a+q

Report
‫به نام خدا‬
‫‪11‬‬
‫طراحی‬
‫کامپایلرها‬
‫‪40-414‬‬
‫سازمان‌دهی حافظه‌ی زمان اجرا‬
‫کد برنامه‬
‫داده‌های ایستا‬
‫‪1‬‬
‫حافظه‌ی مورد نیاز برای کد برنامه در زمان کامپایل مشخص‬
‫می‌شود‬
‫محل داده‌های ایستا نیز می‌تواند در زمان کامپایل مشخص شود‬
‫انباره‬
‫اشیای داده‌ای که حافظه‌ی آن‌ها در زمان اجرا تخصیص داده‬
‫می‌شود (رکورد فعاليت)‬
‫توده‬
‫اشیای داده‌ای دیگری که حافظه‌ی آن‌ها به شکل پویا در زمان‬
‫ً‬
‫اجرا تخصیص داده می‌شود (مثال فضای مربوط به دستور‌‬
‫‪ malloc‬در زبان ‪)C‬‬
‫فعاليت رویه‌ها‬
‫‪ o‬به هر بار اجرای یک رویه (‪ ،)procedure‬یک فعاليت‬
‫(‪ )Activation‬آن رویه گفته می‌شود‬
‫‪« o‬طول عمر» (‪ )Life Time‬یک رویه‪ ،‬گام‌هایی است که در فاصله‌ی‬
‫نخستین و آخرین قدم الزم برای اجرای آن رویه طی می‌شود (از جمله‬
‫فراخوانی رویه‌های دیگر در آن رویه)‬
‫‪ o‬اگر ‪ a‬و ‪ b‬فعاليتهای دو رویه باشند‪ ،‬یا یکی درون دیگری است‪ ،‬یا هیچ‬
‫هم‌پوشانی‌ای ندارند‬
‫‪ o‬اگر رویه‌ای بازگشتی داشته باشیم‪ ،‬یک فعاليت جدید‪ ،‬پیش از پایان‬
‫یافتن فعاليت قبلی می‌تواند شروع شود‬
‫‪2‬‬
‫رکورد فعاليت (‪)1‬‬
‫‪ o‬اطالعاتی که برای هر بار اجرای یک رویه مورد نیاز است‪ ،‬در بلوک‬
‫پیوسته‌ای از حافظه نگه‌داری‌ می‌شود که به آن رکورد فعاليت‬
‫(‪ )Activation Record‬می‌گویند‪.‬‬
‫‪ o‬زمانی که اجرای برنامه به ابتدای رویه می‌رسد‪ ،‬رکورد فعاليت‬
‫اختصاص می‌یابد‪ ،‬و زمانی که اجرای رویه تمام می‌شود‪ ،‬رکورد فعاليت‬
‫از بین می‌رود‬
‫‪ o‬اندازه‌ی رکورد فعاليت در زمان کامپایل قابل تعیین است (هرچند محل‬
‫آن در حافظه‪ ،‬در زمان اجرا معلوم می‌شود)‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫اجرا‬
‫اگر رویه‪ ،‬متغیر محلی‌ای داشته باشد که اندازه‌ی آن بسته به پارامترهای زمان ‌‬
‫باشد‪ ،‬اندازه‌ی آن در زمان اجرا مشخص خواهد شد‬
‫رکورد فعاليت (‪)2‬‬
‫مقدار برگشتی‬
‫پارامترهای واقعی‬
‫رویه‌ی فراخواننده از طریق این بخش‪ ،‬پارامترها را در اختیار تابع‬
‫فراخوانده‌شده قرار می‌دهد‪.‬‬
‫پیوند کنترل‬
‫اختیاری‌‬
‫پیوند کنترل (‪ )Control Link‬اختیاری به رکورد فعاليت مربوط به‬
‫رویه‌ی فراخواننده اشاره می‌کند‪.‬‬
‫پیوند دسترس ی‬
‫اختیاری‌‬
‫پیوند دسترس ی (‪ )Access Link‬اختیاری برای ارجاع به داده‌های‬
‫کار‬
‫ی می‌شود‪ ،‬به ‌‬
‫غیرمحلی‌ای که در رکوردهای فعاليت دیگر نگه‌دار ‌‬
‫می‌رود‪.‬‬
‫اطالعاتی را در مورد وضعیت ماشین پیش از فراخوانی رویه نگه‌داری‌‬
‫می‌کند‪.‬‬
‫وضعیت ذخیره‌شده‌ی‬
‫ماشین‬
‫‪4‬‬
