ไฟล์ Power point

Report
โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการประกันภัย
(Insurance Bureau System)
วาระ
วัตถุประสงค์การนาเสนอ
ช่องทางการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวิตให้สานักงาน คปภ.
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
กระบวนการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวิตให้สานักงาน คปภ.
วัตถุประสงค์การนาเสนอ
 เพื่ อ อธิ บ ายให้ ผู้ เข้ าฟั ง เข้ าใจในแง่ ของธุ ร กิ จ
ประกันชีวต
ิ และเหตุการณต
จ
่ ะเกิดขึน
้ ตลอด
์ างๆที
่
ชีวต
ิ ของกรมธรรม ์
 เพือ
่ ให้ฝ่าย IT ไดเข
้ ้าใจถึงระบบงาน โครงสร้าง
ของขอมู
้ ลและความปลอดภัย
 เพือ
่ ให้เขาใจวิ
ธก
ี ารคียข
้
์ ้อมูลสาหรับ แตละ
่ event
ทีจ
่ ะเกิดใน Policy Life Cycle
 เพือ
่ ให้เขาใจในแต
ละหน
้
่
้ าจอการส่งขอมู
้ ล
ช่องทางส่งข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวิตให้
สานักงาน คปภ.
ช่องทางการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกัน
งข้อสมูานั
ลจากบร
ประกัน. ชีวิตให้สานักงาน
ชีการส่
วิตให้
กงานิษทั คปภ
คปภ. มี 3 ช่องทาง ดังนี้
 การบันทึกขอมู
้ ลผานหน
่
้ า Website
 การส่งขอมู
้ ลผานช
่
่ องทางการ Upload file
 การส่งขอมู
้ ลผานช
่
่ องทาง Web service
ช่องทางการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกัน
ชีวิตให้สานักงาน คปภ.
1.บริษท
ั ประกัน
ชีวต
ิ ทีต
่ องส
้
่ง
ขอมู
้ ล 24
ิวธบริีทษี่ 1ทั กรอก
ข้อมูลบนหน้ า
เว็บไซต์
(iForm)
วิธีที่ 2 Upload
ข้อมูลผ่านหน้ า
เว็บไซต์
วิธีที่ 3 ส่งข้อมูล
ผ่าน Web
2. สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
3.
ตรวจสอบ
และ
ประมวลผล
ฐานขอมู
้
ลประกัน
ชีวต
ิ
4.รายงานการ
ส่งขอมู
้ ล
ช่องทางการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกัน
ชีวิตให้สานักงาน คปภ.
iForm
กรอกขอมู
้ ล
ผานหน
่
้า
เว็บไซต ์
(iForm)
Upload file
ส่งขอมู
้ ลผาน
่
ช่องทางการ
Upload file
Web
service
ส่งขอมู
้ ลผาน
่
ช่องทาง
Web service
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
ความปลอดภัยในการส่งขอมู
้ ล
• ข้ อมู ล มี ก ารเข้ ารหั ส และสามารถยื น ยัน ความ
ถูกตองของข
อมู
้
้ ลได้
• ใช้ PKI (Public Key Infrastructure) หรือระบบ
การใช้ งานกุ ญ แจคู่ ซึ่ ง มีม าตรฐานเทคโนโลยี
ตางๆพร
่
้อมใช้งาน เช่น ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital
Certificate)
การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เป็ นตน
้
• ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทีอ
่ อกโดยหน่วยงานที่
น่าเชือ
่ ถือ (TOT CA)
PKI กับ Security Services
PKI สามารถตอบสนองความตองการพื
น
้ ฐานเรือ
่ ง
้
ความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอินเตอรเน็
์ ตใน
หัวขอหลั
ก ดังนี้
้
 ยืนยันตัวบุคคลได้ (Authenticity)
 ป้องกันการเขาถึ
้ งขอมู
้ ล (Confidentiality)
 ป้องกันการแกไขข
อมู
้
้ ล (Integrity)
 ป้องกันการปฏิเสธการทาธุรกรรม (Nonrepudiation)
การใช้งาน PKI ในการส่งข้อมูล
การส่งข้อมูลด้วย PKI
การตรวจสอบข้อมูลด้วย PKI
การสร้างเอกสารจากบริษทั ประกัน
ชีวิตด้วย PKI
การสร้างเอกสารจากบริษทั ประกัน
ชีวิตด้วย PKI (2)
สานักงาน คปภ. ตรวจสอบเอกสาร
ด้วย PKI
สานักงาน คปภ. ตรวจสอบเอกสาร
ด้วย PKI (2)
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่าน
iForm
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่าน
iForm (2)
การตรวจสอบข้อมูลที่ผา่ น iForm
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่าน
Web Services
• Security Token Generation
(Certificate Authentication)
• Digital Signature Generation
• User/Password
• Security Token Validation and Setup
Security Context
• User Authentication
• Digital Signature Validation
SOAP
Structure
Security
Token
Signature
Information
Time Stamp
User
Insurance
Credentials
Certificate ทีบ
่ ริษท
ั ประกันชีวต
ิ ตอง
้
ติ1.
