1401870217_Podst_logistyki-Wyklad_6_stac-2014

Report
Logistyka produkcji
Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych
Budynek B8, pok. 33
Logistyka produkcji
LOGISTYKA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Logistyka marketingowa
Logistyka materiałowa
Rynek
zaop atrzen ia
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Logistyka dystrybucji
Surowce, materiały
pomocnicze, części z zakupu ,
towary handlowe i wyroby
gotowe , części zamienne
Surowce , materiały
pomocnicze , części z zakupu ,
półfabrykaty, wyroby gotowe ,
części zamienne
Wyroby gotowe , towary
handlowe, części zamienne
(półfabrykaty )
Magazyn
kooperacyjny
Magazyn
zaopatrzeniowy
Proces produkcyjny
Magazyn pośredni
Magazyn
zbytu
Magazyn
wysyłkowy
Resztki (surowce w tórne: do ponownego wykorzystania i odpady ), produkty używ ane i zużyte , urządzenia pochodzące z w ymiany ,
opakowania zwrotne , opakowania
Logistyka utylizacji
Rynek
zbytu
Logistyka produkcji
System produkcyjny – jest to zbiór elementów rzeczowych,
stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do
przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki
produkcji (materiały, energia, informacje), na czynniki wyjścia,
którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady
produkcyjne.
Logistyka produkcji
Proces produkcji - jest to transformacja wchodzących
do systemu produkcyjnego czynników produkcji w
gotowe wyroby o odpowiedniej wartości dla klientów
dzięki kwalifikowanej pracy ludzkiej oraz dostarczenie
tych wyrobów klientom i roztaczanie serwisowej opieki
nad sprzedanymi wyrobami.
Proces wytwórczy – dotyczy wytwarzania wyrobu,
czyli bezpośredniego przetwarzania czynników
produkcji w wyroby.
Logistyka produkcji
Cykl produkcyjny – jest to okres czasu pomiędzy
rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego
wyrobu, to czas, w którym materiał wejściowy
przechodzi
kolejno
przez
wszystkie
operacje
produkcyjne i jest przekształcony w wyrób gotowy. Jest
podstawą
ustalania
planów
produkcji,
a
także
normowania wielkości zapasów robót w toku, jest
wyrazem organizacji procesu produkcyjnego czasie.
Logistyka produkcji
Zadania obszaru logistyki produkcji
Podstawowe
zadania
w obszarze
logistyki produkcji
Zarządzanie
produkcją
(organizacja
produkcji)
planowanie
produkcji
 sterowanie
produkcji
 logistyczne
koncepcje
sterowania zapasami
Sterowanie
zapasami produkcji
w toku
 zapewnienie ciągłości
przepływów
materiałowych na
linii produkcyjnej
Systemy
informatyczne
wspomagania
logistyki produkcji
Pomiar i ocena
poziomu
funkcjonowania
podsystemu
produkcji
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
Logistykę produkcji można zdefiniować jako
system, który:
• opiera
się
na
zintegrowanej
koncepcji
bezkolizyjnych przepływów materiałowych we
właściwym czasie do właściwego miejsca i we
właściwej
ilości
oraz
jakości
w
celu
optymalizacji realizacji zadań i procesów
produkcyjnych
• zapewnia gotowość i zdolność produkcyjną
maszyn i urządzeń wytwórczych oraz ich obsługę
informatyczną
wg
przyjętych
zasad
ekonomicznych.
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
Istota logistyki produkcji jest integralnie związana z takimi
pojęciami jak:
• przepływy produkcyjne;
• elastyczne systemy produkcyjne;
• komputerowo zintegrowane wytwarzanie;
• zarządzanie i sterowanie jakością.
