Tài liệu tập huấn thanh tra diện rộng thuê bao di động trả

Report
THANH TRA DIỆN RỘNG
THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC
Trần Võ Hạnh
Phó trưởng phòng TTra VT&CNTT
1
4/9/2015
Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Sự cần thiết
Mục đích
Kết quả
Phương pháp
Nội dung
Xử lý VPHC
Báo cáo
Một số điểm cần lưu ý
4/9/2015
I. Sự cần thiết
1. Từ 2007 – nay: 3 qđ qlý QĐ 03, TT22, TT04
2. Thanh tra, kiểm tra: nhiều đợt, diện rộng, các Sở, TTra Bộ
làm…
3. Thông tin thuê bao không chính xác:
• Lừa đảo, đe dọa, quấy rối…
• Phát tán tin nhắn rác: quảng cáo, lừa đảo trúng thưởng,
tặng quà…
• Trộm cắp cước viễn thông quốc tế
=> Kết quả chưa được như mong muốn
Chỉ đạo: Công văn số 967/BTTTT-TTra ngày 2/4/2013
3
4/9/2015
Quảng cáo
4
4/9/2015
Lừa đảo
5
4/9/2015
Giới thiệu clip sex
6
4/9/2015
Giới thiệu clip sex
7
4/9/2015
II. Mục đích
1. Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định
của pháp luật
2. Chấn chỉnh hoạt động quản lý TB di động TT
3. Phát hiện bất cập của chính sách -> kiến nghị sửa
4. Xử lý vi phạm
8
4/9/2015
III. Kết quả
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9
Đánh giá thực trạng quản lý TBDĐTT
Tỷ lệ điểm đăng ký thông tin thuê bao được thanh tra
Tỷ lệ số thuê bao di động trả trước được thanh tra
Tỷ lệ số thuê bao di động trả trước đăng ký sai thông
Hành vi vi phạm phổ biến
Lưu lượng thoại tăng bất thường -> xem xét có dấu hiệu
trộm cắp cước
4/9/2015
IV. Phương pháp
1. Bộ TTTT: 272/TTra ngày 27/3/2013
• Danh sách các điểm đăng ký thông tin
• DS các tổng đại lý/đại lý phân phối SIM trả trước
• Dữ liệu thuê bao di động trả trước (1/6/12 - 30/4/13)
• Danh sách số ĐT thường trực phục vụ thanh tra
2. Sở TTTT yêu cầu Trung tâm, chi nhánh, đại diện cung cấp:
• Danh sách các điểm đăng ký thông tin
• DS các tổng đại lý/đại lý phân phối SIM trả trước
• Dữ liệu thuê bao di động trả trước (1/6/12 - 30/4/13)
• Danh sách số ĐT thường trực phục vụ thanh tra 4/9/2015
10
V. Nội dung thanh tra
1. Việc niêm yết: biển hiệu, quy trình đăng ký thông tin TB,
quy trình giải quyết khiếu nại, giá SIM thuê bao
2. Việc thực hiện khuyến mại
3. Việc triển khai điểm đăng ký TTTB
4. Điều kiện điểm đăng ký: diện tích, scan, photo, máy tính
kết nối với DN
5. Tổ chức/tham dự tập huấn quy trình đăng ký TTTB
11
4/9/2015
V. Nội dung thanh tra
6. Việc thực hiện quy trình đăng ký TTTB
7. Việc ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký TTTB
8. Việc kiểm tra, giám sát các điểm đăng ký TTTB
9. Việc lưu giữ bản khai và bản sao giấy CMND
10. Định kỳ theo quý và hết năm, báo cáo Sở TTTT:
• Số liệu thuê bao: tăng, giảm, thực tăng, đang hoạt động
• DS ĐĐK: tên, địa chỉ (bản sao CMND hoặc CNĐKKD)
11. Kiểm tra dữ liệu thuê bao di động trả trước do DN chuyển
12
4/9/2015
V. Nội dung thanh tra
12. Tình huống 1:
• Cách xác định SIM đã kích hoạt?
• Cách xác định SIM đã đăng ký thông tin?
13
4/9/2015
V. Nội dung thanh tra
13. Tình huống 2:
• Cách xác định nhân viên/chủ điểm đăng ký thông tin
thuê bao -> đăng ký thông tin thuê bao (ai là người tiếp
nhận và nhập dữ liệu thông tin thuê bao)?
14
4/9/2015
VI. Xử lý VPHC
1. Kiên quyết xử phạt nghiêm
2. Điều kiện của điểm đăng ký:
• Diện tích: 20m2, 10m2;
• Máy scan, photo
15
4/9/2015
VI. Xử lý VPHC
3. Tình huống 3:
• Xử lý SIM bị tịch thu do đăng ký sẵn thông tin để bán?
16
4/9/2015
VI. Xử lý VPHC
3. Tình huống 3:
• Tổ chức bán đấu giá???
• Lập hội đồng định giá???
