การบันทึกข้อมูล

Report
1
การจัดการ
1) ขอมู
้ ล
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
2) การ clearing
house
-จัดทาขอมู
้ ลและ
statement พึงรับพึงจาย
่
ข้าราชการ
อปท.
/
/
/
/
/
/
-
/
2
1) ข้อมูลยา
่ าน
2) วัสดุส้ิ นเปลืองทีน
่ ากลับไปใช้ทีบ
้
3
1) กรณีเบิกตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
2) กรณีพก
ั รอจาหน่าย
3) กรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบต
ั ริ าชการ
4) รายการวัสดุส้ิ นเปลือง
5) กรณีทม
ี่ ก
ี ารใช้ยาเบิกนอกเหนือ DRG
6) กรณีคารถรั
บส่งตอ
่
่
7) กรณีผ้คลอดมี
ู
สิทธิซ้อน ปกส.
8) กรณีฟอกเลือดดวยเครื
อ
่ งไตเทียม มี
้
สิ ทธิซอน ปกส.
4
5
- ปรับปรุงการตัง้ คาข
่ อมู
้ ล
- ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล
- ปรับปรุงการส่งออกข้อมูล
6
7
8
9
10
11
12
13
14
เลข
อนุ มต
ั ิ
การบ ันทึกข้อมูลผูป
้ ่ วยนอก
• เงือ
่ นไขการเรียกเก็บ >> ตามอาการทีเ่ ข ้ารับริการ
Normal/Accident/Emergency
• รหัส Claim code >> บันทึกรหัสเบิกจ่ายตรง หรือ
เลขอนุมัต ิ
ั บันทึกเลขบัตรประชาชน และ ชอ
ื่
• กรณีเป็ นผู ้อาศย
ิ ธิเบิกจากหน่วยงานต ้นสงั กัด
สกุล ของผู ้มีสท
16
เลือกเงื่อนไขการเรี ยกเก็บตามอาการแรกรั บ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ค ้นหารหัสยาโดย
ื่ ยาหรือรหัสยา
2.1 การพิมพ์ชอ
Double click เลือกรายการยาทีต
่ ้องการ
30
ค้นหารห ัสยาโดย
ื่ ยา/ขนาดยา/รูปแบบยา
2.2 การพิมพ์ชอ
้ ไป โดยให้ม ี
บ ันทึกข้อมูล 2 อย่างขึน
ื่ ยาเป็นหล ัก + ขนาดยา หรือ ชอ
ื่ ยา + รูปแบบยา
ชอ
แล้วกดปุ่มค้นหา
31
บ ันทึกจานวนยา,จานวนเงินทีข
่ อเบิกและกดปุ่มเพิม
่ รายการ
32
-colostomy
bag
-NG tube
-สายสวน
ปัสสาวะ
-urine bag
รายการอืน
่ ๆ ทีเ่ หลือ ให้รวม
ยอดเงินทุกรายการทีเ่ บิกได้ และเบิก
ไมได
่ ้ บันทึกเช่นเดียวกับ 4 รายการ
33
34
35
บริการอืน
่ ๆทีย
่ ังไม่ได้จ ัดหมวด
• เบิกค่าพาหนะ
• Thrombolytic drug (Stroke, STEMI)
• ยา ATG
• ยา IVIG
36
37
38
39
40
ออกเลข
AN ใหม่
41
42
-colostomy bag
-NG tube
-สายสวนปัสสาวะ
-urine bag
รายการอืน
่ ๆ ทีเ่ หลือ ให้รวม
ยอดเงินทุกรายการทีเ่ บิกได้ และเบิก
ไมได
่ ้ บันทึกเช่นเดียวกับ 4 รายการ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ข้อมูล
การชดเชย
1) ผู้ป่วยนอก
-ตามทีเ่ รียกเก็บ
2) ผู้ป่วยใน
-DRG
-base rate ของแตละแห
ง่
่
55
ข้อมูล
3) กรณีพก
ั รอ
จาหน่าย
การชดเชย
-เหมาจาย
400 บาท/วัน +
่
คายา
+ คาตรวจพิ
เศษใน
่
่
หมวดคาใช
่ 7,8,9
่
้จายที
่
4) เจ็บป่วยจากการ -Fee for service
ปฏิบต
ั ริ าชการ
56
ข้อมูล
4) รายการวัสดุ
สิ้ นเปลือง ใน
หมวดเวชภัณฑที
์ ่
ไมใช
่ ่ ยา
5) กรณีเบิกตาม
พรบ.ผู้ประสบภัย
จากรถ
การชดเชย
-IP = DRG
-OP = ราคาที่ กค.
กาหนด
-หัก พรบ. ตามจานวนเงิน
ทีบ
่ น
ั ทึกในโปรแกรม
57
ข้อมูล
การชดเชย
6) ยาควบคุมพิเศษ OP –จายตามที
เ่ รียกเก็บ
่
ยากลุม
IP -add on จาก DRG
่ PA/ยา
มะเร็ง อืน
่ ๆ
/Thrombolytic
drug
58
no
รายการ
.
1 ยาโรคมะเร็ง
1) Imatinib
2) Rituzimap
3) Gefitinib
4) Erlotinib
5) Trastuzu
map
6) Bevacizu
map
เงือ
่ นไข
-ต้อง Prio
Authorization (PA)
และไดรั
ั ิ
้ บการอนุ มต
-ต้องตออายุ
ทุก 4
่
เดือน
-กรณีไมต
จะ
่ ออายุ
่
สามารถเบิกจายการ
่
รักษาโรคอืน
่ ๆ ได้
หมายเหตุ
-ในการ
รักษาโรค
ตามที่
กาหนด
-PA หน้า
web
e-Claim
-บันทึกเบิก
ยาใน
59
no
รายการ
.
2 ยาโรครูมาติก
1) Etanercep
t
2) Infliximap
3) Rituximap
3 ยาโรคสะเก็ด
เงิน
1) Etanercep
t
เงือ
่ นไข
หมายเหตุ
เช่นเดียวกับ 1
60
no
รายการ
.
5 ยา ATG
6 ยา IVIG
เงือ
่ นไข
-โรค Severe
aplastic anemia
หมายเหตุ
-ยา จ(2)
โปรแกรม eClaim
-8 ข้อบงชี
้ ามบัญชี -ยา จ(2)
่ ต
โปรแกรม eยา จ(2)
Claim
7 Thrombocyte -Stroke / STEMI
drug
โปรแกรม eClaim
61
62

similar documents