تفسیر سوره عصر

Report
‫تفسیر سوره عصر‬
‫حسین اسماعیلی‪،‬‬
‫استاد یار دانشکده حقوق‪ ،‬دانشگاه فلیندرز‪ ،‬آدالید‪ ،‬استرالیا‬
‫پانزدهم شعبان ‪۲۰۱۲‬‬
‫سوره عصر‬
 ‫خالصه معارف قرآن‬
 Synopsis and Abstract of the Quran
‫ترجمه فارسی‬
‫به عصر سوگند‪،‬‬
‫که انسانها همه در زیانند؛‬
‫مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند‪ ،‬و یکدیگر را به‬
‫حق سفارش کرده و یکدیگر را به صبر توصیه نمودهاند!‬
‫چهار اصل برای خوشبختی و سعادت انسان‬
‫ایمان ‪‬‬
‫اعمال صالح ‪‬‬
‫حق ‪‬‬
‫صبر ‪‬‬
‫)‪(Faith‬ایمان‬
‫‪Plato: "an unswerving faith in the capacity of the human‬‬
‫‪mind to attain absolute truth and to use this truth in the‬‬
‫‪rational direction of human life and affairs . . . pictures the‬‬
‫‪Supreme Being as perfect, unchangeable and the author of‬‬
‫"‪truth.‬‬
‫در معجم الفاظ قرآن ‪ ،‬ايمان اين چنین تعريف مي شود که ايمان گرايش ‪‬‬
‫قلبي و وابستگي فکري و اعتقادي و رواني به يک معبود به يک قلب‬
‫حاکم و مرکز است به شکلي که انسان طبق آن عمل کند و به لوازم‬
‫ايمان و تعهدات آن پايبند باشد‬
‫لغت نامه دهخدا مي نويسد ‪:‬امن ‪ ،‬ايمن شدن ‪ ،‬بي هراس شدن ‪ ،‬بي ‪‬‬
‫بیم شدن ‪ ،‬اعتماد کردن ‪ ،‬امین پنداشتن ‪ ،‬آرامش قلب مقابل خوف‪.‬‬
‫)‪(Faith‬ایمان‬
‫ُّور ‪‬‬
‫اَلل ّ ُه َولِ ُّ‬
‫ما ِ‬
‫ن الظُّلُ َ‬
‫ج ُهم ِم َ‬
‫ي الَّ ِذ َ‬
‫خر ُ‬
‫ت اِلَي الن ِ‬
‫ين ا َم ُنوا ُي ِ‬
‫هست ایمان از پى پروردگى‬
‫‪ ‬آفرین‪ ،‬جانآفرین پاک را‬
‫نیست ایمان از پى پژمردگى ‪‬‬
‫موالنا‬
‫آنکه جان بخشید و ایمان‪ ،‬خاک را»‬
‫منطقالطیر‬
‫( ایمان‬Faith)
 Faith has to do with things that are not seen and hope
with things that are not at hand.
Thomas Aquinas
‫ایمان‬
‫ایمان واقعی بر اعمال انسان تاثیر دارد ‪‬‬
‫هر گاه اعمال نیکویت تو را شادمان کند و کردار و اعمال بدت تو را ‪‬‬
‫ناراحت کند ‪ ،‬پس بدان که تو مومن هستی‪.‬‬
‫پیامبر (ص)‬
‫اعمال)در فقه و حقوق(‬
‫واجب ‪‬‬
‫مستحب ‪‬‬
‫مباح ‪‬‬
‫مکروه ‪‬‬
‫حرام ‪‬‬
‫امااخالق و احسان (اصول اخالقی و عرفانی) الزم است تا فوائد عملی ‪‬‬
‫بار بیاورد‬
‫نیت ‪‬‬
‫اعمال صالح‬
‫واجب ‪‬‬
‫مستحب ‪‬‬
‫مباح ‪‬‬
‫کوچک یا بزرگ‪ :‬برداشتن یک سنگ یا زباله از سر راه مردم تا نجات جان ‪‬‬
‫هزاران انسان‬
‫اعمال صالح‬
‫شرّاً یَ َر ُه ‪‬‬
‫ل ذَرّ ٍة َ‬
‫ل ذ ََّر ٍة َ‬
‫ل ِم ْثقا َ‬
‫ن یَ ْع َ‬
‫ل ِم ْثقا َ‬
‫ن یَ ْع َ‬
‫َف َ‬
‫م ْ‬
‫خ ْیراً یَ َر ُه َو َم ْ‬
‫م ْ‬
‫م ْ‬
‫انتم فی الجنه فا اسلو هللا آن ال یخرجکم منها‪ ،‬‬
‫امام صادق‬
‫ما (انسانها) همان اعمال خوب و بدمان هستیم و صفت و اعمال خوب و ‪‬‬
‫بد ماست که در ما تبلور پیدا میکند‪.‬‬
‫مصطفی محقق داماد‪ ،‬روشنگری دینی (‪ ،)۱۳۸۶‬جلد دوم‪۱۵۰ ،‬‬
‫بیرون رفتن از بهشت در همین دنیا اتفاق میافتد ‪‬‬
‫مصطفی محقق داماد‪ ،‬روشنگری دینی (‪ ،)۱۳۸۶‬جلد دوم‪۱۵۰ ،‬‬
‫حق‬
‫ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أن هللا هو ‪‬‬
‫ن هللا هو الحق و أ ّ‬
‫«ذلک بأ ّ‬
‫العلي الکبیر»؛ (الحج‪[ )62 ،‬آري‪ ]،‬اين بدان سبب است که خدا خود‬
‫حق است و آنچه به جاي او مي خوانند‪ ،‬باطل است و اين خداست که‬
‫واال و بزرگ است‪.‬‬
‫حق و باطل ‪‬‬
‫‪ Right and wrong‬‬
‫‪ Ethics (moral philosophy) is a branch of philosophy‬‬
‫‪that systemises and discusses the concepts of right and‬‬
‫‪wrong behavior‬‬
Right and Wrong
 It is the greatest good to the greatest number of people
which is the measure of right and wrong.
