VGK PIRMININK* SUSIRINKIMAS

Report
VGK PIRMININKŲ
SUSIRINKIMAS
Klaipėdos r. PPT vyr. logopedė Vyginta Vaišvilaitė – Pranienė
2013 – 02 – 25
KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI, KAI VAIKAS
VERTINAMAS PPT?
Ikimokyklinių įstaigų vaikų
vertinimui pirmą kartą
Ikimokyklinių įstaigų vaikų
pakartotiniam vertinimui

Tėvų sutikimas (6 priedas).

Tėvų sutikimas (6 priedas).

Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl specialiųjų
ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio Įvertinimo
kopija (5 priedas, kurį užpildo visi įstaigoje dirbantys
specialistai: spec. pedagogas, logopedas, psichologas, soc.
pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas).


PPT duomenų apie mokinį anketa, kurią užpildo tėvai
(būtina nurodyti tėvų telefono numerį).
Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/
pakartotinio Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį
užpildo visi įstaigoje dirbantys specialistai: spec.
pedagogas, logopedas, psichologas, soc. pedagogas,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas).


Vaiko stebėjimo kortelė (1 priedas).
PPT duomenų apie mokinį anketa, kurią užpildo
tėvai (būtina nurodyti tėvų telefono numerį).
Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą, išrašą
apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo išrašą,
pristatomos jų kopijos arba išrašai iš medicininės kortelės
(esant poreikiui).

Vaiko stebėjimo kortelė (1 priedas).


PPT pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedo kopija
arba sena 5 formos kopija).

Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą,
išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo
išrašą, pristatomos jų kopijos arba išrašai iš
medicininės kortelės (esant poreikiui). Taip pat
pristatomos anksčiau atliktų vertinimų iš Klaipėdos
PPT, PPC, VRC ir kt. kopijos.

Į PPT besikreipiantys tėvai, kuriems kyla vaiko ugdymo
sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų), pristato
gimimo liudijimą ir išrašus iš medicininės kortelės.
KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI, KAI VAIKAS
VERTINAMAS PPT?
Moksleivių vertinimui pirmą
kartą
Moksleivių pakartotiniam
vertinimui

Tėvų sutikimas (6 priedas).


Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio
Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį užpildo visi
įstaigoje dirbantys specialistai: spec. pedagogas,
logopedas, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas).
PPT duomenų apie mokinį anketa, kurią užpildo tėvai
(būtina nurodyti tėvų telefono numerį).
PPT mokinio ugdymosi proceso įvertinimo anketa
(pildo klasės ar dalyko mokytojas).
PPT mokinio pasiekimų įvertinimo lentelė arba
išrašas iš TAMO dienyno su prierašais ar pasiektas
minimalus tos klasės pasiekimų lygmuo.

Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą,
išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo
išrašą, pristatomos jų kopijos arba išrašai iš
medicininės kortelės (esant poreikiui).
Į PPT besikreipiantys tėvai, kuriems kyla vaiko
ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir
kitų), pristato gimimo liudijimą ir išrašus iš
medicininės kortelės.










Tėvų sutikimas (6 priedas).
Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio
Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį užpildo visi
įstaigoje dirbantys specialistai: spec. pedagogas,
logopedas, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas).
PPT duomenų apie mokinį anketa, kurią užpildo tėvai
(būtina nurodyti tėvų telefono numerį).
PPT mokinio ugdymosi proceso įvertinimo anketa
(pildo klasės ar dalyko mokytojas).
PPT mokinio pasiekimų įvertinimo lentelė arba
išrašas iš TAMO dienyno su prierašais ar pasiektas
minimalus tos klasės pasiekimų lygmuo.
PPT pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedo kopija
arba sena 5 formos kopija).
Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą,
išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo
išrašą, pristatomos jų kopijos arba išrašai iš
medicininės kortelės (esant poreikiui). Taip pat
pristatomos anksčiau atliktų vertinimų iš Klaipėdos
PPT, PPC, VRC ir kt. kopijos.
MOKINIŲ PAŽANGOS VERTINIMAS

Mokinių vertinimas atliekamas remiantis Bendraisiais ugdymo planais.

