PowerPoint Presentation - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
มาตรการวัณโรค จ. เชียงใหม่
ทพ.ดร.สุรสิงห์ วิศรุ ตรัตน
19 กุมภาพันธ์ 2558
อัตราตรวจพบวัณโรครายใหม่ ทุกประเภทและเสมหะแพร่ เชื้อ จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2547 – 2557
140
132.75 132.55 124.52
114.47
120
100.45
103.04
100
80
60
69.29
เสมหะแพร่ เชื้อ
รวมทุกประเภท
90.24
98.08
94.65
95.28
92.98
47.79
47.02
46.28
45.01
71.68
47.65
40
53.6
45.57
46.16
42.73
20
0
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
ี งใหม่
อัตราตรวจพบวัณโรครายใหม่/แสนปชก.ปี 2557 จ.เชย
แม่ อาย
ฝาง
ไชยปราการ
เวียงแหง
เชียงดาว
พร้ าว
แม่ แตง
แม่ ริม สันทราย
ดอยสะเก็ด
สะเมิง
แม่ ออน
เมือง
หางดง
สันกาแพง
แม่ วาง
สารภี
แม่ แจ่ ม
สันป่ าตอง
จอมทอง ดอยหล่ อ
กัลยาฯ
N
ฮอด
อมก๋ อย
ดอยเต่ า
Rate > 90/แสนปชก.
Rate< 90/แสนปชก.
ร้อยละผูป้ ่ วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อตรวจพบ จาแนกรายกลุ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-56-57
90
80
84.4
79.9
74.6
70
60
50
40
30
20
10
0
11.5
16.2 15.4
2.7 2.4
6.65
1.2 1.5 3.1
กลุ่มอายุของผูป้ ่ วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ตรวจพบ
รายปี 2555-56-57
17.7
15.2
15
16.4
12.9
10
8.1
7.8
0.65
5
0.41
16.7
7.45
19.8
10.77
19
19.67
20.8 20
16.77
Axis Title
20
24.2
21.53
25
23.4
30
0
45-54ปี
>65ปี
35-44ปี
55-64ปี
25-34ปี
15-24ปี
<15ปี
0.4
ผลการรักษาสาเร็จของผูป้ ่ วยวัณโรค จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2547-2556-2557(ตค-ธค56)
100
เกณฑ์ 90 %
90
80
70
71.4 72.4
66
71
74.6 75.4 77.08
79.88
73.26
76.89 75.68
60
รักษาสาเร็จ
50
ขาดยา
40
ตาย
30
20
10
0
18
10
17.8
17.4 15.8 16.7 16.04
14.8
13.87 15.32
13.2
12.3
10.5
7.4 7.7
4.1 3.4 3.9 3.2 4.6 6.72 4.5
ตัวชีว้ ัด
อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค (ปี
)
2556
เป้าฯ
ผลงาน
76%
76.89
แม่ อาย
ฝาง
ไชยปราการ
ขึน้ ทะเบียน
ราย
เวียงแหง
เชียงดาว
พร้ าว
แม่ แตง
รักษาสาเร็จ 76.98 %
เสี ยชีวติ 13.87%
กัลยาฯ
สะเมิง
แม่ ริม สันทราย
ดอยสะเก็ด
แม่ ออน
เมือง
หางดง สันกาแพง
แม่ วาง
สารภี
แม่ แจ่ ม
สันป่ าตอง
จอมทอง ดอยหล่ อ
SR > 90%
SR 80-89%
ขาดยา 6.72 %
ฮอด
อมก๋ อย
SR < 80%
ดอยเต่ า
ไม่ มผี ู้ป่วย
ตัวชีว้ ัด
อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค (ปี
)
2557
เป้าฯ
ผลงาน
90 %
75.89
(3เดือน)
แม่ อาย
ฝาง
ไชยปราการ
ขึน้ ทะเบียนรายใหม่
เสมหะพบเชื้อ 111 ราย
เวียงแหง
เชียงดาว
พร้ าว
แม่ แตง
รักษาสาเร็จ 75.89 %
เสี ยชีวติ 15.32%
กัลยาฯ
สะเมิง
แม่ ริม สันทราย
ดอยสะเก็ด
เมือง
แม่ ออน
หางดง สันกาแพง