Zadania logistyki produkcji:
• planowanie, organizowanie i kontrolowanie przepływu
surowców i materiałów w czasie trwania procesu produkcji
• gwarantowanie ciągłości produkcji i jej intensywności na
żądanym poziomie,
• zarządzanie zapasami produkcji w toku
• zarządzanie transportem wewnętrznym i działaniami
manipulacyjnymi
• organizacja procesów informacyjnych
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
%
Podwyższenie
90
75
50
30
10
25
1
2
Redukcja
25
50
75
3
1. PRODUKTYWNOŚĆ ZATRUDNIONYCH
BEZPOŚREDNIO W PRODUKCJI
2. PRODUKTYWNOŚĆ PERSONELU
POŚREDNIO PRODUKCYJNEGO
3. TERMINOWOŚĆ
4
5
6
25
4. POZIOM ZAPASÓW
35
5. CZAS PRZEZNACZONY NA
50
ROZWÓJ PRODUKTÓW
6. CZAS PRZEPŁYWU W SFERZE PRODUKCJI
7. USTERKI I BŁĘDY W SFERZE JAKOŚCI WYROBU
8. BŁĘDY W PRACY MANUALNEJ
7
8
60
80
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
Korzyści związane ze stosowaniem logistyki w
systemach produkcyjnych:
1. Wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych;
2. Najniższe koszty wyposażenia (ogółem).
3. Zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej;
4. Zmniejszenie zapasów czynności w toku i cykli
produkcyjnych;
5. Szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne;
6. Odporność na zakłócenia wewnętrzne;
7. Wzrost jakości produkowanych wyrobów;
8. Automatyzacja;
9. Łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
W systemie logistyki produkcji głównym
elementem
integrującym
podsystemy
przepływu materiałowych i informacyjnych
jest podsystem wytwarzania zawierający
maszyny, obrabiarki i inne urządzenia
technologiczne realizujące różne metody
wytwarzania:
kształtowanie,
obróbkę,
łączenie, powlekanie, a także funkcje
pomocnicze (mycie, usuwanie wiórów).
Logistyka produkcji
Istota i cele logistyki produkcji
Rozwój logistyki produkcji spowodował wykreowanie
wyspecjalizowanych:
•
•
•
Metod: (KANBAN, Just In Time)
Systemów: (MRP I, MRP II, ERP)
Idei: (Lean Production)
umożliwiających skuteczne zarządzanie logistyczne
w produkcji.
Logistyka produkcji
Istota metody Kanban
Podział procesu produkcyjnego na samodzielne komórki o maksymalnej
elastyczności
Samokontrola jako podstawa kontroli jakości: stosowanie automatycznych
urządzeń kontrolnych
Automatyzacja wprowadzana jako wynik autentycznej działalności
racjonalizatorskiej bezpośrednich wykonawców
Nacisk na organizację procesu montażu
Modułowa budowa wyrobu oparta na unifikacji części zespołów, mała
liczba wariantów
Silne zaangażowanie załogi w proces produkcyjny
Ograniczona liczba kooperantów położonych w niewielkiej odległości od
zakładu
Partnerskie stosunki z dostawcami, włączanie ich do procesu planowania
produkcji
System KANBAN
Prosty system KANBAN
Jedną z prostszych metod
prowadzenia operacji just
in time jest system KANBAN
(z japońskiego pojemnik,
skrzynka). System ten
polega na obiegu
pojemników
wyznaczających rytm
produkcji.
Przesłanie pustego
pojemnika jest sygnałem do
rozpoczęcia produkcji,
zapełnienie pojemnika jest
sygnałem do zakończenia
produkcji.
System KANBAN
System Kanban jest narzędziem systemu
"Just in Time", który zarządza
dostawami w zależności kiedy i ile
materiałów ma być dostarczone.
Poprzez system Kanban przedsiębiorstwo
jest w stanie zwiększyć terminowość
realizacji dostaw oraz znacznie obniżyć
zapasy.
System KANBAN
 klasyczne karty KANBAN; krążące kontenery (pojemniki) z doczepionymi do
nich kartami;
 etykietowane pojemniki: krążące kontenery i karty; trwałe karty
utożsamiane z przymocowanymi na stałe etykietami;
 droga przepływu: nie stosujemy oznakowanych pojemników - zamiast tego
precyzyjnie określona droga przepływu, bez konieczności stosowania kart;
 kolorowe piłki, żetony itp.: zużycie (zmniejszenie zapasu) przekraczające
określony limit jest sygnalizowane za pomocą kolorowych „wskazówek”;
 elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zużyciu przekraczającym
określony limit następuje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji;
 automatyczny regulator „kolejek” i czasu oczekiwania na obsługę:
zawiadomienie o zużyciu (zmniejszeniu zapasu) przekraczającym wyznaczony
limit następuje automatycznie (systemy klasy MRP/ERPII);
 sygnały świetlne lub dźwiękowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce
ograniczenia ilości .
