Nationella åtgärdsunderlag övergödning

Report
Nationella åtgärdsunderlag för
åtgärder relaterade till övergödning
via diffus påverkan
9/11
Mikael Gyllström
(& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)
Vad?
• För vattenförekomster som inte uppnår god
ekologisk status och där orsaken är övergödning.
• Lokal (per vattenförekomst / del-ARO)
uppskattning av 9 åtgärders potentiella effekt och
kostnad
Varför?
• Rätt åtgärder kan riktas till de
områden där de gör mest nytta
för minst peng
• Det går att bedöma kostnad
och effekt för olika typer av
åtgärder och av ett
åtgärdsprogram
• Bättre styrmedel?
• En diskussion om
kvalitetsundantag möjliggörs
Åtgärdsbehov: 354 kg fosfor
Jaha? Och nu då?
Åtgärdsbeho
v
Skyddszon
Enskilda avlopp
kalkfilterdike
tvåstegsdiken
strukturkalkning
anpassad
skyddszon
Gödsling
Fosfor- enl rek
dammar
Våtmark
Skyddszon
Enskilda avlopp
tvåstegsdiken
Våtmark
kalkfilterdike
Fosfordammar
anpassad skyddszon
strukturkalkning
Gödsling enl rek
Hur?
• Åtgärdsutrymmet kopplas till geografiska attribut.
• Gisanalyser + schabloner och antaganden ger
beräkning av åtgärdspotential och kostnad
• per vattenförekomst el delARO
• Den sammanlagda effekten av åtgärderna räknas
om med aktuell åtgärdskombination per delARO/VFK –ej lika med summan av delarna!
Läget
Åtgärd
status
Beräknad
leveranstid
Strukturkalkning
”klar”, finputsas
1 vecka
Enskilda avlopp
Nästan klar, avvaktar
info från HaV
2 veckor
Skyddszoner
I princip klar, behöver
skapa GIS-skikt
2 veckor
kalkfilterdiken
GIS-skikt nästan klara 3 veckor
och beräkningsmetod
klar.
fosfordammar
Arbete pågår
3-5 veckor
Om metodtest ser bra
ut: 2 veckors
arbetstid.
Läget forts…
Åtgärd
status
Beräknad
leveranstid
Anpassade
skyddszoner
Ej påbörjad. Viss
metodutveckling
behövs.
?
2 veckors jobb.
Tvåstegsdiken
Ej påbörjad.
Metodutveckling
krävs
?
2 veckors jobb.
Våtmarker
Ej påbörjad. Svår.
?
2-3 veckors jobb.
Stallgödsling enligt
rekommendationer.
Ej påbörjad. Dialog
med SJV om metod
påbörjad.
?
Resultat:
GIS-skikt via blått +
Excelfiler på
SharePoint
Ett ”produktblad” per
åtgärd (SP)
Teknisk
dokumentation (SP)
Länsstyrelserna:
• Beting!
• Kvalitetssäkring och
kommentarer på
produkten
• Chans att förbättra
lokalt med egen input
för vissa åtgärder
Tack för mig!
Åtgärder utan marginaleffekt
Strukturkalkning
Kostnadseffektivitet
(kr/kgP)
0
Åtgärder med marginaleffekt
Strukturkalkning
Kostnadseffektivitet
(kr/kgP)
0
Anpassad skyddszon
441
Gödsling enligt gällande
rekommendationer
839
Fosfordammar
768
Anpassad skyddszon
884
Gödsling enligt gällande
rekommendationer
839
Fosfordammar
1 452
Våtmark
3 200
Kalkfilterdike
8 522
Tvåstegsdiken
5 093
Våtmark
9 290
Kalkfilterdike
5 311
Tvåstegsdiken
9 635
Enskilda avlopp
10 354
Enskilda avlopp
10 354
Skyddszon (20 m bred)
16 035
Skyddszon (20 m bred)
25 727
Grundläggande arbetssätt
Effekt/kostnad
från
åtgärdsbibliotek
(ev med lokal
anpassning)
Åtgärdens
totala
effekt/kostnad
i området
Åtgärdsutrymme
i aktuellt
tillrinningsområde
”Åtgärdsutrymmet” – den svåra nöten
GIS-lager
”x”
Förenkling
”x”
Antagande
”x”
Antagande
”y”
Åtgärdsutrymme
GIS-lager
”y, z”
Exempel -strukturkalkning
Utrymme
Effekt
• Areal åkermark från SJV:s
blockdata: 872 ha
• Andel åkermark med lerjord
>15 % ler (jordartskarta) 81
%
• Åtgärdsbibliotek: minskning
med 0,24 kg/ha
• Areal åkermark med lerjord:
711 ha
Total potential strukturkalk: 711 ha  0,24 kg/ha = 162 kg fosfor

similar documents