Cem Murat BAL

Report
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Uzm. Dr. Murat Bal
Soğuk algınlığı
En sık etken rinovirustür.
Okul öncesi çocuklarda yılda ortalama 7- 8 kez
7-14 gün sürer
yılın 1/3’ü
Kreşde bakılıyorsa
2-18
Klinik bulgular: Bulaştan 1-3 gün sonra
boğaz ağrısıdır
burunda seröz akıntı
pürülan akıntı
Komplikasyon: Akut Otitis media %5- 30’ unda görülür
Sinuzit: %5-13 oranında gelişir
tıkanıklık dönemi
iyileşme
Soğuk algınlığı tedavi
Antiviral tedavi ?
Antibiyotik tedavi
Ateş: parasetemol 10-15 mg/kg/doz 4- 6 doz
gün Calpol
süsp 125-250
mg/5ml
 /
Calpol,
Asomal,
Demifen,
Geralgine , Tamol,
Termalgine, Paracetamol, Pirofen 120mg,
Minoset
Vermidon
ped 160mg
ibuprofen 10 mg/kg/ doz 4 doz günde Dolven
süsp150
100mg
mg/5
ml
• Ibufen, Dolven, Pedifen 100mg,

Nazal tıkanıklar: oral dekonjestanlar psödoefedrin rinogest süsp. 6 ay- 2 yaş 3 × 1/4
2 - 6 yaş 3× ½
Serum fizyolojik
nazal dekonjestanlar oksimetozolin iliadin nazal damla-sprey 2× 1
 Okyanus suyu! (sinomarin,
Rinore: 1. Kuşak antihistaminikler difenhidramin fenotral süsp 3× 1 ölçek
sterimare, sterinase)
Boğaz ağrısı: parasetemol ve iboprofen
Öksürük 1. kuşak antihistaminiklerin faydası olur.
Akut faranjit
En önemli ajanlar viruslerler ve grup A β hemolitik streptokoklar
kış aylarında daha sık olur
< 2 yaş en sık virüs, > 2 yaş en sık A grubu β hemolitik streptokoklar
Tanıdaki amaç: Süpüratif ve Nonsüpüratif komplikasyonları önlemek için GABHS
belirlemektir.
– Hızlı testler. Kısa sürede sonuç. Pozitif ise anlamlı negatifliği GAS enf. dışlamaz
– Boğaz kültürü. %95 duyarlılığa sahiptir. Mükemmel olmayan altın standart
– CRP, WBC, ASO, Gram boyama tanısal değer taşımaz
AKUT TONSİLLOFARENJİT
Ateş >38 C
1 puan
Öksürüğün olmaması
1 puan
Anterior servikal
lenfadenopati
1 puan
Şiş ve eksudalı tonsiller
1 puan
3-14 yaş
1 puan
15-44 yaş
0 puan
>44 yaş
-1 puan
• Mc Isaac skorunun S.pyogenes izole edilen
hastalardaki prediktif değeri
– Skor
–0
–1
–2
–3
–4
%S.pyogenes
2-3
4-6
10-12
27-28
38-63
Burun akıntısı
Ses kısıklığı
Öksürük
Konjuktivit
Ülseratif lezyonlar
İshal
Viral
Tonsillofarenjit ?
Ateş
Bakteriyel tonsillofarenjit?
Bulantı-Kusma
Boğaz ağrısı
Eşlik eden servikal LAP
Baş ağrısı
Burun akıntısı YOK
Öksürük YOK
AGBHS olasılığı yüksek
Akut tonsillofaranjit tedavi
Cliacil
Penisilin V 3*250 mg 10 gün ( penos süsp 400000 U/
5 ml, 50000
U/kg1gr,
/gün
3 doz 10 mg
gün)Penoksil
Alfoksil
→ tab
125-250
100ml süs
veya
 Amoksina → 500mg-1ge tab, 125-250mg s
 Atoksilin
Amoksisilin 50mg/kg/gün/2 doz 6 gün (Lorgopen
250 mg/ 5 →
ml 6250mg
gün) süsp, 500mg-1gr tab.
 Demoksil → 125-250-mg süsp, 500mg tab
veya
 Largopen → 250-500mg süsp, 500mg-1gr
 Largopen-bid
→Ü)200-400mg
Benzatin penisilin IM dozu (<27 kg için 6.3.3, >27
kg için 1.2 milyon
 Remoxil → 250mg süsp, 500mg tab
Penadur,
Deposilin
ateş ve boğaz ağrısı: parasetemol
ibuprofen
ılık tuzlu suyla gargara
Benzidamin içeren spreyler Tanflex oral sprey 4×1
10 yaş, 30 kg olgu
Rp/
1 penos 750 süsp DIB
(bir)
S: 3×2/3 ölçek (3,5 cc)
2 Tamol 250 mg süsp DIB
(bir)
S: 4×2 ölçek
veya
2 Dolven susp DIB
( bir)
S: 4×2 ölçek
3 Tanflex oral sprey DIB
(bir)
S: 3×1 puff
SİNÜZİT
Tanı
Akut bakteriyel sinüzit tanısı spesifik klinik kriterlere
göre konur:
1. Persiste eden semptomlar (10-30 gün)
Nazal veya postnazal akıntı
Tüm gün süren öksürük (geceleri artabilir)
Baş ağrısı
2. Şiddetli semptomlar (3-4 gün)
Ateş (>39 CO)
Pürülan nazal ve postnazal akıntı
Sol maksillar sinusde opasifite
Tedaviden sonra
hava- sıvı seviyesi
hava
sıvı
Maksillar sinus
sınırları
AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT
Tedavi
Kreşe, okula gitmiyor
Antibiyotik kullanım hikayesi yok
Kreşe,
okula
gidiyor veya önceden
6 yaş, 20
kg
kullanımı veya Amoksisilin ile
Rp/
 antibiyotik
1. Klamoks
düzelme
yok Bid 400mg süsp
Bir kutu
6 yaş, 20 kg (75mg/kg)
Rp/
1. Largopen 500mg süsp.
Bir kutu
S:3x1ölçek(8saat ara ile)
Amoksisilin
(45-90
mg/kg/gün BID)
2. Sinomarine
nazal sprey
Bir kutu
Eritromisin, Klaritromisin,
S. Uyumadan önce açılana kadar
Azitromisin
(Penisilin allerjisi
3.
Tamol
sirop
250 mg
varsa)
Bir kutu
S.4X1 ölçek
S: 2×2 ölçek
veya
Amoklavin → 200/28-400/57
1. Augmentin ES 600 süsp
Amoklavin Bid → 200-400mg
bir kutu
Augmentin
Bid
→
200-400
S: 1,5+1 ölçek
süsp,1000mg tab (80
 Amoksisilin-Klavulunat:
Bioment
Bid
mg/kg/gün
BID)
2. Sterimare
nazal sprey
Klamoks Bid → 200-400mg
süsp.
bir kutu
 Toplam tedavi süresi 10-14 gün
S uyumadan önce burun açılana
kadar
3. Dolven süsp
Bir kutu
S.4X2ölçek
AKUT OTİTİS MEDİA
Tanı
1. Akut başlangıçlı semptom ve bulgular
Orta kulak hastalığını tanımlayan semptomlar:
Spesifik semptomlar
Kulak ağrısı (otodini)
Kulak akıntısı
İşitme kaybı
Nonspesifik semptomlar
Ateş
İrritabilite
İştahsızlık
Kusma
2. Orta kulakta efüzyon bulgularının varlığı