 Karty KANBAN; krążące kontenery z
doczepionymi do nich kartami:
A
B
Strefa
Stanowisko
Strefa
przyjęć
(gniazdo)
wydań
C
 Karty KANBAN; krążące kontenery z
doczepionymi do nich kartami:
A
B
Strefa
Stanowisko
Strefa
przyjęć
(gniazdo)
wydań
C
 Karty KANBAN; krążące kontenery z
doczepionymi do nich kartami:
A
B
Strefa
Stanowisko
Strefa
przyjęć
(gniazdo)
wydań
C
 Karty KANBAN; krążące kontenery z
doczepionymi do nich kartami:
A
B
Strefa
Stanowisko
Strefa
przyjęć
(gniazdo)
wydań
C
Definicja just in time
Podstawę systemu just in time stanowi
eliminacja z procesów wytwórczych i
usługowych wszystkich elementów
niepodnoszących wartości produktu.
Definicja just in time
Osiągnięcie ciągłości i elastyczności przepływu w całym łańcuchu
dostaw wymaga:
1. małej liczby dostawców (idealnie 1 dla realizacji określonego
procesu),
2. eliminacji pośrednich punktów składowania i realizacji dostaw
bezpośrednio na linię produkcyjną,
3. lokalizacji dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby
finalne,
4. wysokiej częstotliwości dostaw, która w przypadku produktów o
wysokiej wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie,
5. stałego wysokiego poziomu jakości dostaw - zero defektów
(jakość wyrobów nie jest sprawdzana przez odbiorców)
6. usprawnienia przepływu informacji towarzyszących przepływowi
produktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych
między miejscami wysyłki i odbioru
Poziom zapasów przy użyciu różnych metod planowania:
a) system konwencjonalny, b) system MRP, c) system JiT
Efekty operacji just in time
System just in time
prowadzi do takiej
organizacji produkcji,
by operacje miały
miejsce dokładnie w
momencie, kiedy są
potrzebne.
Jeżeli materiały
przybywają dokładnie
na czas – zapasy
produkcji w toku
mogą zostać
wyeliminowane.
System just in time między
kooperantami
Zastosowanie systemu KANBAN jest możliwe
również między kilkoma ogniwami w ramach
łańcucha dostaw.
System just in time
Systemy Just In Time (JIT) winien łączyć
jeden cel:
spełnianie życzeń klienta co do jakości,
ilości i terminu dostawy przy możliwie
najniższym koszcie własnym.
System just in time
Rozwój systemów JIT jest skierowany na:
• Tworzenie systemów informatycznych i
informacyjnych
opartych
na
współpracy
wszystkich ogniw uczestniczących w procesie
przetwarzania informacji;
• Optymalizację dostaw ukierunkowaną na
zapotrzebowanie odbiorców przy minimalizacji
zapasów;
• Segmentacje wytwarzania
System just in time
Metody JIT powinny być poparte przez:
• Rozwiązywanie problemu zakłóceń produkcji;
• Zmniejszenie
różnorodności
konstrukcyjnej
wyrobów;
• Strukturę funkcjonalną nakierowaną na produkt;
• Podwyższenie elastyczności produkcji.;
• Udoskonalenie
przepływu
materiałów
i informacji.
Logistyka produkcji
Metoda Lean Management
Idea Lean Management należy rozumieć
jako „wyszczuplające zarządzanie”. Chodzi
tu o to, aby tworzyć proste i przejrzyste
struktury w przedsiębiorstwie poprzez
wyeliminowanie
taylorowskich
zasad
organizacji pracy, spłaszczenie hierarchii i
nadanie największego znaczenia zasobom
ludzkim.