Jeremy Bentham
‫صبر‬
‫ین (سوره ‪‬‬
‫صلو ِة اِ َّ‬
‫ن الل ّ َه َم َ‬
‫صابِ ِر َ‬
‫َیا ایُّ َهاالَّ َ‬
‫ذین آ َم ُنوا ْ‬
‫ع ال َّ‬
‫ص ْب ِر َو ال َّ‬
‫ینوا بِال َّ‬
‫اس َت ِع ُ‬
‫بقره‪،‬آیه‪)153‬‬
‫اى افرادى که ایمان آورده اید! از صبر (واستقامت) و نماز‪ ،‬کمک بگیرید;‬
‫(زیرا) خداوند با صابران است‪.‬‬
‫ه ِذ ِه الدُّنیا ‪‬‬
‫ُل َیا ِ‬
‫س ُنوا فی َ‬
‫ح َ‬
‫ذین آ َم ُنوا اتَّ ُقوا َربَّکُم لِلَّ َ‬
‫ى الَّ َ‬
‫ع َبا ِد َ‬
‫ذین اَ ْ‬
‫‪10‬ـ ق ْ‬
‫حساب‬
‫َیر ِ‬
‫ه َوا ِ‬
‫رض الل ّ ِ‬
‫س َع ٌ‬
‫س َن ٌ‬
‫ة اِنَّ َ‬
‫ح َ‬
‫َ‬
‫صابِ ُرونَ أَج َر ُ‬
‫ما ُیو َّفى ال َّ‬
‫ة َو اَ ُ‬
‫هم بِغ ِ‬
‫(سوره زمر‪ ،‬آیه‪)10‬‬
‫بگو «اى بندگان من که ایمان آورده اید از (مخالفت) پروردگارتان‬
‫بپرهیزید‪ ،‬براى کسانى که در این دنیا نیکى کرده اند‪ ،‬پاداش نیکى‬
‫است و زمین خدا وسیع است (اگر تحت فشار سران کفر بودید‪،‬‬
‫مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش خود را بى حساب دریافت مى‬
‫دارند‪.‬‬
‫صبر‬
‫ع ِمن ‪‬‬
‫صحبَ ُة‬
‫ج‬
‫نه ُر‬
‫ن ال َّ‬
‫ض َع ِ‬
‫لم َف ِ‬
‫َفأَ َّما ال ِ‬
‫ع ِم َ‬
‫كوب ال َ‬
‫ة َو َرف ٌ‬
‫البرار َو َرف ٌ‬
‫م ُ‬
‫میل‪َ ،‬و ُ‬
‫ُ‬
‫ح ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫فو َو‬
‫خ‬
‫ح ِب ِ‬
‫ب صا ِ‬
‫ساس ِ‬
‫هى ال َ‬
‫ال َ‬
‫ة َو تَ َ‬
‫َ‬
‫ش ِّ‬
‫ه ِمن َمعالِى ال َّد َرجاتِ َو ال َع ُ‬
‫یر َوتَ َق ُّر ُ‬
‫خ ِ‬
‫ه؛‬
‫م ِ‬
‫حل ِ‬
‫ل بِ ِ‬
‫مت َفهذا ما َي َت َ‬
‫ل َو ال َ‬
‫ال َ‬
‫ص ُ‬
‫معروفُ َو ال َّ‬
‫ش َّع ُ‬
‫م َه ُ‬
‫ب لِلعاقِ ِ‬
‫حاصل بردبارى‪ :‬آراسته شدن به خوبیها‪ ،‬هم نشینى با نیكان‪ ،‬ارجمند‬
‫شدن‪ ،‬عزيز گشتن‪ ،‬رغبت به نیكى‪ ،‬نزديك شدن بردبار به درجات عالى‪،‬‬
‫گذشت‪ ،‬آرامش و تأنى‪ ،‬احسان و خاموشى‪ .‬اينها‬
‫ثمره بردبارى عاقل است‪.‬‬
‫پیامبر (ص)‬
‫صبر‬
‫باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش ‪‬‬
‫بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش‬
‫ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال‬
‫مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش‬
‫حافظ شیرازی‬
‫حرکت جمعی‬
‫صبر و حق اعمال اجتماعی هستند (حرکت جمعی الزم است)‪ .‬‬
‫‪ Contribution to the community‬‬

similar documents