Patientlagen - Vårdförbundet

Report
Patientlagen (och lite annat nytt på
gång i regelverket)
Vrigstad 2014-11-04
Carita Fallström ([email protected])
Vad ska vi tala om?
• Patientlagen 1/1 2015
Om vi hinner:
• Patientdatalagen ➡ Hälso- och
sjukvårdsdatalag 1/1 2016?
• Meddelarskydd + skydd för
visselblåsare 1/7 2015?
Vrigstad 2014
Det här vill Vårdförbundet
Vrigstad 2014
Vårdens paradigmskifte
Från
Organisation
Sjukdom och diagnos
Hus
Slutenhet
Hierarkier
Ekonomistyrning
Vrigstad 2014
Till
Individ
Hälsa och helhet
System
Öppenhet
Team
Kunskapsstyrning
Prioriterade områden 2014 - 2018
Alla människor har rätt till hälsa och helhet
• Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker
• Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård
Förutsättningar för vår insats är ett hållbart yrkesliv
• Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med
hälsosamma arbetstider.
Vår kunskap ska värderas rätt
• Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriär
möjligheter
Vrigstad 2014
Patientmaktsutredningen
• PM “Patientens tillgång
till sin journal”
• Patientlag
• Lag om organisation av
hälso- och
sjukvårdsverksamhet
Vrigstad 2014
Patientlag (2014:821)
• Stärka och tydliggöra
patientens ställning och
inflytande över hälso- och
sjukvården
• Främja patientens integritet,
självbestämmande och
delaktighet
Vrigstad 2014
Varför?
Problem med nuvarande förhållanden:
• Patientupplevd svag, underordnad ställning (studier, enkäter)
• Vården domineras av verksamhets- och yrkesperspektiv (Soc.)
• Vården tar inte patienten på allvar, dålig information ( pat.nämnderna)
• Brister i att möta patienters individuella behov, värderingar och
preferenser + bristande samordning och samverkan mellan vårdgivare
(MYVA)
• Svårt att få tydlig bild av de bestämmelser som beskriver patienternas
ställning i vården
Lösningen:
• Perspektivförskjutning - personcentrerad vård
• Synliggöra patienten som aktör och inte bara som objekt
• Samlad reglering
Läs mer i prop. 2013/14:106
Vrigstad 2014
Patientlag
PSL
Patientsäkerhetslagen
Patientlagen
Vrigstad 2014
HSL
Hälso- och
sjukvårdslagen
1/1
2015
Lag om organisation
av hälso- och
sjukvårdsverksamhet
?
Vad innehåller lagen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vrigstad 2014
Tillgänglighet (kap. 2)
Information (kap. 3)
Samtycke (kap. 4)
Delaktighet (kap. 5)
Fast vårdkontakt och individuell
planering (kap. 6)
Val av beh. alternativ och hjälpmedel
(7 kap.)
Ny medicinsk bedömning (kap. 8)
Val av utförare (kap. kap. 9)
Personuppgifter och intyg (kap. 10)
Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet (kap. 11)
Kap. 1 Inledande bestämmelser
• Hälso- och sjukvård = åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador +
sjuktransporter (inte omhändertagande av avlidna, inte
tandvård, inte estetiska behandlingar)
• Mål:
• God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
• Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans värdighet.
• Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
• Krav: Sakkunnig och omsorgsfull vård, god kvalitet,
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vrigstad 2014
1 kap. 8 § patientlagen
När hälso- och
sjukvård ges till barn
ska
barnets bästa särskilt
beaktas.
Vrigstad 2014
Barnets inflytande över sin vård
• Utgångspunkt: FN:s konvention om
barnets rättigheter – vid alla åtgärder
som rör barn ska barnets bästa
komma i främsta rummet.
• Finns ingen definition på barnets
bästa
• Inga åldersgränser
• Vårdpersonalen måste beakta:
•
•
•
•
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Barnets ålder och mognad
Underlag från vårdnadshavare
Vad barnet själv ger uttryck för
Vrigstad 2014
2 kap. Tillgänglighet
• Vården ska vara lätt tillgänglig.