แม่ วาง
สารภี
แม่ แจ่ ม
สันป่ าตอง
จอมทอง ดอยหล่ อ
SR > 90%
SR 80-89%
ขาดยา 4.50 %
ฮอด
อมก๋ อย
SR < 80%
ดอยเต่ า
ไม่ มผี ู้ป่วย
ผลการดาเนินงาน TB/HIV จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552-2557
100
90
88.16 86.99 88.65 88.95
85.07
82.9
80
70
69.9
60
57.8
61.4
73.58
59.3
69.9
70.89
59.3
% HIV testing
50
40
30
% HIV+
38.5
32
32
33.6
23
20
10
% ARV
17.9
21.24
11.9
17.96 17.45 16.96
15.2
16.22
0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
ปัญหาการเสี ยชี วิตของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ปี
2555
(N 119 จาก 1457 ราย)
กลุ่มอายุ
ระยะเวลาการเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิต
สาเหตุการตายของผ้ ปู ่ วยวัณโรครายใหม่ เสมหะพบเชื้อ
ปี 2555
COPD / DM/ HT/ CRF
/ARF /CHF มะเร็ง / HIV / CA
โลหิตเป็ นพิษ /GI hemorrhage
สาเหตุการตาย ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เสมหะพบเชื้อ
ปี 2556
ชาย:หญิง 4:1
COPD /TB
กลุ่มอายุของผู้ป่วยวัณโรคทีเ่ สี ยชีวติ ระหว่ างการรักษา
ปี 2555-56
45
40.5
40
36.13
35
30
25
21.01
20
17.72
55
16.81
13.92
12.61
15
56
10.92
10
5
1.26
1.26
2.522.53
0
>65 ปี
35-44 ปี
55-64 ปี
25-34 ปี
45-54 ปี
15-24 ปี
GAP
พบช้ า
อายุมาก
มีโรคร่ วม
ผู้ป่วยเสี ยชีวติ สู ง
ระยะรักษาเข้ มข้ น
2557





เร่ งรัดการค้ นหาผู้ป่วยใหม่ ในกลุ่มเสี่ ยง
พัฒนาระบบDOTทันทีที่ขนึ้ ทะเบียนรักษา
เฝ้ าระวัง ติดตามผู้ป่วยทีม่ แี นวโน้ ม รักษาไม่ สาเร็จ
พัฒนาศักยภาพการดูแลวัณโรคดือ้ ยา และวัณโรคในเด็ก
สร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ/ข้ อสั่ งการ ตรวจราชการ ปี 2557
•
•
•
•
ให้ มีมาตรการคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุ มชน
ให้ ใช้ DOTS เป็ นมาตรการสาคัญ
พัฒนางาน TB HIV
สนับสนุนงานวัณโรค อมก๋อย แม่ แจ่ มให้ ได้ ตามมาตรฐาน
“...จังหวัดที่มีsuccess rate สูงๆ พบว่ า
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะcomplianceไม่ ดี
ได้ รับการDOT โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข...”
....คนไข้ มักเกรงใจเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าลุงไม่ กนิ ผม
ตายแน่ เขากินให้ หมอ ไม่ ได้ กนิ ให้ ตัวเอง
ถอดความจากการ การกล่ าวเปิ ดการประชุม
ของ นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
“....ข้ อมูลคนไข้ ไม่ ควรเป็ นเรื่องลับ
เนื่องจากเป็ นโรคที่รักษาได้ ...”
“.....ยิ่งคนไข้ วัณโรคดือ้ ยา ยิ่งต้ องรู้ เพราะ
เป็ นความเสี่ยงของคนใกล้ ชิด.....”
ถอดความจากการ การกล่ าวเปิ ดการประชุม
ของ นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กาหนดมาตรการเพิม่ เติม เฉพาะเชียงใหม่
1.
•
•
•
2.
