Prezentacja Pana Krzysztofa Zasiadły

Report
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE
SENS I ZNACZENIE W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI
http://www.biovectis.com/index.php?lang=1&site=home
Krzysztof Zasiadły
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Poznań
Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin off
Opole, 18 marca 2011
PRZEDSIĘBIORSTWO ODPRYSKOWE
spin off/spin out
 NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
 POWSTAŁE W DRODZE USAMODZIELNIENIA SIĘ
PRACOWNIKA/-ÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MACIERZYSTEGO
LUB INNEJ ORGANIZACJI
- NP. LABORATORIUM BADAWCZEGO, SZKOŁY WYŻSZEJ
 WYKORZYSTUJE W CELACH GOSPODARCZYCH INTELEKTUALNE
I ORGANIZACYJNE ZASOBY ORGANIZACJI MACIERZYSTEJ
Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. red.K.Matusiak, PARP,Warszawa, 2008
SPIN-OUT
przedsiębiorstwo zależne,
powiązane kapitałowo lub
w inny sposób
z podmiotem macierzystym
SPIN-OFF
ma charakter przedsięwzięć
niezależnych i niezamierzonych
przez organizację macierzystą
Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. red.K.Matusiak, PARP,Warszawa, 2008
FAKTY
 2010 r.
1,9 mln studentów w Polsce
• 2020 r. – 1,6 mln studentów
 2010 r.
9% absolwentów nie znalazło pracy w wyuczonym
zawodzie
 1/5 polskich przedsiębiorstw nie wie o możliwościach współpracy ze
środowiskiem naukowym
 Większość przedstawicieli firm nie współpracujących z nauką nie
wie, jakie korzyści mogliby potencjalnie osiągnąć dzięki takiej
współpracy
 Prawie 40% przedsiębiorców narzeka na brak zachęt prawnych oraz
konkretnych ofert ze strony środowisk naukowych
 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje
się do komercjalizacji.
Źródło: Raport „Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006 r.
 2010 r.
– 3,9 mln przedsiębiorstw
– 1,8 mln przedsiębiorstw aktywnych
 2006 r. - 2008 r.
– 22% polskich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje produktowe
i procesowe
– 72% niemieckich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje
produktowe i procesowe
Źródło: Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
POTENCJAŁ ABSORPCJI TECHNOLOGII W FIRMACH
Typ 4: Kreatywne, gazele
Wysoki potencjał możliwości i absorpcji technologii
Typ 3: Strategiczne, innowacyjne
Wiedzą co, ale nie zawsze gdzie i jak
3%
17%
Typ 2: Reaktywne
Wiedzą, że nie wiedzą, ale nie wiedzą czego
80%
Typ 1: Pasywne
Nie wiedzą, że nie wiedzą
Źródło : A.Watkins, Bank Światowy LIAA/LTC
PIĘĆ POZIOMÓW INNOWACYJNOŚCI
Źródło: Prof.J.Koch, XIX Konferencja SOOIPP, Gdynia 2009 r.
Odkrycie nowości nie jest innowacją
Wdrożenie nowości do praktyki jest innowacją
SEKTOR NAUKI
ODKRYCIA NOWOŚCI
SPECJALIŚCI
SEKTOR INNOWACJI
WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ
INTEGRATORZY
GOSPODARKA
Źródło: Prof.W.Cellary, www.kti.ue.poznan.pl
AKADEMIK A PRZEDSIĘBIORCA
KONFLIKT WARTOŚCI
Dziedziny
Akademik
Przedsiębiorca
Normy
Uniwersalizm
Dobro ogółu
Chłodne podejście
Sceptycyzm
Unikalność
Własność prywatna
Pasja
Optymizm
Procesy
Eksperymentowanie
Myślenie długofalowe
Indywidualizm/małe grupy
Koncentracja
Podejście krótkookresowe
Zarządzanie zespołami
Rezultaty
Artykuły, referaty
Uznanie środowiska, status
Produkty
Zyski
Źródło:S. Jain, G. George, M. Maltarich, Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of
university scientists involved in commercialization activity, Research Policy, 38, (2009) 922–935
11
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OPARTA NA WIEDZY
DEFINICJE
KLASYCZNA
tworzenie firm typu spin
off/spin-out
bazujących na
własności
intelektualnej
powstałej
w
związku
z
badaniami naukowymi
POTOCZNA
zachęcanie do tworzenia firm
przez wszystkie osoby w jakimś
stopniu związane z placówką
naukową
12
MODELE TRANSFERU WIEDZY
LICENCYJNY
•
•
•
•
Bezpośrednie zaangażowanie
uniwersytetów w proces
patentowania i licencjonowania
Ustawa Bayh-Dole’a w USA, 1981 r.