• Om det inte är uppenbart obehövligt ska patienter
snarast få en medicinsk bedömning
• Vårdgaranti (miniminivå 0 – 7 – 90 – 90)
Ex. SLL 0 – 5 – 30 – 90
Förslag: Diagnostiska åtgärder bör omfattas
Patientlagen 2014/Carita Fallström
3 kap. Information
Vad ska patienten få information om?
• hälsotillstånd,
• metoder för undersökning, vård och behandling,
• hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning,
• när man kan förvänta sig att få vård,
• förväntat vård- och behandlingsförlopp,
• väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
• eftervård och
• metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Vrigstad 2014
Mer om information
Patienters ska också få information om:
• möjlighet att välja
• behandlingsalternativ,
• fast läkarkontakt samt
• vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
• möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en
fast vårdkontakt,
• vårdgarantin, och
• möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar
om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.
Vrigstad 2014
Ännu mer om information…
• Ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet,
språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
• Mottagarens önskan om att avstå från information ska
respekteras.
• Den som ger informationen ska så långt som möjligt
försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i
och betydelsen av den lämnade informationen.
• Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med
hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller
om han eller hon ber om det
Vrigstad 2014
Sekretess och information
• Man ska, såvitt möjligt, lämna information till närstående
om informationen inte kan lämnas till patienten.
• När patienten är ett barn ska även barnets
vårdnadshavare få information.
• MEN Information får inte lämnas till patienten eller någon
närstående om bestämmelser om sekretess eller
tystnadsplikt hindrar detta.
Vrigstad 2014
Barn och information
• 12 kap. 3 § OSL: Sekretess gäller gentemot vårdnadshavare,
men inte i den utsträckning som vårdnadshavare har rätt och
skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges
personliga angelägenheter. Detta gäller dock inte om det kan
antas att den underårige lider betydande men om uppgiften
röjs för vårdnadshavaren.
• Om barnet nått den ålder och mognad som krävs för att barnet
ensam ska kunna förfoga över sekretessen ska
vårdnadshavare inte informeras (utan samtycke från den
underårige).
Vrigstad 2014
4 kap. Samtycke
• Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om
inte annat följer av lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten
få information.
• Samtycket kan ges skriftligen, muntligen eller genom att
patienten på annat sätt visar att han eller hon samtycker till den
aktuella åtgärden. Patienten får när som helst ta tillbaka sitt
samtycke.
• Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han
eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan
medföra.
Vrigstad 2014
Mer om samtycke
• Patienten ska få den vård som behövs för att avvärja fara
som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa
även om hans eller hennes vilja på grund av
medvetslöshet eller annan orsak inte kan utredas.
Prop.:
Detta gäller även personer som mer varaktigt får anses sakna
beslutsförmåga om de befinner sig i en nödsituation. Får inte
användas för att fortlöpande bereda en person vård som inte är
av akut karaktär. ” I dessa fall torde stöd för vården även
fortsättningsvis få hämtas i den allmänna nödbestämmelsen i 24
kap. 4 § brottsbalken”.
Vrigstad 2014
Tidigare förslag om samtycke betr.
vuxna beslutsoförmögna (SOU
2013:2)
När patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att
samtycka till hälso- och sjukvård ska vården ges
utifrån en bedömning av vad som är bäst för patienten
i det enskilda fallet. Bedömningen ska göras löpande.
Vid bedömningen ska patientens inställning till den
aktuella åtgärden så långt det är möjligt klarläggas
och beaktas samt närstående höras.
Vrigstad 2014
Barn och samtycke
När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella
vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas.
Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans
eller hennes ålder och mognad
Prop: För att en patient ska kunna ta ställning till frågan om
vilken vård som ska ges, och eventuellt lämna samtycke till en
vårdåtgärd, måste han eller hon ha förmåga att förstå den
information som lämnas och överblicka konsekvenserna av sitt
eget beslut (beslutskompetens).
