Handledarutbildning bildspel

Report
Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift
som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.
Som handledare är du en viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen
och utbildningsanordnaren.
Du blir inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att
arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare.
Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet
samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete.
Varför behövs en utbildning för handledare?
Den här utbildningen ska hjälpa dig att förstå din uppgift som handledare och
även hjälpa dig att fundera lite över vad handledarrollen innebär.
Handledarrollen kan se ut på många olika sätt
beroende på yrke, bransch och utbildningsupplägg.
Det som är gemensamt är att handledaren är den som
får arbetsplatslärandet att fungera i praktiken.
Du får reflektera över saker som:
• arbetsplatslärandet
• utbildningsanordnarens och arbetsplatsens ansvar
• din egen roll
• de studerandes förväntningar
• vilket stöd du som handledare kan behöva
Hur blev just du handledare?
Välkommen in i rollen som handledare. Att få rollen som handledare kan gå till
på många olika sätt och en första reflektion kan vara att det ofta är just sättet
som påverkar din inställning till uppdraget.
Fundera ett tag på om något av de följande exemplen stämmer in på
dig.
• Arbetsgivaren utser någon
• Den studerande frågar själv
• Utbildningsanordnaren frågar
• Anmäler själv sitt intresse
• Ingen annan vill
Handledarrollen innebär…
Arbetet som handledare kan variera. Dina uppgifter formas dels efter arbetsplatsens
förutsättningar och behov, men också utifrån utbildningsmålen.
Ditt uppdrag som handledare är….
att vara…
•
Inspiratör
•
Ledare
•
Lärare
•
Bedömare
och kan på en del arbetsplatser ibland kallas
•
•
•
•
Instruktör
Mästare
Fadder – Coach – Mentor
Koordinator
Handledarens olika uppgifter
Det här avsnittet handlar om de uppgifter som kan ingå i ditt arbete
som handledare
• Hålla kontakten med utbildningsanordnaren
• Introducera och informera eleven
• Visa, instruera
• Reflektera och bedöma
• Organisera och anpassa arbetsplatslärandet
• Planera och följ upp
• Dokumentera
Några definitioner
av handledning
•Leda någon vid handen.
•Ett möte mellan en person som är mer
kunnig och erfaren inom sitt
yrkesområde och en person som är
mindre kunnig och erfaren inom området
•Hjälp som ges av någon som redan är
utbildad och erfaren på ett visst
område till en eller flera personer
som håller på att utbilda sig eller
sätta sig in i området (Egidius
1997)
•Planera, genomföra och använda skilda
teoretiska verktyg ( Lauvås & Handal
(2001)
6
Det viktiga första
mötet/introduktionen
Att som studerande komma till en okänd
arbetsplats med nya människor kan kännas
ganska nervöst – därför är det viktigt för elev
och handledare att få en bra start.
• Planera den första träffen
• Ta er tid
• Gör ett översiktsschema
• Informera om rutiner
7
Exempel på vad du kan ta upp på första mötet
• Bestäm tid och plats i god tid
På vilken plats kan du och din studerande träffas?
• Ostörd tid tillsammans
När och hur kan ni hitta denna tid?
• Presentation
Vad vill du berätta om dig själv och vad vill du veta om den studerande?
• Information om arbetsplatsen
Vad är värt att berätta? Vill du berätta lite kort om organisationen?
• Speciella praktiska detaljer
Finns det några s.k. ”oskrivna regler” som det är bra att känna till?
• Ett grovschema
Går det att uppskatta hur den studerandes tid skall fördelas under perioden?
• Hela utbildningsupplägget
Ta reda på hur HELA utbildningen ser ut för den studerande
– det kan underlätta även för dig.
• Kontakter med utbildningsanordnaren
Ta redan från början reda på vem du kan kontakta om problem uppstår.
• Kontakt studerande – handledare
Bestäm hur ni håller kontakt; fysiskt, via telefon, e-post etc.
• Förväntningar
Jämför era förväntningar. Felaktiga förväntningar kan leda till besvikelse.
8
Praktisk information
För den studerande känns det ofta viktigt att så snabbt som
möjligt bli ”en i gänget”. Som handledare kan du underlätta och
påskynda anpassningen genom att informera om hur det går till
på just din arbetsplats.
• Arbetstider
• Raster
• Om man blir sjuk
• Speciella sekretessregler
• ”Oskrivna regler”
• Kontaktuppgifter
9
Exempel på vad du kan informera den studerande om
• Hur ni håller kontakt med varandra under APL-tiden
• Vilka arbetstider som gäller
• Vad som skall dokumenteras
• Vilket schema som gäller
• Hur den studerande ska bedömas
• Hur ledningsstrukturen ser ut på arbetsplatsen
• Hur lunch och fika är organiserat
• Vem den studerande kontaktar vid sjukdom
• Vilka ev. sekretessregler som gäller
• Vilka försäkringar som gäller under APL-tiden
• Speciella ”oskrivna regler”
• Vad som händer om olyckan är framme
• De speciella säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen
• Hur ni kan hantera ev. problem som uppstår
10
Arbetsplatslärande Vad är det?
Här följer några funderingar omkring begreppet
arbetsplatslärande
• Lärande/kunskapsprocess
• Att lära sig på eller i arbetet
• Informellt och formellt lärande
• Omedvetet lärande
• Reflekterat lärande i arbetet
11
Lärandemiljöer
Lärande utan formell
undervisning
Att lära genom utövning
Att lära genom övning
Att lära genom imitation och
identifiering
Att använda kroppen som lärinstrument
Att lära om och med redskap
Att lära genom att undervisa
Nielsen & Kvale (2000)
12
I ett lärande perspektiv är det av vikt att man
försöker förstå varandras förståelse.
