Handledarutbildning.ant

Report
Handledarutbildning för
yrkesverksamma som tar emot
elever från gymnasieskolan
www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for-handledare-inomapl?l=sv
Torsdag den 28/11 kl 13 – 17
1
Program 2013-11-28
13.00
15.00
16.30
17.00
Välkommen och Presentationer
Handledarrollen, uppdrag och ansvar.
Säkerhetsfrågor
Fika och information från Skolverket
Vad innebär det att lära sig?
Handledarstrategier
Reflekterande samtal
Sammanfattning, inför nästa gång
Slut för dagen
2
• Introduktion
• Presentation av Eva, Åsa och Skolverkets
representant.
• Vilka är ni? Namn, ort, bransch, tidigare
handledarerfarenheter.
• Överblick över hela kursen, syfte, tidsram,
uppgifter till nästa gång.
3
APL - Arbetsplatsförlagt lärande
• ”Lärande på ett program som genomförs på
en eller flera arbetsplatser utanför skolan”
1 kap. 3§ Gymnasieförordningen 2010:2039
• Ska förekomma minst 15 veckor på alla
yrkesprogram. Minst 50 % av tiden på
lärlingsutbildningar.
• Elever i gymnasiesärskolan gör 22 veckors
praktik.
4
Utbildningsuppdraget
• Styrdokumenten = Skollag, gymnasieförordning,
examensmål för varje program och läroplaner för varje
kurs.
• http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktu
r-och-examensmal
• Kursplaner styr vad eleverna ska lära sig i gymnasieskolan
• Kursplanerna är förankrade i branscherna nationellt. Lokala
programråd ska finnas.
• Handledaren i styrdokumenten.
5
Ansvarsfördelning
• Skolan ansvara för att ordna APL plats åt
eleverna.
• Rektor avgör vilka kurser eller delar av kurser
som ska APL förläggas.
• Rektor avgör när dessa perioder ska förläggas.
6
Framgångsfaktorer för en bra APL:
• Kompetent handledare –
- kan sitt yrke.
- känner till skolans krav.
- kan stötta eleven i sitt lärande och
inväxandet i yrkesgemenskap.
- kan samverka med skolans lärare.
• Gemensam info.material från skola och APLplats om utbildningsprogram och möjligheter
till framtida jobb.
7
Handledarrollen
• Hjälpa en elev med lärprocessen – en
stödjande följeslagare.
• Organisera och följa upp elevens utbildning
under APL
• Stimulera eleven att söka kunskaper för att bli
duktig i yrket.
• Planera, styra och följa upp yrkesträning.
• Vuxenförebild!
8
Handledaruppgifter
• Vad har eleven för erfarenheter, yrkesteori,
yrkesträning?
• Sätta upp mål för APL.
• Organisera utbildningen, ge råd och
anvisningar, bedöma, hålla sig uppdaterat om
elevens utveckling.
• Beskriv, berätta, förklara. Förmedla yrket!
• Ge feedback.
• Uppföljningssamtal
• Vara tillgänglig för frågor, bollplank.
9
Exempel på introduktionsprogram
• Presentation av arbetsplatsen (företaget, projektet,
organisationen).
• Administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan,
anslagstavlor).
• Arbetsmiljö (kvalitets-, miljökrav, skyddsombud)
• Olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner)
• Risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av
elevens förkunskaper/certifieringar)
• Brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, truckvägar)
• Personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskolr, id-kort,
hjälm)
• Rundvandring (omkl.rum, personalutrymmen)
• Övrigt (specifika rutiner inom yrkesområdet)
• Förväntningar på eleven.
10
Diskussion
• Handledarutbildning – i vilken form vill du helst se den?
Vilken form skulle passa din bransch? Vad fungerar inte?
• Hur fungerar det för dig att ta emot elev från
gymnasieskolan?
• Vad är svårt i handledarrollen?
• Vilket stöd får du från skolan?
• Vilket ytterligare stöd behöver du i ditt handledaruppdrag?
• Hur ser arbets/företagsledning på handledaruppdraget?
Hur, och vem, kan lyfta handledarinsatsen till att ses som
viktig?
• Andra viktiga frågor?
Maila oss gärna!
• Gruppdiskussioner
11
Säkerhet och
arbetsmiljöfrågor
12
Ansvar
• Både skolan och arbetsplatsens ansvar.
• Innan APL ska skolan och arbetsgivaren bedöma
riskerna på arbetsplatsen.
• Minderåriga och riskfyllda arbetsuppgifter
• Krav på lednig innebär inte att handledaren behöver
stå bredvid eleven när den utför varje moment.
Handledaren ska inte lämna eleven ensam förrän
handledaren vet att eleven har tillräckliga kunskaper
för att utföra den aktuella sysslan.
• Pdf Arbetsmiljöverket om minderårigas arbetsmiljö,
allmänna råd om tillämpning
13
HUR förmedlar du/ni ”säkerhet” till
eleverna?
•
•
•
•
•
Pärm?
Rundvandring?
Beskrivningar?
Förklaringar?
Berättelser?
14
Om något skulle hända…
• Anmäl direkt till Arbetsmiljöverket och skolan.
Finns det rutiner för hur ni meddelar
varandra? APL-plats – Skola?
• Lärlingar ska ha utbildningskontrakt, där kan
arbetsmiljöansvar ingå.
• Komma överens om vad får eleven göra – göra
med handledning – inte göra alls.
15
Vad innebär det att lära sig?
•
•
•
•
•
•
Kunskapssyn
Förkunskaper
Individuell lärstil
Tidsfaktorn
Självförtroende
Prestationsmotivation
Handledningsmodeller
• Lärlingsmodellen
övning imitation identifiering
• Reflektionsmodellen
växelverkan mellan handling och reflektion
Utbildningsplanering
Fas
Inledning
HL
modell
Eleven
observera
Vägledning
tränare
färdighetsträna
Lärande
kritisk vän förstå
Praktisk
yrkesteori
partner
undersöka
6-stegsmodell utb. planering
•
•
•
•
•
•
Elevens erfarenheter förkunskaper
Målen utifrån elevens utbildningsbehov
Delmål
Utbildningsplan utifrån målen
Uppföljning av planen
Utvärdering och bedömning
Yrkeslärare/Utbildningsansvariga
• Kan vi nå alla handledare på
företag/arbetsplater som vi använder med
handledarutbildningar?
• På vilka sätt skulle skolor kunna jobba för att
nå handledare med information/kunskap?
• Vilka kunskaper/redskap behöver du för att
kunna fungera som ”handledarutbildare” på
dina elevers APL-platser?
• Vilka ramförutsättningar? Tid, andra resurser?
21
Uppgifter till nästa gång:
• Arbetsmiljö och säkerhet
Genomgång av arbetsmiljön på arbetsplatsen
• Elevens situation
Attityder och värderingar, maila en fråga
• Yrkeskunskaper, -kultur, -identitet, -språk.
Obs! uppgifterna finns på www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-forhandledare-inom-apl?l=sv
22
Eva Flogell [email protected]
Åsa Mårtensson
[email protected]
www.liu.se
23

similar documents