Arg

Report
Päivi Valtonen




Argumentaatio
ja
retoriikka
syntyivät
antiikin Kreikassa 400-luvulla eaa.
Antiikin tunnetuimpia reettoreita olivat
Platon ja Aristoteles.
Esitetään tutkimuskirjallisuudessa monella
tavalla, jopa täysin samaa tarkoittavina
Oma lähtökohtani (ja oppikirjan): retoriikan
perustana on argumentaatio, ja retoriset
tehokeinot
eli
kielelliset
ilmaisutavat
rakentuvat sen varaan.

Eetos = oikeamielisyys ja sivistys

Paatos = tunteikkuus ja mahtipontisuus

Logos = järki ja näkemys
◦ Puhujan persoonan uskottavuus, ”karisma”
◦ Eetokseen vaikuttaa puhujan asiantuntemus
◦ Eetosta vahvistavat kaikki luotettavuutta osoittavat seikat
◦ Yleisön saaminen vastaanottavaiseen tilaan
◦ Syntyy usein tunteisiin vetoavista argumenteista, apuna
myös kielen (retoriset) tehokeinot
◦ Puheen tai tekstin asiasisältö ja sen loogisuus
◦ Vedotaan esim. tutkimuksiin ja rakennetaan
seuraussuhteita
syy-


Argumentoinnin tavoitteena on vakuuttaa,
esittää
todisteita
(logos
ja
paatos)
→ASIASISÄLTÖ
Retoristen keinojen tavoitteena on tehostaa
argumentointia (paatos) → KIELELLINEN
ILMIASU


Argumentointi koostuu väitteestä eli teesistä ja sen
perustelusta eli argumentista.
Taustaoletukset eli esisopimukset muodostavat
linkin perustelujen ja väitteen välille. Esisopimukset
ovat itsestäänselvyyksiä, joita ei tarvitse perustella;
ne ovat kulttuurisidonnaisia arvoja, arvostuksia,
asenteita, uskomuksia ja tunteita, jotka yleisö
hyväksyy. Taustaoletukset liittyvät ideologioihin.


Asiapohjainen ja tunnepohjainen
argumentointi
Voivat esiintyä samassa tekstissä
PÄÄARGUMENTOINTITAVAT:
◦ Fakta
◦ Tunne
◦ Kokemus



Tavoitteena vakuuttaa, esittää todisteita (logos);
tosi–epätosi –lauseet
Päätelmät, joilla tosiasiatausta:
◦ Induktio (yksityinen → yleinen)
◦ Deduktio (yleinen → yksityinen)
◦ Analogia (rinnakkaistapaukset)
Muita perustelutapoja, jotka pyrkivät vetoamaan
järkeen:
◦
◦
◦
◦
◦
Asiantuntijan näkemys (”oikea” asiantuntija!)
Tutkimukset
Tilastot
Historialliset faktat
Omat kokemukset ja havainnot (voivat olla
tunnepohjaista vaikuttamista)
myös
Osa
paatosta,
jolla
saadaan
kohde
vastaanottavaiseksi ja vaikutetaan asenteisiin ja
arvoihin
Ei voi sanoa, ovatko lauseet tosia vai epätosia;
voidaan
sanoa,
ovatko
moraalisia
tai
ilmaisevatko mielipidettä
Propaganda, manipulaatio ja indoktrinaatio eli
piilovaikuttaminen
Mihin vedotaan?




◦
◦
◦
◦
Yleinen mielipide ja uskomus
Tunteet, tarpeet, toiveet
Arvot ja moraali
Edut ja haitat



Tavoitteena tehostaa argumentaatiota, esittää
vakuuttavasti → paatos
Retoriset keinot ovat kielellisiä valintoja, joilla
tekstin tekijä tai puhuja vaikuttaa vaivihkaa
vastaanottajaan ja saa hänet puolelleen.
Retoristen keinojen jako:
◦ 1. Väitteen esittäjään keskittyvät keinot, lisäävät
esittäjän vakuuttavuutta (eetos)
◦ 2.
Esitettyyn
argumenttiin
liittyvät
keinot,
vahvistavat argumenttia (logos, paatos)

Mikä on tekstin tarkoitus? Kenelle teksti on suunnattu?

Kuka on kirjoittanut tekstin? Missä ja milloin?

Mikä on tekstin laji (antaa vihjeitä pääväitteestä)?

Mitä teksti käsittelee? Mihin asiayhteyteen se liittyy?
(aihe, konteksti)

Mistä osista teksti muodostuu? Mihin kokonaisuuteen
teksti kuuluu?

Mitkä ovat tekstin lähtötiedot ja esisopimukset?

Mikä on kirjoittajan teesi eli pääväite?

Mitä argumentteja eli perusteluja esitetään?

Saavatko perustelut lisätukea? Millaista?

Ovatko argumentit päteviä, uskottavia ja tehokkaita?
Mitä tyyppiä ne edustavat?

Onko vastanäkemykset huomioitu? Miten ne torjutaan?
Onko tekstissä myönnytyksiä eri mieltä oleville?

Mitkä ovat tekstin (kirjoittajan) tavoitteet? Mitä pyritään
saamaan aikaan?




Mitä retorisia keinoja käytetään? Miksi juuri
niitä?
Miten ne vaikuttavat?
Millainen on tekstin sävy?
Sopivatko
valitut
keinot
argumenttien
tukemiseen? Miksi?

Riittävätkö perustelut?

Ovatko argumentit luotettavia?

Onko tekstissä virhepäätelmiä?

Kuinka tosia rinnastukset, esimerkit ja syy–seuraussuhteet
ovat?

Mitä jätetään sanomatta?

Pääseekö teksti tavoitteeseensa? Vakuuttaako teksti? Miten?

Millaisia
herättää?
ajatuksia,
kysymyksiä
tai
vastaväitteitä
teksti

similar documents