เอกสารดาวน์โหลด

Report
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การบริหารงบกองทุนฯ ปี งบประมาณ 2557
งบกองทุนโรคไตวาย
เสนอในการประชุมKM Service Plan สาขาไต
เครือข่ายบริการที่ 8
ว ันที่ 12 ก ันยายน 2556
รร.เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
นพ.อุดม อรุณรุง
่ ศรี
รองผอ.สปสช.เขต8อุดรธานี
1
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
2
งบกองทุนปี 2557 ทีจ
่ ะได้ร ับ : งบประมาณ
จำนวนงบประมำณ (ล้ำนบำท)
รำยกำร
ก.ตำมรำยกำรเดิมของปี 2556
1. ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว
- อัตราเหมาจ่าย (บาท/ประชากร)
- ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว
้ เอชไอวีและผู ้ป่ วยเอดส์
2. ค่าบริการผู ้ติดเชือ
3. ค่าบริการผู ้ป่ วยไตวายเรือ
้ รั ง
4 ค่าบริการควบคุมป้ องกันความรุนแรงของโรค
เรือ
้ รั ง
4.1 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(เฉพาะ 2nd prevention)
4.2 โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รั ง (เฉพาะเพิม
่ การ
เข ้าถึง)
4.3 โรคจิตเวชเรือ
้ รั ง (เฉพาะเพิม
่ การเข ้าถึง)
4.4 รั กษาฟื้ นฟูผู ้ติดสารเสพติด (บาบัดผู ้ติด
ยาบ ้า)
รวมรำยกำร 1-4
ข.รำยกำรเพิมเติ
่
มในปี 2557
5 ค่าบริการเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพหน่วยบริการ
(Hardship)
6 เพิม
่ เติมด ้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2556
[ทีได้
่ ร ับ]
ปี 2557
[ข้อเสนอ]
ปี 2557
[ครม.30เมย56]
เพิม/ลดจำกปี
่
2556
จำนวน
ร้อยละ
2,755.60
133,495.042
3,276.830
4,357.785
2,955.91
145,126.313
2,950.810
5,233.729
2,895.09
141,430.937
2,246.997
5,178.804
2,895.09
141,430.924
2,946.997
5,178.804
139.49
7,935.882
-329.833
821.019
5.1%
5.9%
-10.1%
18.8%
410.088
935.677
801.240
801.240
391.152
95.4%
-
148.242
-
-
0.000
-
68.429
-
-
0.000
-
178.587
-
-
0.000
141,539.745
-
6.1. เงินเดือนทีเ่ หลือจากระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
6.2. เงินเดือนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดกรม (24
้ 60 แห่ง)
แห่งจากทัง้ สิน
6.3. ค่าตอบแทนส่วนเพิม
่ แทนประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขแทนฉบับ 4,6,7 (ในระบบ
และนอกระบบUC)
้
รวมทงสิ
ั้ นรำยกำร
1-6
หัก-งบบุคลากรภาครั ฐในระบบ
หัก-ใหใช
้ ้เงินกองทุนคงเหลือ
คงเหลืองบกองทุนทีส่
่ งให้ สปสช.
