Klubben som arbeidsgiver

Report
Klubben som arbeidsgiver
Personalansvar
Lørdag den 5. mai 2013
Lars Joramo
Lars Joramo
•Befalskole/Maskiningeniør/salg og marked.
 Bedriftsøkonom.
•Autoforum AS fra 1986 til 1988.
•Maarud AS fra 1988 til 1996.
•Kraft Foods Norge AS fra 1996 til 2007.
•Stabburet AS fra 2007 til 2012.
•Stjernen Hockey Elite i 2012.
•Jøtul AS fra 2012 til 2013.
•Enghav AS fra 2013 •Flere styreverv i perioden,
•Kraft Foods Norge AS.
•Nes Felles bedriftshelsetjeneste.
•Fredrikstad utvikling.
•Fredrikstad Næringsforening.
S
id med å starte industriforeningen 7sterke.
•Var
e
2
Fritidsaktiviteter.
Styreutvikling.

Flere år som styremedlem og styreleder i
Kongsvinger IL, Ishockey.
Fra 1990 til 2007.

Trener i samme klubb, på alle nivåer.
Nestleder i Kongsvinger Tennis klubb.
Fra 1998 til 2004.
 Valgkomiteen i Galterud IF.






Styremedlem i Fredrikstad Utvikling.
Styremedlem i Fredrikstad
Næringsforening.
Styreleder Stjernen Hockey Elite.
Fra 2008 til 2013.
Valgkomiteen i NHO idrett.
Prosjekt klubben som arbeidsgiver i
NHO.
Idrett i fokus.
Tips for godt lederskap
1. Opptre som rollemodeller i egen organisasjon.
2. De lederne som er usikre på lederrollen, flykter ofte
inn i fagområdet sitt fremfor å drive utviklende
lederskap.
3. Det er for mye systemorientering og altfor lite
individorientering.
4. Altfor få ledere inviterer medarbeiderne til å bidra til å
utvikle seg selv som ledere.
Organisasjonsforståelse
 Opplærings/beskrivelse av idrettens og andre aktuelle
organisasjoner.
 Idrettens organisasjonskart.
 Klubbens orgkart.
 Hvor finner man idrettens bestemmelsesverk.
 NIF`s hjemmesider
 Lovdata.no
 Hvor eller hvorledes søker man bistand
 NIF`s lover og forskrifter: NIF, idrettskrets, særforbund ,
særidrettskrets.
 Arbeidsrettslige problemstillinger: NHO Idrett, LO, advokatkontorer,
nettet, samt særforbund og kretser
Klubben som arbeidsgiver.
 En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en
person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et
enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det
foreligger et ansettelsesforhold, dvs. et arbeidsforhold basert på en
arbeidsavtale.
 Arbeidstakere utfører arbeid i en annens tjeneste. De leies inn
av arbeidsgivere. Begrepet arbeidstakere blir brukt om dem som
er ansatt hos en arbeidsgiver. Det omfatter både fast ansatte og de
som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater, lærlinger og
engasjementer. Et annet uttrykk som blir brukt, er at de står i et
tjenesteforhold.
 Arbeidsforhold over en viss lovfestet verdi der en ikke betaler
skatt, og arbeidsgiver ikke betaler sine avgifter kalles svart arbeid.
Når er man arbeidsgiver eller
arbeidtaker
 Juridiske definisjoner i arbeidsmiljøloven, AML.
 Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre
arbeid i sin tjeneste.
 Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i annen tjeneste.
Når er man arbeidsgiver eller
arbeidstaker.
 Momenter ved vurdering av arbeidstaker begrepet.
 Om det foreligger personlig arbeidsplikt.
 Er man underlagt kontroll og instruksjonsmyndighet.
 Hvem er ansvarlig for arbeidsresultatet.
 Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til
rådighet.
 Hvilke form for arbeidsvederlag er avtalt.
 Om det betales arbeidsgiveravgift.
Når er man arbeidsgiver eller
arbeidtaker
 Tillitsvalgte/frivillige.
 Anses ikke som arbeidstakere.
 Omfattes derfor ikke av arbeidsmiljøloven
 Imidlertid en svært viktig ressurs, ofte selve bærebjelken i de
fleste klubber.
Klubbens viktigste ressurs…
Hvor frivillig er du egentlig…
Forholdet styret og daglig leder/ansatte
 Styrets rolle er i utgangspunktet klar. Aksjeloven beskriver
ansvar og oppgaver for styret, blant annet med hensyn til:
 tilsetting av daglig leder, eller andre ansatte.
 organisering av virksomheten
 fastsetting av planer og budsjetter
 fastsetting av retningslinjer
 å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll
Forholdet styret og daglig leder/ansatte.
 Styret - velges av årsmøtet.
 Øverste myndighet mellom årsmøtene.
 Har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, eller andre
ansatte.
 Styrets arbeidsform.
 Fordel oppgavene, sette opp stillingsinstrukser for alle i styret.
 Ha klare regler for hvem som har ansvar for ansatt oppfølgning.
Lars Joramo
Styreleder
Økonomi
Lene Finstad Andersen
Adm.Sjef
Styre sekretær
Rino Bråten
Nestleder
Leder Sport
Svein O. Lauvsnes
Styremedlem
Sport
Jon Petter Pettersen
Styremedlem
Marked
B2B, Sponsor
Georg Lund
Styremedlem
Marked
Hospitality, tiltak
Kristin Holberg
Styremedlem
Arrangement
Bjørn Andreasen
Styremedlem
Dugnad og arrangement
Marianne Hurød
Styremedlem
Helse og miljø.
Daglig leder
 Er ansatt(arbeidstaker)
 Er samtidig den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten,
utøver arbeidsgivermyndighet innenfor de rammer som styret
setter.
Ansatte
 Er underlagt daglig leder og må forholde seg til denne.
Styreleder som daglig leder, arbeidende styreleder.
 Ansatte som trenere, sportssjef, markedssjef kan rapportere direkte til
styreleder.
 Dette setter krav til styreleder om å kunne arbeidslivets lover og regler.
 HMS for ledere, eller 40 timers grunnkurs i HMS.
Forholdet frivillige - ansatte
 Begrepet frivillige er ikke noe ensartet begrep – kan også
være tillitsvalgte nedover i organisasjonen.
 Brukes gjerne om personer som er villige til å bidra på sin
fritid uten å være arbeidstaker.
 Ansatte er underlagt bestemmelser i blant annet
arbeidsmiljøloven, og idrettens regelverk.
 Frivillige er ikke underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser,
men også de må forholde seg til idrettens interne regelverk.
Arbeidsgivers styringsrett
 Beskriver det forhold at arbeidsgiver kan:





