Kajsa Båkman

Report
Trauma och demenssjukdom
Kajsa Båkman
Silviasjuksköterska
Vårdlärare
Stiftelsen Silviahemmet
[email protected]
www.silviahemmet.se
• Vad är trauma?
• Vad innebär PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)?
• Framtiden?
• Hur bemöter vi personer med PTSD på bästa sätt?
• Hur bemöter vi personer med PTSD och
demenssjukdom?
• Hur tar vi hand om personalen?
Exempel på traumatiska upplevelser
• Tvingats se på när anhöriga eller andra personer blivit
avrättade eller torterade
• Själva blivit utsatta för tortyr, förföljelse, etnisk rensning,
misshandel, rån, våldtäkt, naturkatastrof eller olycka
• Själva deltagit i krigshandlingar eller gerillakrigsföring
PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom
Syftar på psykiskt trauma
Dokumenterat redan år 1666, stor brand i London
Tågolyckor
Medicinska journaler från krig
Vietnamkriget – PTSD (även andra händelser än krig)
PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom
En konsekvens av att ha blivit utsatt för eller bevittnat
ett akut livshotande trauma där individen har varit
vettskrämd och känt sig hjälplös
PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom
•
•
De traumatiska händelserna ska vara sådana att de väcker
fruktan hos de flesta människor.
Upplevelsen har varit förknippad med intensiv rädsla,
hjälplöshet eller skräck
Vanligt förekommande symtom vid PTSD
•
•
•
•
•
•
•
•
Ångest
Oro
Minnes-och koncentrationssvårigheter
Sömnsvårigheter
Aggressivitet - blir omotiverat arg
Depressioner
Hallucinationer
Misstänksamhet /paranoida tankar
Fler symtom vid PTSD
• Kronisk smärta
• Mardrömmar - återupplever traumatiska minnen under
sömnen
• Skuldkänslor för att ha överlevt/ ev. utfört oetiska handlingar
• Rädsla/ överkänslighet på yttre stimuli ex. ljud
Minnen
Återupplevanden ”Flashbacks” pga. posttraumatisk stress
•
•
•
•
Dofter
Smaker
Ljud
Smärta
Försöker om möjligt undvika situationer som påminner.
Försenad debut av PTSD
• Symtomen debuterar minst 6 månader efter traumat
• Åldrande och sjukdom kan vara utlösande faktorer, förlust av
autonomi
• KASAM – känslan av sammanhang ( Aaron Antonovsky)
Vad händer i kroppen vid PTSD?
• Ökad sympaticusaktivitet (ökad hotberedskap)
• Störning i REM-sömnen
• Bortfall av eller minskad djupsömn
Vad kan PTSD leda till?
• Nedsatt immunförsvar
• Ett ”förtidigt åldrande”
• Ökad risk för demensutveckling
Forskning
En amerikansk studie visar att krigsveteraner med PTSD, har
dubbelt så stor risk att utveckla demens jämfört med veteraner
som inte har PTSD.
Journal of American Society geriatrik, Sept 2010
Forskning i Sverige
Center för torterade flyktingar, Stockholm
Dr. Tuire Toivanens uppföljningsstudie 1999:
• Många patienter har minnesförsämringar som
fortskrider.
• Deltagarna i studien uppvisade betydande kognitiva
funktionsnedsättningar.
• Flera fick demensdiagnos.
Framtiden?
• Flyktingar som upplevt trauma
• Ensamkommande flyktingbarn
• Fler personer med utländsk bakgrund i äldrevården?
PTSD
Posttraumatiskt stressyndrom
Vanlig och allvarlig diagnos hos många asylsökande från
länder som ex. Irak, Afghanistan, Iran, Somalia, Bosnien
eller Chile.
Flyktingar
En studie på flyktinghälsovården, Stockholm visade
att ca 70- 80% av alla flyktingar hade varit med om
något traumatiskt före ankomsten till Sverige
(Ekblad, Charry, Nilsson, 2006)
Framtiden
Kommer barn/ barnbarn i invandrarfamiljer ta hand
om sina äldre i hemmet?
Studieresa till Auschwitz Polen
Situationer som kan bli ännu svårare
•
•
•
•
•
•
•
•
Kroppen minns, ex fotvård
Av-och påklädning
Duschning
Matsituationen
Känslan av att vara instängd/ övergiven
När anhöriga går
Natten
När personen dör
Bemötande av personer som har upplevt trauma
• Kunskap och medvetenhet om PTSD – lär dig de
vanligaste reaktionerna
• Var medveten om att tidigare trauma kan återkomma
med en enorm styrka när man blir äldre och mer sårbar
• Försöka att undvika väcka minnen
• Gå inte in med följdfrågor utan att veta vad du vill med
dessa
Bemötande av personer som har upplevt trauma
• Historiekunskaper
• Lyhördhet
• ”Fingertoppskänsla”
• Försök skapa så klara rutiner som möjligt – skapar trygghet
• Kontinuitet i personalen - kontaktperson
• Personcentrerad omvårdnad
Skillnad bemötande demens - PTSD
Svårare att avleda person med endast PTSD pga. bättre minne
Bemötande av personer med
demenssjukdom
• Bekräfta
• Avleda/fördröja
• ”Spela teater”
• ”Vita lögner”
• Stärka självkänslan, inte kränka
Att bemöta traumatiserade personer
med demenssjukdom
• Om möjligt, ta reda på
personens bakgrund/
historia,
levnadsberättelsen
• Stå ut med “ältande”
Språket
• Tappar svenska språket
• Övergår till sitt modersmål eller annat språk
• Flerspråkig vårdpersonal
Ordlista
Svenska
Engelska
Uttalas
Ja
Yes
Jess
Kaffe
Coffee
Kåffi
?
?
?
Personalvård
• Offer/ förövare/ betraktare
• Handledning/ spegling
• Studieresa
• Skuldkänslor
• Etisk stress
• Andra generationens överlevande
Hur orkar man i sitt arbete möta personer som har
utsatts för trauma, om man själv har upplevt trauma?
Optimalt
Glädje!
Man måste älska de gamla, annars funkar det inte.
Tack!

similar documents