tema 8 formare

Report
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
CALITATE ÎN
MANAGEMENTUL
UNITĂŢII ŞCOLARE
Tema 8:
Componentele Planului de Dezvoltare Instituţională
(PDI)
Delimitari conceptuale


Proiectarea se situează la un nivel general - formularea
misiunii, scopurilor generale şi a motivelor introducerii
unei schimbări; indicarea claselor de resurse şi a căilor
privilegiate de acţiune; enunţă strategia.
Planificarea stabileşte paşii concreţi prin care sunt
realizate scopurile proiectului - acţiunile efective,
obiectivele, resursele alocate fiecărei acţiuni, termenele
si responsabilităţi concrete, indicatorii de performanţă şi
rezultate "palpabile" aşteptate; este nivelul operaţional.
Factorii determinanţi ai proiectului




Cultura organizaţională
"Viziunea” managerială
Nevoile şi resursele existente
Misiunea organizaţiei
Proiectarea / planificarea
Stabilirea drumului de la “ceea ce este”
la “ceea ce trebuie să fie”
Unde suntem ?
Culegerea de informaţii
şi analiză prin cercetarea
organizaţiei şi a mediului
Planificare:
Cum ajungem ?
Prevederea schimbării
"Inventarea" strategiei
şi a tacticii.
Alegere / decizie.
Unde vrem să fim ?
Monitorizarea
şi evaluarea
procesului
Demersul de proiectare

Ce aş dori să fac ?
Viziune

Ce ar trebui să fac ?
Misiune

Ce trebuie să fac ?

Ce pot să fac ?

Ce voi face ?
Ţinte şi strategii
Obiective şi
resurse
Activităţi concrete
Proiectul “bine făcut” (condiţii strategice):











Adecvarea.
Realizabilitatea sau fezabilitatea.
Economicitatea.
Simplitatea şi precizia.
Sistematizarea, lizibilitatea şi claritatea.
Operaţionalitatea.
Unitatea şi consistenţa.
Continuitatea.
Flexibilitatea.
Încadrarea optimă în timp.
Viabilitatea şi repetabilitatea.
Documentele programatice de la nivelul
unităţii şcolare: PDI / PAS / PDŞ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Document de bază al dezvoltării organizaţiei şcolare.
Drumul de la “ceea ce este” la “ceea ce trebuie să fie”.
Mijloc esenţial de promovare a schimbărilor intenţionate.
Instrument de îmbunătăţire continuă a calităţii.
Multiplu determinat: ţintele strategice + condiţii concrete.
Valoare strategică: 3 – 5 – 8 ani.
Caracter situaţional.
Viziune sistemică – abordează unitatea şcolară ca întreg.
Documentele programatice de la nivelul
unităţii şcolare: PDI / PAS / PDŞ:
Când se realizează PDI / PAS / PDŞ ?

La înfiinţarea unităţii de învăţământ, calificare profesională,
specializare.

Ori de câte ori apare o schimbare majoră în politicile
educaţionale.

La încheierea perioadei pentru care a fost realizat proiectul
precedent.
Documentele programatice de la nivelul
unităţii şcolare: PDI / PAS / PDŞ:
Structură:
• Diagnoza şi contextul – descrierea furnizorului de educaţie –
mediul intern şi extern (inclusiv aria geografică în care operează şi
serviciile oferite).
• Analiza nevoilor beneficiarilor - prezente şi de perspectivă
(pentru PAS, în mod special, şi cerinţele de pe piaţa muncii).
• Misiunea şi viziunea – pe baza strategiilor naţionale,
regionale şi locale.
Documentele programatice de la nivelul
unităţii şcolare: PDI / PAS / PDŞ:
Structură:
• Ţinte strategice – pe baza priorităţilor naţionale regionale şi
locale (pentru PAS, extrase inclusiv din PRAI si PLAI).
• Abordarile strategice (căile privilegiate de acţiune),
resurse strategice şi termene.
• “Avantajul competitiv “.
• Planul operaţional.
• Strategii şi instrumente pentru consultare, monitorizare,
evaluare, revizuire şi raportare.
• Bugetul general.
Analiza de nevoi
Matricea SWOT - relevanţa strategică:
O
T
S
Resurse
strategice
"Nu mor caii
când vor câinii"
Ţinte strategice
W
"Câinii latră,
caravana trece"
„Reguli de aur” ale gândirii strategice.
Regula Nr. 1: O bună strategie porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în
vederea asigurării continuităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare.
Regula Nr. 2: O bună strategie defineşte scopuri strategice, ţinte ale dezvoltării şcolii
pe termen lung (3 - 5 ani), argumentând modul în care atingerea acestor ţinte
serveşte îndeplinirii misiunii organizaţiei.
Regula Nr. 3: O bună strategie are ca fundament foarte buna cunoaştere a nevoilor
şi a posibilităţilor la nivelul şcolii şi al comunităţii.
Regula Nr. 4: O bună strategie defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii, precum şi
principalele categorii de resurse.
Regula Nr. 5: O bună strategie defineşte momentul în care începe aplicarea ei,
momentul în care estimăm că vor fi atinse toate ţintele strategice, jaloanele în
derularea ei, precum şi rolurile şi responsabilităţile persoanelor şi grupurilor cheie.
Regula Nr. 6: O bună strategie argumentează faptul că este cea mai bună strategie
posibilă în condiţiile date.
Regula Nr. 7: O bună strategie se negociază în comunitate, cu reprezentanţi ai
cadrelor didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai instituţiilor comunitare şi ai altor grupuri
importante precum şi cu persoane cheie din comunitate. O bună strategie se poate
aplica numai după obţinerea acordului comunităţii.
Definiţi prin cuvinte sau sintagme noţiunea „ MISIUNE”
De reţinut:
Primul nivel de intersectare a managementul calităţii cu dezvoltarea
instituţională îl reprezintă misiunea organizaţiei şcolare, adică raţiunii de a fi,
motivul fundamental pentru care există o şcoală.
Adaugaţi un singur cuvânt sintagmei „MILENIUL III” care să conducă la
formularea unei viziuni pentru o şcoală.
De reţinut: Viziunea este imaginea comună a şcolii şi a comunităţii în
legătură cu ceea ce înseamnă “şcoală” (de un anumit tip, nivel etc.) – viziune
care fundamentează politica de dezvoltare instituţională şi care prefigurează,
deci, modalităţile de creştere a calităţii.
Găsiţi metafore care ilustrează noţiunea „ŢINTĂ STRATEGICĂ”.
Argumentaţi.
Fiecare grup formulează 3 ţinte strategice în concordanţă cu misiunea
formulată şi cu domeniile: capacitate instituţională, eficacitate educaţională,
managementul calităţii)
Legea asigurării calităţii educaţiei stabileşte domeniile şi criteriile în care vor
exista sisteme de calitate (standarde, proceduri etc.):
A. Capacitatea instituţională, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, concretizată prin următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
d) activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate.
“Înţelepciunea de a-ţi admite punctele slabe şi a le corecta
prin învăţare continuă înseamnă leadership.”
A. James
În concluzie, nu există perfecţiune,
dar există perfecţionare!
Fii un manager de calitate!

similar documents