Internasjonale omorganiseringer fra et selskapsrettslig og

Report
Internasjonal omorganisering fra et
selskapsrettslig og skatterettslig perspektiv
Industrijuristseminaret 8.-11. mars 2012
v/advokat Henning Naas
Innholdsfortegnelse
Innledende betraktninger – side 3-6
Overføring av virksomhet/aktiva ved salg eller avvikling – side 7-8
Utflytting av selskaper/virksomheter – side 9-13
Etablering av SE-selskaper – side 14-25
Grenseoverskridende fusjoner og fisjoner – side 26-35
Grenseoverskridende aksjebytte – side 36-38
Fusjon, fisjon og aksjebytte i tredjeland – side 39
2
Behov for internasjonale restruktureringer?
• Betydelig og økende internasjonalisering
• Nye virksomhetsområder
• Nye konkurrenter
• Endrede rammevilkår
– Faktisk: Råstoffer og andre varer. Arbeidskraft. Eiendom/lokaler. Energi
– Juridisk: Regulatorisk. Arbeidsmiljø. Aksjonærrettigheter. Forurensning.
Skatter/avgifter
– Politisk
• Endringer skjer raskere
• FLEKSIBILITET
3
Grenseoverskridende transaksjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Med eller uten flytting av eiendeler/virksomhet
Hel eller delvis overføring av virksomhet
Inn og ut av Norge
Nedleggelse og nyetablering
Flytting av selskap
Fusjon, herunder aksjeutbytte
Fisjon
Opprettelse av datterselskap/filial
Inntreden i Joint Venture m.v.
4
Organisering av virksomhet
• AS/ASA
• SE (Europeisk selskap) (SCF-foretak – Europeisk Samvirkeforetak)
• KS, ANS, DA, IS (DLS)
• Fast driftssted
• Tilsvarende utenlandske selskap
• Alle deltakere begrenset ansvar – ikke nødvendigvis det eneste kriteriet
(Finansdepartementet 03.11.2011)
5
Omfattende endringer de senere år
• Både selskapsrettslig og skatterettslig
• Lov om europeiske selskaper 2005
• Fusjon/fisjon over landegrensene 2007
• Skatteregler om utflytting/uttak 2008
• Regler om skattefri omorganisering 2011
– Grenseoverskridende fusjoner, fisjoner og aksjebytte
– Stiftelse av SE-selskaper
– Utflytting av selskaper
• Skattelempe etter søknad til Finansdepartementet
6
Overføring ved salg eller avvikling
• Salg av eiendeler/virksomhet
• Armlengdes avstand. Aksjel § 3-9, sktl § 13-1 og OECD Mønsteravtale Artikkel 9
• Generalforsamlingens godkjennelse? Aksjel §§ 3-8 og 3-9
• Nedleggelse av virksomhet
• Eventuell avvikling av selskapet etter aksjelovens regler
7
Overføring ved salg eller avvikling –
skattemessige forhold
• Salg mot kontanter eller aksjer, utdeling ved utbytte eller innløsning av aksjer/
tilbakebetaling av kapital
• I alle tilfeller realisasjonsbeskatning ved salg/utdeling
• Utdeling får konsekvenser også på aksjonærnivå
• Realisasjon av aktiva, driftsmidler/immateriale rettigheter
• Good will
• Oppgjør av skatteposisjoner. Underskudd/gevinst- og tapskonto m v
• Husk tapsdisposisjoner
8
Utflytting selskaper
• AS/ASA kan ikke flyttes uten å gå veien om oppløsning og nystiftelse
• SE-selskap kan flytte hovedkontor og forretningssted til annen EØS-stat uten å
måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse
• Utenlandsk selskap hjemmehørende i Norge kan flyttes uten å gå veien om
oppløsning og nystiftelse
• NUF hjemmehørende i Norge?