Logistyka produkcji
Metoda Lean Management
Dwie cechy główne charakteryzują
szczupłe przedsiębiorstwo:
 Przeniesienie
maksimum
zadań
i
odpowiedzialności
na
pracowników
wytwarzających wartość w firmie.
 KAIZEN – japońska presja na ciągłe
dążenie do ulepszania wszystkiego w
zakładzie. Wszyscy bez wyjątku pracownicy
powinni poszukiwać słabych punktów na
swoich i sąsiednich stanowiskach pracy.
Logistyka produkcji
Metoda Lean Management
Zasady pracy stosowane w Lean Management:
1. Grupa, Zespół;
2. Własna odpowiedzialność;
3. Sprzężenie zwrotne;
4. Orientacja na Klienta;
5. Tworzenie wartości ma priorytet;
6. Normalizacja
7. Zasada stałego ulepszania;
8. Natychmiastowe usunięcie błędu u podstaw;
9. Wyprzedzające planowanie;
10. Małe, ale pewne kroki.
Zintegrowane systemy
informatyczne
Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu
Zintegrowane systemy
informatyczne
Baza danych
Modele decyzji
Elementarne
lub zagregowane
elementarne
Raporty aplikacji
elementarne
Aplikacja
zagregowane
Statystyki
zagregowane
fakty wnioski
Bazy wiedzy
Zintegrowane systemy
informatyczne
• system zarządzania zorganizowany
modułowo
• system obsługujący wszystkie sfery
działalności przedsiębiorstwa
• wszystkie zasoby danych, procedury
zarządzania, sterowanie i regulacja
procesów wytwórczych są przetwarzane
przy wsparciu technologii informatycznej
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego
(MRP) posługuje się głównym planem produkcji w
celu zaplanowania zaopatrzenia w materiały
niezbędne do realizacji procesu wytwórczego.
Dokładne rozpisanie głównego planu produkcji
pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów
dokładnie w chwili, kiedy są potrzebne.
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Procedura planowania
zapotrzebowania
materiałowego:
potrzeby materiałowe
netto =
potrzeby brutto
– zapasy
– już poczynione
zamówienia.
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Przedstawiając
MRP jako
zamkniętą
czarną skrzynkę,
możemy opisać
proces MRP za
pomocą danych
wejściowych
oraz
wyjściowych.
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Wynikiem pracy
uniwersytetu są
wyedukowani
studenci.
Główny plan
produkcji pokazuje
liczbę studentów
kończących kurs w
danym terminie.
Zestawieniem
materiałów są kursy,
natomiast
potrzebnymi
„materiałami” sale
laboratoria,
nauczyciele.
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Główne cele MRP I:
redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych;
dokładne określenie czasów dostaw surowców i
półproduktów;
dokładne wyznaczenie kosztów produkcji;
lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury
(magazyny, możliwości wytwórcze);
szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;
kontrola poszczególnych etapów produkcji.
MRP I - Material Requirements Planning
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Jak działa MRP I?
System MRP:
łączy sporządzony - zaplanowany harmonogram
produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do
wytworzenia produktu;
bada zapasy produkcyjne;
ustala, które części i surowce muszą być zamówione i
w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w
procesie wytwarzania.
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Czym jest MRP II?
Jest to
kompleksowy system
planowania procesu
produkcyjnego,
ułatwiający
koordynowanie pracy
korporacji.
Obejmuje:
planowanie przedsięwzięć;
planowanie produkcji;
planowanie potrzeb
materiałowych - MRP (Material
Requirements Planning);
planowanie zdolności
produkcyjnych - CRP (Capacity
Requirements Planning).
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Różnice z MRP I:
Closed Loop MRP (zamknięta pętla
sterowania nadążnego);
wzrost dynamiki;
możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się
parametry produkcji.
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Nowe elementy systemów MRP II:
metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method);
dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas);
technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production
Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł;
planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource
Planning);
TQM - Total Quality Management;
workflow - przepływy robocze.
