Diskussionsfrågor gymnasiearbete yrkesprogram PPT

Report
Diskussionsfrågor för gymnasiearbetet – yrkesprogram
Nedanstående frågor kan lärare använda som stöd för start och planering av elevens kommande gymnasiearbete. Frågorna är
tänkta att utgöra underlag till exempel för diskussion i arbetslaget.
Vad?
Var?
När?
Hur?
Vem? Vilka?
Och sen …
Gymnasiearbete – Vad?
Diskussionsfrågor:
1. Vad innebär målet för gymnasiearbetet?
2. Vilka yrkesutgångar och yrkesområden ska vi planera gymnasiearbetet för?
3. Vad är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet?
4. Vad innebär planering, genomförande och utvärdering inom yrkesområdet?
Gymnasiearbete – När?
Diskussionsfrågor:
1. När bör eleven genomföra gymnasiearbetet?
2. Hur ska vår planering, tidplan och ansvarsfördelning se ut? Vem ska ansvara för vad?
3. Vilka ska involveras i planering? Lokala programrådet? APL-platserna?
Gymnasiearbete – Vem? Vilka?
Diskussionsfrågor:
Lokalt programråd
1. Vilken roll har det lokala programrådet?
2. Hur kan det lokala programrådet vara med och utforma gymnasiearbeten?
3. Hur kan det lokala programrådet bidra i genomförandet?
Ansvarig lärare
1. Vad innebär det att vara ansvarig lärare för gymnasiearbetet?
2. Hur ska samverkan med elev och medbedömare organiseras och genomföras?
3. Hur ska bedömning och betygssättning genomföras?
Medbedömare
1. Vem kan vara medbedömare? Handledare? Lärare på skolan?
2. Vilken kompetens behöver medbedömaren?
3. Vilka kontakter behöver tas?
Gymnasiearbete – Var?
Diskussionsfrågor:
1. Var ska eleven genomföra uppgiften? På APL-platsen, annan arbetsplats eller på skolan? Varför? Finns det
alternativa lösningar?
2. Vilka resurser behövs för att kunna genomföra de gymnasiearbeten som planerats?
3. Vilka uppgifter kan genomföras med de resurser som står till buds?
Gymnasiearbete – Hur? (1)
Diskussionsfrågor:
Utformning av uppgiften
1. Hur ska elevens uppgift utformas och avgränsas?
2. Hur styrd ska uppgiften vara? Vilket friutrymme får eleven?
3. Ska eleven genomföra uppgiften sammanhängande eller vid flera tillfällen?
4. Hur kommer tidplanen att se ut för elev, lärare och medbedömare?
5. Vilken vägledning kan vi få av Skolverkets olika exempel på
gymnasiearbeten?
Information till eleven
1. Hur ska eleven få information om hur gymnasiearbetet ska genomföras och vad som förväntas?
2. Hur ska eleven få information om grunderna för bedömningen?
Gymnasiearbete – Hur? (2)
Diskussionsfrågor:
Bedömning
1. Hur ska bedömningen genomföras?
2. Hur ska samverkan se ut mellan ansvarig lärare och medbedömare?
3. Vilken dokumentation behövs för bedömning och betygssättning?
4. Hur kan listan med punkter som stöd för bedömningen användas?(se boken Gymnasieskola 2011)
Och sen …
Diskussionsfrågor:
1. Hur följer vi upp och utvärderar genomförda gymnasiearbeten?
2. Vilka förändringar vill vi göra i planeringen till nästa omgång?

similar documents