9
Skattemessig behandling ved utflytting av selskap
• Utflyttingsbeskatning etter sktl § 10-71
• Forholdet til uttaksbeskatning – sktl § 9-14
• Særlige avskrivningsregler ved inntak og uttak av driftsmidler – sktl §§ 14-60 til
14-66
10
Skatteregler for utflytting, sktl § 10-71
• Utgangspunkt:
– Full realisasjonsbeskatning både av eiendeler og forpliktelser
– Opphør av skatteplikt etter norsk internrett eller skatteavtale
– Realisasjon dagen før skatteplikten opphører
– Unntak: Når selskapet blir hjemmehørende i annen EØS-stat
– Ved EØS-lavskatteland må tilstrekkelig substans foreligge (ansatte/lokaler)
– AS/ASA kan ikke flyttes uten oppløsning og nystiftelse
– SE-selskap eller utenlandsselskap bør vurderes
11
Uttaksbeskatning, sktl § 9-14
• Gjelder ved uttak fra norsk beskatningsområde
• Utløses med andre ord ikke som følge av en transaksjon (utflytting, fusjon, fisjon
m v)
• Utløses dersom transaksjonen fører til uttak
• Bare anvendelse ved flytting innen EØS, ellers full realisasjonsbeskatning
• Ved utflytting er utgangspunktet at uttak skjer for alle eiendeler. Dette gjelder
likevel ikke hvor Norge beholder beskatningsretten selv etter utflytting
• Typisk fortsatt begrenset norsk skatteplikt. Ved skatteavtale gjennom fast
driftssted
12
Nærmere om uttaksbeskatning
• Følgende objekter omfattes av reglene om uttaksbeskatning:
– Fysiske driftsmidler
– Finansielle eiendeler
– Forpliktelser
– Omsetningsgjenstander
– Immaterielle eiendeler
• Merk at uttaksbeskatning også ilegges finansielle eiendeler som på
uttakstidspunktet omfattes av fritaksmetoden (dog uten
sikkerhetsstillelse)
13
Etablering av europisk selskap (SE-selskap)
• Fusjon mellom ASA og selskap i annen EØS-stat
• Stiftelse av SE holding. Selskapene må være regulert av forskjellige EØS-staters
lovgivning eller hatt datter/filial i annen EØS-stat. Aksjebytte
• Stiftelse av SE datterselskap. Selskapene må være regulert av forskjellige EØSstaters lovgivning eller hatt datter/filial i annen EØS-stat. Aksjebytte
• Omdanning fra ASA til SE-selskap
14
SE-selskap – rettslig utgangspunkt
• EU-forordningen om europeiske selskaper gitt direkte anvendelse
• Hva gjelder forhold ikke regulert i forordningen eller i vedtekter gitt i medhold av
forordningen, skal SE-selskaper følge nasjonale regler
• For Norges del, SE-loven og ASA-loven
• Forordningen gir i en viss grad valgmuligheter ved implementeringen av nasjonal
rett
• Krav om organisering som ASA hindrer ikke organisering som SE-selskap
15
SE-selskap – rettslig utgangspunkt, forts.
• Nasjonale regler om virksomhetsutøvelse går ved motstrid foran forordningens
selskapsrettslige regler
• Forskrift med regler om arbeidstakeres representasjonsrett. Bygger på EUforordning og gjelder i stedet for ASA-lovens regler. Må være oppfylt ved
registrering
• Selskap utenfor EØS kan delta i stiftelsen
16
SE-selskap – stiftelse ved fusjon
• Forordningen Art 17-31, jf Art 2-1
• To eller flere selskaper som hører inn under to forskjellige medlemsstaters
lovgivning
• Selskaper inntatt i bilag 1 til forordningen. For Norges del ASA
• Ved overtakelse eller stiftelse av nytt selskap
• ASA-loven kapittel 13 vil gjelde for gjennomføring av fusjonen på norsk side
• Foretaksregisteret kontrollerer de selskapsrettslige sidene, men ingen generell
regel om innsigelse slik forordningen gir adgang til, dog vanlige inngrepshjemler i
finanslovgivningen m v
17
Stiftelse av SE-selskap ved fusjon - Overtakelse
Norge
A-aksjonærer
Sverige
B-aksjonærer
Sverige
A + B-aksjonærer
A ASA
B AB
B AB
Filial
N
18
Stiftelse av SE-selskap ved fusjon – Nytt selskap
Norge
A-aksjonærer
Sverige
B-aksjonærer
EØS-stat
A + B-aksjonærer
A ASA
B AB
C EØS
Filial
N
Filial
S
19
SE-selskap – stiftelse av SE holdingselskap
• Vilkår: Minst to av stiftelsesselskapene er regulert av forskjellige medlemsstaters
lovning
• Alternativt vilkår: Minst to av stiftelsesselskapene i minst to år har hatt et
datterselskap eller filial i annen medlemsstat
• Selskaper som kan delta inngår i vedlegg 2 til forordningen, inkluderer norsk AS
• Gjennomføres ved aksjebytte, hvor holdingselskapet skal ha minst 50 % av
stemmene i hvert av datterselskapene
