Molab-2013 - Hjellnes Consult as

Report
HAR VI DE RETTE
GRENSEVERDIER ?
TUNGMETALLER, PAH, ASBEST, ETC
Et datterselskap av SINTEF
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553
Litt + Litt = Farlig
• I tillegg kan summen av alle forbindelser bidra til at prøven
bør anses som farlig avfall. Dette gjøres ut fra følgende formel
og dersom summen blir større enn 1, kan forurensingen anses
som farlig avfall.
∑ = målt konsentrasjon A +… + målt konsentrasjon X
grense farlig avfall A
grense farlig avfall X
Ulike grenseverdier
Helsebaserte tilstandsklasser
for forurenset grunn
Prøve merket:
Veileder
TA-2553/2009
Grenseverdi
farlig avfall
Stofflista/kunde
Klif
Prøve merket:
Stofflista
Prøve merket:
Parameter
Enhet
Grenseverdi
farlig avfall
Parameter
Enhet
Grenseverdi
farlig avfall
As, Arsen
mg/kg
1000
Cd, Kadmium
mg/kg
1000
Cr, Krom
mg/kg
25000
Cu, Kobber
mg/kg
25000
Parameter
Enhet
As, Arsen
mg/kg
1000
As, Arsen
mg/kg
1000
Cd, Kadmium
mg/kg
1000
Cd, Kadmium
mg/kg
1000
Cr, Krom
mg/kg
25000
Cr, Krom
mg/kg
1000
Cu, Kobber
mg/kg
25000
Cu, Kobber
mg/kg
2500
Ni, Nikkel
mg/kg
2500
Ni, Nikkel
mg/kg
1000
Ni, Nikkel
mg/kg
25000
Pb, Bly
mg/kg
2500
Pb, Bly
mg/kg
2500
Pb, Bly
mg/kg
2500
Zn, Sink
mg/kg
25000
Zn, Sink
mg/kg
2500
Zn, Sink
mg/kg
25000
1000
Hg, Kvikksølv
mg/kg
1000
Hg, Kvikksølv
mg/kg
Hg, Kvikksølv
mg/kg
Stofflista (miljostatus.no)
Klassifisering og merkefortegnelse
C & L Inventory (ex-ECB database)
-Forbindelse
-Flere R-setninger å velge mellom
-Miljøskadelig, helseskadelig, giftig, etc.
-Skal man velge høyeste eller laveste grenseverdi
-Miljøhensyn eller kostnader
Bygningsprodukter
•
Mange forskjellige forbindelser på maling
- Eks. blyoksider, blykromat, blytetraoksid
•
Plastmaterialer (PVC)
-Samme som for maling?
•
Trevike (CCA)
-Tanalith-C (CCA-salter)
Cu - CuSO4 – kobbersufat – 2500 mg/kg
Cr – Na2Cr2O7 – natriumdekromat – 1000 mg/kg
As - H3AsO6 – arsensyre – 1000 mg/kg
Analysemetode
Tungmetaller:
Røntgen XRF
-Høy deteksjonsgrense
-Totalinnhold
ICP (induktiv koblet plasma)
-Syreløst andel
-Lav deteksjonsgrense
Asbest
-lysmikroskop eller elektronmikroskop (SEM)
Manglende grenseverdier
-Tungmetaller (maling, beis, plast, trevirke,
mørteltilsetting/betong, etc)
-SUM 16 PAH (2500 mg/kg ? / Benzo(a)pyren 100 mg/kg)
-Asbest: Ingen nedre grense i materiel og støv
- 0,1 vekt % i material ?
- 10 fiber / mm2 ?
-Pentaklorfenol: 1000 mg/kg ?
For en tryggere og letter
miljøsaneringsbeskrivelse!
Legg inn flere av de viktigste
fraksjonene med grenseverdier i
TA - 2840
Takk for oppmerksomheten

similar documents