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Jak działa system MRP II?
sprzężenie zwrotne oraz wspólna baza danych i wspomaganie
komputerowe;
automatyzm strategii planistycznych;
automatyczne przełożenie produkcji na finanse i sprzedaż;
porownanie raportów z planami na wszystkich szczeblach
operacyjnych;
automatyczne kalkulacje kosztów, rezerw, zapasów.
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
MRP II - Material Resource Planning
Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Wady:
brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym;
Master Production Schedule (MPS) – Główny Terminarz Produkcji –
jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw;
model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne –
wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorów systemu;
metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się
nią posługiwać ludzi;
MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie
systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i
sterowanie produkcją.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
ERP = MRP III czyli Money Resource Planning Planowanie Zasobów Finansowych:
jest systemem obejmującym całość procesów produkcji
i dystrybucji;
integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa;
usprawnia przepływ krytycznych dla jego
funkcjonowania informacji;
pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Czym najbardziej różni się ERP
od swoich poprzednikow:
dwukierunkowość mechanizmów
optymalizujących planowanie;
wbudowana w system możliwość
elektronicznych połączeń w ramach
łańcucha dostaw i sprzedaży;
stosowane są mechanizmy
umożliwiające symulowanie
różnorodnych posunięć i analizę ich
skutków, także finansowych.
Pozwala to m.in. na:
• dokładne zaplanowanie,
• przetestowanie,
• porównanie działań
podejmowanych w ramach
Business Process
Re-Enginering (BPR) –
sprawdzenia ich
całkowitego efektu
finansowego.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Obszary działań systemów klasy ERP ( 1 ):
obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie
zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie:
assembly-to-order, make-to-order), elektroniczny transfer dokumentów
(EDI);
produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji,
zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji,
zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP
I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego
poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie
drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Obszary działań systemów klasy ERP ( 2 ):
finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów
księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z
oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę
i oddziały);
integracja w ramach łańcucha logistycznego - cecha, wyznaczająca
przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza
przedsiębiorstwo.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Moduły systemu R/3
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Controlling (CO):
Moduł CO dokumentuje wszystkie przepływy
wartości wewnątrz przedsiębiorstwa.
Narzędzia przeznaczone do planowania,
kontrolowania oraz monitorowania przepływów
pozwalają koordynować procesy zachodzące w
przedsiębiorstwie.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Finanse (FI)
FI dostarcza wszechstronnych narzędzi do
analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej.
Moduł pozwala zarówno na przeglądanie
bieżących wyników działalności jak i sporządzanie
przekrojowych raportów z danego okresu oraz
planowanie zadań
Moduł Assets Management – zarządzanie
środkami trwałymi.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Płynność Finansowa (TR) Głównym zadaniem
modułu jest zapewnienie płynności finansowej
przedsiębiorstwa.
Jest to realizowane przez:
lokowanie wolnych środków finansowych;
nadzorowanie tych inwestycji;
minimalizowanie związanego z tym ryzyka.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Zarządzanie Inwestycjami (IM)
dostarcza wsparcie dla całości procesu
realizacji inwestycji - od etapu planowania do
ustalania kosztów;
pozwala przeprowadzić symulacyjny rachunek
zyskowności inwestycji.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Gospodarka Materiałowa (MM) pozwala:
kontrolować całość procesu zakupów;
wybrać właściwego w danej chwili dostawcę;
szczegółowo zarządzać magazynami;
dokładnie weryfikować faktur i dostarcza
wszechstronnej informacji.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Planowanie Produkcji (PP) to rozbudowany
moduł dedykowany różnorodnym rodzajom
produkcji:
powtarzalnej,
na zamówienie,
wariantowej.
Pozwala skoordynować cały proces produkcji,
wytwarzać tyle ile jest niezbędne, aby
utrzymać niezbędny stan zapasów.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Zarządzanie jakością (QM)
monitoruje wszystkie czynności związane z
utrzymaniem jakości, łącznie z kontrolą łańcucha
dostawców;
pozwala koordynować inspekcje i działania
korygujące.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
System Projektowy (PS) W połączeniu z
modułem Zakupów i Controllingu, Kontrola
Przedsięwzięć pozwala nadzorować wszystkie
etapy realizacji projektu
ofertowania,
projektowania
zatwierdzania do zarządzania zasobami
ustalania kosztów przedsięwzięcia.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Sprzedaż i Dystrybucja (SD) odpowiada za:
rejestrowanie zamówień;
zlecenia realizacji;
przygotowanie wysyłki;
wystawienie wszystkich koniecznych dokumentów.
