd, korting ca. 26%
Aegon, korting ca. 20%
Deze percentages zijn voor validering van de
cijfers door de accountant. Daadwerkelijke korting
kan nog +/- 1% afwijken.
Besluit bestuur
•
•
•
•
•
Bestuur heeft gekozen voor Aegon
Handtekeningen zijn gezet
Pensioenrechten per 14/12/12 overgedragen
naar Aegon
Vermogen is overgedragen
Risico’s vanaf 14/12/12 afgedekt
Wat betekent dat voor u?
•
•
•
•
Totale korting op pensioenrechten van ca. 20%
Reeds 17,5% gekort in december 2012
Restkorting in januari 2013
Pensioen uitkering januari 2013 door pensioenfonds
ECI verzorgd (voor Aegon)
• Afwikkeling pensioenfonds ECI 1e helft 2013
• Eventueel liquidatiesaldo wordt gebruikt voor
indexatie.
Toelichting op liquidatie
Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie
•
•
•
Op 8 augustus 2012 heeft het bestuur het voorgenomen
besluit tot liquidatie van het fonds.
Op 14 december rechten en vermogen naar Aegon
Instemming van deelnemersvergadering wordt gevraagd
• Ja, eens met liquidatie stichting
• Nee, niet eens met liquidatie stichting
Let op: Bestuur vraagt hiermee geen vrijwaring van hun
handelen!
Oordeel van de werkgever
• De werkgever betreurt de gang van zaken rondom het
pensioenfonds ECI in hoge mate, mede omdat daarmee
duidelijk is geworden dat de hoge extra bijdrage van de
werkgever in de afgelopen 5 jaar eigenlijk voor niets is
geweest.
• Als werkgever was het al niet verantwoord door te gaan met
deze hoge lasten, maar het feit dat de gehele situatie leidt
tot korting in de pensioenrechten voor onze medewerkers is
onverkwikkelijk.
• Anderzijds zijn we wel van mening van het bestuur niets te
verwijten is en dat de voorgenomen liquidatie van het fonds
een juist besluit is, hoe negatief bepaalde effecten ook zijn.
Oordeel van het Verantwoordingsorgaan
•Primair: het verantwoordingsorgaan heeft geen bestuurlijke
macht en heeft geen besluitvorming c.q. bestuursverantwoordelijkheid in de onderhavige besluitvorming.
•Wel heeft het bestuur het wenselijk geacht over de ontstane
situatie verantwoording af te leggen aan het verantwoordingsorgaan. Dat hebben we op prijs gesteld.
•Wij betreuren de ontstane situatie in hoge mate. Wij zijn van
mening dat de huidige situatie van het pensioenfonds en de
opstelling van de DNB weinig of geen ruimte laat voor andere
alternatieven dan liquidatie van het pensioenfonds.
•In dat kader ondersteunen we voorgenomen route die thans
gevolgd wordt, al blijft het de verantwoordelijkheid van het
bestuur van het pensioenfonds.
Gelegenheid tot stellen vragen aan het bestuur
Wie heeft er een vraag?
Stemming liquidatie
Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie
•
•
•
Op 8 augustus 2012 heeft het bestuur het voorgenomen
besluit tot liquidatie van het fonds.
Op 14 december rechten en vermogen naar Aegon
Instemming van deelnemersvergadering wordt gevraagd
• Ja, eens met liquidatie stichting
• Nee, niet eens met liquidatie stichting
Let op: Bestuur vraagt hiermee geen vrijwaring van hun
handelen!
Stemming over het voorgenomen besluit
•
Vraag: stemt u in met opheffing van de Stichting
Pensioenfonds ECI, zoals het bestuur d.d. 8 augustus
2012 heeft genomen en is beschreven in het voorgenomen
bestuursbesluit
•
Uitslag is bij meerderheid van stemmen
Uitkomst en sluiting
Het bestuur dankt u voor uw komst
en het uitbrengen van uw stem
en wenst u een goede reis naar huis
Backup slides
Toelichting bestuur op de gang van zaken
Artikel 84 van de Pensioenwet:
Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de
pensioenuitvoerder
De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht
aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de
eerstgenoemde pensioenuitvoerder.
Toelichting bestuur op de gang van zaken
Artikel 150 lid b van de Pensioenwet:
Overdracht, herverzekering of onderbrenging bij eindigen
pensioenregeling
Wanneer een pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een korte termijn
herstelplan van kracht is:
b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te
stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of
onderbrengen herverzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een
verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de
pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis
en instemming van de toezichthouder wordt gebracht

similar documents