ปี 2557
[ครม.23เมย56]
141,539.745
32,795.284
108,744.461
154,641.787
149,657.978
150,357.965
8,818.220
6.2%
2,125.039
900.000
900.000
900.000
100.00%
3,000.000
100.00%
29,186.980
-
-
765.740
-
-
3,000.000
3,000.000
3,000.000
189,719.546
34,763.000
154,956.546
153,557.978
38,381.291
1,000.000
114,176.687
154,257.965
38,381.291
700.000
115,176.674
12,718.220
5,586.007
700.000
6,432.213
8.99%
17.03%
5.91%
3
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
หล ักการในการออกแบบ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE



ไม่แตกต่ำงจำกปี กอ
่ น
่
งบค่ำบริกำร มีหลำยลักษณะ ตำมลักษณะของกำรบริกำร เชน
เหมำจ่ำยตำมกิจกรรม เหมำจ่ำยตำมควำมสำเร็จ จ่ำยชดเชยเป็ น
ยำหรือวัสดุ จ่ำยผู ้ป่ วยโดยตรง เหมำจ่ำยค่ำภำระงำน หรือกำรให ้
มีกำรร่วมจ่ำย เป็ นต ้น
งบพัฒนำระบบเน ้นกำรพัฒนำเพือ
่ ให ้มีระบบบริกำรทีเ่ พียงพอ
และมีคณ
ุ ภำพทีจ
่ ะรองรับผู ้ป่ วย ESRD (ตำมนโยบำย CAPD First)
ก่อนจะได ้รับกำรผ่ำตัดเปลีย
่ นไต ควบคูก
่ บ
ั กำรควบคูก
่ บ
ั กำร
ป้ องกัน ESRD และ Palliative care โดยกำรมีสว่ นร่วมของภำคีท ี่
เกีย
่ วข ้อง
*** มีการปร ับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน ) ***
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กรอบแนวทางการบริหารจ ัดการ
้ ร ัง 2557
งบบริการสุขภาพผูป
้ ่ วยไตวายเรือ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
แนวทางบริหารจ ัดการสว่ นใหญ่เหมือนปี 2556 โดยมีการปร ับบางสว่ น
ด ังนี้
เป็นบริการทดแทนไตเท่านน
ั้ สาหร ับการผ่าต ัดเปลีย
่ นห ัวใจและการปลูกถ่าย
ต ับในเด็กกรณีทอ
่ นา้ ดีตบ
ี ต ันแต่กาเนิด ให้ใชง้ บประมาณจาก “งบบริการทาง
การแพทย์เหมาจ่ายรายห ัว รายการย่อย บริการเฉพาะกรณี”

รำยกำร
1. ค่ำบริกำรทดแทนไต
-
CAPD
HD
HD Self-Pay
KT ผ่ำตัด
KT ยำกดภูม ิ
2. สนับสนุนและสง่ เสริมกำรจัดบริกำร
รวม
ปี 2556 [ได ้รับ]
เป้ ำหมำย
งบประมำณ (บำท)
31,523
4,097,975,000
16,513
9,324
4,522
156
1,008
22,810,000
31,523 4,120,785,000
ั ยภำพของระบบบริกำร
ให ้เกลีย
่ เงินระหว่ำงข ้อ 1 และข ้อ 2 ได ้ตำมศก
ปี 2557 [จะได ้รับ]
เป้ ำหมำย งบประมำณ (บำท)
35,429
5,154,104,000
19,195
9,848
5,213
144
1,029
35,429
24,700,000
5,178,804,000
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ิ ธิประโยชน์ผู ้ป่ วยในกำรบำบัดทดแทนไตตัง้ แต่ 1 ต.ค. 55 เป็ นต ้นมำ
สรุปสท
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ผ่ำตัด / รับยำกดภูม ิ
ผ.ป.KT
ไม่ยอมทำ CAPD
HD
(ฟรี )
(จ่ายเงินเอง)
(ยกเว้นยา EPO)
ไม่ยอมทำ CAPD
ทำ PD ได ้
HD
(ฟรี )
CAPD
(ฟรี )
ผ.ป.ใหม่
มี Indication เปลีย
่ นเป็ น HD
(ชวั่ ครำว / ถำวร)
ผ.ป.HD เก่ำ
ทำ PD ไม่ได ้
HD
(ฟรี )
มี Contraindication ทำ PD ไม่ได ้
(ชวั่ ครำว / ถำวร)
(ผ.ป.HD เก่า คือผู้ป่วยที่ทา HD ตั้งแต่ ก่อน 1 ต.ค.2551 และหมายความรวมถึงผู้ที่เคยมีสิทธิ์ประกันสังคมและข้ าราชการเดิมด้ วย) 6
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
เป้าหมายบริการ
ปี งบประมาณ 2557