• Minoritetsaksjonærene beskyttet ved at det er frivillig om aksjene skal byttes
• Det skal utarbeides en stiftelsesplan med samme hovedelementer som i
fusjonsplan
20
Stiftelse av SE holdingselskap
To av stiftelsesselskapene regulert av forskjellige medlemsstaters lovgivning
Mer enn 50 % av A + B-aksjonærer
N
A-aksjonærer
S
B-aksjonærer
EØS
A
ASA/AS
B AB
SE-selskap
> 50 %
A
Norge
> 50 %
B
Sverige
21
Stiftelse av SE holdingselskap
To av stiftelsesselskapene datter/filial i annen EØS-stat minst 2 år
N
A-aksjonærer
N
B-aksjonærer
Min 50 % av A + B-aksjonærer
EØS
A
ASA/AS
B
ASA/AS
SE-selskap
> 50 %
AS/Filial
EØS
AS/Filial
EØS
> 50 %
A
Norge
B
Norge
AS/Filial
EØS
AS/Filial
EØS
22
SE-selskap – stiftelse av SE datterselskap
• Forordningen Art 35-36, jf Art 2 nr 3
• Vilkår: Minst to av stiftelsesselskapene er regulert av forskjellige medlemsstaters
lovgivning
• Alternativt vilkår: Minst to av stiftelsesselskapene har i minst to år hatt et
datterselskap eller filial i annen medlemsstat
23
Stiftelse av SE-datterselskap
To stiftelsesselskaper regulert av forskjellige medlemsstaters lovgivning
N
A-aksjonærer
A ASA
S
B-aksjonærer
B AB
A-aksjonærer
B-aksjonærer
N
S
A
B
SE-selskap
24
Stiftelse av SE-datterselskap
To av stiftelsesselskapene datter/filial i annen EØS-stat minst 2 år
N
A-aksjonærer
N
B-aksjonærer
A ASA
B ASA
AS/Filial
EØS
AS/Filial
EØS
A-aksjonærer
AS/Filial
EØS
B-aksjonærer
N
N
A
B
SE-selskap
EØS
AS/Filial
EØS
25
SE-selskap – omdannelse fra ASA
• Forordningen Art 37, jf Art 2 nr 4
• Vilkår: Har hatt datterselskap i annen medlemsstat i minst to år
• Innebærer at ASA kan omdannes uten oppløsning
• Forretningskontoret kan ikke flyttes samtidig med gjennomføring av omdannelsen
• Det skal utarbeides plan for omdanning
• Diverse formelle vilkår om offentliggjøring, utavhengig sakkyndige, godkjennelse i
generalforsamling
26
Grenseoverskridende fusjoner og fisjoner
• ASA-loven har fra 2007 kapittel 13 VII regler om fusjoner over landegrensene
• Også AS kan delta i en slik fusjon, jf aksjeloven § 13-25 som viser til ASA-lovens
regler
• Vilkår:
– Det utenlandske selskap må ha sitt registrerte forretningskontor eller hovedkontor i
annen EØS-stat
– Det må være underlagt lovgivningen i en EØS-stat
– Det må ha begrenset ansvar
– Det må ha en selskapsform som svarer til AS/ASA
• Vederlag i annet enn aksjer i overtakende selskap. 20 %-grensen gjelder for norsk selskap.
Utenlandsk lov avgjørende for hvilken grense som gjelder der
27
Grenseoverskridende fusjoner og fisjoner, forts.
• Fusjonsmetoder:
–
–
–
–
Fusjon ved overtakelse
Fusjon ved stiftelse av nytt selskap
Fusjon ved overtakelse av datterselskap
Ikke adgang til trekantfusjoner (konsernfusjoner)
• Begrenset til fusjoner som kan gjennomføres mellom selskapsformer som kan
fusjonere etter norsk rett (altså ikke utenlandsk DLS)
28
Fusjon med selskap utenfor EØS
• Ingen regler om gjennomføring av fusjon med slike selskaper
• Hvis overtakende selskap er utenlandsk, må det norske selskap avvikles med de
konsekvenser dette medfører
• Fusjon med norsk selskap som overtakende har i praksis vært gjennomført ved
at utenlandsk selskap først flyttes til Norge
• Alternativ 1: Utenlandsk selskap oppløses og aktivaene skytes inn i norsk
selskap som kapitalinnskudd
• Alternativ 2: Aksjene i det utenlandske selskap skytes inn i det norske selskap
ved kapitalinnskudd, hvoretter det utenlandske selskap oppløses
29
Skattemessig behandling ved
grenseoverskridende fusjoner
• Slike fusjoner vil på visse vilkår være skattefrie, såfremt eiendeler og virksomhet
ikke tas ut av norsk beskatningsområde, jf regler om uttaksbeskatning
• Overdragende selskap er norsk. Fusjonen må gjøres i overensstemmelse med
ASA-loven kapittel 13, dvs innen EØS
• Forutsetter full skattemessig kontinuitet på selskap og eiernivå. Skattemessig
kontinuitet i utlandet ikke relevant (Finansdepartementet 19.08.2011)
• Tilleggsvederlag kan ikke overstige 20 %. Tilleggsvederlag innenfor 20 %grensen beskattes etter alminnelige regler
• Overdragende selskap skal oppløses og avvikles (jf sktl § 11-9)
30
Skattemessig behandling ved
grenseoverskridende fusjoner, forts.