Lede arbeidet
Fordele arbeidet
Kontrollere arbeidet
Har ansettelsesmyndighet
Har myndighet til å avslutte arbeidsforholdet
 Styringsretten er begrenset av:




Gjeldende regler
Forskrifter hjemlet i lov
Eventuelle tariff avtaler
Innholdet i den enkelte arbeidsavtale
40 timer HMS kurs med sjefen
Stabburet, Fredrikstad.ublisert: 30.04.2
Sammen med ansatte har Joramo laget oversikt over lover og forskrifter som angår
Stabburet.
Fabrikksjef Lars Joramo tar selv hånd om 40-timerskurset hos Stabburet i Fredrikstad.
–Det er kanskje ikke vanlig at øverste leder engasjerer seg så sterkt i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet (HMS),
men det har sine klare fordeler, sier fabrikksjefen.
Joramo har holdt tilsvarende kurs tidligere, og valgte å fortsette med dette i Stabburet.
–Ved å holde kursene i fabrikken kommer man tett på felles utfordringer, og alle blir mer
engasjert og involvert i HMS-arbeidet.
Folk her er dessuten ganske frittalende, slik at det meste kommer på bordet og kan tas
tak i.
Neste gang skal jeg kjøre kurset sammen med tillitsvalgte for å styrke involveringen
ytterligere, sier Joramo.
Personalansvar.
Ansettelses prosess
(Administrasjon, trenere og utøvere.)
 Analyse av behov, målsetting og konsekvenser.
 Har klubben et reelt behov?
 Hvilke kompetanse trenger man
 Sett i forhold til andres kompetanse
 Vurdere hva slag person som kan passe inn i klubben, enten det er
administrativt, på trenersiden eller utøvermessig.
 Hva er målsettingen med ansettelsen
 Ved ansettelse får man arbeidsgiveransvar på godt og vondt –
man påtar seg forpliktelser.
 Blant annet økte kostnader.
Arbeidsavtale, og funksjonsbeskrivelse.
 Arbeidsavtalens innhold
 Hvordan beskrive
arbeidsoppgaver for å ha
størst mulig fleksibilitet
 Utover dette utføre andre
oppgaver som måtte bli
pålagt…
SHE / FBK
Hovedoppgaver:
Tittel
: Daglig leder
Stillingsinnehaver
:
Stedfortreder
:
Funksjonsområde
: Administrasjon – Stjernen Hockey Elite og Fredrikstad Ballklubb.
1.
2.
3.
4.
5.
Geografisk plassering : Stjernehallen
6.
7.
Rapporterer til
: Styreleder i SHE og FBK.
8.
9.
Godkjenning
Dato
10.
Stillingsinnehaver
: Daglig leder
:
Overordnet
: Styreledere i SHE og FBK
:
11.
Sørge for at styrenes beslutninger blir gjennomført.
Kontinuerlig overvåke selskapets mål og utvikling og legge frem for styrene forslag
til beslutninger i samarbeid med ledergruppen og styrenes ledere.
Rapportere til styrene selskapenes situasjon, samt hendelser og utvikling
av betydning.
Forberede selskapets styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt
nødvendig materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge
for grundig og rask referatutsendelse.
Holde organisasjonen effektiv og produktiv, og sørge for at selskapet til enhver tid
er fullt belagt og har tilstrekkelig ordrereserve.
Kontinuerlig videre utvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med
utvikling av alle medarbeiderne.
Sørge for at selskapets budsjetter nås, og lede og disponere selskapets ressurser
på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise kontinuerlig forbedring.
Oppfordre til å følge opp medarbeidere for kostnadsbevissthet og besparelser, og
holde utgifter nede uten å redusere motivasjonen i organisasjonen.
Arbeide for å oppnå det best mulig tillitsforholdet internt ovenfor samtlige
medarbeidere, eksternt ovenfor selskapets kunder, leverandører og andre
forretningsforbindelser, samt ovenfor offentlige myndigheter.
Sørge for at selskapet til enhver tid er ajour med sine økonomiske forpliktelser, og
umiddelbart informere styrene om eventuelle avvik fra dette.
I tillegg til ovennevnte arbeidsoppgaver, spesielt arbeide med de prioriterte saker
som styrene til enhver tid har spesifisert, og som er dokumentert i styrereferatene.
Hensikt: (Hvorfor eksisterer stillingen)
Bidra til at budsjetter og målsetninger satt av styrene oppfylles.
I tilegg å bidra i utvikling av klubbene i riktig, og positiv retning. Både økonomisk og
sportslig.
Personalansvar for klubbenes ansatte.
Målekriterier og vurderingsgrunnlag:
Ansvars- og myndighetsområder: (Økonomi, Personell, Kvalitet, Faglig)
Har ansvar for at administrasjon av klubbene fungerer etter de retningslinjer som legges
fra styrene i SHE og FBK. Administrasjonen skal være en service institusjon, og skal
være til service for markedsavdelingen og samarbeidspartnere.
Daglig leder har det fulle personalansvaret.
Daglig leder skal sørge for at de ansatte trives og at de ansatte utvikler se både faglig
og personlig.
Arbeidets målsetning er å skape vekst og positivitet for klubben.
Målsetningene settes i klubbenes budsjetter.
Kontoret skal framstå som et knutepunkt i klubbenes virksomhet.
Jevnelige samtaler med daglig leder, og avrapportering.
Kompetansekrav til stillingen:
Utdanning

Minimum videregående skole

Gjerne økonomiutdannelse, med markedsføring.

Evne til å ta kommunisere godt både på norsk og engelsk.
Adgangen til midlertidig ansettelse
 Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere
innen den organiserte idretten.
 Ledere, trenere, dommere og utøvere kan tilsettes midlertidig
 Vanlige arbeidstakere som ikke er ledere kan ikke tilsettes
midlertidig. Husk reelt innhold i lederstilling.