1.การเฝ้ าระวัง
คัดกรองวัณโรค
ต้ องมีการกาหนดเป้ามายการค้ นหาคัดกรองและเร่ งรัดการ
ดาเนินงานใน 3 กลุ่มเสี่ ยงเพือ่ ลดการเสี ยชีวติ
กลุ่มผู้สูงอายุ ประเภทติดบ้ านติดเตียง
กลุ่มผู้ตดิ เชื้อ/เอดส์ ทีม่ ารับบริการ(CXR2ครัง้ /ปี 100%)
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้ านติดเตียง (เบาหวาน/ความ
ดัน/COPD/ไต/Stroke)
มีการคัดกรองเชิงรุ กในกลุ่มเสี่ยง/มีเวทีคืนข้ อมูล/ รพ.คัด
กรองวัณโรคในคลินิกที่เป็ นกลุ่มเสี่ยง
กาหนดมาตรการเพิม่ เติม เฉพาะเชียงใหม่
2.การสอบสวน
โรควัณโรค
1. ต้ องมีการสอบสวนสาเหตุการตายและการขาดยา
2. จัดทาแบบสอบสวนสาเหตุการตาย
3. รพ.สต.ทีม่ ผี ้ ูป่วยตายและขาดยา รายงานสาเหตุการตายและ
การขาดยาในการประชุม กพสอ.ทุกเดือน
4. มีการทา Dead & Default Conference
กาหนดมาตรการเพิม่ เติม เฉพาะเชียงใหม่
3.ควบคุมโรคโดยการรักษา
ผู้ป่วยให้ หาย
1.
2.
3.
4.
ต้ องมีการประเมิน ความร่ วมมือในการกินยา(compliance)
ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ าสู่การรักษา
ผู้ป่วยทุกราย ต้ องมีการกาหนดเจ้ าหน้ าที่ดแู ล1คน ถ้ าขาดยา
หรือเสียชีวิต เจ้ าหน้ าที่ท่ ดี แู ล มีหน้ าที่ชีแ้ จงสาเหตุใน การ
ประชุมระจาเดือน
โรงพยาบาล ต้ องส่ งต่ อข้ อมูลผู้ป่วยไปยังสถานบริการ
สาธารณสุขในพืน้ ที่ท่ ผี ้ ูป่วยอาศัยอยู่ เพื่อกาหนดจนท.ผู้ดแู ล
รพ.สต.มีการทาDOTและมีทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค)
กาหนดมาตรการเพิม่ เติม เฉพาะเชียงใหม่
4.การควบคุมกากับ ติดตาม
ประเมินผล
1. จังหวัดจัดประชุมTB meeting ปี ละ2-3ครั ง้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนปรึกษาปั ญหาที่เจอ
2. อาเภอมีผ้ ูประสานงานวัณโรค มีการประชุมเรื่ องTB
รพ.รายงานจานวนผู้ป่วยที่ตรวจพบผลเสมหะ
และผลการรั กษา
รพ.สต.ที่มีผ้ ูป่วยวัณโรครายงานสาเหตุผ้ ูป่วย
เสียชีวิต ขาดยา และรั กษาล้ มเหลว
กาหนดมาตรการเพิม่ เติม เฉพาะเชียงใหม่
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของท้ องถิ่นและ
ชุมชนเรื่องวัณโรค
• ขยายเครือข่ ายภาคประชาชนมีส่วนร่ วมเรื่องวัณโรค
• การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการควบคุม
ป้องกันวัณโรค
• การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การมีส่วนร่ วม TB
CM Model ในระดับอาเภอ และจังหวัด
สรุ ปผลการดาเนินงานตามมาตรการวัณโรค ปี 2557
1.การค้ นหาคัดกรอง
มาตรการเร่ งรัด
1.1 กลุ่มผู้สูงอายุประเภทติดบ้ านติด
เตียง
1.2 การคัดกรอง TB ในผู้ป่วย HIV
1.3 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั งอื่นๆ
(เบาหวาน/ความดัน/COPD/ Stroke/ไต)
ทา
ทาไม่ ครบ
ครบถ้ วน
ไม่ ทา
12
7
6
7
18
-
4
13
8
สรุ ปผลการดาเนินงานตามมาตรการวัณโรค ปี 2557
2. ระบบส่ งต่ อ/ควบคุมกากับ
มาตรการเร่ งรัด
1 มีการส่ งต่ อข้ อมูลผู้ป่วยให้ ผ้ ูรับผิดชอบ
ในพืน้ ที่
2 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบระดับพืน้ ที่
เป็ นรายบุคคลในผู้ป่วยแต่ ละราย
3 มีการสอบสวนสาเหตุการตาย/ขาดยา
ในผู้ป่วย
4 ระบบรายงานประจาเดือน
5 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน TB
ทา
ทาไม่ ครบ
ครบถ้ วน
ไม่ ทา
13
8
4
13
6
6
3
9
9
4
13
12
13
4
8

similar documents