Moduł pozwala równieżna dokładne określenie cech
zamawianego produktu oraz ma bezpośredni dostęp do
funkcji analizującej zyskowność operacji.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Zarządzanie Kadrami (HR) upraszcza planowanie i
zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera aplikacje
związane z:
planowaniem personalnym,
kierowaniem rozwojem personelu,
przygotowywaniem seminariów i konwentów,
planowaniem kosztów,
rekrutacją,
czynnościami administracyjnymi,
zarządzaniem zarobkami, rozliczaniem diet czy
sporządzaniem listy płac.
ERP - Enterprise Resource Planning
Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Koszty wdrożenia ERP:
Liczba
użytkowników
Koszt licencji
50
250
1000
$750 000
$1 875 000
$6 000 000
Koszt konsultingu
$100 000. - $5M
$5M - $10M
$25M - $100M
Koszt utrzymania
$112 500
$281 250
$900 000
$1M - $5,8M
$7M - $12M
$30M - $100M
Łączny koszt
Korzyści z wdrożenia systemu klasy
ERP
 Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i
płynnością
 Rzetelność i szybkość sprawozdawczości
 Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki
zapasami
 Obniżenie kosztów produkcji
 Poprawa jakości obsługi klienta
 Efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi
Korzyści z wdrożenia systemu klasy
ERP
 Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie
 Możliwość prognozowania przyszłości
 Szybka zdolność dopasowania się przedsiębiorstwa do
nowych potrzeb rynku
 Posiadanie systemu ERP świadczy o wysokim poziomie
organizacyjnym przedsiębiorstwa, uwiarygodnia je w
oczach kontrahentów i inwestorów
 Ułatwienie we wdrożeniu normy ISO
Wady z wdrożenia systemu klasy ERP
Wady systemów ERP:
wysoki koszt (ale: zwrot nakładów powinien
nastąpić w przeciągu 1-2 lat);
długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3
lat);
trudność dostosowania do indywidualnych
potrzeb.
Kryteria wyboru ZSI
Cechy
• Zakres funkcjonalny
• Skalowalność
• Wieloplatformowość
• Interfejs użytkownika
• Liczba wdrożeń
• Wsparcie wdrożenia
Koszty
• Oprogramowanie
aplikacyjne
• Oprogramowanie
systemowe
• Infrastruktura sprzętowa
• Wdrożenie
• Szkolenie
• Opieka autorska
Przykłady systemów zintegrowanych
oferowanych w Polsce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASW
BPCS
Comet
Concorde XAL
Euro System
Exact Glob
IFS Application
Impact Award
JD Edwards
Kameleon CS/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koma-UX
MAX
MFG/PRO
MMRP/Platinum
Oracle
SAP R/3
Renesans CS
Scala
SSPP
Teta
...
