Ostoja Popradzka - Natura 2000 a turystyka

Report
Znajduje się na południu Polski,
w Beskidzie Sądeckim . Wyróżnia się
jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami i
roślinnością.
Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk
objęty ochroną Natura 2000
o powierzchni 57931 ha.
Fot K.T.
Popradzki Park Krajobrazowy – widok z Radziejowej na pasmo Jaworzyny Krynickiej
Od 1992 roku Sieć Natura 2000 jest obowiązkowym systemem ochrony
przyrody obejmującym państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Natura 2000 objęła w Polsce 142 obszary ptasie oraz 817 obszarów siedliskowych, co zajmuje 21%
powierzchni kraju. Głównym celem programu jest powstrzymywanie wymierających gatunków zwierząt i
roślin na terenie Unii Europejskiej, godzenie ochrony siedlisk i gatunków z gospodarczym użytkowaniem
terenu .
Na terenie Ostoi Popradzkiej znajduje się 1 park krajobrazowy, 14 rezerwatów i obszar chronionego
krajobrazu - każda z tych form spełnia określone zadania . Polska do programu Natura 2000 przyłączyła się w
2004 r.
Przełom Potoku Kontorowskiego
Fot.K.T
Na omawianym obszarze spotykamy siedliska leśne i nieleśne (11 rodzajów) w których
występuje 28 gatunków zwierząt ważnych dla ochrony europejskiej przyrody.
Ważne dla Europy gatunki zwierząt w Ostoi Popradzkiej:
 ptaki stanowią dużą grupę (13gatunków) np. bocian czarny,
puchacz, orlik krzykliwy, oraz kuraki leśne- cietrzew, głuszec i
jastrząbek
 ssaki – 9 gatunków np. nietoperze (nocki, podkowiec mały), ryś,
wydra,
 niedźwiedź brunatny
 płazy: kumak górski ,traszka karpacka i grzebieniasta
 ryby: minóg strumieniowy, boleń, głowacz białopłetwy, brzanka
 bezkręgowce - 5 gatunków np biegacz urozmaicony , krasopani hera
Siedliska leśne :
kwaśne buczyny
żyzne buczyny
jaworzyny
łęgi olszowe
Kumak górski
Ryś
Siedliska nieleśne:
zbiorowiska łąkowe
murawy
bliźniczkowe
młaki eutroficzne
Salamandra plamista
Rezerwat przyrody „Las Lipowy Obrożyska” (faza rozpadu i faza optymalna)
Fot.K.T
Zróżnicowana wysokość i klimat w Ostoi Popradzkiej pozytywnie wpływa na piętrowy układ
roślin. W dolinach rzek najliczniej występują lasy liściaste – grady, łęgi i zarośla wierzbowe.
Wysokogórski bór świerkowy zajmuje niewielką powierzchnię Pasma Radziejowej . Niżej znajduje
się piętro regla dolnego. Przeważają tam lasy bukowo-jodłowe , buczyny karpackiej przeplatane
polami uprawnymi oraz pastwiskami i łąkami.
Las Lipowy Obrożyska
Fot.K.T
Potok Kontorowski
W tle Buczyna karpacka w Rezerwacie „Baniska”
Atrakcją Beskidu Sądeckiego są szlaki turystyczne.
Warta polecenia jest wycieczka całodniowa na trasie: Piwniczna-Radziejowa Przehyba – Rytro.
Dla osób z dobrą kondycją fizyczną ciekawą będzie również całodzienna
wycieczka z Piwnicznej przez Łabowską Halę, Runek , Jaworzynę Krynicką do
Krynicy Zdroju.
 ciekawe miejsca:
Radziejowa – najwyższy
zalesiony szczyt Beskidu Sądeckiego
(1262 m n.p.m. ) w głównym
grzbiecie Pasma Radziejowej między
Wielkim Rogaczem a Złomistym
Wierchem .
Las Lipowy Obrożyska – rezerwat
leśny(pow. (99h). Chroni grąd lipowy
z lipą drobnolistną i modrzewiem
polskim.
schroniska górskie :
Bacówka nad Wierchomlą
Przechyba
Łabowska Hala
Wieża na Radziejowej
Fot: A.Ś
Na terenie Ostoi Popradzkiej występują bogate złoża wód mineralnych. Obszar ten
wchodzi w skład strefy hydrochemicznej Piwniczna – Żegiestów – Muszyna –
Krynica Zdrój – Tylicz. Większość występujących tu wód mineralnych to
szczawy(wody infiltracyjne nasycone dwutlenkiem węgla). Wody głębsze o wyższej
mineralizacji z zawartością jodu i bromu eksploatowane są w odwiertach w Krynicy
Zdroju . Rozlewnie : Tylicz, Muszyna, Piwniczna, Krynica Zdrój.
Zagrożeniem dla ochrony przyrody w omawianym
obszarze jest intensywna gospodarka leśna,
osuszanie młak oraz budowa dużych stacji
narciarskich.
Fot: A.Ś
Dziękuję za uwagę .
Fotografie:
K.T – Krzysztof Tomasiak
A.Ś – Anna Ściurka
Prezentacje wykonała:
Anna Ściurka Gimnazjum Publiczne
w Piwnicznej - Zdroju
Źródła informacji; http://Natura2000.org. pl
„ Obszary Natura 2000 w Małopolsce”
J.Pierzanowska, M.Grzegorczyk
Mieczyk dachówkowaty

similar documents