Genom att man gör det, så skapas förutsättningar
att upptäcka andra perspektiv än de man själv har.
Det gör man genom att stimulera och uppmuntra varandra till att……………
…skaffa sig nya och andra erfarenheter så att inte…
…tolv års erfarenhet innebär ett års erfarenhet upprepat tolv gånger !!
13
Motiv för arbetsplatslärande
Vilka är motiven för arbetsplatslärande?
Det kan vara bra att tänka till om själva poängen,
både för dig och din arbetsgivare
14
Motiv för att satsa på arbetsplatslärande
Rekrytering
APL är ett utmärkt sätt att få ”känna på” någon och forma personen i fråga så att han/hon kan arbetet när utbildningen går mot
sitt slut. Det blir en slags ”provanställning” där arbetsgivare och utbildningsanordnare ger den nödvändiga kompetensen.
Konkurrensfördel
APL är ett smidigt sätt att säkerställa och utveckla organisationens kompetens. Det blir tydligt för kunder, samarbetspartners
och anställda att det är kvalitet och vilja till ständig kvalitetsutveckling som står i centrum. Det i sig lockar till sig nya kunder och
kvalificerad personal som ser att det satsas på utbildning.
Validering av egen personal
APL innebär ofta att lärande och utbildning inom organisationen föregås av behovsanalys och kompetenskartläggning. Genom
APL får organisationen möjlighet att intyga vad personalen redan kan – validering. På så sätt blir de anställda ”synliga” och
kompetensen inom organisationen kan tas tillvara på ett bättre sätt.
Behovsanpassad utbildning
Utbildning planeras utifrån de behov och förutsättningar som gäller för arbetsplatsen och den enskilde. Genom att ordna
utbildning utifrån arbetets förutsättningar kan kompetensutveckling kopplas direkt till utveckling av arbetet vilket ökar lärandet.
Utbildningen kan dessutom anpassas till ”toppar och dalar” i arbetsbelastningen. Framförallt handlar det om att göra utbildning
behovsstyrd snarare än att det är styrt av vad som erbjuds av olika utbildningsanordnare.
Rehab – motverka ohälsa
APL innebär ofta ett synliggörande av de kompetenser som finns och behövs på arbetsplatsen. På så sätt öppnas dörrar till
nya uppgifter – t ex. kan Kalle som har arbetat i 40 år och börjar få förslitningsskador få förändrade arbetsuppgifter genom att
bli ansvarig för att handleda och introducera studerande. Medarbetares kompetens tas på så sätt till vara som en ny karriärväg
för den enskilde och som utbildningsresurs för arbetsgivaren. Samtidigt motverkar det ”inlåsning” och ohälsa i arbetslivet.
Kostnadseffektiv kompetensutveckling
APL innebär möjligheter både för arbetsgivare och för samhälle när det gäller att ”spara pengar”. Om den studerande
exempelvis får delta i produktionen genom att använda arbetsplatsens maskiner under överinseende av en handledare så
sparas dyr inskolningstid in. Samtidigt behöver inte utbildningsanordnaren ha dyr utrustning stående. Eftersom APL dessutom
syftar till utbildning direkt i eller relaterat till arbetet görs den mer skräddarsydd och på så sätt kan i vissa fall APL direkt bidra
till produktionen.
15
Den studerande som
resurs
Den studerande kan många gånger
vara en extraresurs på arbetsplatsen.
Här följer några exempel på hur det
kan fungera.
• Du får själv reflektera
• Du får extra inspiration
• Du får en nytändning på jobbet
• Den studerande kan bli ”en extra hand”
• Den studerande kan vikariera på annan tid
.
16
Återkoppling och
bedömning för APL
Betyg
När eleven uppnått de mål i delar av kursen som skall göras på
arbetsplatsen skall bedömningsdokument fyllas i tillsammans med
eleven
Den studerande som avslutar
en period med
arbetsplatslärande brukar
uppskatta att bli lite extra
uppmärksammad.
• Organisera en avslutning
• Ett avslutande samtal
• Bedömning
Fundera på hur du kan arrangera ett bra avslut på din arbetsplats!
17
Återkoppling och
bedömning för
lärling
För elever som går lärlingsprogrammet är det viktigt att ha
återkommande trepartssamtal där deltagarna systematiskt kan
gå igenom elevens utveckling och individuella studieplan
I ett trepartssamtal mellan handledare, lärare och elev stämmer man av
vilka kursmål som är avklarade samt kommer överens om hur man går
vidare.
Betyg
När eleven uppnått alla eller enstaka kursmål görs en bedömning
för att eleven skall få betyg. Det är läraren som ansvarar för att
sätta betyg, men det gör i samråd med handledare.
18
Stöd till dig som
handledare
Det är viktigt att du på olika sätt har stöd i ditt handledarskap för
att känna dig trygg. Du behöver:
• Tillräckligt med tid
• En handledarutbildning
• Intresse och uppmuntran från din arbetsgivare
• Intresse och uppmuntran från din utbildningsanordnare
• Stöd från kollegor
• Utbyte med andra handledare
Fundera över vilket stöd du behöver?
Vad skulle underlätta för dig?
19
Lärande eller ”vad
är kunskap”
Det man lär genom erfarenhet
är först och främst kunskap
som är förankrad i den egna
personen. Det innebär alltid
ett personligt engagemang –
hela människan med både
tankar och känslor är
indragna i lärprocessen
(Moxness, 1981)
20
Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din
yrkeserfarenhet till en intresserad framtida yrkesman/kvinna.
Samtidigt som du får en möjlighet att se till att värdefull
yrkeskunskap lever kvar och ej går förlorad
Avslutningsvis skulle vi på Tranemo
Gymnasieskola
..vilja tacka dig som visat intresse för att handleda en
elev från vår skola i Tranemo kommun

similar documents