Devlet Yardımları - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Report
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD
MERKEZİ
Yusuf TÜRKOĞLU
[email protected]
Aralık 2010
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Gündem
İhracatta Finansal Araçlar
İhracata
Yardımları
Yönelik
Devlet
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Gündem
İhracatta Finansal Araçlar
İhracat Yönelik Devlet Yardımları
İhracatta Finansal Araçlar
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 İhracata Yönelik Devlet Yardımları
 Dir/Hir ile Vergi, Resim Harç İstisnası
 Eximbank Kredileri
 İhracatta KDV İstisnası
 Banka ve diğer finans kuruluşlarınca uygulanan diğer alternatif
finansal araçlar; factoring, leasing, forfaiting..
 Kosgeb Destekleri
 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 KGF (Kredi Garanti Fonu)
 AB Fonları
 Kalkınma Ajansları
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Bazı Tanımlar
 KOBİ
 İmalat sektöründe faaliyet gösteren
 1-250 arasında çalışan istihdam eden
 Net satış hâsılatı 25 milyon TL’nı aşmayan işletmelerdir.
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Bazı Tanımlar
 SDŞ:Sektörel Dış Ticaret Şirketleri -10 Firma (16 Ağustos
RG)
Normal yörelerde
 1-250 arasında işçi çalıştıran
 Toplam sermayesi 500 bin TL olan
 Aynı üretim dalında faaliyet gösteren
 Ortaklık payı en fazla %10
 En az 10 KOBİ
Kalkınmada öncelikli yörelerde (50 il)
 1-250 arasında işçi çalıştıran
 Toplam sermayesi 250 bin TL olan
 Ortaklık payı en fazla %20
 En az 5 KOBİ
Bazı Tanımlar
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketi -52 Firma (2/9/10)
 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “DTSŞ” statüsü verilen
şirketlerdir. Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve
bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en
az (FOB) 100 milyon $ veya eşdeğerdeki ihracatı
gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim
şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar
başvurulması kaydıyla DTSŞ unvanı verilebilir.
 ÜD: Üretici Dernekleri
 Belirli bir üretim dalını temsil eden, üyelerinin en az % 30’u
tarafından imal edilen, ürünler ile ilgili proje teklifinde
bulunan, yeni üyeliklere açık olan, kar amacı gütmeyen,
başvuruları tüm üyelerinin yararına yönelik yapan
derneklerdir.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre Maliyetleri
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırması ve Pazarlama
Tebliğ: 2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
Hakkında Tebliğ
Amaç: Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi,
Yeni ihraç pazarları yaratılması,
Geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasıdır.
Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de;
Ticari ve Sınai Faaliyette Bulunan Şirketler,
Yazılım Sektöründe İştigal Eden Şirketler,
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Uygulamacı Kuruluş: İGEME (5000 $’a kadar nihai onay merci)
Destek Kalemleri:




Pazar Araştırması Projeleri
Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik
Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programları
E-ticaret Sitelerine Üyelik
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırma Projeleri
Amaç
Ürünleri ve/veya Sektörleriyle İlgili Pazar Araştırması
Potansiyel Pazarlar Hakkında Sistematik ve Objektif Bilgi
Yeni İhraç Pazarları Yaratılması
Geleneksel Pazarlarda Pazar Payımızın Artırılması
Firma Görüşmeleri
Genel esaslar
Şirketler Yılda En Fazla 5 Adet
SDŞ Yılda En Fazla 10 Adet Pazar Araştırması Projesi
Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi (6
aylık süre)
Destek oran ve üst limitleri
Şirketler %70
SDŞ %80
Proje Başına En Fazla 10.000 ABD Doları
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırma Projeleri Destek kalemleri
Ulaşım
 Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti
(otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi)
 Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım
(Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri)
 Araç kiralama ücreti (günlük 50 $, proje başına da 500 $)
Konaklama
 Konaklama (oda+kahvaltı) şirket başına günlük en fazla 300 $
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırma Projeleri-Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerinin veya İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek
onayladığı örneği.
4- Maliye Bakanlığını muhatap Taahhütname
5- Ulaşıma ilişkin harcamalar için bilet koçanı aslı(elektronik bilet olması
halinde biletle birlikte biniş kartı).
6- Konaklamaya ilişkin harcamalar için ayrıntılı fatura aslı ve ödendiğine dair
belge
7- Pazar araştırması sonuç raporu
8- Pazar araştırması gerçekleştirilen ülkede görüşme yapılan
firma/kuruluş/dernek v.b ile ilgili görüşme formu
9- Pazar araştırmasını gerçekleştirilenlerin şirket sahibi veya ortağı olması
halinde en son sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin aslı
veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya
İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. Pazar
araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde bir önceki
aya ait SSK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırma-Dikkat Edilecek Hususlar
Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır. Harcamaların ödendiğine
ilişkin belgelerin bankacılık kanalıyla yapılması (gidilen ülkedeki
şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler hariç) ve ibrazı zorunludur.
Tüm harcama belgelerinin asılları ibraz edilmelidir.
Her bir pazar araştırmasını en fazla iki şirket çalışanı (şirket sahibi veya
ortağı da çalışan sayılır) gerçekleştirebilir. SDŞ ortağı firmaların
çalışanları da, SDŞ çalışanıyla birlikte pazar araştırması gerçekleştirebilir.
Görüşme yapılmayan günler için (resmi tatil günleri hariç) konaklama
bedeli karşılanmaz.
Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax,
service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar
destek ödemesi kapsamındadır.
Bir pazar araştırma projesi kapsamında, araştırma tek bir ülkede
yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine komşu en fazla 5 ülkede
araştırma yapılabilir.
Pazar araştırması projeleri en fazla yol hariç 10 gün olmalıdır.
Kredi kartı ile ödemeler şirket kk ve/veya ortaklardan birinin olması
gerekmektedir.
Biniş kartı ibrazı zorunlu
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Pazar Araştırma-Destek Dışı Faaliyetler
Destek Kapsamı Dışındaki Faaliyetler:
 Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri
 Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya
kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak
gerçekleştirilen programlar
Pazar Araştırması Raporları
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Amaç: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planları
Genel Esaslar
Şirketler ve SDŞ en fazla 3 yıl
Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden
fatura, banka dekontu, çek tarihi vb.
Destek Kalemleri
Güncel pazar araştırması raporları (en fazla 2 yıllık)
Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.
Üyelik giderleri
Destek Oran ve Üst Limitleri
Şirketler % 50
SDŞ % 60
Yıllık En Fazla 20.000 ABD Doları
Başvuru Süreci
İGEME (Ön Onay )
Ticaret Heyetleri
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Amaç
 Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak
Genel Esaslar
 Şirketler Yıllık En Fazla 5 Adet
 SDŞ Yıllık En Fazla 10 Adet
 Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi
Destek Oran ve Üst Limitleri
 Şirketler %50
 SDŞ %60
 Program Başına En Fazla 10.000 ABD Doları
Başvuru Süreci
 Müsteşarlık Koordinasyonunda İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarafından Duyuru
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Ticaret Heyetleri
Destek Kalemleri
 Katılım giderleri (ulaşım dahil)
 Şirket en fazla 2 çalışan
 SDŞ’nin en fazla 2 çalışan
Ulaşım
 Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti
(otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi)
 Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım
(Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri)
Konaklama
 Şirket başına günlük 300 ABD doları karşılığını geçmemek
kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,
E-Ticaret Siteleri
Amaç
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi
Genel Esaslar
 Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan
e-ticaret sitelerine üyelik
 Şirketler ve SDŞ’ler en fazla üç yıl
 Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden
fatura, banka dekontu, çek tarihi vb.
Destek Oran ve Üst Limitleri
 Şirketler %50
 SDŞ %60
 Yıllık En Fazla 10.000 ABD Doları
Başvuru Süreci
İGEME
Ön Onay
İGEME tarafından daha önce ön onay verilmiş olan e-ticaret siteleri için ön
onay gerekmez. Başvuruda bulunan firmaların en az bir yabancı dilde
hizmet veren web sitesi olmalıdır.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Ar-Ge
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ
98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
Amaç
 Sanayi kuruluşlarının AR-GE projeleri vasıtasıyla teknolojik alt
yapıların güçlendirilmesi
 Ekonominin teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturulması
Hedef grubu
 Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar,
 Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet
gösteren kuruluşlar,
 Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma
değer yaratan bütün kuruluşlar.
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Ar-Ge
SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ
1. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi
Temel Destek Oranı: % 50
Azami Destek Oranı: % 60
Destek Süresi
: 3 yıl
Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK
Desteklenecek Ar-Ge Faaliyetleri:
Kavram geliştirme,
Teknolojik / teknik ve ekonomik
yapılabilirlik etüdü,
Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş
sürecinde yer alan laboratuar
çalışmaları,
Tasarım ve çizim çalışmaları,
Pilot tesisin kurulması,
Deneme üretimi, patent ve lisans
çalışmaları,
Satış sonrasında ürün tasarımından
kaynaklanan sorunların çözümü fal.
Desteklenecek Harcama Kalemleri:
Personel,
Alet,
Teçhizat,
Yazılım,
Danışmanlık hizmeti ve buna
eşdeğer hizmetler,
Ar-Ge hizmeti, patent, faydalı
model ve endüstriyel tasarım
tescili,
Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile
ilgili malzeme alımı vb.
Ar-Ge/Tübitak
Proje değerl. Ölçütlerinin okuyun
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Başvuru Süreci
http://eteydeb.tubitak.gov.tr
PRODİS (Proje Değerl. Ve İzleme Sist.)
Firma kullanıcısı olarak kayıt
Proje yürütücüsü,
Proje öneri bilgileri formu
Hakem değerl. Süreci-Değerl. Raporu
Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi;
Kabul, red veya revizyon
kuruluş yetkilisi bilg.,
proje ön kayıt formu ve
belgeler (imza sirk.,
tic.sicil gazet., vergi
levhası, kobi
beyannam., YMM
değerl ve tasdik
raporu
Ar-Ge-İlave Destekler 1
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Ar-ge faaliyetlerinin patentle sonuçlanması halinde %10 ek destek
Üretilen özgün ürün/ürünlerin satışından elde ettiği hasılatın toplam satış
hasılatına olan oranına göre temel destek oranında artış yapılır:
Özgün Ürün Satış Hasılatı /Toplam Satış Hasılatı
Uygulanacak Artış Oranı
%25’e kadar
%10
%25 - %50 arası
%15
%50’nin üstünde
%20
Personal Harcamaları;
Büyük İşletmelerin Projelerinde %60,
KOBİ Niteliğindeki İşletmelerin Projelerinde %75,
Teknopark, İnkübatör v.b. Kuruluşların Projelerinde %90
Doktoralı Araştırmacı İstihdamı % 100
Ar-Ge-İlave Destekler:Harcama Kalemleri
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Üniversite ve/veya TÜBİTAK’a Bağlı Kurumlardan AR-GE Hizmeti Satın
Alımı Üniversite ve/veya TÜBİTAK Ekseninde Bir Teknopark Bünyesindeki
Faaliyetler
Temel Destek Oranı + %30
Sanayi Kuruluşunun
Faaliyetinin:
Belli
Bir
Proje
Bazında
Desteklenen
Enformatik
Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Teknolojileriyle İlgili Uyarlama
İleri Malzeme Teknolojileri
Gen Mühendisliği/Biyoteknoloji
Uzay ve Havacılık Teknolojileri
Çevreye Duyarlı Teknolojiler
Temel Destek Oranı + %20
AR-GE
Ar-Ge
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ
2. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması (Kredi)
Temel Destek Oranı: % 50
Uygulamacı Kuruluş: TTGV
Ürün geliştirme projelerine:
Teknolojik ürün ve
teknolojik proses inovasyonu
kavramları çerçevesinde,
bilgi birikimi projeyi
gerçekleştiren firmada
kalmak üzere, ticari değeri
olan ürünlerin elde edildiği
teknoloji geliştirme
düzeyindeki ar-ge faaliyetleri
desteklenmektedir.
Altyapı ve üretim yatırımına
dayalı projeler destek dışıdır.
Azami Destek Süresi: 2 yıl
Azami Destek Tutarı : 1 milyon $
Stratejik odak konuları projelerine*:
Azami Destek Süresi: 1 yıl
Azami Destek Tutarı : 100 Bin $
*Sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile
uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin esas
alınarak hangi alanlarda tekn. Proje yürütülmesinde
fayda bulunduğu ve ar-ge’nin yaygınlaşması için
alınması gereken tedbirleri içeren projeler
Ar-Ge/TTGV
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Başvuru Süreci
http://www.ttgv.org.tr
Proje öneri dosyası ile başvuru
TTGV Değerlendirmesi
Proje Dosyası Hazırlanması
Alan Komitesi Değerlendirmesi ve TTGV İncelemesi
TTGV Yönetim Kurulu kabulu sonrası projelere izleyici atanması
İzleyici görüşü, DTM Onayı, Sözleşme, Proje başlar
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Yurtiçi Fuarlara Katılım
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ: 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine
İlişkin Tebliğ
Amaç


Uluslararası nitelikteki yurtiçi fuarlarının dış tanıtımının yapılması
Bu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması
Hedef grubu: Fuar Organize Eden Firmalar
Uygulamacı kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Destek oran ve üst limitleri: (% 50)
Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri
Önemli Alıcıların Ulaşım Giderleri
Fuarın Konusuna İlişkin Organizasyon
Başvuru süreci:
Fuardan En Geç 2 Ay Önce
Tahmini Harcamaları İçeren Proje
Fuar Sona Erdikten Sonra En Geç 6 Ay İçinde
Faturalandırılmış Harcamalar
25.000 ABD Doları
15.000 ABD Doları
5.000 ABD Doları
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ: 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Tebliğ
Amaç: KOBİ, SDŞ’ler ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve
sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının
sağlanmasıdır.
Faydalanan Hedef Kitle: Üretici firmalar, katılımcı firmalar, organizatör
firmalar ve SDŞ’ler.
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Destek Çeşitleri:
 Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve
Milli Katılım Organizasyonları
 Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımları
 Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetleri
 Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde
Katılımları
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF
ÜLKEDE
FUAR
(Azami 2 adet)
Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç
Ürünleri Fuarı 10.000 ABD Doları
Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri
Fuarı 15.000 ABD Doları
(Fuardan sonra en geç üç ay içerisinde İBGS
müracat edilmelidir.)
ŞİRKET
MİLLİ
KATILIM
% 50
SDŞ
% 75
Fuar nakliye
masrafları
(Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek
ve yurt dışına bedelsiz (yalnız gidiş nakliye
ödenir) veya geçici çıkış (gidiş-dönüş) yoluyla
gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın
ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri
arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları
esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek
nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim,
harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük
komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç
tutulur.)
KOMPLE TESİS
İMALATI
MAKİNE
YAT İMALATI
OTOMOTİV ANA
SANAYİİ
% 50
10.000
DOĞAL TAŞ
SERAMİK MOBİLYA
OTOMOTİV YAN
SANAYİ
ELEKTRONİK, BEYAZ
EŞYA, ENDÜSTRİYEL
MUTFAK
MÜCEVHERAT HALI
% 50
6.000
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Yurtdışı Fuarlara Katılım
Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve
havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano
teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım
(hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik
konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması
durumunda katılım bedelinin %75’i, katılımcıya ödenir.
 Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı
10.000 ABD Doları
 Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı
15.000 ABD Doları
Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren
ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların
nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye
hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların
ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla
desteklenebilir.
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar Dest.
15000 $ kadar ödenir
Boş stand kirası
ve nakliye harcamaları
Firma
% 50
SDŞ’ler
% 75
Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık
teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano
teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım
(hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik
konularında üretim yapması veya film yapımcısı
olması durumunda (TÜBİTAK veya TÜBİTAK ile
Müsteşarlığın birlikte belirleyeceği beş
Üniversite’den birisinin düzenleyeceği rapor (fuar
öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun
alınması gerekmektedir )
% 75
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar
Dest.-2
İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin
görüşü alındıktan sonra DTM’ce uygun görülen Sektörel
Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi’nde yer alan fuarlar
desteklenmektedir. www.dtm.gov.tr adresindeki listeye
bkz. (ilgili olduğu takvim yılından önceki Ekim ayında
Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir)
Başvuru şekli: Katılımcının bireysel olarak katılım
sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış
bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama
tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında
bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın
yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand
ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını
gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
“Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla,
ticaret unvanı veya markası ve teşhir edilen ürünleriyle net
bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar
(Katılımcı temsilcisinin yüzü fotoğrafta seçilebilir ve
tanınabilir büyüklük ve çözünürlükte olmalıdır’’
Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Hedef Ülke Bazında İlave, Geçiçi Fuar Desteği
 15 hedef ülke-2010: ABD, BAE, Brezilya, Çin, Endonezya,
GAC, G.Kore, Hindistan, Kanada, Vietnam, Nijerya, Meksika,
Polonya, Malezya ve Şili
 Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara
iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave
destek
 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre
içerisinde
gerçekleştirilecek
fuarlara
iştirak
eden
katılımcıların %50 destek oranına 10 puan ilave destek
sağlanır. (2010 yılı sonuna kadar)
 %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave
destekten yararlanamaz, +20 destek alanlar ayrıca bu 10
puan ilave destekten yararlanamaz.
 3 ay içerisinde en geç müracaat
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Yurtdışı Fuarlara Katılım
KATILIMCININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

Ürün Teşhir Şartı

Bizzat Ürünleri Standlarında Sergilenmeli

Stand Alanı

Asgari 9 m2

Azami 50 m2’ye Kadar Kiraladıkları Stand Alanı
*Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili,
otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel
mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının
desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, Mücevherat ve tekstil aksesuarları
sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.
Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
KATILIMCININ DESTEKLENMEYECEĞİ DURUMLAR
 Yanıltıcı ve/veya Gerçeğe Aykırı Bilgi Verilmesi veya İbrazı
 Türk Malı İmajına Zarar Verilmesi
 Kalitesiz Ürünler sergilenmesi
 Fuar Süresince Gösterdiği Tanıtıma Yönelik Yaklaşımın Ülkemiz
İtibarını Zedelemesi
 Tebliğ Hükümlerine Aykırı Fiillerde Bulunulması
Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Ödeme Esasları

Katılımcıların yetkili organizatöre ve nakliye firmasına yapacağı ödemeler ile
Organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin 2009/5 sayılı
Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi
çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı
tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye
alınmaz.

Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik
ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere
(harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter
aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.)
ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde
aktarmakla yükümlüdürler.

Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra,
bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler
de kabul edilir.

Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi
verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.

Senet ve katılımcının organizatöre verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler
değerlendirmeye alınmaz.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ: 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Amaç : Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımı
Marka tescil faaliyetlerine hız verilmesi
Yurt dışında mal ticaretinin arttırılması
Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan
şirketler ile işbirliği kuruluşları (ihracatçı birlikleri, İl ticaret ve
sanayi/sanayi odaları, OSB’ler, sektörel üretici dernekleri veya
imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler) Şahıs şirketleri ve
hizmet sektöründe iştigal edilen şirketler faydalanamıyor.
Desteklenen Giderler: Kira, reklam, tanıtım ve yurtdışı marka tescil faaliyetleri
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Desteklenen Faaliyetler:
 Birim kira giderlerinin desteklenmesi
 Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
*Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir Yabancı markalar için yurt içinde fason
olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında
desteklenmez
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
1. BİRİM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Mağaza
Ofis, Showroom, Depo
ve Reyon
Net Kira giderleri
Net Kira giderleri
Sınai /
Ticari
şirketler
ile İşbirliği
Kuruluşları
*
% 60
azami
120.000 $
% 60
Azami
100.000 $
Ticari
Şirketler *
% 50
azami
100.000 $
% 50
azami
75.000 $
* ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri, 4 yıl, 15 birim,
6 ay, eksik bilgi belge 3 ay
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
2. TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
 Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan
Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan
televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt
dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı
dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım
malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri
desteklenir.
 Yurtdışı birimi bulunan Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de
üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım
ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla
150.000 $
 Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede
marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili
olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama
giderleri, % 60 oranında ve yıllık 250.000 $
 4 yıl süresince faydalanılır, tanıtım desteği tanıtım malzemelerinin
yurtdışına çıkan miktarına göre hesaplanır, 6 ay içinde İBGS’ye müracat
etmeli, eksik bilgi belge 3 ay
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
3. YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
 Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en
fazla 50.000 $
 4 yıl süresince yararlanılır, 18 ay içerisinde iBGS’ye müracat etmeli
Ortak hükümler
 Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği sektörel bazda müsteşarlıkca
belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda 10 baz
puan artırılır.
 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında
coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin
altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve
İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı
20 baz puan kadar artırılabilir.
 Destekten çıkarılan şirketler ile işbirliği kuruluşları 6 ay sonra tekrar
müracatta bulunabilir.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Çevre Desteği
Tebliğ: 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum
Faydalanan Hedef Kitle:


Türkiye’de yerleşik ticari, sınai faaliyette bulunan firmalar(Kollektif, Komandit, A.Ş,
LTD, Kooperatif Şirk. TTK 136.M)
Tarım ve Yazılım sektöründe iştigal eden firmalar, DTSŞ, SDŞ’ler.
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Desteklenen Gider Türleri:

Müracaat ve döküman inceleme

Belgelendirme tetkik

Yıllık belge kullanımı ve belge veya sertifikanın yenileme giderleri

Belge ve sertifikayla bağlantılı yapılan test ücretleri/Tarım ürünl. analiz bedelleri:
Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmesi gerekir (6-24. fasıllar arası)
(Eğitim ve danışmanlık hizm. İle muayene denetim ile ilgili yol masrafları ve yukarıdaki
gider türlerinin dışındaki diğer giderler kapsam dışındadır. Üretimini yaptıkları ürünler
için alınan belgeler desteklenir. Montaj kapasitesine sahip olan şirk. Aldıkları
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Çevre Desteği
Desteklenen Kalite ve Çevre Belgeleri-48: (Her yıl Ocak ayında aşağıdaki liste
yeniden düzenlenir)

ADR, API Q1 SPESIFIKASYON, BRC, CB TEST REPORT, CE SERİSİ BELGELERİ,
CERTIF, CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL, CERTIFICATE OF
APPROVAL MANUFACTURERS OF MATERIALS, CSA-US, DIN SERİSİ, DNV, ECE R13, ECE-R-43, EC TYPE EXEMINATION SERTİFİKALARI, EMC, ENEC KEMA-KEUR, EN
SERİSİ SERTİFİKALAR, EUREPGAP, FAMI-QS, FM APPROVALS, FSC CHAIN OF
CUSTODY SYSTEM, GLOBALGAP, GS CERTIFICATE, GOST-R, GOTS, GMP-Good
Manufacturing Practices, HACCP, IFS, ISO SERİSİ BELGELERİ, KLASS, LVD, LPCB,
MASTER CERTIFICATE, NOP, OEKO-TEX, ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKALARI,
PRODUCTION FACILITY INSPECTION CERTIFICATE, RAL, RTN (ROSTEKHNADZOR),
SOLAR KEYMARK, SUPIMA, TESCO, TEXTILE ORGANIC EXCHANGE, TYPE TEST
SERTİFİKALARI, TS EN SERİSİ, UkrSEPRO, UL, VDE

CE, EC-Type Examination ve Oeko-Tex gibi ürün bazında verilen belgeler için aynı
ürün veya farklı ürün olduğuna bakılmaksızın en fazla 3 defa destek alabilir.

Destek Miktarı: Söz konusu her bir belgeleri almak için yapılmış harcamaların en
fazla % 50’si ve azami 25.000 $ (6 ay içinde başvurmak kaydıyla)
desteklenmektedir. Yenileme giderleride desteklenmektedir. Bankacılık kanalıyla
yapılması şart. (EFT, havale, swift, kredi kartı, çek (ilgili şirketin kendi çeki veya
ciro edilmiş olabilir), inceleme sırasında belge 90 gün içinde ibraz edilmeli.
Tarım ürünl. laboratuar analiz raporları ve sağlık sertifikaları, her bir belge için en
fazla 3 yıl desteklenir. %50, 25.000 USD. İngilizce dışında hazırlananlar
tercümeleride ibraz edilmeli.

İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Marka & TURQUALITY Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ: 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Amaç:
 Markalaşma sürecinin hızlandırılması,
 Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarının kolaylaştırılması,
 Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi,
 Global Türk markaları oluşturulmasıdır.
Faydalanan Hedef Kitle:



İhracatçı Birlikleri,
Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri,
Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler.
Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
Yurtdışındaki Onay Yeri: Ticaret Müşavirliği / Ateşeliği veya Kons.
Destek Oranı: Firmalar, ÜB/ÜD için % 50
İhracatçı Birlikleri için % 80
Destek Süresi:
Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl
TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki firmalar için 5 yıl
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Marka & TURQUALITY Desteği
Desteklenen Faaliyetler: İhracatçı Birliklerinin, Üretici
Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, Şirketlerin (marka ve
TURQUALITY® destek programları kapsamında) ürünlerinin
yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda markalaşması amacıyla
gerçekleştirilecek (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile,
ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk,
marka-promosyon ajansı, showroomdaki ürün tanıtımı,
zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya
mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza
dergilerinde yer alma stratejik danışmanlık giderleri,
yurtdışı birimlere yönelik kira, demirbaş, hizmet
harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik
hukuki danışmanlık giderleri vb) faaliyetlerine ilişkin
harcamalarına destek sağlanmaktadır.
Destek kapsamında:
 İB yapacakları tanıtım ve reklam faaliyetleri için % 80 mak.
250.000 $,
 ÜD ve ÜB için % 50 max. 100.000 $,
 Firmalar için
Marka & TURQUALITY Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Marka destek programı kapsamında;
Firmalar için: (% 50)
Marka tescil gideri (en fazla 2 marka)
Max. 50.000 $
Reklam giderleri
Max. 300.000 $
Birimlerin kira, demirbaş,
hizmet, hukuki danışm. gideri
Max. 300.000 $
Dekorasyon giderleri
Max. 200.000 $
Reyon kira gideri
Max. 200.000 $
Showroom kira/komisyon gideri
Max. 200.000 $
Kalite belgeleri gideri
Max. 50.000 $
Franchise giderleri (1 yılda en fazla on)
Max. 50.000 $
Danışm. Kurumsal kimlik oluş., Stratejik şirket yap.
Max. 500.000 $
Marka & TURQUALITY Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
TURQUALITY® destek programı kapsamında;















Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili,
TURQUALITY® sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunması,
Kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir
işaretler,
İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı,
Reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı,
Pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus
ödenen listeleme bedeli,
Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
Doğrudan pazarlama (direct mailing),
Çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınması,
Mağaza kiralanması vb.,
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimleri,
Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store),
Hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanları,
Franchising sistemi dahilinde dekorasyon giderleri,
Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması (Danışmanlık,
eğitim, dış kaynak kullanımı vb…)
%50 oranında üst limitsiz destek sağlanır.
Marka & TURQUALITY Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Önemli Hususlar
 Şirketler yurt içi ve yurt dışı tescil belgesine sahip en fazla iki marka için
yararlandırılabilir.
 Marka desteğinden Turquality desteğine geçen firmalar 72 ay destekten
yararlanabilir.
 Bir marka için birden fazla firma destek kapsamına alınabilir.
 Holding/şirketler topluluğuna ait en fazla 6 marka desteklenebilir.
TURQUALITY® Kapsamında
 Şirketin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı sayısı
en fazla 3 kişinin brüt maaşlarının %50’si desteklenir
 Mağaza sayısı destek süresi boyunca en fazla 50 (elli) adet
 Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve
demirbaş giderleri en fazla 100.000 ABD doları
 Franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı destek süresi boyunca
en fazla 100 (yüz) adet
 Mağaza başına desteklenecek dekorasyon giderleri en fazla 50.000 ABD
doları
 Birliklerin Turquality kapsamında yapılan faaliyetleri %100 oranında ve
yıllık 35 milyon $ desteklenir.
Marka & TURQUALITY Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Başvuru Süreci:


Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ön inceleme yapılır.
Firma, yönetim danışmanlığı firması (YDF) tarafından değerlendirilir.
(stratejik planlama, finansal performans, tedarik zinciri yönetimi, marka
yönetimi ve gücü, ürün tasarımı geliştirme, pazarlama, müşteri yönetimi ve
ticaret yönetimi, kurumsal yönetişim, İK, bilgi sistemleri)
 YDF için Sekreteryaya yatırılacak ücret: Yıllık satış geliri < 25milyon ABD
Doları 8 Bin $ +KDV, 25 milyon ABD Doları Yıllık satış geliri<75milyon
ABD 12 Bin $ +KDV, Yıllık satış geliri  75milyon 18 Bin $ +KDV

Değerlendirme raporu, DTM tarafından değerlendirilir.

Sonuç olumlu ise firmanın stratejik iş planı hazırlaması talep edilir.

Stratejik iş planı onaylandıktan sonra firma marka ya da Turquality®
destek programından faydalanmaya başlar.
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Marka & TURQUALITY Desteği
DTM’ye gerekli
belgeler ile
başvuru
Turquality aday
Değerlendirme çalışması
İçin gerekli ücreti
İTKİB’e ödeyin
Yönetim Danışmanlığı
Firması Turquality
Aday değerlendirme
çalışması
İTKİB’e ödeme
Yapıldı mı?
Hayır
Evet
Evet
Ön İnceleme
Süreci
Firma Uygun mu?
Hayır
Marka ve Turquality
Programına kabul
Evet
Değerlendirme
Raporu
Rapor inceleme
süreci
Firma Uygun mu?
Hayır
Firma Elenir
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam Desteği
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
İstihdam Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ: 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
Amaç: Uzman, tecrübeli ve eğitimli YÖNETİCİ ve ELEMAN istihdamı,
Dış ticarette donanımlı ve yetkin personel kadrosu sağlamaktır.
Faydalanan Hedef Kitle: SDŞ’ler
Uygulamacı Kuruluş: DTM
Destek Oranı: Yıllık brüt maaşın % 75’ni geçmemek şartıyla
yöneticiler için 18 000 $, elemanlar için 9 000 $’ra kadar ve azami
1 yıl süreyle destek sağlanır.
Destek Kapsamındaki Eleman Sayısı: 1 Yönetici, 2 Eleman
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
İstihdam Desteği
İstihdam Edilecek Elemanların Mezuniyet Alanları









İşletme
İş İdaresi
Ekonomi
Uluslararası Ticaret
Mühendislik
İdari Bilimler
Hukuk
Yabancı Dil
İstihdam edilen alanda 3 yıl tecrübe (bölüm şartı aranmaz)
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam Desteği
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Uluslararası Rekabetçilik
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ
Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Hakkında Tebliğ
Amaç
İşbirliği kuruluşları önderliğinde ihracat seferberliği
İşbirliği Kuruluşları







İhracatçı Birlikleri
İl Ticaret ve Sanayi Odaları/Sanayi Odaları
OSB’ler
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici Dernekleri
SDŞ’ler
İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler
Destek Kalemleri

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti, bireysel danışmanlık,
istihdam desteği
Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI
 BAŞVURU MERCİİ
İGEME
 EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞ
İGEME TARAFINDAN
EĞİTİMCİ STATÜSÜ VERİLEN
ŞİRKETLER
(www.igeme.gov.tr)
 DESTEK ORANI
% 70
 DESTEK MİKTARI
20.000 $ (YILLIK)
 KATILIMCI SAYISI
20 KİŞİ (BİR ŞİRKETTEN EN
FAZLA 4 KİŞİ)
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim Konuları
 Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı
 Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve
 Uluslararası Tahkim,
 Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
 Dış Ticarette Fiyatlandırma,
 Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
 Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
 Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
 Yenilikçilik ve Kümelenme,
 Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı
Programlar
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA,
ALIM HEYETİ, BİREYSEL DANIŞMANLIK, İSTİHDAM DESTEĞİ
 BAŞVURU MERCİİ
İGEME
 NİHAİ MERCİİ:
KOMİSYONU
PROJE DEĞERLENDİRME
 HEDEF GRUP:
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI
 DESTEK ORANI:
% 75
 DESTEK KONULARI:
PROJE BAZLI;
-EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
-YURTDIŞI PAZARLAMA
-ALIM HEYETİ
-İSTİHDAM
Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Eğitim
ve Danışmanlık
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
DESTEK KONULARI:
Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi
İhracat potansiyelinin belirlenmesi
Süreç iyileştirme ve yönetimi
Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı
Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan
ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası
rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması
 Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular






DESTEK MİKTARI:
PROJE BAŞINA 400.000 $
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Uluslararası Rekabetçilik-Yurtdışı
Pazarlama, Alım Heyeti
 Yurtdışı Pazarlama Programları (Maks. 5 adet)
Program başına 150.000 $
– Ortak pazar araştırmaları
– Pazar ziyaretleri
– Ticaret heyetleri
– Yurtdışı fuar ziyaretleri
– Eşleştirme
– Küme tanıtım faaliyetleri
 Alım Heyeti Programları (Maks. 10 adet)
Program başına 100.000 $
– Alım heyetleri
 Destek Kalemleri:
1.Ulaşım
2.Konaklama
3.Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
(Tercümanlık, görüşme mekanı
kiralama, görsel ve yazılı tanıtım,
halkla ilişkiler)
Uluslararası Rekabetçilik-İstihdam
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
AMAÇ
 Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması,
 Proje kapsamındaki programların organizasyon ve
koordinasyonunun yürütülmesi
DESTEK LİMİTİ
 2 Uzman Personel, maks. 3 yıl
DESTEK MİKTARI
 İşbirliği Kuruluşu emsal personel brüt ücreti
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Uluslararası Rekabetçilik-Bireysel
Danışmanlık
 BAŞVURU MERCİİ
İGEME
 HEDEF GRUP
PROJE BAZLI PROGRAMA
KATILAN ŞİRKETLER
 DESTEK ORANI
% 70
 DESTEK KONULARI
BİREYSEL DANIŞMANLIK
 DESTEK MİKTARI
50.000 $
 DESTEK SÜRESİ
3 YIL
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı
Program Destekleri
%75 HİBE
DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI
PROGRAM
TOPLAM
EĞİTİM VE
YURTDIŞI ALIM HEYETİ
DANIŞMANLIK PAZARLAMA
400.000 $
150.000 $
100.000 $
-
5 ADET
10 ADET
400.000 $
750.000 $
1.000.000 $
Uluslararası Rekabetçilik-Süreç
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
PROJE İŞ AKIŞ ŞEMASI
İŞBİRLİĞİ KURULUŞU
Proje Başvurusu
- Proje Başvuru Formu (PROJE EK-I)
- Proje Faaliyet Çizelgesi (PROJE EK-I A)
- Eğitim Programı Başvuru Formu (EK-I A-1)
- Danışmanlık Programı Başvuru Formu (EK-I A2)
- Yurt Dışı Pazarlama Programları Başvuru Formu (EK-I A-3)
- Alım Heyetleri Programları Başvuru Formu(EK-I A-4)
- İstihdam Desteği Başvuru Formu (EK-I A-5)
- Katılımcı Şirket Bilgi Formu (PROJE EK I-B)
- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (PROJE EK I-C)
Uygulama
- Faaliyet Bilgi Formu (PROJE EK III)
1
4
Proje
başvuru
sonuç
bildirimi
5
Destek Başvurusu
- Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler
(PROJE EK-VI)
6
İGEME
Ödeme emri
Proje Değerlendirme
Komisyonu
(DTM + İGEME)
- Proje Değerlendirme Formu (PROJE EK II)
Projenin
onaya
sunulması
Projenin
3 onaylanması
2
DTM
TCMB
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam Desteği
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ
2009/1 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği
Amaç
Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları
Destek Kalemleri
 İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan
tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi,
haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.
Desteklenen Tarım Ürünleri
 Çicekler, tomurcuklar, sebzeler, meyveler, dondurulmuş gıdalar, bal, reçel, jöle,
meyve suları, zeytinyağı, konserve balıklar, kümes hayvanları etleri ve bunların
türevleri (sosis, vs), yumurta, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküvi,
goflet, kekler, makarnalar
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam Desteği
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Tasarım Desteği
Tebliğ
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
2008/2 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği
Amaç
Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı
kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık
harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri ile Birlikler, Tasarım Dernekleri
Desteklenecek Harcamalar
Destek
Oranı
I.
Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
•
Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetleri % 50
Azami Destek
(USD)
300.000
Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin;





Demirbaş, dekorasyon giderleri
% 50
Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri
% 50
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin
harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına
ilişkin giderleri
% 50
İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri
% 50
Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları
% 50
100.000
200.000
50.000.
150.000
200.000
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tasarım Desteği
II.
Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
•
Yurt dışındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb.
faaliyetlerine
•
Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin;

Demirbaş, dekorasyon giderleri

Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri

Patent, faydalı model ve endüstriyel
tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş
giderleri

Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları
% 50
150.000
% 50
% 50
50.000
100.000
% 50
50.000
% 50
% 50
200.000
100.000
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tasarım Desteği
III.
Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürüne ilişkin
harcamaları
% 50 300.000
Destek Süresi: En fazla 4 yıl
Yetkili Kuruluş: DTM
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
 Ar-Ge
 Yurt İçi Fuarlar
 Yurt Dışı Fuarlar
 Yurtdışı Birim Marka
 Çevre
 Markalaşma
 İstihdam Desteği
 Uluslararası Rekabetçilik
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
 Tasarım Desteği
 Müşavirlik
Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteği
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
Tebliğ
2004/5 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği
Amaç
Ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik,
müteahhitlik firmaları, firma grupları, sektörel özel sektör
kuruluşları, fuar organizatörleri ile seminer, konferans
organizatörlerinin yurt dışında ofis açmaları, pazar araştırmaları ve
tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları ihracata yönelik devlet
yardımları programı kapsamında desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir: Teknik müşavirlik firmaları,Müteahhitlik
firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar
Organizatörleri, Seminer, Konferans Organizatörleri
Desteklenecek Faaliyetler: Yurtdışı-Ofis Desteği, Pazar Araştırması
Desteği, Fuar, Konferans, Seminer, vb Faaliyetlere Katılım Desteği,
Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği, Sözleşme Desteği
Uygulamacı Kuruluş: DTM (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü)
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
İlgili İletişim Bilgileri
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Adres : İnönü Bulvarı Emek 06510 Ankara
Tel : 0-312-204 75 00
http://www.dtm.gov.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
Adres : Mithatpaşa Cad. No: 60 Kızılay 06420 Ankara
Tel : 0 312 417 22 23
Faks : 0 312 417 22 33
http://www.igeme.gov.tr
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (Tideb)
Adres : Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel : 0 312 467 18 01, 466 13 89, 467 32 95
Faks : 0 312 427 43 05
http://www.tubitak.gov.tr
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Adres : Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel : 0 312 467 21 78-79
Faks : 0 312 467 40 79
http://www.ttgv.org.tr
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
Tüm ihracata yönelik
devlet yardımlarında
nihai onay mercii.
Pazar Araştırması
URG
Yurtdışı Birim
Ar-ge
Çevre
Yurtiçi Fuar
Yurtdışı Fuar Sergi
Tasarım
Ar-ge
Tarımsal Ürünl. İade
HEDEF 2023: 500 MİLYAR $
T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD
MERKEZİ
Yusuf TÜRKOĞLU
[email protected]
Aralık 2010

similar documents