Vrigstad 2014
5 kap. Delaktighet
• Vården ska, så långt som möjligt, utformas och genomföras i
samråd med patienten.
• Egenvård ska utgå från patientens önskemål och individuella
förutsättningar.
• Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid
utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt
och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte
hindrar detta.
• Prop: ”Även då en underårig patient är mogen nog att ensam
fatta beslut om en insats, bör vårdpersonalen sträva efter att
involvera vårdnadshavarna om inte patienten motsätter sig
det.”
Vrigstad 2014
6 kap. Fast vårdkontakt och
individuell planering
• Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska
tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett
ändamålsenligt sätt.
• En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon
begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans
eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet.
• Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom
primärvården.
• För en enskild som har behov av både vård och omsorg ska en
individuell plan upprättas.
Patientlagen 2014/Carita Fallström
8 kap. Ny medicinsk bedömning
• En patient med
livshotande eller särskilt
allvarlig sjukdom eller
skada ska få möjlighet att
inom eller utom det egna
landstinget få en ny
medicinsk bedömning.
(Tidigare krav - om det
medicinska ställningstagandet
kan innebära särskilda risker för
patienten eller har stor betydelse
för dennes framtida livskvalitet har tagits bort)
Vrigstad 2014
9 kap. Val av utförare (+ 4 § andra
st. HSL)
• En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och
sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att
välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.
• Nu gällande vårdavtal m.m. fortsätter gälla efter 1/1 2015, men
får inte förlängas om de strider mot HSL.
Prop. :
• Även högspecialiserad vård men inte om den kräver intagning i
vårdinrättning.
• Krav på remiss och remissregler ska följas!
• Lika villkor – vård efter behov
• Ingen vårdgaranti utanför hemlandstinget
• Resor m.m. betalas inte av hemlandstinget, enbart vårdkostnad
Vrigstad 2014
10 kap. Personuppgifter och intyg
• Personuppgifter ska utformas och behandlas så att
patientens och övriga registrerades integritet
respekteras (hänvisning till patientdatalagen,
offentlighets- och sekretesslagen,
patientsäkerhetslagen.)
• Den som är skyldig att föra patientjournal ska på
begäran av patienten utfärda intyg om vården.
Patientlagen 2014/Carita Fallström
11 Kap. Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet
• Patientnämndernas uppdrag
• Ge den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina
intressen,
• främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
• hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
• Vilken information en patient ska ha vid vårdskada
• Klagomål till IVO
• Patienten och dennes närstående ska få möjlighet att
delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete.
Patientlagen 2014/Carita Fallström
Implementering m.m.
• 24 miljoner under åren 2014 – 2016 för bl.a. information.
• MYVA ska följa upp bl.a. följande:
• kännedomen om den nya lagen hos patienter och vårdpersonal.
• hur patienternas valmöjligheter tillgodoses, tillgången till fast
vårdkontakt och en ny medicinsk bedömning samt om patienter får
den information de behöver.
• följa den nationella vårdgarantins effekter
• uppmärksamma frågor om landstingens prioriteringsarbete och de
förändrade förutsättningarna till följd av ökat ansvar för öppenvård
av patienter som kommer från andra landsting
• uppmärksamma eventuella skillnader mellan kvinnor och män,
utrikes och inrikes födda och personer med olika
utbildningsbakgrund.
Patientlagen 2014/Carita Fallström
Patientdatalagen ➡ hälso- och
sjukvårdsdatalag 1/1 2016?
Uppdrag:
Mer sammanhållen och ändamålsenlig
informationshantering inom och mellan vård
och omsorg
Syfte:
Informationen ska kunna följa patienten på ett
enkelt och säkert sätt.
Samverkan mellan vård och omsorg ska
underlättas.
