Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében

Report
Mindennapos testnevelés a
köznevelési törvény tükrében
Szakál Ferenc Pál
főosztályvezető
Közoktatás Fejlesztési Főosztály
[email protected]
Jogszabályi háttér
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
Törvény (Nkt.) 27.§ (11); 97.§ (6)
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
(EMMI rendelet) 141.§ (1)-(2)
• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról (Nat.) I.2.1.
Hatályba lépés, bevezetés
• Nkt. 97.§ (6):
„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést
az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik
évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő
rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon
alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés
órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52.
§ (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező
tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi
évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben
megszervezni.”
Hatályba lépés, bevezetés
Iskolai évfolyamok
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
1.
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
2.
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
3.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
4.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5.
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
6.
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
7.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
8.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
9.
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
10.
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
5 tanóra
11.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
5 tanóra
12.
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
mindennapos testmozgás
5 tanóra
Hatályba lépés, bevezetés
• A mindennapos testnevelés órakeretét az Nkt.
6. melléklete biztosítja.
• Mivel a mindennapos testnevelésre vonatkozó
rész egy évvel előbb lépett hatályba, mint az új
órakeret, átmeneti szabályokra volt szükség:
– Az iskolák erre vonatkozóan fenntartói jóváhagyás
és szakértői vélemény nélkül módosíthatták a
pedagógiai programot.
– A Kt. szerinti órakeretet a szükséges többlet
testnevelés órákkal megemelhették. [Nkt. 97.§ (6)]
Megszervezése
• Nkt. 27.§ (11):
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban
azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést
heti öt testnevelés óra keretében, (…)”
• EMMI rendelet 141.§ (1):
„A mindennapos testnevelést azokon a napokon,
amikor közismereti oktatás folyik, a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra
megtartásával kell biztosítani.”
Megszervezése
• Nappali rendszerű oktatásban, azon osztályokban,
ahol közismereti oktatás folyik.
• Azokon a napokon, amikor közismereti oktatás
folyik.
• Felnőttoktatásban nem kötelező [Nkt.60.§ (9) c)]
Ennek a szakképzés szempontjából lehet
jelentősége, egy átlagos általános- vagy középiskola
esetében ez gyakorlatban annyit jelent, hogy
minden nap.
Lehetőségek heti két óra kiváltására
• Nkt. 27.§ (11):
„(…) amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó
rendelkezéseiben
meghatározott
oktatásszervezési
formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt,
egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a
tanévre érvényes versenyengedélye és asportszervezete által
kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között
szervezett edzéssel
váltható ki.”
• EMMI rendelet 141.§ (2):
„Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben
vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással
biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő
diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi
tagdíjat nem szedhet.”
Lehetőségek a kiváltásra
a) Az iskola nem a testnevelés tantárgyra a
kerettantervben előírt tananyagot tanítja, hanem más
műveltségterületi oktatást folytat.
Ez a lehetőség az iskola számára jelent lehetőséget. A Nat.
I.2.1 pontja részletezi:
„A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat. Testnevelés
és sport műveltségterületében jelzett
sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más
sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás,
kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és
felszereltségének megfelelően különféle más
sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar
történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok,
csapatjátékok).”
Lehetőségek a kiváltásra
b) Iskolai sportkörben végzett tevékenység
- A sportkör szervezését a 2013. augusztus 31-ig a
Kt. 52.§ (9), utána az Nkt. 27.§ (13) írja elő.
- Ez a tanuló számára jelent lehetőséget, tehát nem
az iskola, a tanuló válthatja ki ezzel az órát. A
sportkör nem tehető kötelezővé.
- Ugyanakkor elvileg elképzelhető, hogy egy
népszerű sportkör óraösszevonást tegyen
lehetővé.
- Ingyenesség!
Lehetőségek a kiváltásra
c) Versenysportot folytató tanuló igazolt
egyesületi tagsággal
- Szintén a tanuló számára ad lehetőséget.
Gyógytestnevelés
Az EMMI rendelet 142.§ (3) bekezdése szerint:
„Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a
testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is
biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való
részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és
a testnevelésórákon való részvételnek együttesen
kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos
tesz javaslatot.”
- Tehát a mindennapos testnevelés részben vagy
akár teljes egészében gyógytestneveléssel is
teljesíthető.
Szükséges szakképzettség
A pedagógus munkakörökhöz szükséges
szakképzettségeket az Nkt. 3. melléklete
tartalmazza. Ez alapján a lehetőségek:
Szakképzettség
Évfolyam
tanító
1-4.
tanító testnevelés
szakkollégiummal
1-5.
tanító testnevelés
műveltségterülettel
1-6.
testnevelő tanár
1-12.
edző 120 órás pedagógiai
továbbképzéssel
sportkör
Továbbképzés
Nkt. 78.§ (4): „Az oktatásért felelős miniszter, a
sportpolitikáért felelős miniszter programok kiadásával,
pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés
biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés
feladatainak végrehajtását, a sportiskolák megalakulását
és működését.”
 Az EMMI és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kara szerződést kötött, melynek
keretében 1000 pedagógus továbbképzésére került sor a
Kölyökatlétikai Programról.
 TÁMOP 3.1.4. keretében lehetett pályázni
mindennapos testneveléssel kapcsolatos módszertani
fejlesztésre és továbbképzésre is. Eredmény februármárciusra várható.
Tornatermek
• A legégetőbb probléma.
• Ennek megoldását szolgálják a kiváltási lehetőségek is,
de ezek legfeljebb enyhíthetik.
 Pályázat: A 2012-2013. évi Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretén belül a ROP támogatásával van lehetőség
tornaterem építésére, felújítására egyelőre a két
leginkább hátrányos helyzetű régióban:
- Észak-Magyarország: 7 Mrd Ft
- Észak-Alföld: 4,11 Mrd Ft
A beadási határidő november 15-e volt, eredmény
januárban várható.
Hasznos címek
[email protected]
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
www.oktatas.hu
www.ofi.hu
Köszönöm a figyelmet!
Szakál Ferenc Pál
főosztályvezető
Közoktatás Fejlesztési Főosztály
[email protected]

similar documents