Anneli Airola

Report
AHOT
ELINIKÄISEN OPPIMISEN
EDISTÄJÄNÄ
Anneli Airola
[email protected]
AHOT korkeakouluissa –hanke, Tampere
31.1.2012
SISÄLTÖ
Yleistä AHOTista
 Lähtökohdat

- opetussuunnitelmat
- ohjaus
- arviointi
AHOT-suositukset kielija viestintäopintoihin
LYHYT SANASTO (1/2)
AHOT = aiemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen
 Validering = AHOT
 APL = Accreditation of Prior
Learning: GB
 APEL = Accreditation of Prior
Experiential Learning: GB
 RPL = Recognition of Prior
Learning: USA

LYHYT SANASTO (2/2)
FORMAALI OPPIMINEN: tapahtuu tavallisesti
oppilaitoksessa, opiskelija saa todistuksen
 EPÄVIRALLINEN ELI NON-FORMAALI
OPPIMINEN: on järjestelmällistä
oppimistavoitteiden ja käytetyn ajan
osalta. Ei yleensä todistusta.
 ARKIOPPIMINEN: ei järjestelmällisyyttä oppimistavoitteiden, käytetyn
ajan osalta, ei todistusta

AHOT KÄYTÄNTÖÖN

•
•
•
•
Bolognan prosessi
- opiskelijakeskeisyys
- osaamistavoitteiden korostaminen
OKM: Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelma 2007-2012
OKM:n työryhmän suositukset v. 2007
Rehtorien neuvostojen suositukset
Valtakunnalliset ESR-hankkeet
AHOT korkeakouluissa –hanke v. 2009-2011
Työryhmät (7 kpl): kauppatieteet ja liiketalous,
kielet ja viestintä, kulttuuri, luonnontieteet, terveys,
sosiaaliala, tekniikka: suositukset syksyllä 2011
• Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen
Itä-Suomen korkeakouluissa v. 2010-2012: ItäSuomen yliopisto, Savonia, Mikkeli, Pohjois-Karjala
•
MIKSI AHOT?
Päällekkäisen kouluttautumisen välttäminen
 Osaamisen täydentäminen
 Työssä hankitun osaamisen ”virallistaminen”
 Opintoaikojen lyhentäminen
 Liikkuvuus helpottuu
 Motivaatio
 Kilpailukyky (”siellä toimii”)
 Koulutuksen laatu
 OKM, Anita Lehikoinen:
Työurien pidentäminen

KESKEISTÄ!
Aiemmin hankittu
osaaminen <-> koulutus
Yksilölle syntynyt
osaaminen:
työelämässä tai
muualla
Kohtaaminen
Korkeakoulun
koulutus
Opetussuunnitelma
Osaamisen
tavoitteet
AHOT KOKONAISUUTENA
OHJAUS
- opetussuunnitelmat
REFLEKTOINTI JA
RAPORTIT
- Uratarinat
- Portfoliot
- Itsearvionti
OSAAMISEN ARVIOINTI
Näyttötavat ja arviointikriteerit:
- Tentit
- Simulaatio
- Näytöt
PROSESSI
- Lomakkeet
- Prosessin toimivuus: vastuut
AHOT EDELLYTTÄÄ









EQF, NQF
Taso 6: (Bachelor): Osaa viestiä riittävästi suullisesti
ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle
yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen
viestintään ja vuorovaikutukseen toisella
kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
Taso 7: (Master) Osaa viestiä hyvin suullisesti ja
kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle
yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen
viestintään ja vuorovaikutukseen toisella
kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
Osaamisperustaiset opetussuunnitelmat
Arviointikriteerit
Ohjaus
Käsitteet
Toimintaohje
Lomakkeet
AMK -OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN –
ERI VAIHEET
(HANNE KOLI)
7. OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
5. OSAAMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN
Vaihe II
6. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN
4. ARVIOINNIN KEINOT
2. OSAAMISEN ANALYSOINTI  OSAAMISLAUSEET
1. OSAAMISEN KUVAUS – AMMATTIALA/KOULUTUSALA
7.9.2011
Vaihe I
3. ARVIOINNIN KOHTEET (TASOT 1-3-5)
OPETUSSUUNNITELMAT
Työelämän osaamisvaatimukset
 Ydinosaaminen
 Kuormittavuus
 Pitäisi aueta myös opiskelijoille ja
työelämälle
Konstruktiivinen linjakkuus
(constructive alignment)

Opsit vetovoimaisiksi:
ei pelkkää suoritusten keräämistä
ARVIOINTI
Eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen
(formaali, non-formaali, arkioppiminen)
 Miten osaaminen todennetaan?
 Arvioinnin tulisi kannustaa
kompetenssien (ammattitaidon)
kehittymistä
 Arvioinnin moniulotteisuus
(arviointimenetelmät, itse- ja
vertaisarviointi) on tärkeä
elementti reliabiliteetin ja validiteetin parantamiseksi

Arviointikriteerit

ARVIOINNISTA HYVÄ OLO?
ARVIOINTI
AHOT-arviointiin:
Portfolio, työpaikka- ja muut dokumentit,
suora havainnointi, kirjalliset ja suulliset
kuulustelut, tuotteet/tuotokset,
simulaatiot, itsearviointi, vertaisarviointi, kolmannen osapuolen
raportit, raportit, esseet, tutkimusprojektit, artikkelit, kenttä- tai
harjoitteluraportit, posterit,
multimediaprojektit, osaamispäiväkirjat, roolipelit, asiantuntijaluennointi, seminaariesitykset

ARVIOINTI
 Hyvä
arviointi edellyttää
asiantuntemusta
 Teoria antaa testaamiselle hyvää
pohjaa
 Käytäntö syvyyttä ja ymmärrystä
AHOT TOIMIMAAN
Opiskelija aktiivinen: perehtyy
koulutusohjelman tavoitteisiin ja
sisältöihin sekä vastaa osaamisensa
näytöstä
 Korkeakoulu: tasa-arvoinen kohtelu
(kaikki koulutusohjelmat):

Tiedotus
 Opetussuunnitelman tavoitteet selkeät
ja osaamislähtöiset
 Perustellut päätökset
 Läpinäkyvä arviointi


similar documents