mezioborová spolupráce pneumoonkologie

Report
Mezioborová spolupráce v
pneumoonkologii
Votruba, Petruželka,Stříteský,
Dundr
Současný stav
• Všeobecná FN Praha
• FN Motol, Praha
• FN Na Bulovce, Praha
• Fakultní Thomayerova nemocnice
• FN Plzeň
• FN Hradec Králové
• FN Olomouc
• FN Ostrava-Poruba
• FN Brno
• MOÚ Brno
Pneumoonkologickým centrem je pracoviště,
na kterém pracuje pneumolog s atestací z
klinické onkologie, pracoviště má
specializovaná
pneumologická lůžka, okamžitou dostupnost
intenzivní pneumologické péče, pracoviště
intervenční bronchologie se zázemím hrudní
chirurgie, dostatečné diagnostické zázemí k
přesnému stanovení diagnózy včetně
molekulární diagnostiky, je schopno sledovat,
hodnotit a předkládat výsledky nákladné
léčby.
Nádory plic a průdušek
Skřičková 2011
Funkční jednotky s
prokázanou efektivitou v
léčbě bronchogenního
karcinomu i ostatních
nádorových chorob
postihující hrudní oblast
Mezioborová spolupráce v léčbě
pacientů s plicní rakovinou
• Zvyšující se náročnost a individualizace
léčby
• Složitější diagnostika (lokalizační i
tkáňová)
• Nároky na efektivitu managementu
• Pacienti často přijímaní v akutních stavech
• Zvyšování nároků na hrudní chirurgii
Centralizace pneumoonkologické
péče- moderní koncept
• Celoevropský koncept vycházející ze
středoevropské iniciativy vedené prof.
Pirkerem - Vídeň
• Potvrzuje význam pneumoonkologie v
konceptu komplexních center, které jsou
páteřní strukturou onkologické péče v ČR
Nutné součásti komplexního
pneumoonkologického centra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klinika (oddělení) ftizeologie a pneumologie s ambulantní a lůžkovou částí a akutním příjmem
pro pacienty centra
Klinika (oddělení) klinické onkologie a radioterapie s ambulantní a lůžkovou částí včetně
stacionáře pro aplikaci chemoterapie a cílené biologické léčby a lůžkovou částí s akutním
příjmem pro pacienty centra. Radioterapie jako součást centra musí zajištovat příslušné
megavoltážní techniky pro radikální ozařování nitrohrudních nádorů.
Klinika ARO s akutním příjmem pro pacienta centra
Klinika (oddělení) oddělení hrudní chirurgie s ambulantní a lůžkovou částí a akutním příjmem
pro pacienty centra
Klinika (oddělení) zobrazovacích metod s PET/CT a CT vyhrazeném pro pacienty centra
Ústav (oddělení) patologie s akreditovanou laboratoří molekulární biologie zajišťujícím
kompletní portfolio vyšetření pro nitrohrudní nádory
Oddělení /ambulanci pro odvykání kouření
Oddělení /ambulanci preventivní onkologie (zahrnuje genetické poradenství)
Oddělení klinické farmacie
Oddělení pro organizaci klinických studií
Portové centrum
Oddělení /ambulanci pro léčbu bolesti
Ostatní kritéria
Pneumoonkologické centrum by mělo mít k dispozici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organizační diagram řešení akutních komplikací s definovanou povinnou akutní péčí
pneumologické kliniky (oddělení), onkologické kliniky (oddělení), kliniky (oddělení) ARO a
kliniky (oddělení) hrudní chirurgie
Pracovní postupy povinných stagingových vyšetření včetně časových limitů pro jejich
provedení
Pracovní postupy následného sledování (follow up) po ukončení primární léčby
Protokoly evidence a sledování komplikací léčby
Pracovní postupy chemoterapie a cílené biologické léčbě aktualizované každých 6 měsíců
Pracovní postupy radioterapie a radiochemoterapie aktualizované každých 6 měsíců
Koncept časné integrace paliativní péče
Pracovní postup pro provádění geriatrického vyšetření
Definice multidisciplinárních týmů s jmenovitým uvedením odborníků včetně časového
rozvrhu a zajištěné dokumentaristiky:
Chirurgicko-pneumologicko-onkologický strategický indikační tým pro primární léčbu,
léčbu recidiv a metastáz nádorů mimohrudní primární lokalizace
Pneumo-onkologický tým pro indikaci farmakoterapie
Paliativní tým
Vědecko - výzkumná činnost
• Centrum se musí prokazatelně podílet na pregraduálním a
postgraduálním vzdělávání
• včetně řešení vědecko-výzkumných projektů
• Centrum musí doložit zajištění provádění klinických studií fáze II-III,
žádoucí je doklad o plánovaném rozšíření na klinické studie fáze I
Indikátory kvality poskytované
zdravotní péče a výkonnosti centra
1. Počet pacientů zahajující léčbu v hodnoceném období – celkem
a dle klinického stádia
2. Celkový počet radikálně odoperovaných pacientů dle diagnóz
3. Průměrná doba hospitalizace dle diagnóz a stádií onemocnění
4. Průměrná doba prvního diagnostického úkonu v centru do
stanovení histologické diagnózy
5. Počet správně a uceleně nahlášených záznamů do NOR ČR:
zhoubné nádory se zahájenou primární léčbou na centru v
hodnoceném období s nahlášeným klinickým stádiem a
histologickou /cytologickou verifikací
6. Poměř pacientů s cytologickou/histologickou verifikací tumoru
7. Pacienti zahajující primární léčbu nádoru v hodnoceném období
: doba do zahájení protinádorové léčby od prvního kontaktu s
centrem z důvodu zhoubného nádoru
8. 5- leté přežití dle diagnóz a stádií onemocnění

similar documents