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ทิศทาง RRT-UC ปี 56-60
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE





้
ยังคงนโยบำย PD First โดยใชมำตรกำรทำงกำรเงิ
นสนับสนุน
และเพิม
่ ควำมเป็ นเอกภำพของ 3 กองทุนมำกขึน
้
ั ยภำพด ้ำนบริกำร
เพิม
่ คุณภำพ และขยำย PD สู่ รพ.ชุมชน ทีม
่ ศ
ี ก
ปฐมภูม ิ และระบบสุขภำพชุมชนเข ้มแข็ง โดยให ้เป็ นเครือข่ำยกับ
รพ.ตติยภูม ิ
ให ้ควำมสำคัญและสนับสนุน HD มำกขึน
้ เน ้นควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำน แบ่งกำรให ้บริกำร ผู ้ป่ วยและชดเชยออกเป็ น 2 กลุม
่ ตำม
ั ซอน
้
อำยุและควำมซบ
เพิม
่ กำรลงทุนพัฒนำระบบรับบริจำคและปลูกถ่ำยอวัยวะ ให ้มี
Output 500-1,000 รำยต่อปี
ขยำย Program DM/HT Control สูร่ ะยะทีส
่ อง และ CKD
Prevention เต็มพืน
้ ที่
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ิ้ ปี
เป้าหมายทีเ่ มือ
่ สน
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2557
ขยำยบริกำร CAPD สูเ่ ครือข่ำย รพช. ต่อเนือ
่ ง กระจำยในพืน
้ ที่
มีหน่วย HD ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภำพมำตรฐำน เพือ
่ ให ้เข ้ำถึง
มีกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ Ktx , Ltx , Htx และกำรจัดหำอวัยวะ(
Donor hospital
ั ยภำพบุคลำกร ในสด
ั สว่ นทีเ่ หมำะสมกับจำนวน ผป.
พัฒนำศก
ตรวจสอบกำรจ่ำยค่ำบริกำร /คุณภำพ HD
มีกำรพัฒนำ และควบคุมคุณภำพบริกำร ในหน่วยบริกำร CAPD
และ HD ทุกแห่ง ผ่ำนกลไก คกก.ไตระดับจว.
มีกำรจัดบริกำร CKD Clinic (ตำมเป้ ำหมำย service plan)
มีเครือดูแลผป.ในระดับชุมชน ให ้สงั คมเข ้ำมำมีสว่ นร่วม
(บูรณำกำร กับงำน ปฐมภูม ิ )
ิ ธิประโยชน์ กำรเข ้ำถึง ประสท
ิ ธิภำพ
บูรณำกำร 3 กองทุน ทัง้ สท
กำรบริหำรจัดกำร และมำตรฐำนบริกำร
KPI :
อัตราการเขาถึ
้ งบริการบาบัดทดแทนไต
(RRT)
เป้าหมาย : ผลงานปี 2556 = 72.30 % ( 2
ไตรมาส)( ระดับประเทศ 91.8% )
เป้าหมายปี 2557 = 80 % )
จานวนผู้ป่วยลงทะเบียน CAPD (หน่วยบริการ CAPD)
รายจังหวัด ( ต.ค.50 – มี.ค.56)
632
536
440
331
187
148
61
การรับบริการของผูป
้ ่ วย HD สปสช.เขต 8 อุดรธานี
ณ 31 มีค. 56
จังหวัด
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
รวม
ประเทศ
หน่วยบริการ HD ลาสุ
่ ด
ลงทะเบียน
มีชพ
ี
%มีชพ
ี
34
19
55.88
8
7
87.5
159
120
75.47
27
17
62.96
78
51
65.38
108
89
82.41
166
133
80.12
580
436
75.17
15,148
9,971
65.82
สั ดส่ วนผู้ป่วยมีชีวติ CAPD:HD ณ 31 มีค.56
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
900
239
258
593
329
977
1813
591
587
921
423
507
250
1842
80:20
1031
955
466
288
776
CAPD
1465
986
935
1299
770
467
1229
HD
61 : 39
HD ไม่ นับรวมผู้ป่วย รายใหม่ (หลัง 1 ตค.51) ได้ สิทธิรับยา EPO แต่ เสียค่ าฟอกเลือดเอง
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
วิธก
ี ำรบริหำรงบประมำณ และรูปแบบ/แนวทำงกำรจ่ำยเงิน
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE


งบบริกำร ทัง้ CAPD HD และ KT เหมือนเดิม
ภำระงำน ให ้มีทำงเลือก
 จ่ำยผ่ำน หน่วยบริกำร (เหมือนเดิม)
 จ่ำยผ่ำน สสจ.