Vrigstad 2014
Lagens syfte
Främja en informationshantering som tillgodoser god
kvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården. Lagen ska särskilt främja att:
• den som arbetar hos en vårdgivare säkert, snabbt och
enkelt får tillgång till de personuppgifter som han eller
hon behöver för att kunna utföra sitt arbete, och
• personuppgifter utformas och i övrigt behandlas så att
patienters och övriga registrerades integritet respekteras
Vrigstad 2014
Förslag:
Alla offentligt finansierade vårdgivare inom en huvudmans
ansvarsområde (ex. ett landsting) ska kunna få direktåtkomst till
varandras uppgifter. Detta kräver patientrelation, men inte
samtycke av patienten. Genom samtycke till vård anses man
samtycka till att vårdgivaren kan komma åt den information som
behövs för att vården ska kunna ges.
Sammanhållen journalföring – krav på samtycke för åtkomst tas
bort.
Patienten kan spärra uppgifter (dock inte läkemedel och
varningsinfo).
Varför? Hur vården organiserats ska inte påverka möjligheterna
till direktåtkomst – god och säker vård genom vårdprocesser
underlättas…
Vrigstad 2014
Lag om rätt att meddela och
offentliggöra uppgifter för verksamma inom vissa enskilt bedrivna
verksamheter (SOU 2013:79)
• Meddelarskydd för verksamma (även inhyrda) inom vård,
skola och omsorg, som till någon del är offentligt
finansierad.
• Gäller oavsett vad – vilka uppgifter - man meddelar om.
Vrigstad 2014
Mer om lagen…
• Arbetsgivare som bryter mot efterforsknings – och
repressalieförbudet (avskedande, uppsägning,
meddelande om disciplinpåföljd eller liknande) döms till
böter eller fängelse högst ett år.
• Mindre allvarliga repressalier ska vara förbjudna, men
kriminaliseras inte.
• Prövas av allmän åklagare.
• FHL gäller inte.
• Inget förslag på tillsynsfunktion – JO + JK kan ändå vara
vägledande
Vrigstad 2014
Lag om stärkt skydd för arbetstagare
som slår larm om allvarliga
missförhållanden (SOU 2014:31)
• Arbetstagare (inhyrda inkl. inte) får inte utsättas för
repressalier vid larm om allvarliga missförhållanden.
• Allvarligt missförhållande = förhållanden som skäligen kan
misstänkas avse brott, på vilket fängelse kan följa, eller
därmed jämförliga missförhållanden.
• Om arbetsgivaren bryter mot detta: skadestånd för förlust och
kränkning till arbetstagaren (inte ett brott). Arbetsdomstolen
prövar!
• Skyddet får avtalas bort genom centrala avtal!
• Om verksamheten kräver det: rutiner för interna larm (AML)
Vrigstad 2014
När får man skydd?
• Interna larm
• Om arbetstagaren rapporterar till arbetsgivaren eller representant för
denne eller använder sig av arbetsgivarens rutiner för rapportering.
• Om arbetstagaren larmar genom att vända sig till sin
arbetstagarorganisation om den har kollektivavtal med
arbetsgivaren.
• Externa larm
• Offentliggöra uppgifter eller vända sig till myndighet - krävs:
1. internt larm utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder, eller att
man vid tidpunkten för larmet haft befogad anledning att slå larm
externt samt att
2. man haft fog för att de sakförhållanden man slagit larm om var
riktiga.
Vrigstad 2014
Andra nyheter som ev. kommer i
regelverket…
• Yrkeskvalifikationsdirektivet
• Enskildas klagomål
• Förbud mot utdrag från belastningsregister
• Översyn av läkemedelshanteringsföreskriften
• Ny lex Maria-föreskrift
• Upphävande av SOSFS 2000:9 -T5 som vikarierar för
leg. sjuksköterska)
• LOU
• SOSFS om ansvaret för personer med demenssjukdom
och bemanning i särskilda boenden (31/3 2015)
• Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och
sjukvård, tandvård, socialtjänst, förslag kommer 30/9 -15
Vrigstad 2014

similar documents