ดOIC
ตัง้ กCertificate
อนใช
่
้งาน
2.TOT Root Certificate
3.Certificate ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ไดรั้ บจาก TOT
• แบบ CD-ROM ติดตัง้ ไฟลลงบนเครื
อ
่ ง PC
์
าง
• แบบ E-Token ตองเสี
ยบอุปกรณค
้
่
้
์ ้างไวระหว
การใช้งานระบบ
ช่องทางการส่ง Certificate ให้
ส1.
านัการ
กงาน
คปภ.
Upload
ขอมู
้ ล
• ระบบจะแนบไฟล ์
Certificate ของบริษท
ั ประกัน
ชีวต
ิ มากับไฟลที
์ ่ upload ให้สานักงาน คปภ.
อัตโนมัต ิ
2.Web Service และ iForm
• ให้ Upload ผานระบบ
iForm
่
กระบวนการส่งข้อมูลจากบริษทั ประกัน
ชีวิตให้สานักงาน คปภ.
ภาพรวมผลิตภัณฑด
้
์ าน
ประกันชีวต
ิ
PRODUCTS
 Individual Life
 Traditional
 Ordinary
 Industrial
 Investment
 Unit Link / Universal
Life
 Personal Accident
 Group Life
 Named / Un-Named
RIDERS
 Waiver of Premium
 Payor Benefit
 Disability Income
Benefit (Daily
allowance benefit)
 Accident benefit
 Health cover
 Cancer benefit
 ….
POLICY LIFE CYCLE
ขัน้ ตอนการทางาน การบันทึกข้อมูล
ผ่านหน้ า Website
Individual Life
Traditional products
New Business
Traditional products
Cancellation / Withdrawal
Traditional products
Premium Received
Traditional products
Financial Alteration
•
•
•
•
เปลี่ยนแปลงชัน้ อาชีพ
เปลี่ยนงวดการชาระเบีย้ ประกันภัย
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสุขภาพ
เพิ่ม / ลด จานวนเงินเอาประกันภัย
Traditional products
Non-Financial Alteration
•
เปลีย
่ นแปลงทีอ
่ ยู่
Traditional products
Claims / Benefit Payoff
Traditional products
Surrender
Traditional products
Policy Status..
Traditional products
Automatic Premium Loan ( APL )
Traditional products
ETI / RPU
Traditional products
Lapsed
Traditional products
Reinstate
Traditional products
เงินครบกาหนดค้างจ่าย
End
Traditional products
Investment products
Unit Link / Universal Life
New Business
Unit Link / Universal Life
Policy Servicing จะคล้ายกับ
Traditional products
End
Investment products
Group Life
Group Life
Named
Group Life – Named
New Business
Group Life – Named
Policy Servicing
Policy Servicing จะคล้ายกับ
Traditional products
ตัวอย่าง :
Group MRTA
• เสี ยชีวต
ิ
• ทุพลภาพ
Group Endowment
• เสี ยชีวต
ิ
• เวนคืน
Group Life
Un-Named
Group Life – Un-Named
New Business
Group Life – Un-Named
Policy Servicing
Policy Servicing จะคล้ายกับ
Traditional products
ตัวอย่าง :
Group + Rider
• Accidental
ขัน้ ตอนการทางาน การส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการ Upload
ขัน้ ตอนการทางาน การส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการ Upload
ขัน้ ตอนการทางาน การส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการ Upload
ขัน้ ตอนการทางาน การส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการ Upload
ขัน้ ตอนการทางาน การส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการ Upload
ขัน้ ตอนการทางานการส่งข้อมูลผ่าน
ช่องทาง Web Service
