Utgångspunkter

Report
Gymnasiearbetet
Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som
gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra
vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet
ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar
sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet
att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.
(Examensmålen BA)
Styrkedjan
Riksdagen
Regeringen
Regeringen
och Skolverket
Vad ska finnas med?
• Planera
• Genomföra
• Utvärdera
Gymnasiearbetet
• Vanligt förekommande
arbetsuppgifter inom yrket
• I grupp eller enskilt
• Helst på företag
• Kvitto
• Lärare och medbedömare
• F eller E
Kvitto – hur gymnasiearbetet
knyter ihop kurserna!
Eleven ska
• utföra det hon eller han övat upp
färdighet i
• praktiskt tillämpa kunskaper hon
eller han tillägnat teoretiskt
• reflektera över sitt arbete och
kunna dra slutsatser utifrån det
hon eller han ”upptäcker”
Bedömning av gymnasiearbetet
• Vad som bedöms ska vara känt för
eleven innan
• Medbedömaren/handledarens roll
• Krav på dokumentation
• Samtal utifrån på förhand kända
hållpunkter
• Bedömning av arbetsinsats och
produkt
Bedömningspunkter
Fakta och förståelse
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som används för
uppgiften,
• förståelse av faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i yrkeslivet, samt
• kunskaper om lagar, andra bestämmelser och utförandekrav som är relevanta
för uppgiften.
Färdigheter
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• färdigheter i att planera uppgiften samt i att välja relevant arbetsmetod, material
och utrustning,
• färdigheter i att genomföra uppgiften med vanligt förekommande
arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt i att vårda material och
utrustning,
• färdigheter i att söka information samt i att tolka information,
arbetsbeskrivningar och ritningar för att genomföra uppgiften,
• färdigheter i att göra riskbedömningar som är relevanta för uppgiften,
• färdigheter i att lösa problem i samband med uppgiften, samt
• färdigheter i att dokumentera det egna arbetet.
Bedömningspunkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• förmåga att ta ansvar i samband med arbetsuppgifternas genomförande,
• förmåga att genomföra uppgiften med hänsyn till resursförbrukning och
arbetsmiljörisker,
• förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet i förhållande till relevanta
utförandekrav, samt
• förmåga att bedöma och reflektera över hur arbetsprocessen påverkat
resultatet.
Kvalitet i yrkesutbildning
Kvalitet i yrkesutbildning
Regeringsuppdrag om kvalitet i gymnasial
lärlingsutbildning
Kvalitet i yrkesutbildning
Uppdraget: Uppdrag till Statens skolverk
avseende utveckling av kvalitet i gymnasial
lärlingsutbildning.
Bidra till utveckling av kvaliteten i:
Gymnasial lärlingsutbildning,
APL inom skolförlagd yrkesutbildning,
Yrkesintroduktion
Gymnasiesärskolan ingår - där så är lämpligt.
Kvalitet i yrkesutbildning
1. Insatser för att underlätta planering, genomförande och
uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning
2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda
lärandet
3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda
arbetsuppgifter
Kvalitet i yrkesutbildning
4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial
lärlingsutbildning
5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans
på arbetsmarknaden
6. Fortsätta utvecklingen av yrkestävlingar på skolnivå
7. Insatser för att stödja och utbilda handledare
Exempelvis:
Bedömningsstöd i yrkesämnen
Exempel på gymnasiearbeten för
yrkesutbildning
Olika utvecklingspaket
Kvalitet i yrkesutbildning
Tack för mig!

similar documents