wykład 1TR

Report
Wyzwania przedsiębiorczości
Wprowadzenie i definiowanie pojęć
Klasyfikacja potrzeb
Osobowość
Role społeczne
Komunikacja społeczna
Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
Ekonomia
to nauka zajmująca się procesami gospodarowania.
Próbuje odpowiedzieć na pytania, co i w jaki sposób wytwarzać
oraz kto ma być odbiorcą tych wytworzonych dóbr i usług
mikroekonomia
makroekonomia
to dział ekonomii, który
zajmuje się badaniem rynków
poszczególnych dóbr oraz
gospodarstwami domowymi i
przedsiębiorstwami
to dział ekonomii, który
zajmuje się gospodarką
jako całością i analizuje
zatrudnienie, inflację, deficyt
budżetowy, dług publiczny i
prowadzoną przez państwo
politykę gospodarczą.
1. To umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie
oraz wykorzystywania pojawiających się szans.
2. To cecha charakteru, która wyróżnia człowieka
odznaczającego się:
przedsiębiorca
Osoba organizująca i
prowadząca działalność
gospodarczą ,
przyjmująca na siebie
odpowiedzialność
i ryzyko kierowania
przedsiębiorstwem.
przedsiębiorstwo
Wyodrębniona organizacja,
której zadaniem jest
prowadzenie zarobkowej
działalności wytwórczej,
budowlanej, usługowej itp.
w celu zaspokajania potrzeb
konsumentów.
Przedsiębiorczość wpływa na :
- aktywizację i integrację ludzi
- tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia
- poszerzanie własnych umiejętności, kompetencji zawodowych
Potrzeba
- to odczuwalny brak czegoś , co zdaniem człowieka
niezbędne mu w danej sytuacji do prawidłowego funkcjonowania
psychicznego, fizycznego lub społecznego
Potrzeby zaspokajamy za pomocą
dóbr i usług
Zasoby
ograniczone
nieograniczone
Piramida potrzeb wg. Abrahama Maslowa
Osobowość to zbiór charakterystycznych dla danej jednostki cech
psychofizycznych, które wyznaczają zachowanie człowieka.
Należą do nich min: inteligencja i temperament
czy motywacja.
Typy temperamentu wg Hipokratesa
Role społeczne
Pracownik:
• Odpowiedzialny,
• Uczciwy
• Asertywny
• Szanujący dobro wspólne
Przedsiębiorca:
• Szanujący godność człowieka
• Sprawiedliwy
• Kreatywny
• odpowiedzialny
Zachowania społeczne - postawy
Osoby asertywne
•
•
•
•
•
•
•
obiektywnie oceniają siebie,
są śmiałe
są aktywne
i otwarte
potrafią powiedzieć „nie”
akceptują swoja niezależność
szanują odrębność innych
Osoby przedsiębiorcze
•
•
•
•
•
Samoakceptacja
Asertywność
Inicjatywność i kreatywność
Zdolność do ryzyka
Postępowanie zgodne z
zasadami i wartościami
etycznymi
Komunikacja społeczna
Schemat przekazywania komunikatu
Rodzaje komunikacji:
werbalna : słowna
niewerbalna : mowa ciała i parajęzyk
komunikat
Zakłócenia nadawcy i odbiorcy:
wartościowanie - ocenianie – manipulacja - obojętność
krytykowanie - wywyższanie się - postawa pewności
Konflikt - to spór wynikający ze sprzecznych celów, różnic,
odmiennych wartości, poglądów bądź osobowości,
lub dotyczący podziału deficytowych zasobów .
Sposoby rozwiązywania konfliktów
Sprawdź się
Sprawdź się

similar documents