IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering

Report
IP-telefoni/VoIP/BBT
…og opprinnelsesmarkering
Stig Solberg – IKT-forum 2013
Agenda…
…om IP-telefoni
Definisjoner
IP-telefoni
Samlebetegnelse for teknologier som benytter IP-teknologi for
overføring av tale og andre former for informasjon som tidligere
stort sett har vært overført over det tradisjonelle telenettet/PSTN.
Internett og NGN
Internett (med stor ”I”) er den åpne, globale, elektroniske
kommunikasjonsinfrastrukturen som har sitt utspring i ARPANET.
NGN er et lukket IP-nett som kan brukes både som en erstatning
til dagens PSTN, men også som en infrastruktur for integrasjon av
alle typer tjenester.
IP-telefoni sett i henhold til regulering
og krav
Ekomloven
– Bygger på prinsippet om teknologinøytralitet
– Offentlig telefonitjeneste er definert i § 1-5
PTs prinsippnotat for BBT
– Kat 1 ”ikke tilrettelagt” - ingen konklusjon
– Kat 2 ” delvis tilrettelagt” - ekomtjeneste, men ikke
telefontjeneste
– Kat 3 ”tilrettelagt” – telefontjeneste
– Nomadiske tjenester under kat 3. Anledning til å søke om midl.
dispensasjon fra enkelte krav
Fra PSTN til IP-telefoni
1990
PSTN
Tilbyder 1
”Telenettet”
2009
IP-telefonitilbyder
2030?
Tilbyder 2
PSTN-tilbyder
Fremtidens telenett
IP-telefonitilbyder
1
IP-telefonitilbyder
2
Hva er IP-telefoni?
Ren IP-telefoni
IP-telefonitjener
IP-nett
SIP
Tale
Hybrid
IP-telefonitjener
Telefonsentral
IP-nett
Gateway
Ulike former for IP-telefoni
Tradisjonelt telenett
Neste Generasjon Nett (NGN)
Aksessavhengig IP-telefoni
Delvis aksessavhengig IP-telefoni
Aksessuavhengig IP-telefoni
p2p-basert IP-telefoni à la Skype
Mer og mer IP-telefoni
Hvor bør gatewayen stå?
Hvilken rolle bør PSTN ha?
Noen utfordringer ved IP-telefoni og
opprinnelsesmarkering
Regulatorisk bakgrunn
– Ekomloven § 2-6
• Gjelder:
– Tilbyder av offentlig telefontjeneste
– Eier av elektronisk kommunikasjonsnett
• Uten betaling fra sluttbruker
• Skal sikre at telefonnummer etc overføres for alle anrop til
nødetatene.
– 2004: PT åpnet for dispensasjoner.
Dagens «fakta»
– Tilbydernes oppfyllelse av kravene er svært ulike.
– Det er ISP’ene (aksessleverandørene) som med dagens teknologi og
nettstrukturer, har mulighet for å spore et nødanrops geografiske
lokasjon.
– Aksessnettets topologi og utstyr avgjør i stor grad avgjør hvor presist
geografisk lokalisering kan gjøres. PT har så langt ikke vurdert
aksessleverandørenes plikt i lys av ekomloven § 2-6 tredje ledd.
– ECRIT (IETF) er i ferd med å bli en standardisert løsning i denne
sammenheng, men også her ligger det begrensninger.
– ETSI E2NA M_493
Litt om «Service Attributes» i NRDB
ECPS (Emergency Call Positioning System)
Service Attribute: Indicates the type of network. The following
values are allowed (according to [1]):
F1
Fixed Network, Customer of Network Operator
F2
Fixed Network, Customer of Reseller
M1
Mobile Network, Customer of Network Operator
M2
Mobile Network, Customer of Reseller
B1
VoIP, Fixed address, Customer of IP Network Operator (ISP)
B2
VoIP, Fixed address, Customer of Reseller
I1
VoIP, moveable subscription, Customer of Network Operator (ISP)
I2
VoIP, moveable subscription, Customer of Reseller
[1/2]
Litt om «Service Attributes» i NRDB
ECPS (Emergency Call Positioning System)
[2/2]
 2 «ferske» eksempler:
Sluttbruker har en smarttelefon.
• På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient.
• Denne klienten benytter mobiltelefonnummeret.
• Hvilken Service Attribute bør benyttes?
• Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering
etc.?
Sluttbruker har en smarttelefon.
• Sluttbruker er også juridisk eier av en ikke-nomadisk VoIP-klient
(fasttelefon, kategori B1 eller B2).
• På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient.
• Denne klienten benytter sammen nummer som den ikkenomadiske VoIP-klienten.
• Hvilken Service Attribute bør benyttes?
• Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering
etc.?
Fasttelefoniabonnement - Utvikling
Fastnettrafikken - Utvikling
ETSI E2NA – M493
This document describes a single functional architecture
to support European requirements as outlined in mandate
M/493 on emergency caller location determination and
transport, in particular for the case where VoIP service
provider and one or several network operators - all serving
the customer in the establishment of an emergency call are independent enterprises needing to co-operate to
determine the location of the (nomadic) caller. The
architecture identifies all necessary interfaces, which are
needed to fulfil the requirements outlined in EC Mandate
M/493, and provides a basis for possible protocols to be
used on those interfaces.
IP-telefoni: Opprinnelsesmarkering
Noen konklusjoner
–
Ekomloven og forarbeidene: Må forstås slik at kravet til
opprinnelsesmarkering gjelder uansett hvordan telefonitjenesten
produseres.
–
IP-telefoni har mange «valører»…
–
Tekniske løsninger for nøyaktig opprinnelsesmarkering også må
utvikles for (potensielt) nomadisk IP-telefoni.
–
PT forventer at de aktuelle tilbyderne følger med på
internasjonalt arbeid på dette området (som IETF ECRIT, ETSI
E2NA M493 og ETSI EMTEL).
–
Aksesstilbydere er å anse som ”eier av elektronisk
kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig
telefontjeneste”
PSAP
ESRF
Spørsmål ?!

similar documents