Köztisztviselői törvény 6.

Report
A köztisztviselő díjazása
Miből áll a köztisztviselő illetménye?
A
köztisztviselő
a
közszolgálati
jogviszonya
alapján
havonta
illetményre jogosult.
Az illetményt száz forintra kerekítve
kell megállapítani. A kerekítés nem
minősül munkáltatói intézkedésen
alapuló,
az
általánostól
eltérő
illetmény megállapításnak.
•
Az illetmény
– alapilletményből
– illetménykiegészítésből és
– illetménypótlékból áll.
• A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt I.,
• a középiskolai végzettségű köztisztviselőt II.,
• az ügykezelőt a III.
osztályba kell besorolni.
A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.
Illetményalap
Hogyan határozzák meg az
illetményalapot?
– Évente
– az állami költségvetésről szóló törvény
állapítja meg
– nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi
illetményalap.
• Az egyes osztályok
– emelkedő számú fizetési fokozataihoz
– növekvő szorzószámok tartoznak.
– A szorzószám és az illetményalap szorzata
határozza meg az egyes osztályok
különböző
fokozataihoz
tartozó
alapilletményt.
Eltérítés…
– A hivatali szerv vezetője
– át nem ruházható hatáskörében,
– a tárgyévet megelőző év szakmai
munkája értékelése alapján
– a tárgyévre vonatkozóan
– a köztisztviselő besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét
– legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy
– legfeljebb
20%-kal
csökkentett
mértékben állapíthatja meg.
– Döntési időpont az eltérítésről:
– Az eltérítésről minden év január 31-éig
– helyi önkormányzatnál március 1-jéig
Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben
nem módosítható.
A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester
– a teljesítményértékeléstől függően – személyi
illetmény megállapítására is jogosult.
Az illetmény nem haladhatja meg a KSH által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét.
Főosztályvezető
alapilletménye
– vezetői munkájuk értékelésétől függően
– át nem ruházható hatáskörében
– legfeljebb 30%-kal megemelhetik, vagy
– legfeljebb
20%-kal
csökkentett
mértékben állapíthatják meg.
• A
köztisztviselő
korábban
már
megállapított alapilletménye legfeljebb
20%-kal csökkenhet.
• Az
illetmény-összetevők
változása
esetén a köztisztviselő illetményét újra
meg kell állapítani.
Hogyan állapítják meg a
vezetők alapilletményét?
A vezető alapilletménye:
– főosztályvezető esetében az illetményalap 8szorosa,
– főosztályvezető-helyettes
illetményalap 7,5-szerese
esetében
az
– osztályvezető esetében az illetményalap 7szerese.
A vezetői illetménypótlék
mértéke
– főosztályvezető esetén az alapilletmény
30%-a,
– főosztályvezető-helyettes
alapilletmény 20%-a,
esetén
– osztályvezető
10%-a.
alapilletmény
esetén
az
az
Illetménypótlék
Milyen illetménypótlékokra jogosult
a köztisztviselő?
–A
köztisztviselő
jogosult.
illetménypótlékra
– Az
illetménypótlék
mértékét
illetményalap
százalékában
meghatározni.
az
kell
• Éjszakai pótlékra
– 22,00 és 6,00 óra közötti munka.
–A
pótlék
mértéke
óránként
az
illetményalap 0,14%-a.
– Abban az esetben, ha a munkaidőbeosztás részben esik 22,00 és 6,00 óra
közé, az éjszakai pótlék időarányosan jár.
• gépjárművezetési pótlék:
– Ha
a
kt.
rendszeresen
hivatali
gépjárművet vezet és
– ezáltal
külön
gépjárművezető
foglalkoztatása szükségtelen.
– A pótlék mértéke az illetményalap 13%a.
• Egészségkárosítás miatti pótlék:
–a
kt.
a
munkavégzése
nagyobb
egészségkárosító
kockázatok
között
történik, vagy
– egészségének védelme csak olyan egyéni
védőeszköz
állandó
vagy
tartós
használatával valósítható meg, amely a
köztisztviselő
számára
fokozott
megterhelést jelent.
– A pótlék mértéke az illetményalap 45%-a.
• Az
illetménypótlékra
munkaköröket a hivatali
vezetője állapítja meg.
jogosító
szervezet
• Ha a köztisztviselő olyan munkakört
tölt be, amelyben idegen nyelv
használata szükséges idegennyelvtudási pótlékra jogosult.
