tatacara pendahuluan diri (pegawai awam)

Report
TATACARA
PENGURUSAN
PENDAHULUAN
PELBAGAI
SKOP
1.
2.
Pekeliling
Takrifan
3.
Kuasa Meluluskan
4.
Dokumen Permohonan
5.
Penyelesaian dan Pelarasan
6.
Rekod Daftar
7.
Penyata Kedudukan Pendahuluan (Suku Tahun)
8.
Penyata Kedudukan Pendahuluan (Tahunan)
9.
Surcaj Dan Tindakan Tatatertib
10. Kelulusan Pendahuluan Bukan Satu Kelulusan
PEKELILING BERKUATKUASA
Pekeliling Perbendaharaan
Bilangan 7 Tahun 2013.
TAKRIFAN
Pendahuluan Pelbagai adalah keluaran
wang dari Akaun Pendahuluan Pelbagai
kepada Ketua Jabatan atau pegawai yang
diberi kuasa yang memerlukan wang tunai
untuk membiayai perbelanjaan
aktiviti/program yang telah diluluskan
dalam Belanjawan Tahunan semasa.
CONTOH
AKTIVITI/PROGRAM
Contoh 1:
Bayaran elaun kehilangan punca
pendapatan kepada peserta kursus
anjuran Institut Kemajuan Desa (INFRA)
CONTOH
AKTIVITI/PROGRAM
Contoh 2:
Bayaran Pengangkutan, Excess Baggage
dan Internet Bagi Liputan Berita
Kejohanan Badmintan Dunia 2013 di
Guangzhau, China
KUASA MELULUS
< 20,000
Pegawai
Pengawal
≥ 20,000
Perbendaharaan
Pecah Kecil?
DOKUMEN PERMOHONAN
1. Borang Kew. 106 (5 salinan)
2. Lampiran A
3. Surat dari Bahagian
Belanjawan, Perbendaharaan
atau lain-lain surat sokongan
SEKIRANYA aktiviti/program
tidak dinyatakan dalam
Belanjawan Tahunan semasa
Perlu
dikemukakan
dalam tempoh
berapa hari
sebelum
aktiviti
bermula?
Kadar?
KEW 106
LAMPIRAN A
LAMPIRAN A
DOKUMEN PERMOHONAN
Jika aktiviti/program berkenaan telah pun
bermula, permohonan Pendahuluan Pelbagai
TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN oleh
Perbendaharaan/Pegawai Pengawal.
PENYELESAIAN & PELARASAN
14 Hari
Hantar
Dokumen
Permohonan
21 Hari
Program
Bermula
Program
Tamat
7 Hari
Hantar Rekod
Perbelanjaan
Harian
Pelarasan
PENYELESAIAN & PELARASAN
KES
JENIS DOKUMEN
CATATAN
PELARASAN
PELARASAN =
PENDAHULUAN
Baucar Jurnal
Dt Vot
Kt Pendahuluan
PELARASAN >
PENDAHULUAN
Baucar Jurnal
Dt Vot
Kt Pendahuluan
KELULUSAN
TAMBAHAN???
Baucar Bayaran
PELARASAN <
PENDAHULUAN
Baucar Jurnal
Dt Vot
Kt Pendahuluan
Penyata Pemungut
Dt Bank
Kt Pendahuluan
Dt Vot
Kt Bank
REKOD DAFTAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Rujukan Fail Jabatan
Tajuk Aktiviti/Program
Tarikh Mula/Akhir Aktiviti/Program
Jumlah Pendahuluan Dan Tarikh Diluluskan
Nombor Kelulusan Perbendaharaan
Nama Pegawai Yang Diamanahkan Dengan
Wang Pendahuluan
7) Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab
Terhadap Pelarasan
8) Tarikh Penyata Perbelanjaan Dikemukakan
9) Tarikh Penyelesaian Dengan Butir-Butir
Baucar Dan Lain-Lain.
PENYATA KEDUDUKAN PENDAHULUAN
PELBAGAI (SUKU TAHUN)
 Disediakan oleh Ketua Jabatan
 Dihantar kepada Ketua Setiausaha
Perbendaharaan
 Salinan kepada Ketua Audit Negara & JMS
MAC
JUN
SEPT
DEC
15/4
15/7
15/10
15/1
LAPORAN KEDUDUKAN
(SUKU TAHUN)
PENYATA KEDUDUKAN
PENDAHULUAN PELBAGAI (TAHUNAN)
 Disediakan oleh Kementerian
 Perlu dihantar tidak lewat dari tarikh
penutupan akaun tahunan
 Dihantar kepada Ketua Setiausaha
Perbendaharaan
 Salinan Kepada Ketua Audit Negara
 Butiran yang perlu ada:
1) Nama Kementerian /Jabatan Berkenaan
2) Nombor Kelulusan Perbendaharaan
3) Jumlah Pendahuluan dan tarikh diluluskan
4) Baki yang belum dijelaskan
SURCAJ DAN TINDAKAN TATATERTIB
 Perlu Patuh Pekeliling 
 Tak Patuh Pekeliling  SURCAJ
KELULUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI
BUKAN SATU KELULUSAN PERBELANJAAN
Kelulusan Pendahuluan Pelbagai
BUKAN MERUPAKAN kelulusan bagi
perbelanjaan yang dicadangkan
dalam borang permohonan.
CONTOH DOKUMEN PERMOHONAN
PENDAHULUAN PELBAGAI

similar documents