PowerPoint-presentasjon

Report
Endringer i sommer
- hva nytt skjer mens vi er på ferie?
Kari Bergeius Andersen ([email protected])
Thomas Braut Svendsen ([email protected])
Dagens tema:
• ”Vi tar for oss lovendringer som trer i kraft 1. juli d.å. og ser nærmere på
spørsmål omkring ferie, feriepenger, sykmeldt i ferien m.m.”
1. Hvilke lovendringer må vi forholde oss til i løpet av
sommeren?
2. Annet som er på vei?
3. Andre spørsmål om ferie?
Endringer pr 1. juli 2014
HVILKE ENDRINGER TRER I KRAFT 1. JULI, OG HVILKEN
BETYDNING HAR DE?
•
Lover:
– Rett til å utsette ferie ved sykdom (Ferieloven)
– Forenkling av reglene for oppfølgning av sykemeldte (Aml & Folketrygdloven)
– Reduksjon av mødrekvoten og fedrekvote (Folketrygdloven)
– Ansattes representasjon i konsern – innføring av adgang til å inngå avtale med et
flertall av de ansatte (Aksjeloven, Almennaksjeloven, Selskapsloven,
Statsforetaksloven)
– Opphevelse av plikt til å melde fra om AMU-utvalg til Arbeidstilsynet (Aml)
– Forbud mot røykerom på arbeidsplassen mv (Tobakkskadeloven)
•
Annet:
– Ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare
innretninger
– Opphevelse av krav om originalbilag (papir) for reiseregninger og
utleggsoppstillinger
I tillegg varslet endringer i bl.a
•
•
•
•
Adgang til midlertidig ansettelse
Arbeidstid
Likebehandlingsprinsippet ved innleie
Aldersgrenser
Nærmere om ferie
NÆRMERE OM ENDRINGER MHT SYKDOM OG FERIE
• Dagens situasjon:
– Helt arbeidsufør før ferien
• Kan kreve utsettelse til senere i ferieåret
– Helt arbeidsufør i ferien
• Kan kreve tilsvarende antall virkedager utsatt til senere i ferieåret
• Vilkår: Arbeidsufør i minst 6 virkedager
• Nå:
• 6-dagers vilkåret tas bort!
• NB: Fortsatt krav til legeerklæring
• NB: Kan ikke kompenseres med utbetaling ved årsslutt, også dette må
overføres til neste år.
HVA BØR GJØRES NÅ?
• Gi de ansatte informasjon før ferien!
• Minne om betydningen
av legeerklæring!
Andre spørsmål om ferie?
Poengene nå på sommerstid (§§5, 6 og 7):
• Arbeidsgivers ansvar å pålegge, arbeidstakers ansvar å ta ut
– kan ikke lenger ”kjøpe ut” arbeidstaker, ikke en gang ved sykdom eller
–
permisjon
– Utsettelse eller overføring til neste år
Unntak for arbeidstakere som ikke har full feriepengeopptjening, med
mindre virksomheten stenger i en viss periode
• Hovedferien bør være fastsatt allerede, ellers gjør det nå 
– Arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager) avvikles mellom 1.
juni og 30. september (hovedferieperioden)
• Unntak: Arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret
– Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor
ferieåret,
• kan også tas ut som enkeltdager
Ferieavvikling i oppsigelsestid, feriel. § 8
• Oppsigelse fra arbeidsgiver
– Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor
oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre
oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette
seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden
• Oppsigelse fra arbeidstaker
– Utgangspunkt: Ferie kan fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers
oppsigelse.
• Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid
– Arbeidstaker kan bare kreve ferien avviklet før oppsigelsesfristens utløp,
hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor
hovedferieperioden eller ferieåret
Lovendringer:
Oppfølgning/tilrettelegging
ved sykdom
Nye lovendringer i aml viderefører ny IA-avtale
• IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember
2018.
• Poenget: Fra krav og byråkrati til ”tillit”
Hovedlinjene:
• Oppfølgingsplan (aml § 4-6 (3)):
– Skal i utgangspunktet utarbeides for alle helt og delvis sykmeldte,
men kan unnlates
» Ellers når åpenbart unødvendig (ikke nytt)
– Hensikt: Færre «uproduktive» oppfølgingsplaner
» Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen formidles til sykmelder
senest innen 4 uker
» Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen sendes NAV senest en uke
før dialogmøter hvor NAV innkaller
• Dialogmøte 1 innen 7 uker (aml § 4-6 (4)):
– Gjelder i utgangspunktet for 100 % sykmeldte. For delvis sykmeldte
kun når ”arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder” anser det
hensiktsmessig
– Hensikt: Færre «unødvendige» dialogmøter
Hovedlinjene forts:
• Endringer i sykmelders plikt til deltakelse i dialogmøtet (aml § 4-6 (4)):
– Bare dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, evt arbeidstaker alene,
ønsker det
– Sykmelder kan likevel fritas dersom ekstraordinære forhold knyttet
til sykmelders arbeidssituasjon
• Endringer i bedriftshelsetjenestens møteplikt i dialogmøtet - NAV,
bedriftshelsetjeneste og andre relevante aktører kan dersom
arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det
• Arbeidsgivers plikt til dokumentasjon (aml §4-6 (5)):
– ”Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om
oppfølgningsplan og dialogmøte har vært fulg opp, herunder hvem som har
vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.”
• Altså: Fortsatt sette igjen spor etter seg om hvilke vurderinger og
beslutninger som er tatt.
Hovedlinjene forts (folketrygdloven §8-7 a)).
• Pliktig rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9
uker oppheves.
– Arbeidsgiver skal dog kunne dokumentere
oppfølgning for myndighetene ved behov
• Presisering av at dialogmøte 2 (NAV-regi) innen 26
uker kan avholdes tidligere dersom en av aktørene
krever det
• Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som
ikke overholder sine plikter. Ingen sanksjoner
overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.
Lovendring: Reduksjon av mødre- og fedrekvote
• Mødre- og fedrekvote reduseres fra 14 uker til 10 uker
• Lovendringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved
adopsjon 1. juli eller senere
• Den totale stønadsperioden for foreldrepenger er fortsatt den
samme.
– Fødsel: 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker
med 80 prosent dekningsgrad.
– Adopsjon: 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56
uker med 80 prosent dekningsgrad
Lovendring: Forbud mot røykerom mv
• Enkeltkontorer, men ikke
– hjemmekontor
– beboelsesrom på institusjoner
– petroleumssektoren til havs
– når virksomhetenes art hindrer arbeidstakerne i å forlate
arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden, typisk ved strenge
sikkerhetskrav
• Barnehagers lokaler og uteområder
• Grunnskolers og videregående skolers lokaler og uteområder
Annet aktuelt?
Verdt å reflektere over:
• Informasjon fra departementet 11. juni om
endringer som vil bli foreslått (vedlegg til
presentasjonen):
– Hvilken betydning vil dette kunne få?
• Midlertidig ansettelse
• Åpning av arbeidstidsreglene
• Heving av aldersgrense
• For spesielt interesserte: Ryanair-saken gir god
veiledning vedrørende internasjonale
arbeidsforhold
– Kjennelse forrige uke om at oppsigelsessak mot irsk selskap skal gå for
norske domstoler
Takk for idag!
[email protected] [email protected]
Følg oss på Facebook, meld deg på våre
nyhetsbrev og kom på våre frokostmøter!
www.sbdl.no

similar documents