Danske Kreds i tekst og billeder 2013

Report
.
DANSKE KREDS
I TEKST OG BILLEDER
2013
INTRODUKTION
Kære tillidsmand
Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder
nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når du begynder i dit
nye hverv. Den handler om alt fra vores struktur, arrangementer til hvor
du finder relevant information i det daglige.
Velkommen i Danske Kreds og Finansforbundet.
God læselyst!
Bestyrelsen i Danske Kreds
SIDE 2
INDHOLD
Finansforbundets struktur .............. s. 4
Hvem er hvor i Danske Kreds? ........ s. 9
Arrangementer .............................. s. 23
Kommunikation ............................. s. 25
Samarbejde – nationalt .................. s. 28
Samarbejde – internationalt ............ s. 31
Kontakt......................................... s. 38
Publikationen er senest opdateret januar 2013
SIDE 3
Finansforbundets struktur
FINANSFORBUNDET
FINANSKREDSE:
KREDS NORD
KREDS SYD
KREDS ØST
inkl. Grønland & Færøerne
ASSURANDØR KREDSEN
SIDE 4
Finansforbundets struktur
FINANSFORBUNDET
Virksomhedskredse:
(landsdækkende)
SIDE 5
Finansforbundets struktur
LANDSMØDE OG
REPRÆSENTANTSKAB
Repræsentantskab
Landsmødet er Finansforbundets øverste
myndighed. Her vælges formandskab, og
de fremadrettede politikker vedtages.
Hovedbestyrelse
Repræsentantskabet udpeges af kredsene og
er rådgivende og kontrollerende over for
hovedbestyrelsen imellem landsmøderne.
C
E
N
T
R
A
L
T
Landsmøde
D
E
C
E
N
T
R
A
L
T
Generalforsamling
SIDE 6
Bestyrelse
Områdetillidsmænd
Tillidsmænd
Finansforbundets struktur
HOVEDBESTYRELSEN
C
E
N
T
R
A
L
T
Landsmøde
Hovedbestyrelsen består af 17 personer:
Et formandskab på 3 personer samt 14 personer, som
er udpeget af kredsene.
Repræsentantskab
Vores repræsentanter i hovedbestyrelsen (HB) er:
D
E
C
E
N
T
R
A
L
T
Generalforsamling
SIDE 7
Knud Grøngaard
Hovedbestyrelse
Bestyrelse
Beskæftigelse og velfærd (ansv.)
Formand for FTF-A
René Holm
Arbejdsliv og karriere (ansv.)
Beskæftigelse og velfærd
Økonomi
Bestyrelsen for FTF-A
Steen Lund Olsen
Områdetillidsmænd
Tillidsmænd
Forhandlingsudvalget
Finansforbundets struktur
DANSKE KREDS
C
E
N
T
R
A
L
T
Landsmøde
D
E
C
E
N
T
R
A
L
T
Generalforsamling
SIDE 8
Repræsentantskab
Hovedbestyrelse
Danske Kreds er den faglige organisation for
ansatte i Danske Bank-koncernen.
Generalforsamlingen er kredsens øverste
myndighed. Det er generalforsamlingen, der
vælger kredsens bestyrelse.
Bestyrelsen består af 14 medlemmer.
Bestyrelse
Områdetillidsmænd
Tillidsmænd
Tillidsmænd (TM) vælges af og blandt
medlemmerne. Områdetillidsmænd (OTM)
vælges af og blandt tillidsmændene. Der er 266
tillidsmænd i Danske Bank i Danmark. 57 af
dem er samtidig områdetillidsmænd.
Hvem er hvor?
KREDSBESTYRELSEN
SIDE 9
Hvem er hvor?
SEKRETARIATET
SIDE 10
Hvem er hvor?