่ น
 แบ่งเป็ น 3 สว
งบสนับสนุนกำรจัดบริกำร
 จัดสรรให ้ สปสช.เขต
 สนั บสนุน กำรพัฒนำระบบผ่ำน หน่วยงำนวิชำกำร
่ สมำคมโรคไต สมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะ
เชน
15
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ข้อเสนอใหม่ การจ่ายค่าภาระงาน CAPD
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
หลักกำร
 ภำระงำน ยังมีควำมจำเป็ นต่อกำรผลักดันนโยบำย PD First Policy
 อัตรำจ่ำย คงเดิม แต่ปรับวิธก
ี ำร
- แพทย์วำงสำย 2000 / รำย >> จ่ำยเหมือนเดิม
- ภำระงำน CAPD 1800 - 2000/รำย/เดือน >> ปรับใหม่ โดย
ั สว่ น เพือ
แบ่งสด
่ จ่ำยตำมภำระงำนจริงมำกขึน
้ (รอกำรหำรือกับ
สธ.)
- ให ้มีกำรอนุมต
ั แ
ิ ผน /ติดตำม/กำกับดูแล ประเมินผลโดย คกก.ไต
ิ
จว. อย่ำงใกล ้ชด
 กำรโอนเงินให ้ ผ่ำน สปสช.สำขำจว. หรือ หน่วยบริกำร ตำมควำม
พร ้อม
16
ข้อเสนอใหม่ การจ่ายค่าภาระงาน CAPD
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ั ว
่ นเงิน
การแบ่งสดส

แบ่ง 3 สว่ น โดยตกลงกันภำยใต ้ กำรพิจำรณำของ คกก.ไต จว.
สว่ นที่ 1 ให ้บุคลำกรทีด
่ แ
ู ล ผป.PD โดยตรง ได ้แก่แพทย์ พยำบำล ผู ้ชว่ ย
พยำบำล บุคลำกรทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึง จนท. รพช./รพ.สต.ทีช
่ ว่ ยติด
ั สว่ น เป็ นไปตำมทีต
ตำมทีบ
่ ้ำน สด
่ กลงกัน 1600 บำท /ผป.1รำย/ด.
สว่ นที่ 2 ให ้หน่วยบริกำร PD ทุกหน่วยใน จว. เป็ นค่ำบริหำรจัดกำรพัฒนำระบบ
บริกำรโรคไตในหน่วยตำมเป้ ำหมำย service plan รวมถึง กำรดูแลผู ้ป่ วยเชงิ รุก
ต่อเนือ
่ ง Home Health Care 200 บำท/ผป.1รำย/ด.
สว่ นที่ 3 ให ้หน่วยบริกำร PD แม่ขำ่ ยใน จว. เพิม
่ เติม จากสว่ นที่ 2 เพือ
่ กำรทำ
หน ้ำทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย
้ ง ดูแล กำรพัฒนำคุณภำพบริกำร PD ใน จังหวัด / พัฒนำ
ทีมงำน ใน รพ. รพช./ รพ.สต. ในพืน
้ ที่ 200 บำท/ผป.1รำย /ด.