Kulak zarında bombeleşme

Zar hareketlerinde azlık / yokluk

Hava sıvı seviyesinin görülmesi

Otore
3. Orta kulakta enflamasyon bulgularının
varlığı
Normal kulak zarı
Saydam ve sedef grisi
rengindedir
 Malleolusun kısa ve
uzun kolunun
(manubrium mallei)
zarın üzerinde
oluşturdukları
çıkıntılar görülmelidir
 Tepesi manubrium
malleinin alt ucundaki
umbo’da, tabanı kulak
zarının ön-alt
kısmında olan bir ışık
reflesi (Politzer
üçgeni) görülebilir
enflamasyon
Kulak zarında
belirgin
eritem
Belirgin kulak
ağrısı
Penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae için
Risk faktörleri:
Kreş, bakımevi gibi toplu yaşanılan yerlerde bulunma
Son bir ay içinde antibiyotik kullanımı
< 24 ay olması
Akut otitis media
var
Risk faktörler
yok
Rp/
1 yaş, 10 kg
Amoksisilin (40-45 mg/kg/gün)
Rp/
1.
1. Amoksina 250mg süsp.
S:2x1ölçek(12saat ara ile)
Bir kutu
2. İliadin
burun
damlası
Seforuksim
( 30
mg/kg/gün
÷ 2) Aksef, cefaks, zinnat 125-250 mg/ 5 ml
S:3x2/3 ölçek (3,5 cc)
Bir kutu
tedavi süresi:
<2
yaş
10
gün,
>
2
yaş
7
gün
S.3x1damla(3gün)
2. İliadin burun damlası
3. Minoset süsp
Bir kutu
Bir kutu
S.3x1damla(3gün)
Rp/
1yaş, 10 kg
3. Gün kontrol
S.4X1ölçek
3. Minoset süsp
1.Rosefin 500 mg flk DIIIB
Rp/
Tedaviye
cevap
yok
Tedaviye cevap yok
(üç)
Bir kutu
1.
1. Augmentin Bid 400 mg süsp.
Amoksisilin(80-90
1.Cefaks 125 mgmg/kg/gün)
süsp.
Amoksasilin/ klavunat Bir kutu
SeftriaksonS: I.M.
(50-75mg/kg/gün,
1-5 gün)
1× 500 mg
IM
Klindamisin
2. Dolven süsp DIB
Timpanosentez
(bir)
S.4X1ölçek
Bir kutu
Amoksisilin-klavulanat
(yüksek doz)
S:2x1 ölçek(12saat
ara ile)
2. Peditus
S: 4×1 ölçek L.H
Sefuroksim aksetil (30 mg/kg/gün)
susp
Seftriakson I.M.

Bir kutu
3. Sterimare nazal sprey DIB
S.3x1/2 ölçek (3gün)
3. Dolven
süsp
(bir)
S: beslenmeden ve uyumadan önce
Bir kutu
S.4X1ölçek
Tedaviden 2 hf sonra kontrol edilir
Effuzyon devam ediyorsa aylık aralarla 3 ay takip
edilir
3. Ay sonunda effüzyon hala devam ediyorsa işitme değerlendirilir
İşitme kaybı varsa 2-4 hf antibiyoterapi (2. Basamak antibiyotikler), kısa süreli sistemik steroid kullanımı
önerilir
Ventilasyon tüpü
Akut otitis media
korunma
1. Anne sütünün özendirilmesi
2. Sık AOM geçirenlere influenza aşısı
3. Sık AOM geçirenlere konjuge pnömokok
aşısı (2-5 yaş)
4. Biberonla beslenme önerilmiyor

similar documents