VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_Dum

Report
8. září 2012
VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM
KINEMATIKA 3
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Pohyb posuvný
Pohyb otáčivý
Pohyb složený
Pohyb posuvný
Při pohybu posuvném opisují všechny body tělesa
stejně dlouhé dráhy.
Obr. 1
Trajektorie všech bodů tělesa jsou stejné dlouhé a
mají tvar přímky nebo křivky.
Body tělesa mají stejnou rychlost a zrychlení (velikost
a směr).
Těleso
Tělesem v definici myslíme tzv. tuhé těleso, tj. těleso,
které je absolutně nedeformovatelné. Při jakýchkoliv
dějích se vzdálenost libovolných bodů tělesa nikdy
nemění. Je tedy ideálním tělesem, protože jeho
objem ani tvar se nemění.
Posuvný pohyb
Uveď příklady těles, které se pohybují posuvným
pohybem.
Příklady posuvného pohybu
Příklady posuvných pohybů
Obr. 4
Obr. 2
Otevírání a zavírání posuvných dveří
auta.
Pohyb křídy vůči tabuli.
Obr. 5
Obr. 3
Pohyb lyží vůči podkladu.
Pohyb počítačové myši po podložce při
práci s počítačem.
dále
Pohyb otáčivý
Při pohybu otáčivém
Obr. 6 (rotačním) body tělesa opisují
různé dráhy.
Trajektoriemi bodů jsou křivky – kružnice nebo jejich
části.
Středy kružnic leží na jedné přímce – ose otáčení.
Osa otáčení prochází tělesem nebo leží mimo těleso.
Pohyb otáčivý
Uveď příklady těles, která konají otáčivý pohyb.
Příklady otáčivého pohybu
Příklady otáčivých pohybů
Obr. 7
Pohyb ručiček po ciferníku
náramkových hodinek.
Obr. 9
Otáčení lodního šroubu.
Obr. 10
Obr. 8
Otáčení ruského kola.
Otáčení gramofonové desky.
dále
Pohyb složený
Obr.11
Je složený z pohybu posuvného a otáčivého.
Oba pohyby koná těleso současně.
Pohyb složený
Uveď příklady těles, které konají složený pohyb.
Příklady složeného pohybu
Příklady složených pohybů
Obr. 12
Obr. 14
Pohyb planet kolem Slunce.
Pohyb taktovky v ruce dirigenta při
řízení orchestru.
Obr. 13
Obr. 15
Pohyb bowlingové koule po odhozu.Pohyb ojnice a pístu parní lokomotivy.
dále
Rovnoměrný pohyb po kružnici
1. Popis pohybu
6. Dostředivé zrychlení
5. Frekvence, perioda
2. Úhlová dráha
3. Úhlová rychlost
4. Obvodová rychlost
Popis pohybu
Rovnoměrný pohyb HB po kružnici je nejjednodušší křivočarý
pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Velikost rychlosti je
konstantní, ale její směr se neustále mění.
U tohoto pohybu rozlišujeme rychlost
obvodovou (rychlost bodu po
obvodu)
a
úhlovou
rychlost.
Obvodová rychlost HB má v každém
bodě trajektorie směr tečny ke
kružnici, po níž se HB pohybuje.
Směr úhlové rychlosti se zachovává.
Zpět na seznam pojmů
další pojem
Úhlová dráha
Úhlová dráha je definována jako podíl délky a poloměru
kružnice. Značí se φ. Urazí-li HB dráhu s = 2 π r (celou kružnici),
opíše jeho průvodič φ = 2 π rad = 360°.
1 rad ≈ 57°
Zpět na seznam pojmů
další pojem
Úhlová rychlost
Úhlová rychlost ω je vektorová veličina, která je
určena jako podíl úhlové dráhy a času. Pokud koná
těleso rovnoměrný pohyb, je jeho úhlová rychlost
konstantní. Tato rychlost popisuje změnu středového
úhlu.
(u všech bodů tělesa se mění stejným způsobem).
Jednotkou úhlové rychlosti je [rad·s-1]
Při výpočtu používáme [s-1]