Czołówka dostawców
systemów ERP - Świat
Czołówka dostawców
systemów ERP - Polska
Wdrażana funkcjonalność systemów
ERP
Najwięksi najczęściej używają
rozwiązań SAP
• Z raportu biura badawczo
analitycznego DiS, opublikowanego w
2003 roku wynika, że 34 spośród 100
największych przedsiębiorstw i
instytucji w Polsce używa systemów
SAP
Funkcjonalność podstawowa (1)
Finanse
Logistyka
Zarządzanie
relacjami z
klientami
Księgowość
Sprzedaż
Płatności
Sprzedaż przez
Internet
Zarządzanie kontaktami
Wstępnie zdefiniowane raporty
Technologia
procesów
biznesowych
Integracja
aplikacji
Zarządzanie
kadrami
Zakup
Zarządzanie szansami
sprzedaży
Business
Intelligence
Zarządzanie
alarmami i workflow
Rachunkowość budżetowa
Rachunek kosztów
Magazyny
Zarządzanie lejkiem sprzedaży
Instrumenty analityczne
Rozszerzenie i
personalizacja
Produkcja
Migracja
Rozliczanie listy płac
Zarządzanie
projektem
Zarządzanie serwisem
Przeciągnij i skojarz
Sformatowane
wyszukiwanie
Mobilna technologia
Funkcjonalność podstawowa (2)
Finanse
Księgowość
Płatności
Rachunek kosztów
Plan kont
Depozyty
Księgowość centrum zysku
Różne okresy
Czeki
Księgowość MPK (Simultan AG)
Zapisy księgowe
Zarządzanie kartami kredytowymi
Księgowość rodzajów kosztów
Zapisy do wystornowania
Dokumenty kart kredytowych
Wstępnie wprowadzony dokument
Wyciągi bankowe
Szablony dekretacji
Rozrachunki
Księgowania okresowe
Upusty
Wielowalutowość
Pokwitowania
Różnice kursowe
Płatności odroczone
Raporty finansowe
Płatność automatyczna
Dziennik transakcji
Monitowanie
Bilans
Kreator płatności
Analiza budżetu
Anulowanie czeków
Podatek VAT
Rozliczanie dokumentu płatności
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość budżetowa
Segmentacja kont
Automatyczne tworzenie kont
Ręczne zapisy księgowe
Zapisy do wystorowania
Automatyczne rozliczanie
Zarządzanie środkami trwałymi
Dostępny produkt SAP
Dostępny produkt partnera
Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami
Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami
Future Focus
Dostępna mapa współpracy gospodarczej
Sxx, Vxx, Bxx
Pxx
Produkt i serwis SAP
Produkt partnera
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com
Funkcjonalność podstawowa (3)
Logistyka
Sprzedaż
Sprzedaż przez Internet
Zakup
Magazyny
Produkcja
Oferty
Business to Business
Zamówienia zakupu
Zarządzanie partiami
Drzewa produktu
Zlecenia
Business to Consumer
Podział zamówień
zakupu
Numery seryjne
Zlecenia produkcyjne
Propozycje nabycia
Propozycje produktów
Przetwarzanie i
zarządzanie naprawami
Zmiany ilości
Planowanie zdolności
produkcyjnych
Listy pobrania
Dostawy
Faktury
Faktury zaliczkowe
Sprzedaż bezpośrednia
Zwroty
Formularze kompletacji
dostaw
Anulowanie faktury
Przyjęcie materiałów
Dokumenty tymczasowe
Wydanie materiałów
Automatyczne
podsumowanie
dokumentów
Faktury
Anulowanie faktury
Kalkulacja zysku brutto
Cennik
Segregacja magazynów
Wiele adresów wysyłki
Konwersja zlecenia
sprzedaży
Upusty
Księgowanie zapasów
Przesunięcia
magazynowe
Nadzwyczajne
przyjęcia/wydania
materiałów
Katalogi
odbiorców/dostawców
System ciągłego
zarządzania zapasami
Towary alternatywne
(zamienniki)
Dostępny produkt SAP
Dostępny produkt partnera
Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami
Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami
Planowane w przyszłości
Dostępna mapa współpracy gospodarczej
Zarządzanie
projektem
Rejestracja
projektu
Rejestracja
działania/czasu
Controlling
Sterowanie produkcją
Planowanie/harmonogramowanie
produkcji
Sxx, Vxx, Bxx
Pxx
Produkt i serwis SAP
Produkt partnera
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com
Funkcjonalność podstawowa (4)
Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie szansami sprzedaży
Zarządzanie lejkiem sprzedaży
Zarządzanie serwisem
Kontakty
Szanse sprzedaży
Etapy sprzedaży
Zarządzanie szablonami umów
Przegląd kontaktów
Analiza szans sprzedaży
Raporty