การส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Web
Service
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
< InsurancePlan >
<UserName>IBSUSER</ UserName >
<Password> PassW0rd </ Password >
<SubInsurancePlan>
< Num>1</ Num>
<Company_Code> 1001 </ Company_Code>
<Insur_Plan_Code>IPC-14-234</ Insur_Plan_Code>
<Contract_Type_Code> 01 </ Contract_Type_Code>
<Insurance_Type_Code> 01 </ Insurance_Type_Code>
<Plan_Type_Code> 01 </ Plan_Type_Code>
<Product_Type_Code> 01 </ Product_Type_Code>
<Oic_Insur_Plan_Code> </ Oic_Insur_Plan_Code>
<Plan_Name>ทุนทวี 400</ Plan_Name>
<Effective_Dt>20130101 </ Effective_Dt>
<Dt_Expired> </ Dt_Expired>
<Cover_Plan_Type>Y</ Cover_Plan_Type>
<Cover_Plan>1500</ Cover_Plan>
<Pmt_Period_Type_Code>Y</ Pmt_Period_Type_Code>
<Pmt_Period>1000</ Pmt_Period>
<Use_Mortality>Y</ Use_Mortality>
<Premium_Rate> 0200</ Premium_Rate>
<Interest_Rate> 0500</ Interest_Rate>
<Occ_Class_Code>OCC-001 </ Occ_Class_Code>
< Data_Status >N</ Data_Status>
</SubInsurancePlan>
</ InsurancePlan >
ผลการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง
Web Service
ลาดับการส่งข้อมูล
ชัน
้ อาชีพ
ผู้ถือกรมธรรม ์
กลุมไม
ระบุ
่
่
สมาชิก
ขอมู
้ ลการทา
ธุรกรรมของ
กลุมไม
ระบุ
่
่
สมาชิก
แบบประกันภัย
ขอมู
้ ลการทา
ธุรกรรมยู
นิตลิงคและยู
นิ
์
เวอรแซลไลฟ
์
์
รายการความ
คุ้มครองตาม
แบบประกันภัย
ผู้ถือกรมธรรม ์
กลุมระบุ
่
สมาชิกรายคน
ขอมู
้ ลการทา
ธุรกรรมของ
รายเดีย
่ วและ
กลุมระบุ
่
สมาชิก
การตรวจสอบข้อมูล
System
Validation
• ตัวอยาง
่
• ชนิดของขอมู
้ ล
• ความยาวของ
Business
Validation
• ตัวอยาง
่
• ความถูกตอง
้
• ความซา้ ซอน
แผนงานการทดสอบระบบและ
จัดเตรียมงาน
สานักงาน
คปภ.
07/20
14
08/20
14
09/20
14
ทดสอบ
ระบบ
จัดเตรียม
(UAT)
สภาพแวดล้อม
สาหรับทดสอบระบบ
IWT
ประกัน
ชีวิต
สานักงาน
คปภ.
06/20
14
โดยภาค
ธุรกิจ (IWT)
สรุปผล
IWT
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
10/20
14
01/10/2
014
01/11/2
014
01/12/2
014
จัดส่งแบบประกันภัยและ
ความคุ้มครองทัง้ หมดที่ขาย
พ
จัดและรหั
ส่งข้อมูสลชัตัน้ ง้ อาชี
ต้นของ
กรมธรรม์ที่ยงั มีผลบังคับ
อยู่ทงั ้ หมด as of
สานักงาน
คปภ.
บริษทั ประกันชีวิต
แผนงานการเตรียมข้อมูลก่อนใช้
ระบบ
30/09/2014
นาเข้าข้อมูลตัง้ ต้น (กรมธรรม์
แบบประกันภัย ความคุ้มครอง
01/01/2
Go 015
Live
แผนงานการเริ่มใช้ระบบ
สานักงาน
คปภ.
บริษทั ประกันชีวิต
01/01/20
Go 15
Live
01/02/2
015
01/03/2
015
จัดส่งแบบประกันภัยและ
ความคุ้มครองทัง้ หมดที่ขาย
จัดส่งและรหั
ข้อมูลตัสง้ ชัต้น้ นอาชี
ของพ
(01/10/2014 กรมธรรม์
ท
่
ี
ย
ง
ั
มี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
จัดส่งแบบประกันภัยและความ
31/12/2014)
และมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
คุ้มครองทัง้ หมดที่ขาย และรหัสชัน้
จัดส่งข้อมูลของกรมธรรม์ที่ยงั มี
(01/10/2014 - 31/12/2014)
อาชีพ (01/01/2015 ผลบังคับ และมีการเปลี่ยนแปลง
31/01/2015)
สถานะ (01/01/2015 31/01/2015)
สอบถามเพิม
่ เติม

similar documents