‫مقدار برگشتی از رویه‌ی فراخوانده‌شده‪ ،‬از طریق این بخش به رویه‌ی‬
‫فراخواننده منتقل می‌شود‪ .‬در عمل‪ ،‬ممکن است برای این منظور از یکی‬
‫از ّثبات‌های ماشین استفاده شود‪.‬‬
‫داده‌های محلی‬
‫داده‌های محلی مربوط به هر بار اجرای رویه را نگه‌داری می‌کند‪.‬‬
‫داده‌های موقتی‬
‫متغیرها و داده‌های موقتی را نگه می‌دارد‪.‬‬
)3( ‫رکورد فعاليت‬
program main;
procedure p;
var a: real;
procedure q;
var b: integer;
…
end q;
begin
…
q;
end p;
procedure s;
var c: integer;
…
end s;
begin
…
p;
s;
end main;
main
:‫ مثال‬o
p
a:
q
main
b:
p
s
q
5
)4( ‫رکورد فعاليت‬
:‫ مثال رویه‌ی بازگشتی‬o
program main;
procedure p;
function q (a: integer): integer;
begin
if (a=1) then
q:=1
else
q:=a+q(a-1);
end q;
begin
q(3);
end p;
begin
p;
end main;
main
p
q (3)
a: 3
q (2)
a: 2
q (1)
a:1
6
‫ساخت رکورد فعاليت (‪)1‬‬
‫‪ o‬رکورد فعاليت یک رویه را کی (فراخواننده‪ ،‬یا فراخوانده شده) ایجاد‬
‫می‌کند؟‬
‫‪‬‬
‫بخش ی از رکورد فعاليت بالفاصله در زمان ورود به (رسیدن به ابتدای) تابع ایجاد می‌شود‬
‫‪‬‬
‫بخش دیگر رکورد فعاليت توسط رویه‌ی فراخواننده‌ی آن رویه‪ ،‬پیش از ورود به آن ایجاد‬
‫می‌شود‬
‫‪ o‬چه کس ی رکورد فعاليت یک رویه را از بین می‌برد؟‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫رویه‌ی فراخوانده‌شده (‪ )callee‬بخش مربوط به خود را از بین می‌برد‬
‫‪‬‬
‫رویه‌ی فراخواننده (‪ )caller‬نیز بخش مربوط به خود را از بین می‌برد‬
‫ساخت رکورد فعاليت (‪)2‬‬
‫مقدار برگشتی‬
‫پارامترهای واقعی‬
‫رکورد فعاليت رویه‌ی‬
‫«فراخواننده»‬
‫اختیاری‌‬
‫‌‬
‫پیوند کنترلی‬
‫پیوند دسترس ی اختیاری‌‬
‫وضعیت ذخیره‌شده‌ی ماشین‬
‫داده‌های محلی‬
‫ایجاد این بخش به‬
‫عهده‌ی رویه‌ی‬
‫«فراخواننده» است‬
‫داده‌های موقتی‬
‫مقدار برگشتی‬
‫پارامترهای واقعی‬
‫اختیاری‌‬
‫‌‬
‫پیوند کنترلی‬
‫پیوند دسترس ی اختیاری‌‬
‫وضعیت ذخیره‌شده‌ی ماشین‬
‫‪8‬‬
‫داده‌های محلی‬
‫داده‌های موقتی‬
‫رکورد فعاليت رویه‌ی‬
‫«فراخوانده‌شده»‬
‫ایجاد این بخش به‬
‫عهده‌ی رویه‌ی‬
‫«فراخوانده‌شده» است‬
‫ساخت رکورد فعاليت (‪)3‬‬
‫‪ o‬داده‌های با طول متغیر‪ ،‬بعد از داده‌های‬
‫موقتی قرار می‌گیرند و پیوندی از‬
‫داده‌های محلی به آن‌ها برقرار می‌شود‬
‫مقدار برگشتی‬
‫پارامترهای واقعی‬
‫اختیاری‌‬
‫‌‬
‫پیوند کنترلی‬
‫پیوند دسترس ی اختیاری‌‬
‫وضعیت ذخیره‌شده‌ی ماشین‬
‫داده‌های محلی‬
‫‪pointer a‬‬
‫‪pointer b‬‬
‫داده‌های موقتی‬
‫‪array a‬‬
‫‪array b‬‬
‫‪9‬‬
‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی (‪)1‬‬
