2013/2014-es tanév változásai az új NAT és kerettanterv tükrében

Report
Előadó: Horváth Judit





2011 évi CXC. TV nemzeti köznevelésről
110/2012. ( 6.4.) Korm. rendelet a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról módosította a 73/2013.(
III. 28.) Korm. rendeletet)
20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről (módosítás
várható)
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelésének….. irányelve
51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek
kiadásáról
NAT
KT
HT
KT
HT
HT
NAT
KERETTANTERVEK
HELYI TANTERVEK
NAT:
- Tartalmi követelményeket is
meghatározó központi
alaptanterv
KERETTANTERVEK:
- Részletes tantárgyra és
évfolyamokra vonatkozó
követelményeket meghatározó
tanterv
HELYI TANTERVEK:
-Helyi sajátosságoknak, az
iskola arculatának megfelelően
kialakított, kerettantervekben
meghatározottakat
figyelembevevő tanterv

Fejlesztési területek:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Az erkölcsi nevelés
A nemzeti öntudat és hazafias nevelés
Állampolgárságra és nemzeti öntudatra nevelés
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért és önkéntesség
Fenntarthatóság és környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Kulcskompetenciák:
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Esztétikai – művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
◦ A hatékony önálló tanulás
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Köszönöm a figyelmet!

similar documents