Oppfølgingsplan - Regjeringen.no

Report
Arbeidsgivers oppfølgings- og tilretteleggingsplikt ved sykefravær
Nettverk sykefravær
Gry Brandshaug Dale 23. februar 2012
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt
Oppfølgingsplan, jf. aml. § 4-6 (3)
-
For tilbakeføring til arbeid
Senest innen fire uker (før seks uker)
I ”samråd med arbeidstaker”
Inneholde vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver/arbeidsevne,
aktuelle tiltak og plan for videre oppfølging
- Unntak: ”åpenbart unødvendig”
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt forts.
Dialogmøte 1, jf. aml. § 4-6 (4)
- Arbeidsgiver (leder) kaller inn arbeidstaker
og sykmelder (med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses
hensiktsmessig), samt bedriftshelsetjenesten
- Nå også for gradert sykmeldte
- Må avholdes senest innen 7 uker (før 12 uker)
- Om innholdet i oppfølgingsplanen
- Unntak hvis åpenbart unødvendig
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt forts.
Dialogmøte 2, jf. folketrygdloven § 8-7a andre ledd
- NAV kaller inn arbeidsgiver (leder) og arbeidstaker senest tre uker før
møtet avholdes
- Som tidligere skal møtet avholdes senest innen 26 uker, men
arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes på
et tidligere tidspunkt
- Sykmelder eller annet helsepersonell skal delta i dialogmøtet hvis NAV
mener det er hensiktsmessig
- Unntak hvis åpenbart unødvendig
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt forts.
Dialogmøte 3, jf. folketrygdloven § 8-7a tredje ledd
- Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at
møtet avholdes
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt forts.
En sammenfatning av arbeidsgivers oppfølgingsplikt følger av
folketrygdloven § 25-2 andre ledd:
«Arbeidsgiver plikter å utarbeide oppfølgingsplan og
gjennomføre dialogmøte etter arbeidsmiljøloven §4-6 tredje og
fjerde ledd og delta i dialogmøte etter folketrygdloven §8-7a
andre og tredje ledd.»
Arbeidsgivers oppfølgingsplikt forts.
Arbeidsgivers (leders) rapporteringsplikt , jf. folketrygdloven§ 25-2 (3)
- Senest innen fire uker:
•
Sende planen til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest innen fire uker
- Senest innen ni uker:
• Gi skriftlig melding til NAV om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøte etter arbeidsmiljøloven
er overholdt
• Gi opplysninger om sykmelder er innkalt til og har deltatt i dialogmøtet
• Sende oppfølgingsplanen til NAV
(Se skjema fra NAV)
- Senest en uke før det avholdes dialogmøte 2 og 3:
• Sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV
Konsekvenser av at arbeidsgiver ikke oppfyller sin
oppfølgingsplikt
Gebyr og tvangsmulkt, jf. folketrygdloven § 25-3
– Dersom arbeidsgiver ikke innen ni uker har gitt skriftlig melding til NAV om at
reglene om oppfølgingsplan er overholdt, herunder sendt inn planen, eller gitt
melding om at reglene om dialogmøte er overholdt, skal det gis varsel med tre
ukers frist for overholdelse av pliktene
– Dersom pliktene ikke overholdes innen fristen, kan NAV ilegge gebyr på ca. kr
5 000 for hver unnlatelse
– NAV kan også ilegge samme gebyr per unnlatelse dersom arbeidsgiver ikke
utleverer oppdatert oppfølgingsplan etter innkalling til dialogmøte 2 eller 3
eller ikke deltar i disse møtene
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
• Arbeidsgiver skal tilrettelegge ”så langt det er mulig”, jf. aml. § 4-6 (1)
– Vurderes konkret i det enkelte tilfelle; størrelse på virksomheten, økonomi, tiltakets omfang,
kostnader med mer
– Tilrettelegge arbeidet, arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, arbeidsrettede tiltak
eller lignende
– Må ikke innskrenke andre ansattes rettigheter
– Ikke plikt til å opprette ny stilling
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt forts.
• Arbeidsgiver skal tilrettelegge ”så langt det er mulig”, jf. aml. § 4-6 (1)
– Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i
sitt vanlige arbeid før eventuell omplassering
– Tilby passende arbeid om arbeidstaker er kvalifisert
Arbeidstakers medvirkningsplikt
• Melde om sykdommen/skaden har oppstått på arbeidsstedet, eller skyldes
forhold på arbeidsplassen
• Melde til nærmeste leder om forventet fravær, og levere egen- eller
sykmelding
• Bidra til oppfølgingsplan og delta i dialogmøter
• Gi opplysning om egen funksjonsevne og delta i hensiktsmessige tiltak
Arbeidstakers medvirkningsplikt forts.
• Betydningen av manglende medvirkning:
- bortfall av sykepenger, jf. ftrl. § 8-8
- hva som er ”mulig” å tilrettelegge, jf. aml. § 4-6 (1)
- moment i saklighetsvurderingen av en oppsigelse, jf. aml. § 15-7
Når nok er nok…
• 12 måneders verneperiode for sykmeldte
- Ikke vern mot oppsigelse av andre grunner, f. eks. overtallighet,
manglende dokumentasjon på fraværet
• Etter verneperioden må oppsigelsen være saklig begrunnet
- Tilrettelegging/oppfølging og prognose er særlig viktige momenter i
saklighetsvurderingen

similar documents