‫‪ o‬چگونگی تفسیر ارجاع به نام‌های غیرمحلی‪ ،‬توسط قوانین محدوده‬
‫(‪ )scope‬در زبان‌های برنامه‌سازی مشخص می‌شود‬
‫‪ o‬قوانین محدوده‪:‬‬
‫‪‬‬
‫محدوده‌ی لغوی (ایستا)‬
‫•‬
‫در نظر گرفتن تعریفی برای نام‌ها که در «زمان کامپایل» قابل تشخیص باشد‬
‫•‬
‫نزدیک‌ترین محدوده‌ی دربرگیرنده در نظر گرفته می‌شود‬
‫ً‬
‫مثال در زبان‌های ‪ ،C‬پاسکال‪ ،‬و ‪...‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫محدوده‌ی پویا‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫در نظر گرفتن تعریفی برای نام‌ها که در «زمان اجرا» قابل تشخیص باشد‬
‫ً‬
‫مثال در زبان‌های ‪ ،LISP ،APL‬و ‪...‬‬
‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی (‪)2‬‬
‫‪ o‬رویه‌ها از این دو طریق می‌توانند به نام‌های غیرمحلی دسترس ی پیدا کنند‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫‪‬‬
‫پیوندهای دسترس ی در رکوردهای فعاليت‬
‫‪‬‬
‫‪ display‬ها (روش ی کارا برای دسترس ی به نام‌های غیرمحلی)‬
)3( ‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی‬
program main;
var a: integer;
procedure p;
var d: integer;
begin
a:=1;
end p;
procedure q(i: integer);
var b: integer;
procedure s;
var c: integer;
begin
p;
end s;
begin
if (i<>0) then q(i-1)
else s;
end q;
begin
q(1);
end main;
:‫ پیوندهای دسترس ی‬o
main
access link
a:
q (1)
access link
i, b:
q (0)
access link
i, b:
s
access link
c:
p
access link
d:
12
‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی (‪)4‬‬
‫‪ o‬می‌توانیم از آرایه‌ای از اشاره‌گرهایی به رکوردهای فعاليت برای دسترس ی‬
‫به این رکوردها استفاده کنیم‬
‫‪ o‬این آرایه را ‪ Display‬می‌نامند‬
‫‪ o‬برای هر سطح از رکوردهای فعاليت‪ ،‬یک خانه‌ی آرایه در نظر گرفته‬
‫می‌شود‬
‫‪13‬‬
‫‪1:‬‬
‫رکورد فعاليت فعلی در سطح ‪1‬‬
‫‪2:‬‬
‫رکورد فعاليت فعلی در سطح ‪2‬‬
‫‪3:‬‬
‫رکورد فعاليت فعلی در سطح ‪3‬‬
)5( ‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی‬
program main;
var a: integer;
procedure p;
var b: integer;
procedure q;
var c: integer;
c:=a+b;
end q;
begin
q;
end p;
begin
p;
end main;
main
access link
a:
p
access link
b:
q
access link
c:
14
)6( ‫دسترس ی به نام‌های غیرمحلی‬
program main;
var a: integer;
procedure p;
var b: integer;
procedure q;
var c: integer;
c:=a+b;
end q;
begin
q;
end p;
begin
p;
end main;
:Display ‫ از طریق‬o
main
access link
a:
p
access link
b:
q
access link
c:
D[1]
D[2]
D[3]
15

similar documents