ANSVARSOMRÅDER OG
UDVALG
Det politiske arbejde i Danske Kreds er opdelt i fem ansvarsområder
og fem udvalg:
•
•
•
•
•
Sektorvilkår og regulering (SVOR)
Beskæftigelsespolitik og velfærd (BOV)
Arbejdsliv og karriere
Kompetenceudvikling
Medlem og forbund (MOF)
•
•
•
•
•
Økonomiudvalg
Forhandlingsudvalg
Løn- og jobvurderingsudvalg
Pensionsudvalg
IT-klubben
Ansvarsområderne er normalt sammensat af en hovedansvarlig
(formand) og to kredsbestyrelsesmedlemmer (KB) samt (mindst) en
repræsentant fra formandskabet (FMSK) og en fra Finansforbundets
Hovedbestyrelse (HB). Størrelse og sammensætning af ansvarsområder
og udvalg afhænger af opgaverne.
Ansvarsområderne får administrativ og faglig bistand fra sekretariatet.
SIDE 11
Hvem er hvor?
SEKTORVILKÅR OG
REGULERING
SIDE 12
Hvem er hvor?
BESKÆFTIGELSESPOLITIK
OG VELFÆRD
SIDE 13
Hvem er hvor?
ARBEJDSLIV OG KARRIERE
SIDE 14
Hvem er hvor?
KOMPETENCEUDVIKLING
SIDE 15
Hvem er hvor?
MEDLEM OG FORBUND
SIDE 16
Hvem er hvor?
ØKONOMI
SIDE 17
Hvem er hvor?
FORHANDLING
SIDE 18
Hvem er hvor?
LØN- OG JOBVURDERING
SIDE 19
Hvem er hvor?
PENSION
SIDE 20
Hvem er hvor?
IT-KLUBBEN
Varetager Danske Kreds’ interesser i IT-Klubben i Finansforbundet
SIDE 21
Hvem er hvor?
OTM-STRUKTUR OG
KONTAKTPERSONER
Områdetillidsmændene (OTM) er opdelt i fire områder, der i
daglig tale kaldes ”bobler”. De er:
-
Filialer
Hovedsæde
GBD & Group IT
Group Services
Til hvert område er knyttet to eller tre kontaktpersoner fra
kredsbestyrelsen, hvis primære rolle er at støtte og coache
OTM. Kontaktpersonerne er bindeled mellem området og
Danske Kreds og har yderligere ansvaret for, at Modul 1 og
Modul 7-samtalerne bliver gennemført.
Der afholdes årligt to møder (januar og august) mellem
kontaktpersonerne og OTM-områderne.
Se oversigten over OTM og kontaktpersoner på
Finansnet.dk/Danske Kreds/Områdetillidsmænd Danske Kreds
SIDE 22
Arrangementer
GENERALFORSAMLING OG
MEDLEMSMØDER
Generalforsamlingen afholdes hvert år
inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen er kredsens øverste
myndighed.
Danske Kreds holder i løbet af året en række
medlemsmøder rundt omkring i landet. Her kan
medlemmerne møde såvel tillidsrepræsentanter som
kredsbestyrelsesmedlemmer i åben debat.
SIDE 23
Arrangementer
TM-SEMINAR
OG OTM-MØDER
Der afholdes årligt TM-seminar. Det sker som
regel i september.
Her får tillidsmændene mulighed for at styrke
deres netværk og deltage i faglige og sociale
aktiviteter. En af aktiviteterne er en åben debat
med koncernledelsen og kredsbestyrelsen
om aktuelle fokusområder i Danske Bank.
OTM-møder: Der afholdes to to-dagesmøder,
et i marts og et i november samt et et-dagsmøde
i juni.
Her er målet at styrke det faglige samarbejde,
og fokus rettes mod de netværk og kompetencer,
som er væsentlige for en områdetillidsmand.
SIDE 24
Kommunikation
KOMMUNIKATION
TIL MEDLEMMER
Sitet www.danskekreds.dk bruger vi til
at formidle nyheder om arrangementer
og aktuelt holdningspræget stof. Fra
december 2012 får Danske Kreds en ny
hjemmeside, som har samme opbygning
som Finansforbundets
Her kan du finde den aktuelle overenskomst, kontaktoplysninger, udgiftsbilag
og andet materiale. Følg med på siden
ved at gå ind på
siden under ”Nyheder” og meld dig til
vores nyhedsmails.
