Slide 1

Report
OSA saker og utfordringer
29.10-02.11.2013
1/3 dels regelen
•
Oppholdsperiode
• Periode på land
1/3 dels
avspasering
•
•
•
•
Ikke krav til å avspaserer direkte etter tur offshore ,men før en reise offshore igjen.
Transitt skal meddeles før hjemreise.
Hvis ingen beskjed anses 1/3 dels påbegynnt avpasert.
Reise til og fra regnes ikke som oppholdsperiode og derfor avspaserer en I forhold til 1/3 dels regel.
Saker
•
•
•
•
Oppholdsperiode 1
tid i land
oppholdsperiode 2
Hvis brudd på 1/3 dels regel ,ingen automatikk i at en har krav på overtid.
Den første oppholdsperioden ,pluss opphold i land ,pluss hele den neste
oppholdsperiode ses som en oppholdsperiode i relasjon til 1/3 dels regelen og ny
1/3 dels avspasering må tas.
Bedrift kan kontakte deg i denne perioden for å meddele ny utreise uten at dette
anses å bryte 1/3 dels regel.
Overtid inkludert i lønn
• Krav til å få oppgitt antall timer som inngår i
avtalen, Normalt 200 timer. Se OSA 3.15.9 og
4.3.2
• Tommelfingerregel sier 16-17 % påslag i lønn
gir i snitt 150 timer med 50 % og 50 timer med
100 %.
• Jobber en mer enn 200 timer skal ny avtale
inngås ,krav på overtid.
• Det skal føres timer både på land og offshore.
Overtid inkludert i lønn
• Betyr ikke at en er ekskludert fra Aml om
arbeidstid , men veldig ofte prøver bedriften
seg på dette ved å kalle det ledende stilling
eller særlig uavhengig stilling.
Unntak fra AML
• Ledende stilling
• Med ledende stilling menes overordnede
stillinger med klare lederfunksjoner.
• Eksempel på slike stillinger kan være
avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:
• har et større ansvar.
• i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på
vegne av virksomheten.
• selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats
og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid
Unntak fra AML
• Særlig uavhengig stilling
• Med særlig uavhengig stilling menes
arbeidstakere som ikke har direkte
lederfunksjoner, men som likevel har
overordnede og ansvarsfulle stillinger.
• Dette dreier seg om arbeidstaker som selv
prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva
de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre,
når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal
utføres.
Unntak fra AML
• Selv om en arbeidstaker er unntatt fra
arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidstiden
likevel ordnes slik at:
• arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske
eller psykiske belastninger.
• arbeidstaker har mulighet for å ivareta
sikkerheten.
• Arbeidstakere som er unntatt fra
arbeidstidsbestemmelsene har på samme vilkår
som andre arbeidstakere rett til redusert
arbeidstid og fritak fra nattarbeid
Lokale avtaler
• OSA er en normallønnsavtale.
• Angir hvilke punkter i avtalen som kan
forhandles lokalt på
• De øvrige punkt skal en la ligge da det vil være
tariffstridig å endre disse lokalt.
Oppsigelser/skriftlige advarsler
• Advarsler er ulovshjemlet ,dvs ligger til
bedriftens styringsrett.
• Advarsler skal signeres av begge parter.
• Er en uenig i advarslen så sørg for å få dette
notert i protokollen fra møtet, eller i selve
advarslen.
• Ta med tillitsvalgt/verneombud i møtet.
Oppsigelser / skriftlige advarsler
• Før bedrift vurderer oppsigelse skal de kalle inn til
§15. 1 møte. I dette møte skal bedrift legge frem
sine anmerkinger og den ansatte skal ha mulighet
til å forklare sitt syn på disse anmerkninger.
• Sørg for protokoll som signeres av begge parter.
Få frem eventuelle uenigheter om
anmerkningene.
• Ha med tillitsvalgt
• Bedrift skal på bakgrunn av dette møte vurdere
evt saken på nytt.
oppsigelse
• Hvis oppsigelse finner sted etter AML § 17.3 og § 17-4 må
en huske fristene for å ta til motmæle og kreve
forhandlinger.
• Krav om å stå i stilling og varsel om søksmål må skje skriftlig
innen 14 dager ,men ikke vent til siste dag med å ta kontakt
med forbundet.
• Søksmål innen 8 uker
• Kun erstatning innen 6 måneder
• Involver tillitsvalgte lokalt snarest.
• Prosessfullmakter må fylles ut og saksfremstilling lages
• All komminikasjon om saken en finner tas vare på.
• Vurderes sluttpakker ?
Generelt om utfordringer
• Sette seg skikkelig inn i saken med hensyn til
lov eller tariffbestemmelser. Finne eksempler
fra tilsvarende saker og hvordan de ble løst.
• Forankre sak i klubbstyre. Flere hoder kan
finne bedre løsninger, god lærekurve for de
med mindre erfaring.
• Håndtere komunikajon med medlemmer som
mener annerledes om sak.
Gode portaler en finner informasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbeidsretten.no
Lovdata.no
Ptil.no
Klubbkontoret
Arbeidstilsynet.no
Jusportalen.no
Arbeidsrettadvokater.no
Fafo.no
Andre forbundsider Safe.no ,nito.no,tekna.no

similar documents