Vežant mokinį į PPT turite pristatyti Pasiekimų vertinimo lentelę arba
išrašą iš TAMO dienyno, kur reikia pažymėti, kokį lygį ir pagal kokią
programą mokinys pasiekė/nepasiekė.

Po visais aprašais būtina pasirašyti.
EGZAMINŲ PRITAIKYMAS
Egzaminų pritaikymas vyksta remiantis ankstesniaisiais ŠMM ministro
priimtais teisės aktais:
1. 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2558 ,,Dėl pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ .
2. 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V-258 „Dėl pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties
formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams,
buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ .
3. 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1770 ,,Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 ,,Dėl pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
Prašome atkreipti dėmesį į LR sveikatos apsaugos bei švietimo ir
mokslo ministrų 2003.01.08 įsakymą Nr. V-11-18.
PASTABA. DAR TURĖTŲ BŪTI KAŽKOKIŲ PASIKEITIMŲ, APIE KURIUOS
GALĖSIME PRANEŠTI ARTIMIAUSIU METU (TIKIUOSI  ).
KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI, NORINT GAUTI
EGZAMINŲ PRITAIKYMO PAŽYMĄ?

Tėvų sutikimas (6 priedas).

Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/
pakartotinio Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį užpildo įstaigoje dirbantys specialistai: spec.
pedagogas, logopedas).

PPT pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (7 priedo
kopija (jei vertintas PPT) arba 8 priedo kopija (jei PPT vertinimas nebuvo atliktas)).

PPT mokinio ugdymosi proceso įvertinimo anketa (pildo lietuvių k. ir matematikos
mokytojai).

Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo
pažymėjimą, išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo išrašą, pristatomos jų
kopijos arba išrašai iš medicininės kortelės (esant poreikiui). Taip pat pristatomos anksčiau
atliktų vertinimų iš Klaipėdos PPT, PPC, VRC ir kt. kopijos.
IŠVADŲ PERFORMULAVIMAS
Ikimokyklinių įstaigų vaikų
Išvadų performulavimui
Moksleivių Išvadų
performulavimui

Tėvų sutikimas (6 priedas).


Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio
Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį užpildo visi
įstaigoje dirbantys specialistai: spec. pedagogas,
logopedas, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas).


Vaiko stebėjimo kortelė (2 priedas).

PPT pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedo kopija
arba sena 5 formos kopija).

Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą,
išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo
išrašą, pristatomos jų kopijos arba išrašai iš
medicininės kortelės (esant poreikiui). Taip pat
pristatomos anksčiau atliktų vertinimų iš Klaipėdos
PPT, PPC, VRC ir kt. kopijos.




Tėvų sutikimas (6 priedas).
Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio
Įvertinimo kopija (5 priedas, kurį užpildo visi
įstaigoje dirbantys specialistai: spec. pedagogas,
logopedas, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas).
PPT mokinio ugdymosi proceso įvertinimo anketa
(pildo klasės ar dalyko mokytojas).
PPT mokinio pasiekimų įvertinimo lentelė arba
išrašas iš TAMO dienyno su prierašais ar pasiektas
minimalus tos klasės pasiekimų lygmuo.
PPT pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedo kopija
arba sena 5 formos kopija).
Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar
psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą,
išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo
išrašą, pristatomos jų kopijos arba išrašai iš
medicininės kortelės (esant poreikiui). Taip pat
pristatomos anksčiau atliktų vertinimų iš Klaipėdos
PPT, PPC, VRC ir kt. kopijos.
IŠVADŲ PERFORMULAVIMO LAIKAS

Klaipėdos r. ikimokyklinių įstaigų vaikams - 2013 m. kovo mėn.

Klaipėdos r. pradinių, pagrindinių mokyklų ir progimnazijų
mokiniams – 2013 m. balandžio mėn.

Klaipėdos r. vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniams – 2013 m.
gegužės mėn.
DĖKOJU VISIEMS
UŽ DĖMESĮ

similar documents