Peter Andersson - Behandlardagarna

Report
Otydliga lagar om skadlig
stress i arbetslivet
Peter Andersson
Juridiska institutionen, Gbg uni.
Behandlardagarna 2014
Problemet stressrelaterad ohälsa
• Obalans mellan krav (arbetsbelastning) och
hälsofrämjande faktorer (eget inflytande, belöning,
stöd, andra resurser).
• Vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär
bland kvinnor och näst vanligaste orsaken bland
män (Arbetsmiljöverket).
• 50-60 procent av alla sjukdagar har att göra med
stress i arbetet (Europeiska arbetsmiljöbyrån).
Arbetsmiljölagens regler
• Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets
natur samt utvecklingen i samhället (2:1 st. 1).
• Arbetsförhållande ska anpassas till människors fysiska och psykiska
förutsättningar (2:1 st. 2).
• Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av
sin egen arbetssituation (2:1 st. 3).
• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar
som kan medföra ohälsa (2:1 st. 4).
• Arbetsgivaren är med beaktande av ovanstående skyldig att vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa (3:2).
Tillämpningen av reglerna
• Arbetsmiljölagens ramlagsregler är avsedda att fyllas
ut med föreskrifter från Arbetsmiljöverket (4 kap. AML)
– men sådana saknas ännu.
• Arbetsmiljöverket utövar tillsyn och kan besluta om
förelägganden och förbud (7 kap. AML) – men detta är
förhållandevis sällsynt.
• Om en arbetsgivare drabbas av stressrelaterad ohälsa
kan arbetsgivaren dömas för arbetsmiljöbrott (3 kap.
7-10 §§ BrB) – men detta har ännu aldrig skett.
Arbetsmiljölagens syfte: förebygga ohälsa i arbetet (1:1)
Det allmänna
Genomdrivandereglerna
- Tillsyn, förelägganden,
förbud från AV, vite
(7 kap.)
- Brott mot AML,
sanktionsavgift
(8 kap.)
- Arbetsmiljöbrott (BrB)
Offentlig rätt
AG svagare part
- Förutsebarhet
- Proportionalitet
- ”Hellre fria än fälla”
Privaträtt
AT svagare part
Arbetsgivare
Arbetstagare
Handlingsreglerna
- Vidta alla åtgärder som behövs (3:2)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (3:2 a)
- Fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer (2 kap.)
- Ramlagsregler
-
Målinriktade
Avsedda att fyllas ut genom AV:s föreskrifter
Arbetsgivarens ansvar att
förebygga stress, föreläggande och förbud
• Vidta alla åtgärder som behövs, men åtgärderna ska vara:
– Lämpliga.
– Nödvändiga.
– Ej överdrivna.
• Vilka åtgärder är lämpliga?
–
–
–
–
Helhetssyn på arbetsmiljön.
Upplevelsen av arbetet.
Eget inflytande.
EJ mycket ledning från AV:s föreskrifter.
• Beviskrav: sannolikt.
• Stor vikt läggs vid arbetsgivarens rättssäkerhet.
Arbetsgivarens ansvar att förebygga
stress, arbetsmiljöbrott
• Rätt person åtalad?
– Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
• Brustit i arbetsmiljöskyldigheterna?
– Otydliga regler i AML rörande stress.
– Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
• Orsakssamband mellan arbetsmiljöbrist och uppkommen skada?
– Svåra orsakssamband.
– Beviskrav: hög grad av sannolikhet
• Uppsåt/oaktsamhet?
– De så kallade subjektiva rekvisiten.
– Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
• Rättssäkerhet!
Slutsatser
• För att det ska vara rättsligt möjligt att genomdriva krav
på arbetsgivaren angående stressprevention måste
handlingsreglerna vara tydliga.
• Det behövs föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande
den psykosociala arbetsmiljön.
• Föreskrifterna kan lämpligen innehålla regler om:
– Grundläggande handlingsregler om hur skadlig stress
motverkas, generella orsakssamband, definitioner av
viktiga begrepp etc.
– Konkret systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga
skadlig stress (riskbedömningar, dokumentation av mål
etc.).
Alternativa slutsatser
• Istället för att införa bindande förskrifter:
– Behåll arbetsmiljölagens ramlagnormerna om den
psykosociala arbetsmiljön i informativt syfte endast?
– Ta bort reglerna om den psykosociala arbetsmiljön ur
arbetsmiljölagen med hänvisning till att medicinsk
kunskap saknas?
– Skadestånd för arbetsskada?
– Semidispositiv lagstiftning och kollektivavtal?

similar documents