Technics in Counseling for Renal Replacement therapy สมรัก รอด

Report
Technics in Counseling for
Renal Replacement therapy
สมรัก รอดพ่าย
หน่ วยโรคไต ร.พ.จุฬาลงกรณ์
การให้คาแนะนาปรึกษา (counseling)
ความรู้
ข้อมูล
ผูใ้ ห้คาแนะนาปรึกษา
ปัญหา
ผูร้ บั คาปรึกษา
สามารถใช้ศกั ยภาพและ
ความสามารถของตนเอง
สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาตนเอง
ผูร้ บั คาปรึกษา = ผูป้ ่ วยและญาติ
ผูป้ ่ วย
คือผูท้ ี่เผชิญปัญหาอันเนื่ องมาจากความ
เจ็บป่ วยทัง้ ร่างกายและจิตใจ ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ งาน
ประจาวันได้ตามปกติและส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิด
ผูป้ ่ วยประกอบด้วย - ร่างกายและจิตใจ
- เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
สังคม
ครอบครัว
โรงเรียน, เพื่อนร่วมงาน
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
เศรษฐกิจ
การเมือง
การเตรียมเพื่อการให้คาปรึกษา
1. เตรียมความพร้อมของผูใ้ ห้คาปรึกษา
2. เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. เตรียมแบบฟอร์มเอกสารและสื่อการสอน
การเตรียมความพร้อมของผูใ้ ห้คาปรึกษา
1. ลักษณะท่าทางและคาพูดของผูใ้ ห้คาปรึกษา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ท่าทีเป็ นมิตรจริงใจเพื่อให้ผป้ ู ่ วยและญาติเกิดศรัทธา
มีทกั ษะในการฟัง การพูดอธิบาย
อดทนใจเย็นทนต่อความขัดแย้งต่างๆ
ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึกของผูร้ บั คาปรึกษา
ใช้คาพูดเหมาะสม สุภาพ
2. เตรียมความรู้ด้านโรคไต
3. ศึกษาหาความรู้ด้านข้อมูลประกอบอืน่ ๆ
เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มเอกสารและสื่อการสอน
คู่มือการสอน
ผูป้ ่ วยที่ขอคาปรึกษา
1.
2.
3.
4.
ผูป้ ่ วยในระยะก่อน ESRD
ผูป้ ่ วย ESRD ที่ขอคาปรึกษาด้าน Replacement therapy
ผูป้ ่ วยที่ทา Dialysis แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวิธีการ
ผูป้ ่ วยขอเข้ารับคาปรึกษาเพื่อทาผ่าตัดปลูกถ่ายไต
สิ่งที่ต้องคานึ งถึงระหว่างการให้คาปรึกษา
1. ระยะของโรคไต
2. ความแตกต่างของบุคคล
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
การยอมรับในโรคที่เกิดและสภาพจิตใจ
สติปัญญา
การศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ภาคปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนสาหรับพยาบาล
1.
2.
3.
4.
นัดผูป้ ่ วย
ศึกษาประวัติผปู้ ่ วยก่อนให้คาปรึกษา
กรอกประวัติผปู้ ่ วยในแบบฟอร์ม
เริ่มการให้คาปรึกษาโดยยึดแนวประวัติผปู้ ่ วย
รายละเอียดการให้คาปรึกษา
1. โรคไต สาเหตุสภาพการทางานของไต
2. แนวทางการปฏิบตั ิ ตวั
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
การควบคุมอาหารและน้า
รักการรักษาอย่างต่อเนื่ อง
เคร่งครัดการกินยาตามแพทย์กาหนด
เลิกบุหรี่ และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ลดความเครียด
ออกกาลังกายตามสมควร
พักผ่อนให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อการเสื่อมของโรคไต
3. รู้จกั สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่นอาการบวม
3.2 จานวนและลักษณะของปัสสาวะ
4. ช่วยประคับประคองสภาพจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว
5. การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย
การเตรียมตัวเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย
1. Hemodialysis
1.1 Vascular access
1.2 ขัน้ ตอนการทา HD
1.3 การปฏิบตั ิ ตนเมื่อทา HD
1.4 สถานที่ทา HD
1.5 ค่าใช้จ่าย
2.1 วิธีการทา CAPD
2. CAPD
2.2 การใส่ tenckhoff’s catheter
2.3 ภาวะแทรกซ้อน
2.4 แผนการสอนผูป้ ่ วยและญาติ
2.5 ค่าใช้จ่าย
3. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่าง
HD&CAPD
4. Kidney transplantation
4.1 KT คืออะไร
4.2 Living Related Donor
4.3 Cadaveric Donor
-
ขัน้ ตอนการเข้า waiting list
การปฏิบตั ิ ตวั ระหว่างอยู่ใน waiting list
การปฏิบตั ิ ตวั เมื่อเป็ น Potential Recipient
ค่าใช้จ่าย
- Post KT
วิธีการช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวตัดสินใจ
1. ถามคาถามที่เอื้อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวสามารถเล่าเรื่องของ
ตนเอง
2. ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวเล่าเรื่องของ
ตนเอง
3. ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็ นไปได้
4. ใช้คาพูดที่ช่วยให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวคลายเครียดและวิตก
กังวล ซึ่งจะช่วยให้มีสติ
ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการรักษาด้วยตนเอง
ซึ่งอาจแตกต่างจากผูร้ กั ษา
ประเด็นปัญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ผูป้ ่ วยปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย
ผูป้ ่ วยและญาติมีความก้าวร้าว
ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
เปลี่ยนสถานพยาบาลหลายแห่ง
ผูป้ ่ วยมีปัญหาด้านจิตใจหรือสติปัญญา
โรคอื่นที่เกิดร่วมกับโรคไต
ผูป้ ่ วยหรือญาติไม่สนใจคาแนะนา
Check list
หัวข้อเรื่อง
ESRD
1.
2.
รายละเอียด
ความรู้เรื่อง ESRD
ข้อบ่งชี้การทา Dialysis
HD
1.
2.
3.
4.
5.
HD คืออะไร
Vascular access
การควบคุมอาหารและน้า
สถานที่ทา HD
ค่าใช้จ่าย





CAPD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CAPD คืออะไร
วิธีการทา CAPD
การใส่ tenckhoff
โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อย
การควบคุมอาหารและน้า
ผู้รบั ผิดชอบการเปลี่ยนน้ายา
การจัดสถานที่
ค่าใช้จ่าย


เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทา
HD&CAPD
แจ้ง



ไม่ได้แจ้ง






หมายเหตุ

similar documents