AML § 14-9. Midlertidig ansettelse

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:
 a)når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,
 b)for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
 c)for praksisarbeid,
 d)deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,
 e)for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.
Særskilte uavhengige stillinger
 Vil være unntatt fra
arbeidstidsbestemmelsene
 Konkret vurdering
 Ment å være overordnede
stillinger uten å være ledende
stilling
 Tydelig og åpenbar
selvstendighet eller
uavhengighet i hvordan og til
hvilken tid arbeidsoppgaver
organiseres og gjennomføres.
Ansettelsesprosessen
 Lage gode rutiner som sikrer oss som arbeidsgiver en god prosess
 Hvem skal delta i ansettelsesprosessen
 Bruk av konsulenter, bemanningsbyrå.
 I idrettslag må ofte ansettelsen forankres i styret
 Hvordan få tak i de riktige personene
1.
2.
3.
4.
5.
Kan allerede være i idrettsmiljøet
Utenfor idrettsmiljøet
Allerede på utvelgelsesstadiet må behovet for opplæring vurderes
Sjekk av referanse
Politiattest
Hverdagsledelse
Oppfølging av ansatte og frivillige.
 Prøvetiden – arbeidstakere
 Maks 6 måneder (opplæring, oppfølging/tilbakemelding etc)
 Lage kortere referat fra oppfølgningssamtaler som sikrer dokumentasjon
 Ledelse og kommunikasjon
 Avklar forventninger ved start
 Klubbens forventninger
 Ikke forvent revolusjonerende endringer over natta
 Arbeidstakers forventninger
 Samtaleteknikk (løpende og gjennom rutinemessige
medarbeidersamtaler)




Tydelighet i tilbakemeldinger
Være i stand til å lytte – ta arbeidstakers innspill på alvor
Få arbeidstaker til å spille på lag
Gjøre hverandre gode.
Hverdagsledelse (Forts.)
 Korrigering av uønsket oppførsel – oppfølging og dokumentasjon
 Korrigering – oppfattes ofte som noe negativt
 Begrepet tilbakemelding brukes av mange
 Forklare hvorfor justering/korrigering er nødvendig
 Skape forståelse
 Advarsler
 Frivillige – klubbens ofte viktigste ressurs
 Husk at disse bare kan gå hjem
 Kommunikasjon med frivillige
 Hvordan få frivillige med seg når kontroversielle beslutninger skal tas
 Hele klubben må dra i samme rettning
Avvikling av ansettelsesforhold
 Regelverk
 Arbeidsmiljøloven
 Krav til saklig grunn
 Arbeidsgivers forhold
o Endrede økonomiske rammevilkår
• Rammevilkårene må gjenspeile et edruelig budsjett
Arbeidstakers forhold
o Mangelfull arbeidsprestasjon
o Illojalitet, ordrenekt
o Ulegitimert fravær
o Rusmisbruk (AKAN)
 Husk dokumentasjon – arbeidsgiver har bevisbyrden

Fremgangsmåte
 Nødvendig
underlagsmateriale/
dokumentasjon.
 Korrekt faktum legges
til grunn
 Det skal innkalles til
formelt drøftingsmøte
før arbeidsgiver fatter
beslutning om
oppsigelse
Det er var etter mandagens trening at
Miroslav Hornich ble løst fra
kontrakten med KIL-hockey. Mistillit i
spillergruppen var hovedårsaken.
Hornich signaliserte i Glåmdalen
tirsdag at han ikke aksepterte
avgjørelsen. Til styret gjorde
tsjekkeren det klart at han kom til å
møte på trening som normalt tirsdag.
Vi har gitt Miroslav beskjed om at
treningen vil bli ledet av en annen
trener i dag. Han har signalisert at han
likevel vil møte opp og fullføre
kontrakten, sa styreleder Lars Joramo
før gårsdagens trening.
Den sparkede tsjekkeren holdt hva han
lovet.
Da spillerne entret isen klokken 18.00,
var Hornich en av de første ut på isen.
Han varmet opp sammen med
spillerne uten å veksle et ord med
noen.
Kommunikasjon
 Oppsigelse skal aldri komme overraskende på arbeidstaker
 Tariffbundet klubb kan også ha drøftingsplikt med tillitsvalgt
Husk også, den økonomiske siden
 Plikter som arbeidsgiver
 Melding til enhetsregisteret og arbeidstakerregisteret (NAV)
 Forskuddstrekk
 Arbeidsgiveravgift
 Innberetning
 Forenklet oppgjørsform
 Skatteplikt for utøvere, tillitsvalgte og dommere
 Beløpsgrense for skatteplikt
 Reiser til treningssted (arbeidsted)
 Ansvar
 Arbeidsgiveransvar
 Økonomisk ansvar for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 Feriepenger
 Yrkesskade forsikring og OTP
 Strafferettslige ansvar
Ved sykdom/fravær
 Etter 4 uker, oppfølgningsplan.
 Sendes til sykemelder
 Etter 7 uker, dialogmøte 1
 Samtale med sykemeldt
 Etter 9 uker, oppfølgningsplan
 Sendes til NAV
 Etter 26 uker, dialogmøte 2
 Før 52 uker, dialogmøte 3
 Maksdato
Takk for oppmerksomheten.

similar documents