• Az idegennyelv-tudást igazolása:
• - az államilag elismert nyelvvizsga eredményét
igazoló bizonyítvánnyal vagy
• azzal egyenértékű okirattal
• C típusú felsőfokú nyelvvizsgának minősül a
köztisztviselő külföldön szerzett közigazgatási
tárgyú felsőfokú végzettsége, vagy
•
az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve
vezetőképzési
végzettsége,
ha
a
képzés
időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja.
• Az idegenyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket
és
munkaköröket
a
munkáltatói
jogkör
gyakorlója állapítja meg.
• A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
– felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az
illetményalap 50%-a,
– az A vagy B típusú nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
– középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az
illetményalap 30%-a,
– az A vagy B típusú nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
• Az angol, francia és német nyelvek tekintetében a
pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke
nyelvvizsgánként
– felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az
illetményalap 100%-a,
– középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az
illetményalap 60%-a,alapfokú C típusú nyelvvizsga
esetében az illetményalap 15%-a.
• Ha a kt. angol, francia, vagy német
nyelvből
A
vagy
B
típusú
nyelvvizsgával rendelkezik,
– Felsőfokú esetén 50%
– Középfokú esetén 30 % pótlék
Fontos!
• Ha ugyanazon nyelvből van azonos
típusú,
de
különböző
fokozatú
nyelvvizsga a magasabb mértékű
pótlékra jogosult.
Képzettségi pótlék
–A
feladatkör
szakszerűbb
ellátását
biztosító tudományos fokozat, valamint
– a feladatkörön belüli szakképesítés,
szakképzettség elismeréseként
képzettségi pótlékot állapíthatnak meg.
• A Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékletében fel kell tüntetni
–A
képzettségi
pótlékra
jogosító
munkaköröket és képzettségeket.
A képzettségi pótlék mértéke
• a) doktori (PhD) fokozat vagy az azzal egyenértékű, vagy
ennél magasabb tudományos fokozat esetén az
• illetményalap 75%-a,
• b)
felsőfokú
iskolai
rendszerű
képzésben,
továbbképzésben szerzett további szakképesítés,
• szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,
• c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben
vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú
• szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség
esetén az illetményalap 40%-a,
• d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben
szerzett további szakképesítés, szakképzettség
• esetén az illetményalap 30%-a.
Fontos!
• A
több
feltételnek
is
megfelelő
köztisztviselő csak egy, a magasabb
összegű pótlékra jogosult.
• A képzettségi pótlék szempontjából
azonos szintű oklevél vagy szakképesítés
esetén
is
csak
egyszeres
pótlék
állapítható meg.
• (6) A felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő nem jogosult képzettségi
pótlékra, ha iskolarendszeren kívüli
középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
Hogyan történik az illetmény
kifizetése?
• A köztisztviselő által választott fizetési
számlára történő átutalással,
• fizetési
számla
hiányában
pénzforgalmi
számláról
történő
készpénzkifizetés kézbesítése útján
történik.
Mennyi lehet a helyettesítési
díj összege?
• Akkor jár, ha az eredeti munkakörén
kívül a kt. a munkakörébe nem
tartózó munkát is végez.
Mértéke:
• Időarányosan
a
helyettesítő
köztisztviselő illetményének 25-50%-ig
terjedhet.
Figyelem!
• Nem jár helyettesítési díj, ha
• a) a helyettesítés a vezető munkaköri
kötelezettsége,
• b) a helyettesítés rendes szabadság
miatt szükséges.
Kiküldetés
• A közigazgatási szerv a szokásos
munkavégzési
hely
szerinti
településen
kívüli
munkavégzésre
kötelezheti a köztisztviselőt.
Milyen szabályok
vonatkoznak a kiküldetésre?
• Feltétele:
• a
köztisztviselő
a
kiküldetés
időtartama alatt is a munkáltató
irányítása és utasítása alapján végezze
a munkát.
• Aránytalan sérelemmel nem járhat.
• Élelmezési költségtérítés (napidíj) jár.
Napidíj mértéke:
• 1 napi illetményalap 25%-a.
• Havonta
a
számításnál
munkanappal számolunk!
21
• Napi átalányként is kiszámolható,
több hónapos kiküldetésnél.
Napidíj egyéb szabályai:
• Ha nem éri el a napi 8 órát, akkor a
napidíj fele jár.