m.in.
- tytuł własności wynalazków
sponsorowanych przez państwo
należy do placówki naukowej
- pierwszeństwo do uzyskania licencji
maja małe przedsiębiorstwa
Pchanie technologiczne
Liaison Offices, Centra Transferu
Technologii
INNOWACYJNY
•
•
•
Współpraca sfery badawczej z
przemysłem
- wspólne badania, badania zamawiane
- przekazywanie licencji i know how
- partner gospodarczy finansuje badania
ze środków własnych lub/i publicznych
Tworzenie firm spin – off/spin out
- placówki naukowe i pracownicy
zakładają i rozwijają przedsiębiorstwa
Pre-inkubatory i inkubatory
akademickie, parki naukowotechnologiczne
13
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R
 Pakiet ustaw z 30 kwietnia 2010 reformujących system nauki
 Uczelnie, Instytuty Badawcze, Polska Akademia Nauk i jej instytuty
mogą:
 prowadzić działalność gospodarczą
 tworzyć spółki
 przystępować do istniejących spółek
Źródło: Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010
NIEWAŻKA GOSPODARKA
UDZIAŁ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W WARTOŚĆI RYNKOWEJ (100%) WYBRANYCH KORPORACJI
Firma
Wartość księgowa netto
Wartości niematerialne i prawne
Shell
75%
25%
US Steel
65%
35%
Hewlett Packard
40%
60%
Hugo Boss
21%
79%
Unilever
20%
80%
WM-Data
15%
85%
Microsoft
13%
87%
Reuters
12%
88%
SAP
10%
90%
Oracle
8%
92%
Rentokil
5%
95%
Źródło: A.Helin, Jakość i pomiar kapitału ludzkiego firmy audytorskiej jako dostawcy produktu intelektualnego
www.bdo.pl 17.06.2008
KAPITALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W USA
27 .05. 2010 г.
1.
Exxon Mobil Corp.
– $279.000.000.000
2.
Apple Inc.
– $222.000.000.000
3.
Microsoft Corp.
– $219.000.000.000
NAJDROŻSZE MARKI W 2009 г.
Źródło: Interbrand
$68.734.000.000 $60.211.000.000 $56.647.000.000 $47.777.000.000
$32.275.000.000 $31.980.000.000
$31.330.000.000
$30.636.000.000
$34.864.000.000
$28.447.000.000
PRZYKŁADY KOMERCJALIZACJI WIEDZY
 Spółka założona przez Amerykanina i Rosjanina
– doktorantów Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii
 W ramach projektu badawczego, stworzyli koncepcję
wyszukiwarki internetowej opartej na nowym algorytmie
 Studencki projekt rozrósł sie i zaczął sprawiać problemy administratorom
Stanforda
 Założyciele przenieśli działalność z pokoju w akademiku do wynajętego garażu
 Google Inc.
•
20 000 pracowników w kilkunastu krajach
•
przychody roczne - ok. 10 miliardów dolarów
•
zysk roczny - ok. 3 miliardów dolarów rocznie
 Ze sprzedaży akcji spółki, która w 2004 r. zadebiutowała na giełdzie,
uniwersytet zarobił ponad 300 mln dolarów.
