Finantsinstrumendid 2014–2020

Report
Finantsinstrumendid
2014–2020
MAK 2014–2020 juhtkomisjon, 10.10.2012
Ove Põder
Maaelu arengu osakond
Finantsinstrument
• Korraldusasutus paigutab arengukava eesmärkide
saavutamiseks teatud osa arengukava vahenditest
finantsinstrumenti (laenu-, garantii- või
investeerimisfond)
• Vahendite kasutamise tingimused sätestatakse
korraldusasutuse ja fondi vahel sõlmitavad
rahastamiskokkuleppes
• Fondidest tehakse väljamakseid ettevõtete omakapitali /
antakse ettevõtjatele laene / käendatakse ettevõtjate
poolt pankadest võetavaid laene
Üldpõhimõtted
• Sätted finantsinstrumentide kohta tulevad ühise
strateegilise raamistiku fondide (EAFRD, ERDF, ESF, CF,
EMFF) üldmääruse eelnõust (artiklid 32–40)
• Finantsinstrumente võib kasutada arengukava raames, et
“aidata kaasa prioriteedi raames sätestatud eesmärkide
saavutamisele, lähtuvalt eelhindamisest, mille käigus on
tuvastatud turutõrkeid ja mitteoptimaalseid
investeerimisolukordi, ning investeerimisvajadustest”
• Väljatöötamisel ja rakendamisel tuleb järgida asjakohaseid
EL ja riiklikke õigusakte, eeskätt riigiabi ja riigihangete
reegleid
Eelhindamine
Eelhindamine peab sisaldama järgmist:
- turutõrgete, mitteoptimaalsete investeerimisolukordade ning
investeerimisvajaduste analüüs;
- finantsinstrumentide lisandväärtuse, teiste sama turgu käsitlevate
avaliku sekkumistega kooskõla, riigiabi mõjude, võimaliku
turumoonutuse leevendamise meetmete ning kavandatava
sekkumise proportsionaalsuse hindamine;
- prognoos täiendavate kaasatavate era- või avaliku sektori
ressursside kohta (võimendus);
- liikmesriigi sellealased varem saadud õppetunnid;
- väljapakutav investeerimisstrateegia; pakutavad finantsteenused,
lõppkasusaajad, kombinatsioon tagastamatu abiga;
- eeldatavad tulemused, kuidas finantsinstrument aitab kaasa
prioriteedi või meetme eesmärkide saavutamisele;
- eelhindamise ümbervaatamist ja uuendamist käsitlevad sätted.
Finantsinstrumentide tüübid ja nende
kombineerimine
• Garantiid
• Laenud
• Investeering omakapitali
• Võib kombineerida tagastamatu abi, intressitoetuse ja
garantiitasude toetusega ning omavahel (sh sama
abikõlbliku kulu kohta, välistades siiski topelttoetamise)
• Ei saa kasutada tagastamatu abi eelfinantseerimiseks
Garantiid, laenud, investeering omakapitali olulisemad märksõnad
Garantiid:
- käendatakse selleks moodustatud fondist ettevõtjate
kommertspankadest võetavaid laene;
- garantiitasud, äärmuslikel juhtudel garantiide väljamaksed
Laenud:
- fondi moodustamisel tuleb ette näha, mis ettevõtjatele ja mis
tingimustel laenu antakse
- vajab garantiidega võrreldes suuremat hulka vahendeid
- turuintressi väljaselgitamine
Investeering omakapitali:
- erasektori panus
- väljumisstrateegia ettenägemine
Sissemaksed finantsinstrumendi fondi
• Sissemakse suurus ei tohi ületada 25% kogu
finantsinstrumendi eelarveks ette nähtust. Seega tuleb
teha vähemalt neli sissemakset.
• Teise makse võib teha juhul, kui 60% esimesest
maksest on kasutatud.
• Kolmanda ja järgneva(d) makse(d) võib teha juhul, kui
85% eelmistest maksetest on kasutatud.
Finantsinstrumendile tekkiv intress ja
muud tulud
• Finantsinstrumentidele makstav toetus pannakse
liikmesriikides asuvate rahandusasutuste intressi
teenivatele kontodele või investeeritakse tähtajaliselt
vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele
• Intresse ja muid tulusid, mis lisanduvad finantsinstrumenti
makstud toetusele, kasutatakse samal otstarbel nagu
algset saadud toetust sama finantsinstrumendi või pärast
finantsinstrumendi lõpetamist teiste finantsinstrumentide
raames, kooskõlas arengukava eesmärkidega. Neid võib
kasutada ka fondi juhtimiskulude katmiseks
• Korraldusasutus peab tagama, et intresside ja muude
tulude kasutamise üle peetakse piisavat arvestust
Vahendite uuesti kasutamine kuni
arengukava lõpetamiseni ja pärast
lõpetamist
• Investeeringutest või tagatislepingutele määratud
vabanenud vahenditest tagasi makstud vahendeid
kasutatakse uuesti edasisteks investeeringuteks sama või
muu finantsinstrumendi kaudu, kooskõlas arengukava
eesmärkidega. Neid võib kasutada ka fondi juhtimiskulude
katmiseks. Sama käib ka tulude ja muude sissetulekute
kohta nagu intress, garantiitasud, dividendid jt. kohta
• Pärast programmi lõpetamist järelejäänud vahendid tuleb
kasutada kooskõlas arengukava eesmärkidega vähemalt 8aastase perioodi jooksul pärast arengukava lõpetamist
samas finantsinstrumendis või mõnes teises
finantsinstrumendis
Eelised, võimalused
-
Võimendav mõju
Ressursside taaskasutus
Laiem kasusaajate ring (kui see on eesmärk)
Lahendus nn. n+2 probleemi tarbeks
Teatud instrumentide puhul on konkurentsimoonutus
väiksem
- Väiksem risk vahendite ebaefektiivseks kasutamiseks
(sh üleinvesteerimine)
Ohud, väljakutsed
- Vastava kogemuse ja ekspertiisi puudumine
- Üldine õigusraamistik ei ole seni kohandatud
finantsinstrumente, vaid tagastamatut abi silmas pidades
- Juhtimiskulude kontrolli all hoidmine
- n+2 probleem – lahenduse edasilükkamine
- Vahendite ebaefektiivne investeerimine
Tänan tähelepanu eest!

similar documents