Intravenózna lie*ba vysokodávkovaným metyprednisolonom vs

Report
Intravenózna versus perorálna liečba
vysokodávkovaným metylprednisolonom
/HDMP/ ataku sclerosis multiplex
Dr.Danica Kanianska
II.neurologická klinika SZU,Banská Bystrica
Škola SM- november 2012
Kortikoidy
• MP je syntetický glukokortikoid odvodený od
prirodzeného kortisolu / hydrocortison/
• väčšina nenaviazaného MP je vo voľnom
stave, kt.prechádza cez HEB
• svoj účinok realizuje po naviazaní sa na
glukokortikoidné receptory vnútrobunečné
ako aj membránové v mnohých orgánoch
Biologická potencia glukokortikoidov
Účinky kortikoidov
•
•
•
•
obnovujú integritu porušenej HEB
redukujú edém
protizápalový účinok
imunomodulačný účinok
prevzaté z: Fox et al, 2011
Efekt kortikoidov
• zisťoval sa účinok vysokodávkovaného
metylprednisolonu / HDMP/na relaps SM
• účinok na priebeh RR-SM, resp.SP SM
HDMP v liečbe ataku
• najvplyvnejšia bola štúdia, kt.porovnávala
účinnosť im ACTH voči iv HDMP
• dokázala rovnakú účinnosť iv HDMP pri
polovičnom čase podávania / 3 dni /
/Thompson et al, 1989 /
prevzaté z: Fox et al, 2011
Zlatý štandard
• intravenózna /iv/ pulzná liečba
vysokodávovaným MP je zlatým štandardom v
liečbe relapsu
• má rýchly nástup účinku s klinickým korelátom
skrátenia relapsu a zmiernenia závažnosti
relapsu
• je bezpečná, s malým percentom NÚ
Liečba relapsu
• väčšina relapsov remituje spontánne
• závažné a stredné relapsy sa liečia iv bolusom
vysokodávkovaného MP
• najčastejším režimom je jednorázovo podaná
dávka 500-1000 mg MP iv / 3-5 dní - s /alebo
bez následného znižovania p.o.prednisonom
po dobu 1-3 týždne
Liečba ataku
• v prípade závažného relapsu je optimálne
začať liečbu čo najskôr a liečbu možno predĺžiť
na 7- 10 dní, príp.bolus zopakovať
• v prípade kortikoidno- rezistentného relapsu
sa indikuje PF 3-7x/ obdeň/, resp.IVIG
• v prípade ľahkého ataku je možné zvoliť
taktiku : čakať a rozhodnúť sa
Liečba ataku
• ak nie je k dispozícii MP iv, príp.mal naň
pac.predchádzajúcu alergickú reakciu, je
možné podať iv dexamethason v
porovnateľnej dávke / 6:1 /
• ak nie je možné podať iv infúziu kortikoidov,
možno zvážiť im.podanie ACTH
Liečba ataku
• vysokodávkovaná liečba kortikoidmi je
bezpečne podávaná aj v liečbe ataku u pac.na
DMT 1. a 2.línie / beta interferóny, glatiramer
acetát, natalizumab, fingolimod,mitoxantron/
• zvýšená opatrnosť a vhodné monitorovanie
Bezpečnosť pulzov
• opakované krátke pulzy MP iv sú bezpečné, dobre
tolerované
• najčastejšie bežné NÚ: insomnia, anxieta,
hyperglykémia, cefalea, edémy, palpitácie,
bradykardia, akné, flushing...
• zriedkavé, závažne NÚ: psychóza, avaskulárna
nekróza /hlavice femoru/,GIT perforácia,
extrémne zriedkavá anafylaxia
• prevencia NÚ
Diskusia
• ohľadom porovnateľnej klinickej a MR
účinnosti iv voči p.o.vysokodávkovanému MP
• p.o.liečba vysokodávkovaným MP je
príjemnejšia a lacnejšia než tradičná iv liečba
• realizované viaceré klinické štúdie potvrdili
rovnakú účinnosť aj bezpečnosť p.o. liečby
Diskusia
• Klinické štúdie potvrdzujúce rovnakú efektivitu
p.o. voči iv liečbe boli relatívne malé počtom
pacientov / niekoľko desiatok /:
Alam et al,1993
Sellebjerg et al, 1999
Martinelli et al, 2009
Ramo-Telo et al,2011
prevzaté z: Fox et al, 2011
OMEGA štúdia
• porovnáva klinickú a MR účinnosť perorálnej
megadávky MP 1400 mg voči iv 1000 mg MP /
5dní/ v liečbe ataku SM na veľkom súbore
pacientov
Efekt na priebeh RR- SM
• klinické štúdie, kde sa podávali pulzy iv alebo p.o.
MP v pravidelných intervaloch + DMT 1.línie
• nepotvrdil sa efekt pulzov ako add-on liečba na
priebeh SM -oddialenie začiatku SP
-štúdia ACT / Cohen et al, 2007 /
-Normins štúdia / Sorensen et al,2009 /
-Mecombins štúdia /Ravnborg et al,2010 /
prevzaté z: Fox et al, 2011
Záver
Kortikoidy majú významnú úlohu v liečbe SM.
Indikácia pre liečbu relapsu je dobre známa.
Iné indikácie.napr. pre dlhodobú pulznú liečbu
u RR, resp.SP SM sú sporné. Peroálna liečba
megadávkami kortikoidov môže nahradiť iv
liečbu.
Účinok HDMP na atak
• tento sa potvrdil v ďalších klin.štúdiách / iv aj
p.o. MP voči placebu /

similar documents