Zarządzanie działaniami
Analiza etapów sprzedaży
Baza danych rozwiązania
Zarządzanie wezwaniem serwisu
Zarządzanie wydatkami
Fakturowanie działań serwisowych
Zarządzanie działaniami
serwisowymi wykonywanymi w
terenie
Zarządzanie instalacją
Dostępny produkt SAP
Dostępny produkt partnera
Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami
Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami
Planowane w przyszłości
Dostępna mapa współpracy gospodarczej
Sxx, Vxx, Bxx
Pxx
Produkt i serwis SAP
Produkt partnera
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com
Funkcjonalność podstawowa (5)
Business Intelligence
Wstępnie zdefiniowane raporty
Przeciągnij i skojarz
Instrumenty analityczne
Otwarte dokumenty
Kreator zapytań
Należności od odbiorców wg wymagalności
Interfejs zapytań
Zobowiązania wobec dostawców wg wymagalności
Narzędzia do analiz
Przeciągnij i skojarz
Raporty analiz
Raport z przepływu środków pieniężnych
Przegląd kontaktów
Raporty księgowe
Raporty finansowe
Raporty porównawcze
Raporty budżetu
Raporty magazynowe
Ostatnie ceny
Rejestr VAT
1099 Raport
Raportowanie serwisu
Dostępny produkt SAP
Dostępny produkt partnera
Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami
Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami
Planowane w przyszłości
Dostępna mapa współpracy gospodarczej
Sxx, Vxx, Bxx
Pxx
Produkt i serwis SAP
Produkt partnera
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com
Funkcjonalność podstawowa (6)
Technologia procesów biznesowych
Integracja aplikacji
Zarządzanie alarmami i
workflow
Zestaw narzędzi do integracji
SAP Business One
HR Connector
E-mail
Rozszerzenie i
personalizacja
SAP Business One
Software Development
Kit
Pola definiowane przez
użytkownika
Menu definiowane
przez użytkownika
Tabele użytkownika
Procedury wyzwalane
przez działania
użytkownika
Zarządzanie
użytkownikami i
uprawnieniami
Edytor dokumentów
Sformatowane
wyszukiwanie
Migracja
Mobilna technologia
Środowisko transferu
danych
Sprzedaż w terenie
(offline/sync)
Kreator migracji danych
Pakiety migracji danych
Dostępny produkt SAP
Dostępny produkt partnera
Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami
Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami
Planowane w przyszłości
Dostępna mapa współpracy gospodarczej
Sxx, Vxx, Bxx
Pxx
Produkt i serwis SAP
Produkt partnera
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com
Logistyka produkcji –
Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji
Podstawowe mierniki działalności wytwórczej:
SKUTECZNOŚĆ =
SPRAWNOŚĆ =
EFEKTYWNOŚĆ =
PRODUKTYWNOŚĆ =
Efekty osiągnięte
Efekty
planowane
Nakłady planowane
Nakłady rzeczywiste
Wartość efektów
Wartość nakładów
Wielkość efektów
Wielkość nakładów
Wskaźnik oceny działalności koncentrujący
się na wyjściu systemu określony jako
stopień osiągnięcia przez system założonego
celu
Wskaźnik oceny działalności koncentrujący
się na wejściu systemu określony jako
stopień wykorzystania zasobów celem
osiągnięcia pożądanych efektów
Iloraz osiągniętych efektów i nakładów
poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze
ekonomicznym (wartościowym)
Iloraz osiągniętych efektów i nakładów
poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze
rzeczowym (ilościowym)
Logistyka produkcji –
Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji
Wskaźniki oceny efektywności podsystemu logistyki produkcji
Zakres podsystemu
logistyki produkcji
Obiekt - dział produkcji
Wskaźniki wartościowe
Wskaźniki ilościowe
Liczba materiałów
przekazywanych do produkcji
Liczba wystawionych dokumentów
Czas realizacji zlecenia
Liczba pracowników logistyki
Wskaźniki
względne
Koszty logistyki
produkcji na
zlecenie
produkcyjne
Wskaźniki
bezwzględne
Koszty logistyki
produkcji
Koszty zlecenia
produkcyjnego
Koszty osobowe
logistyki produkcji
Następny wykład
Logistyka dystrybucji

similar documents