W produktach i usługach zawsze
wykorzystuje najnowsze technologie
informatyczne oraz aktualne wyniki
badań naukowych, w których
pracownicy i firma sami biorą czynny
udział
Spółka z o.o. założona w 2002 r. przez grupę
6 pasjonatów - pracowników naukowodydaktycznych i absolwentów
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Zatrudnia 75 osób. Wszystkie mają wykształcenie wyższe.
IFOTAM SP. Z O.O.
www.ifotam.com.pl
 Udziałowcy :
• Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław
• Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
• Zakład Chemii Bioorganicznej, Łódź
• Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) PAN, Łódź
• Pracownicy w/w instytutów – 77% udziałów
 1989 – powołanie spółki
 1993 – uruchomienie produkcji leków antynowotworowych: tamoxifenu, ifosfamidu
 1995 - IFOTAM zmuszony do wstrzymania produkcji tamoxifenu ze względu na konkurencję
cenową ze strony zagranicznych firm farmaceutycznych
 Oferta spółki uzupełniona o nowe związki chemiczne - efekt badań własnych i współpracy z
udziałowcami spółki.
 Rynek polski i U.S.A.
20
F1 PHARMA – SPÓŁKA PORTFELOWA JCI
Przedmiot działalności:
Spółka koncentruje się na perspektywicznych
niszach rynku farmaceutycznego. Pierwszym
produktem będzie lek generyczny, odpowiednik
jednego z najpopularniejszych leków OTC w
Polsce.
Inwestycja:
JCI Venture zainwestowało w Spółkę 800 tys. zł
w zamian za 49% udziałów w kapitale
zakładowym. Spółka została powołana w
październiku 2010 r.
Działania preinkubacyjne (finansowane
przez JCIV):
- opracowanie biznesplany
(wspólnie z Pomysłodawcami),
- analizy podatkowo – finansowe,
- analiza patentowa.
Wielkość rynku:
Wielkość polskiego rynku dla pierwszego
produktu Spółki szacowana jest na ok. 250 mln
zł (wg. cen aptecznych brutto).
Zespół założycielski:
Grupa doświadczonych praktyków wywodzących
się z czołowych międzynarodowych firm sektora
farmaceutycznego oraz naukowców z
renomowanych uczelni.
Przeznaczenie zainwestowanych środków:
- adaptacja laboratorium w Parku Life Science,
- proces R&D w celu opracowania pierwszego leku,
- rejestracja produktu i wprowadzenie na rynek,
- bieżące funkcjonowanie Spółki.
Źródło: P.Szydłowski, Jagiellońskie Centrum Innowacji, Sp. z o.o. www.jci.pl, www.jciventure.pl
WIEDZA
• W gospodarce opartej o wiedzę konkuruje się na poziomie
wynalazków
• Ok. 60% wiedzy znajduje się w urzędach patentowych
• www.uspto.gov
• www.wipo.org
• http://www.epo.org
• Ok. 30% wiedzy w opublikowanych artykułach, np.
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
• Ok. 10% wiedzy - sekrety handlowe
Źródło: Dr K.Kucharczyk, www.biovectis.com
FILARY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
EDUKACJA I SZKOLENIA
Wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo jest potrzebne do tego aby stworzyć,
przekazywać i wykorzystywać wiedzę
INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
Radio, telewizja, internet i inne media są niezbędne do szybkiej komunikacji
i przetwarzania informacji
BODŹCE EKONOMICZNE I WARUNKI INSTYTUCJONALNE
Środowisko przyjazne dla swobodnego przepływu wiedzy w pozostałych filarach,
wspieranie inwestycji w technologie komunikacyjne oraz przedsiębiorczość
SYSTEMY INNOWACJI
Sieć ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów eksperckich, przedsiębiorstw
prywatnych i społeczności jest konieczna do wykorzystania zasobów wiedzy,
dostoswania wiedzy do potrzeb lokalnych, a także tworzenia nowej wiedzy
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Źródło: J.Fazlagić, Know-how w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliiwice 2010
Dziekuję za uwagę
[email protected]
www.preinubator.pl

similar documents