Danske Kreds udgiver hvert kvartal medlemsbladet, som
sendes til medlemmernes privatadresse. Bladet kan
også findes på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at
skrive til os på [email protected], hvis du har en idé
til en god historie.
SIDE 25
Kommunikation
KOMMUNIKATION
TIL TILLIDSVALGTE
Danske Kreds sender ved behov mails med
tillidsmandsinformationer med vores afdelingspostkasse (R3908)
som afsender.
Informationerne kan handle om alt fra arrangementer,
referater, materiale til medlemmer, møder
eller konkrete problemstillinger.
Nogle informationer er alene til dig som
tillidsvalgt, andre er til formidling til
medlemmer.
Det fremgår af den enkelte mail.
SIDE 26
Kommunikation
FINANSNET
Finansnet.dk er Finansforbundets værktøj, som både tillidsvalgte og Danske Kreds
har adgang til. Formålet med Finansnet er at understøtte videndeling og samarbejde
på tværs af afdelinger/kredse og geografi.
Tillidsmænd bliver oprettet som
brugere, når de er valgt. Log-in på
Finansnet foregår med NemID.
Under KREDSE/Danske Kreds ligger
forskellig information, der er relevant
for tillidsmænd, områdetillidsmænd
og kredsbestyrelsen.
Find Danske Kreds’ Quick Guide til
Finansnet.dk på forsiden af Danske
Kreds’ del af Finansnet.
SIDE 27
Samarbejde - nationalt
SAMARBEJDSUDVALG
Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte:
• generelle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold i koncernen.
• koncernens økonomiske situation (løbende informationer,
nøgletal mv.)
• beskæftigelsessituation mv. i koncernen.
SU består af 14 personer. Syv repræsentanter fra ledelsen,
seks medarbejderrepræsentanter fra Danske Kreds og en
repræsentant fra personaleorganisationen i Danica Pension.
De seks repræsentanter fra Danske Kreds er
formandskabet samt de ansvarlige for ansvarsområderne:
• Kompetenceudvikling
• Arbejdsliv og karriere
• Sektorvilkår og regulering
SIDE 28
Samarbejde - nationalt
DET LOKALE SAMARBEJDE
Problemer og uoverensstemmelser løses bedst
så lokalt som muligt (se Problemløsningshuset på næste
side).
§ 8-samtale: Forventningerne til samarbejdet mellem
den enkelte tillidsmand og nærmeste leder skal
afstemmes hvert år.
Det sker i den årlige § 8-samtale.
Du får en mail fra koncernen med
link til et samtaleskema. Skemaet
bliver gemt i din
udviklingssamtalemappe.
Du kan læse mere i overenskomsten, afsnit 5.
SIDE 29
Samarbejde - nationalt
PROBLEMLØSNINGSHUSET
Voldgift/Arbejdsret/Domstolene
f
f
Formandskabet
HR-direktør
Sekretariatet
HR service
Områdetillidsmand
Tillidsmand
Afdelings- /områdechef
Nærmeste chef
Et problem søges løst på lavest muligt
niveau, men kan gå hele vejen op i
systemet
SIDE 30
Samarbejde - internationalt
INTERNATIONALT
SAMARBEJDE
Danske Bank og hele finanssektoren bliver i stigende grad
internationaliseret. Derfor indgår både Finansforbundet og Danske
Kreds i internationalt samarbejde på forskellige
måder og niveauer:
Finansforbundet deltager i opgaverne i:
• UNI – Union Network International
• NFU – Nordiska Finansanställdas Union
Danske Kreds deltager i opgaverne i:
• Danske Unions
• EWC - Danske Bank Group
European Works Council
SIDE 31
Samarbejde - internationalt
UNI - UNION NETWORK
INTERNATIONAL
UNI - Global Union repræsenterer 20 millioner arbejdstagere i
900 fagforeninger over hele verden og er opdelt i sektorer og
derunder regioner. Finansforbundet er repræsenteret i to
sektorer: IT og Finans.
UNI- Finance er den internationale
sammenslutning af finansforbund.
UNI- IT & Services er den internationale
sammenslutning af forbund, der har medlemmer
og overenskomst på IT- & Service området.
Læs mere om UNI på www.uniglobalunion.org
SIDE 32
Samarbejde - internationalt
NFU - NORDISKA
FINANSANSTÄLLDAS UNION
Nordiska Finansanställdas Union (NFU) er en
samarbejdsorganisation for fagforbund, der
organiserer ansatte i finanssektoren i de fem
nordiske lande.
En af NFU’s hovedopgaver er at varetage
medlemmernes interesser og styrke deres
mulighed for at øve indflydelse på det daglige
arbejde såvel som på de emner, der vil have
stor betydning på længere sigt.
Læs mere om NFU på www.nfufinance.org
SIDE 33
Samarbejde - internationalt
DANSKE UNIONS
Danske Bank-koncernen er en multinational virksomhed, og nogle af
de udfordringer og vilkår, som medarbejderne har, er tværnationale.
Danske Unions er det forum, hvor de lokale fagforeninger tager
emner op, som medlemmerne har til fælles på tværs af grænser.
Danske Unions består af formandskaberne fra de lokale
fagforeninger i de seks deltagende lande:
•
•
•
•
•
•
Danmark
Finland
Irland
Nordirland/England
Sverige
Norge
Læs mere på www.danskeunions.org
SIDE 34
Samarbejde - internationalt
gglgui
Finn Roy Orholm
Ellen Lorentzen Stene
Pirkka Samuli
Junes
Aino Maarit Huuhti
Danske Bank Norway
Danske Bank Finland
Steen Lund Olsen
Carsten Eilertsen
Peter G. Sørensen
Danske Bank Sweden
Danske Bank Northern
Ireland
Danske Bank
Fionnuala Duignan Chris Cavanagh
Danske Bank Ireland
fdf
SIDE 35
Kristina Gideskog Bo Niklas Björkstr’om
Ellen Gorman
Moya Cotton
Holmlund
Samarbejde - internationalt
EWC - EUROPEAN
WORKS COUNCIL
Danske Bank Group European Works Council er det EU bestemte
internationale samarbejdsudvalg i koncernen. Koncernen er
repræsenteret ved HR-ledelsen, og Danske Kreds er repræsenteret
ved formandskabet samt formanden for SVOR, Arbejdsliv og
Kompetenceudvikling.
Medlemmerne i EWC mødes to gange om året.
23 medarbejderrepræsentanter fra 12 forskellige lande deltager.
På møderne i EWC informerer, konsulterer og drøfter parterne
udviklingen i koncernen og andre emner, som måtte have betydning
for medarbejderne som f.eks. organiseringen af koncernen og
koncernbrede initiativer vedrørende medarbejderuddannelse.
SIDE 36
Samarbejde - internationalt
DANSKE BANK GROUP EUROPEAN WORKS COUNCIL
Country
Luxembourg
Poland
asdgg
Germany
Latvia
Lithuania
Estonia
Ireland
Norway
Sweden
Northern Ireland/England
Finland
Denmark
In total
Number of Employees
122
0,5%
30
0,1%
45
0,2%
106
0,5%
493
2,2%
649
2,9%
517
2,3%
1098
4,9%
1517
6,8%
1843
8,2%
3026
13,5%
12971
57,9%
22417
Repres.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
7
100%
Danske Bank Norway
Danske Bank Finland
23
Danske Bank Sweden
Danske Bank
Russia
Danske Bank Estonia
Danske Bank Latvia
Danske Bank Ireland
Danske Bank
Northern Ireland
Danske Bank London
SIDE 37
Danske Bank
Danske Bank Hamburg
Danske Bank Luxembourg
Danske Bank Lithuania
Danske Bank Poland
Kontakt os
KONTAKT
Danske Kreds
Carl Gustavs Gade 2, 2.
2630 Taastrup
Tel.: (+45) 45 14 01 11
Fax: (+45) 45 14 99 15
Mail: [email protected]
SIDE 38

similar documents