• Xử lý tài khoản chính còn trong SIM: Lập DS SIM, số
tiền -> y/c DN trích nộp vào KBNN
• Đề nghị DN thu hồi số TB và tái sử dụng (ko có tiền
trong tài khoản chính)
17
4/9/2015
VI. Xử lý VPHC
4. Tình huống 4:
• Thuê bao di động trả trước có thông tin không chính
xác?
18
4/9/2015
VI. Xử lý VPHC
4. Tình huống 4:
• Yêu cầu DN di động chặn ngay chiều gọi đi (cả chiều
nhắn tin đi).
• Trong vòng 30 ngày (kể từ ngày chặn chiều gọi đi), đề
nghị chủ thuê bao đăng ký lại thông tin chính xác.
• Sau 30 ngày (kể từ ngày chặn chiều gọi đi) nếu chủ
thuê vẫn không đăng ký lại thông tin -> chặn 2 chiều.
• Sau 30 ngày, kể từ ngày chặn 2 chiều, thu hồi số thuê
bao vi phạm và đưa vào tái sử dụng theo quy định.
19
4/9/2015
VII. Báo cáo
Biểu 1: Tỷ lệ điểm đăng ký thông tin thuê bao được thanh tra
STT Doanh nghiệp
Số điểm đăng ký thông tin Số điểm đăng ký thông tin
thuê bao
thuê bao được thanh tra
Cửa hàng
(1)
1
2
3
4
5
(2)
Viettel
Mobifone
Vinaphone
Vietnamobile
G-Mobile
(3)
Tỷ lệ
Điểm
Cửa
Điểm
Tổng
Tổng
đăng ký
hàng đăng ký
(9)=(8)/(5)
(5)=(3)+
(4)
(4)
(6)
(7) (8)=(6)+(7)
Tổng
20
4/9/2015
VII. Báo cáo
Biểu 2: Tỷ lệ số thuê bao di động trả trước được thanh tra
Số thuê bao đăng ký thông tin
Số thuê bao được thanh tra
thuê bao tại
STT Doanh nghiệp
Tỷ lệ
Cửa
Điểm
Cửa
Điểm
Tổng
Tổng
hàng đăng ký
hàng đăng ký
(1)
(2)
1
Viettel
2
3
Mobifone
Vinaphone
4
Vietnamobile
5
G-Mobile
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)
(7)
(9)=(8)/
(8)=(6)+(7) (5)
Tổng
21
4/9/2015
VII. Báo cáo
Biểu 3: Tỷ lệ số thuê bao di động trả trước đăng ký sai thông tin
Tổng số thuê bao đăng ký
Tổng số thuê bao bị tịch
Tỷ lệ
sai thông tin
thu
STT Doanh nghiệp
đăng ký
Tỷ lệ
Cửa
Điểm
Cửa
Điểm
sai
Tổng
Tổng
hàng đăng ký
hàng đăng ký
(5)=(3)+
(9)=(7)+ (10)=(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(6)
(7)
(8)
(8)
/(5)
1 Viettel
2 Mobifone
3 Vinaphone
4 Vietnamobile
5 G-Mobile
Tổng
-Tỷ lệ đăng ký sai (cột 6) = (cột 5 Biểu 3)/(cột 8 Biểu 2)
22
(tổng số thuê bao được thanh tra)
4/9/2015
VII. Báo cáo
Biểu 4: Hành vi vi phạm và số tiền xử phạt
Hành vi vi phạm
STT Doanh nghiệp
Điểm
Cửa hàng
Đại lý
đăng ký
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Viettel
2 Mobifone
Cửa
hàng
(6)
Tổng số tiền xử phạt
Điểm
Đại lý
Tổng
đăng ký
(7)
(8) (9)=(6)+(7)+(8)
3 Vinaphone
4 Vietnamobile
5 G-Mobile
Tổng
- Đại lý: tổng đại lý, đại lý phân phối SIM thuê bao trả trước
- Cột 3, 4, 5 ghi rõ từng hành vi vi phạm của chủ thể.
23
4/9/2015
VIII. Một số điểm cần lưu ý
1. Thuê bao 3G: chịu sự quản lý của TT04 (thuê bao di động
trả trước)
2. Lợi dụng chính sách của DN: đối tượng học sinh, sinh
viên…
3. Sửa file scan CMND: số, họ tên…
4. Sử dụng thông tin của khách hàng mới đăng ký 1 số TB để
đăng ký thêm 2 TB khác
5. Kinh phí: mua SIM, thẻ
24
4/9/2015
VIII. Một số điểm cần lưu ý
6. Lập Biên bản VPHC:
• Căn cứ: Vi phạm quy định quản lý
• Trong vòng 10 ngày -> ban hành QĐ xử phạt VPHC.
• Sau 10 ngày -> ko được ban hành QĐ xử phạt VPHC
7. Ra QĐ xử phạt VPHC:
• Phải lập Biên bản VPHC
• Căn cứ: chế tài xử phạt được quy định trong NĐ CP.
25
4/9/2015
Tổng kết
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
26
Sự cần thiết
Mục đích
Kết quả
Phương pháp
Nội dung
Xử lý VPHC
Báo cáo
Một số điểm cần lưu ý
4/9/2015
Trân trọng cảm ơn!
27
4/9/2015

similar documents