t
.
Zpět na seznam pojmů
další pojem
Obvodová rychlost
Obvodovou rychlostí rozumíme rychlost bodů na obvodu
kružnice.
s  r 
v 
  r   t
t
t
t
Odvození:
Při odvození vycházíme ze vztahu pro rychlost rovnoměrného
pohybu. Za dráhu dosazujeme vztah s úhlovou dráhou.
Jednotkou obvodové rychlosti je [m·s-1]
Příkladem může být pohyb bodu na plášti jedoucího kola.
Zpět na seznam pojmů
další pojem
Frekvence, perioda
Frekvence je dána počtem oběhů HB po kružnici za 1 s. Značí
se f, její jednotka je [s-1] nebo též hertz [Hz].
Perioda je doba, za kterou opíše HB celou kružnici. Značí se T a
její jednotkou je [s].
Mezi frekvencí a periodou je převrácený vztah.
1
f 
T
Frekvence i perioda mají u rovnoměrného pohybu stálé hodnoty.
Pohyby se stálou periodou a frekvencí považujeme za pohyby
periodické.
Zpět na seznam pojmů
Dále
Frekvence, perioda
Důležitý je též vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou nebo
frekvencí.
Dosadíme–li do vztahu
a za


t
t  T dostaneme
za
2

T
  2T
, případně
Zpět na seznam pojmů
(celá kružnice)
  2f
další pojem
.
Dostředivé zrychlení
U rovnoměrného pohybu po kružnici se mění směr rychlosti.
Změna rychlosti za čas představuje zrychlení. Toto zrychlení
vyvolává stálé zakřivení trajektorie, směřuje do středu, a proto
se nazývá dostředivé zrychlení.
Pro výpočty používáme vztahy:
v2
ad 
r
nebo
ad   2  r
Velikost dostředivého zrychlení roste s druhou mocninou
obvodové nebo úhlové rychlosti.
Zpět na seznam pojmů
Opakování pojmů
Opakování pojmů
Frekvence,
perioda
Úhlová dráha
Přiřaď správně vzorečky k pojmům.
Úhlová rychlost
START
Vztah mezi
úhlovou rychlostí
a periodou
Dostředivé
zrychlení
Obvodová
rychlost
Zpět na seznam pojmů
konec
CITACE ZDROJŮ
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 807196-223-6.
Obr. 1 KAMARTON. File:Pneumatic cylinder (animation).gif: - Wikimedia Commons [online]. 30
March 2008 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Pneumatic_cylinder_%28animation%29.gif
Obr. 2 MILAN, Jean-Jacques. File:Craie1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 11 November 2004
[cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Craie1.jpg
Obr. 3 RUSTAD, Karen. Fil:Computer mouse trap.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 18 October
2005 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Computer_mouse_trap.jpg
Obr. 4 ARNAUD 25. File:Peugeot 1007 04.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 10 May 2007 [cit.
2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Peugeot_1007_04.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 5 SYRCRO. Soubor:Virpi Kuitunen teamsprint final duesseldorf 2006.jpg: - Wikimedia
Commons [online]. 29 Octorber 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod livencí Creative Commons
z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Virpi_Kuitunen_teamsprint_final_duesseldor
f_2006.jpg
Obr. 6 MARVEL. File:Rotating earth (large).gif: - Wikimedia Commons [online]. 18 December
2004 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rotating_earth_%28large%29.gif
Obr. 7 BRINKMANNN, Markus. Datei:Ferry-rudder-and-propeller.jpg: - Wikimedia Commons
[online]. 17. April 2007 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ferry-rudder-and-propeller.jpg
Obr. 8 SIENICKI, Tomasz. File:Gramofon 1 ubt.jpeg: - Wikimedia Commons [online]. 4 November
2004 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licenci Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Gramofon_1_ubt.jpeg
Obr. 9 OLTEN, Torsten. File:OMEGA-Speedmaster-Professional-Front.jpg: - Wikimedia
Commons [online]. 2005 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/OMEGA-Speedmaster-ProfessionalFront.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 10 MONNIAUX, David. File:London eye 501588 fh000038.jpg: - Wikimedia Commons
[online]. 7 January 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/London_eye_501588_fh000038.jpg
Obr. 11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radial_engine_large.gif hvezdicovy motor
DUK. File:Radial engine large.gif: - Wikimedia Commons [online]. 10 November 2004 [cit. 2012-0908]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Radial_engine_large.gif
Obr .12 HAWS, Barbara. Fichier:Maazel 08.jpg: Wikimedia Commons [online]. 30 October 2006
[cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Maazel_08.jpg
Obr .13 MILOSEVIC, Petar. File:Steam locomotive running gear.jpg: Wikimedia Commons [online].
4 February 2012 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Steam_locomotive_running_gear.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 14 NASA. File:Solar sys.jpg: Wikimedia Commons [online]. 16 August 2005 [cit. 2012-09-08].
Dostupné pod licencí Creatice Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg
Obr. 15 FIR0002. Fichier:Bowling - albury.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 June 2006 [cit.
2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Bowling_-_albury.jpg
Obr. 16 DILMEN, Newit. File:Lightness rotate 36f cw.gif: Wikimedia Commons [online]. 14
September 2011 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Lightness_rotate_36f_cw.gif
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents