Herv. Onderwijs

Report
Waar gaat dit
akkoord
eigenlijk over?
Is dit nu
beter voor
mijn kind?
Is de matrix
het juiste
antwoord?
In dialoog
rond onderwijs
Wist u dat…….
op 12 jaar 1 op de 5 kinderen één jaar achterstand heeft ?
1 op 3 leerlingen op het einde van zijn secundair minstens al één jaar
overdoet?
1 op 10 leerlingen de school zonder diploma verlaat. Dit betekent dat
vandaag 42.000 leerlingen onversterkt op de arbeidsmarkt
6000 leerlingen het ASO verlaten en niet verder studeren?
1 op 4 van de jonge leerkrachten in de eerste 5 jaar afhaken en het
onderwijs verlaten?
de afgelopen 10 jaar het Technisch Onderwijs 25 % leerlingen
verloor?
Totstandkoming Masterplan (1)
2009
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering hebben alle
regeringspartijen onderschreven dat er een hervorming van het
secundair onderwijs moet komen.
“Het SO wordt vernieuwd op basis van een breed draagvlak bij
alle stakeholdersgroepen.”
Het rapport Monard (april 2009), waarin een sterkte/zwakteanalyse van het SO is als basis voor discussie gebruikt.
Totstandkoming Masterplan (2)
2011
CD&V bereidde zich goed voor:
In elke provincie een dialoogavond over de hervorming.
10 discussiesessies met onderwijs-experten en 30 directies en
leerkrachten.
In het Vlaams Parlement: hoorzittingen, discussies, maar geen akkoord.
2012
CD&V lanceert conceptnota over de hervorming.
In de conceptnota van CD&V:
1. Professionalisering van leerkrachten, CLB, directies, schoolbesturen
2. Scholengemeenschappen versterken
3. Leerling- en schoolbegeleiding verbeteren en afstemmen
4. Debat ten gronde over de algemene vorming in het secundair onderwijs
5. Lerarenopleiding hervormen + vakleerkrachten in het basisonderwijs
6. Differentiatiepakketten in het basisonderwijs vanaf derde graad
7. Reductie van het studieaanbod in Secundair onderwijs
8. Afstemming van studieaanbod met arbeidsmarkt en Hoger onderwijs
9. Nieuw landschap met domein of campusscholen
10. Meer middelen voor onderzoek en vertaling ervan
Totstandkoming Masterplan (3)
Juni 2012:
Vlaams Parlement vraagt aan de regering om een masterplan te
ontwikkelen.
Juli 2012:
Meerderheid maakt werk van een masterplan.
Juni 2013:
Vlaamse Regering bereikt akkoord over Masterplan
Wat houdt de
hervorming in?
Masterplan
hervorming
secundair onderwijs
http://nieuws.vtm.be/binnenland/49348-de-hervorming-twee-minuten
Wat leeft er bij ouders ?
Ons onderwijs is goed, behoort tot de top, waarom veranderen?
Verandert er iets op 1 september 2014?
Kan ik mijn kind volgend jaar inschrijven waar ik wil?
Ze spreken over creativiteit stimuleren maar ik zie dat niet?
Het ASO zal verdwijnen?
Onze jeugd kan niet meer schrijven, noch rekenen noch tekenen, hoe
gaan we dàt oplossen ?
De leerlingen aso, bso en tso op één speelplaats legt niveau bso, tso te
hoog en niveau aso wordt naar beneden getrokken.
Wat leeft er bij leerkrachten?
Zwakke leerlingen versterken, is dat wel zo want we blijven ze
benoemen als zwak en sterk?
Differentiëren is mooi in theorie maar als leerkracht toch niet haalbaar?
Hoe krijgen we dit rond?
Dit is een hervorming in vorm, niet inhoud en ik zie geen versterking van
de leerkracht
Er wordt vooral van de leerkrachten weer veel meer gevraagd
Er was geen overleg met de vakbonden?
Wat leeft er bij werkgevers?
Werkgevers vragen de hervorming van SO al lang maar men zal pas
resultaten zien in 2016….op de lange baan?
Werkgevers vinden voor hun vacatures (knelpuntberoepen) geen
daartoe opgeleide jonge mensen
De lasser die geen plan kan lezen, de magazijnier die geen itvaardigheden heeft, de it-er die computer kan bekijken….hoe overleven
die op de arbeidsmarkt?
Betrek ons voldoende bij de concrete uitwerking en implementatie van
de plannen
Wat wensen ouders?
Dat hun kind het onderwijs krijgt die zijn talenten het beste aanspreekt.
Dat hun kind een job leert waarmee het later centen kan verdienen
Dat hun kind gelukkig wordt
Wat wensen leerkrachten?
Dat ze kinderen kunnen laten groeien
Dat de kinderen kennis, creativiteit en inspiratie kunnen bijbrengen
Dat ze daartoe de juiste omkadering krijgen om bezig te zijn met de
essentie = het kind en niet = het papier.
Wat wensen werkgevers?
Dat ze goed opgeleide jongeren vinden voor de invulling van vacatures
CD&V: Ons verhaal
Waarom steunt CD&V deze onderwijshervorming?
Meerwaarde voor leerling, ouder, leerkracht:
Leerlingen met plezier naar school, uitgedaagd in hun talenten,
gemotiveerde leerlingen
Meerwaarde voor de Vlaamse samenleving:
Jonge mensen die sterk in het leven staan, mondig en kritisch zijn
Geen onderscheid tussen ‘sterken’ en ‘zwakken’
Meerwaarde voor de Vlaamse economie
Handen en hersenen zijn de grondstof van Vlaanderen
CD&V: Ons verhaal
CD&V Conceptnota is vertaald in Masterplan want:
Starten in het basisonderwijs:
Differentiatie consolideren, attestering, vakleerkrachten
Brede vorming in de eerste graad met differentiatie in
abstractieniveaus
Werkplekleren versterken
Evolueren naar 5 domeinen met abstractieniveaus
Reductie van studierichtingen
Afstemming met de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs
Evolutie en incentives voor domeinscholen
Leerlingbegeleiding versterken
Bestuurlijke schaalvergroting
Professionalisering
Uit een CD&V-dialoog
4 mei 2013:
Dialoog over ‘toekomst van onderwijs’ met 150
onderwijsmensen.
Opdracht voor CD&V vanuit deze groep:
Nood aan sterkere en professionele schoolbesturen.
Professionalisering van leerkrachtenteams ifv omgaan met
talenten en behoeften van kinderen
Onderwijs moet zich sterker in netwerk plaatsen met ouders,
verenigingen, bedrijven, …
Rode draad: Kind staat centraal
CD&V en Innesto…
Voorgestelde maatregelen in de Innesto-congrestekst die ook
voorkomen in het Masterplan:
Een brede basisvorming in alle richtingen van het secundair
onderwijs.
Het aantal studierichtingen in het secundair onderwijs sterk
verminderen.
De school terug geven aan de leerkrachten en de directie. We willen
evolueren naar sterke schoolbesturen.
…
CD&V denkt verder, doet u
mee?
Maatregelen voorgesteld in de Innesto-congrestekst:
Werk maken van een buitengewoon onderwijs dat vertrekt vanuit
de onderwijsnoden van het kind en niet vanuit een medisch model.
Het buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan voor wie dat nodig
heeft.
Brede scholen.
Naast de cognitieve ontwikkeling hebben ook de sociale,
persoonlijke, lichamelijke en morele ontwikkeling een belangrijke
plek in het onderwijs.
In de praktijk…
Het Leonardo Lyceum in Antwerpen
Sint – Claracollega in Arendonk
De scholengemeenschap Harlindis – Relindis in Maaseik
De scholengroep Sint- Rembert in Torhout
Sint – Laurens in Zelzate
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/
programmas/journaal/EP_130611_JO1?video=1.1
652472

similar documents