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ระบบสนับสนุน M&E
 มีกำรวำงระบบและกรอบกำรติดตำมประเมินผลกำร
บริหำรกองทุนทัง้ ทีส
่ ว่ นกลำงและเขต ร่วมกัน
 ระบบข ้อมูล ใช ้ DMIS เป็ นหลัก
 มีกำรวัดผลอย่ำงเป็ นรูปธรรม ทัง้ เรือ
่ งกำรเข ้ำถึง และ
ิ ธิภำพกำรบริหำรกองทุน
คุณภำพบริกำรและ ประสท
โดยจะมีกำรกำหนด KPI ร่วมกับ กับ สปสช.เขต
18
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กำรจ่ำยชดเชยค่ำบริกำร RRT ปี 2557
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ผ่ำตัดวำงสำย
สำย TK
ผ่ำน VMI
แพทย์ผำ่ ตัดวำงสำย TK
2000 บำท/รำย
น้ ำยำ PD
ล ้ำงไตหน ้ำท ้อง
ผป.CAPD
ผ่ำน VMI
ค่ำบริกำร (หน่วยบริกำร)
ค่ำภำระงำน
4,000 บำท/รำย/เดือน
1,800 และ 2,000 บาท/ราย/เดือน
กิจกรรมอำสำสมัคร (ผ.ป.> 30 รำย)
ยำ EPO
Temp HD
60,000 บำท/ปี
ยำ EPO (ตำมระดับ Hct)
ผ่ำน VMI
ค่ำบริหำรจัดกำรยำ EPO
ไม่เกิน 200 บำท/เดือน
Temp HD
1,500 บำท/ครัง้ ไม่เกิน 90 วัน /ปี
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กำรจ่ำยชดเชยค่ำบริกำร RRT ปี 2557
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
้ อด
เตรียมเสนเลื
ผป.HD
ค่ำฟอกเลือด
ค่ำทำvascular access
รำยเก่ำ
(ก่อน 1 ตค 51)
รำยใหม่(criteria)
ยำ EPO
ยำ EPO
ค่ำบริหำรจัดกำรยำ EPO
8,000 – 22,000 บำท/ครัง้
≤ 60 ปี
1,500 บำท/ครัง้
> 60 ปี
1,700 บำท/ครัง้
≤ 60 ปี
1,500 บำท/ครัง้
> 60 ปี
1,700 บำท/ครัง้
ผ่ำน VMI
ไม่เกิน 200 บำท/เดือน
(ผ.ป.HD รายใหม่ที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง จะได้รับการจ่ายชดเชยเฉพาะค่า EPO)
(ผ.ป.HD เก่า คือผูป้ ่ วยที่ทา HD ตั้งแต่ก่อน 1 ต.ค.2551 และหมายความรวมถึงผูท้ ี่เคยมีสิทธิ์ประกันสังคมและข้าราชการเดิมด้วย)
20
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กำรจ่ำยชดเชยค่ำบริกำร RRT ปี 2557
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ผู ้บริจำคมีชวี ต
ิ
ผู ้บริจำคไต
ผู ้บริจำคสมองตำย
ผ.ป.KT
ค่ำเตรียมผ่ำตัด
ค่ำผ่ำตัดนำอวัยวะออก 32,800 บำท
ค่ำผ่ำตัดนำอวัยวะออก 40,000 บำท
ระหว่ำงรอ ค่ำตรวจ PRA ทุก 3 เดือน
ผู ้ป่ วย
ค่ำเตรียมผ่ำตัด
ค่ำผ่ำตัดเปลีย
่ นไต
40,000 บำท
1,800 บำท/ครัง้
31,300 บำท
ตำม Protocol
หลังผ่ำตัด ค่ำยำกดภูม ิ 30,000-15,000 บำท/รำย/เดือน
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
คาถามและข้ อเสนอแนะ
ขอบคุณคร ับ
22

similar documents