• Ha nem éri el a napi 4 órát, akkor
nem jár napidíj.
• A napidíjon felül az egyéb indokolt és
szükséges költségek is a munkáltatót
terhelik.
Egyéb juttatások
• Jubileumi jutalom.
• 25;30;35; és 40 év közszolgálat után
jár.
• Adott napon érvényes!!!
Jubileumi jutalom mértéke
• A jubileumi jutalom
• a) 25 évi közszolgálati jogviszony
kéthavi,
• b) 30 évi közszolgálati jogviszony
háromhavi,
• c) 35 évi közszolgálati jogviszony
négyhavi,
• d) 40 évi közszolgálati jogviszony
öthavi
• illetménynek megfelelő összeg.
esetén
esetén
esetén
esetén
Fontos!
A köztisztviselő nem jogosult jubileumi
jutalomra, ha másik foglalkoztatási
jogviszonyban már megkapta.
Nyugdíjazásakor ki kell fizetni:
• a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi
jutalmat;
• b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi
jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító
• szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
• c) a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi
jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító
• szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra,
• d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi
jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító
• szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.
Ha meghal a kt.,
• A jubileumi jutalmat az örökösnek kell
kifizetni.
Milyen cafetéria juttatások
illetik meg a köztisztviselőt?
1.)-Üdülési csekk
-Munkáltatói
üdülőben
üdülési
szolgáltatás
Mértéke 1 évben: Max. a minimálbér
összege
2.)Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi
étkeztetés, közétkeztetés
Mértéke:
max.18000ft/hó
(minden
megkezdett hónap.)
• 3.) Széchenyi Pihenő Kártya
• Mértéke: max. 300ezer ft/év
• 4.)internetszolgáltatásra
• Mértéke: max. 5000ft
• 5.) Iskolakezdési támogatás
• Mértéke: tanulónként a minimálbér max.
30 %-a.
• 6.) Helyi utazásra szóló bérlet (számlával,
a kt. Nevére szól)
• 7.)
Önkéntes
kölcsönös
nyugdíjpénztárba utalás
• Mértéke: max. minimálbér 50%-a.
Önkéntes
kölcsönös
egészségpénztárba utalás
• Mértéke: max. minimálbér 30%-a.
Foglalkoztatói
intézménybe
nyugdíjszolgáltató
Mértéke: max. minimálbér 50%
Milyen juttatásokat biztosíthat a
munkáltató a köztisztviselőnek?
• Visszatérítendő ill. vissza nem térítendő
szociális,
kulturális,
egészségügyi
juttatásokat.
– lakhatási,
lakásépítési,
-vásárlási
támogatás,
– albérleti díj hozzájárulás,
– családalapítási támogatás,
– szociális támogatás,
– illetményelőleg,
– tanulmányi
ösztöndíj,
képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
Milyen támogatásban részesíthető a
nyugállományú köztisztviselő?
• Pénzbeli vagy természetbeni
– A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli
és természetbeni támogatások:
– a) eseti szociális segély,
– b) jövedelem-kiegészítés,
– c) temetési segély,
– d) kedvezményes étkeztetés,
– e) kedvezményes üdültetés,
– f)
egyes
szolgáltatások
kedvezményes
igénybevétele.
Milyen elismerésekben
részesíthető a köztisztviselő?
• a) pénz- vagy tárgyjutalom,
• b) hazai vagy külföldi jutalomüdülés,
• c) a miniszter által adományozott,
névre szóló emléktárgy,
• d) a miniszter által alapított kitüntető
cím, díj, plakett, oklevél, emléklap
stb.,
• e) kitüntetés.
Fontos!
• A pénzjutalom összege 1 naptári
évben max. az illetményalap 10-szere.
Milyen adatokat kell szolgáltatni a
jutalmazással kapcsolatban?
• A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter részére
elektronikus úton adatotszolgáltatás, ami kiterjed:
• a) a köztisztviselő technikai azonosító kódjára,
• b)
szervezeti
egységére,
besorolására,
vezetői
megbízására,
• c) a kifizetés időpontjára,
• d) az illetményére,
• e) a jutalmára,
• f) a tartós távollétére,
• g) a közszolgálati jogviszonyának keletkezésére,
megszűnésére, áthelyezésére,
• h)
munkáltatójának,
szervezeti
egységének
jutalomkeretére.

similar documents