• Sktl § 11-10 om virkningstidspunktet gjelder tilsvarende
• Selskapet i den annen stat må ha tilstrekkelig substans
• I praksis vil det utenlandske selskap etter fusjonen ofte få en filial i Norge
• Ingen betingelse at virksomheten helt eller delvis fortsetter i Norge
• Fusjonen får likevel betydning på aksjonærnivå
• Skatteposisjoner som gevinst- og tapskonto, negativ saldo, tom positiv saldo
samt fremførbart underskudd beholdes såfremt selskapet fortsetter å ha filial i
Norge
• Ingen betingelse at skatteposisjonen er knyttet til filialen
31
Skattemessig behandling ved
grenseoverskridende fusjoner, forts.
• Overtakende selskap er norsk
• Normalt bare betydning på aksjonærnivå
• Det utenlandske selskap kan likevel ha en filial i Norge
• Vilkår: Skattemessig kontinuitet i det overdragende selskaps hjemstat både på
selskaps- og aksjonærnivå
• Vilkår: Utenlandske selskap må ha tilstrekkelig substans
• Alminnelige regler om inntak av driftsmidler vil gjelde for det norske selskap,
sktl § 14-60 flg
32
Grenseoverskridende fisjon
• ASA-loven § 14-12 har regler om fisjon over landegrensene
• Tilsvarende for aksjeselskaper, jf aksjeloven § 14-12 som viser til ASA-loven
• Deltakende selskaper er eller skal være underlagt lovgivningen i minst to
forskjellige EØS-stater
• Vilkår: At arbeidstakerne sikres tilstrekkelig gode representasjonsrettigheter
33
Skatteregler ved grenseoverskridende fisjon
• Også grenseoverskridende fisjoner kan gjennomføres skattefritt på visse vilkår
• Fisjonen må gjennomføres innenfor de rammer aksjelovgivningen setter
• Det forutsettes full skattemessig kontinuitet på selskaps- og eiernivå
• På samme måte som fusjon oppstår kun beskatning på selskapsnivå dersom
eiendelene tas ut av norsk beskatningsområde
• Det forutsettes skattemessig kontinuitet også for det utenlandske selskap når
dette er det overdragende selskap
• Fordeling av aksjekapital og skatteposisjoner mellom det norske og utenlandske
selskap gjelder tilsvarende som i en norsk fisjon
34
Skatteregler ved grenseoverskridende fisjon, forts
• 20 %-grensen gjelder tilsvarende
• Det utenlandske selskap må ha tilstrekkelig substans i den annen EØS-stat
• Fisjon med overtakende selskap utenfor EØS medfører full realisasjonsbeskatning
35
Grenseoverskridende aksjebytte
• Skjer ved overdragelse av aksjer med overtagende selskaps aksjer i bytte
• I Norge normalt som en rettet emisjon med tingsinnskudd
• I salgslignende tilfeller mottas ofte en mindre andel av aksjene i overtakende
selskap
• I fusjonslignende tilfeller vil det ofte opprettes en ny holdingstruktur, hvor begge
parter skyter inn aksjer
36
Skattemessig behandling ved aksjebytte
• Dersom det overtagende selskap er utenlandsk, vil en overføring av aksjer i
utgangspunktet anses som en skattemessig realisasjon
• Skattefrihet på visse betingelser, også når selskapet er hjemmehørende utenfor
EØS
• Ikke lavskatteland. Innenfor EØS tilstrekkelig substans hvis lavskatteland
• Forutsatt skattemessig kontinuitet i den stat hvor det overtakende selskap er
hjemmehørende
• Forutsatt kontinuitet på aksjonærnivå
37
Skattemessig behandling ved aksjebytte, forts.
• Gjelder kun når minst 90 % av aksjene overdras
• Gjelder 20 %-grense på samme måte som i fusjon
• Gjelder også når overtakende selskap er norsk (for norske aksjonærer i det
utenlandske selskap)
38
Fusjon, fisjon og aksjebytte i tredjeland
• Ingen selskapsrettslige implikasjoner i Norge, men kan ha norske aksjonærer
eller filial m v i Norge
• Skattefritak på visse vilkår
• Krav om skattemessig kontinuitet både på aksjonær- og selskapsnivå
• Ikke i forhold til lavskatteland, tilstrekkelig substans hvis lavskatteland innen EØS
• Gjelder også overføring av eiendeler tilknyttet norsk filial ved skattemessig
kontinuitet
39
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
40

similar documents