Tästä löydät itse portaat, joista ovat vastanneet Ysao, Sakky, Esedu

Report
TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT
Opettajan portaat
TO-paikka
Sopimukse
t
Työturvalli
suus topaikalla
Perehdyttä
minen
TPO
perehdyttä
minen
Ohjaus ja
arviointi
Dokument
ointi
Työturva
osaaminen
Työpaikkaohjaajan portaat
Arviointi
Päivitys /
koulutus
TO-jakson
suunnittelu
Perehdyttä
minen ja
ohjaaminen
Arviointi
Opiskelijan portaat
Työturva
TOpaikan
hakemine
n
Dokumento
inti
TO-ohjeet
ja
sopimus
Perehdytt
äminen ja
työturvall
isuus
Työssäoppimine
n
Oppimis
päiväkirja
Amm.os.
näyttöjä
Työturvallisuuden opettaminen oppilaitoksessa ja
koulutusalalla....

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alan työasuvaatimukset / ulkoinen olemus
henkilökohtaiset suojaimet ja jalkineet
terveysvaatimukset
työympäristötekijät: lämpötila, melu, ergonomia,
työn kuormittavuus
koneiden ja laitteiden työturvallisuusohjeet
koulutusalan työtapaturmat
paloturvallisuus
ensiapuohjeet
fyysisen ja henkisen väkivallan uhka
käyttöturvallisuusohjeet, tiedotteet
biologiset vaarat
hygieniariskit / tatuoinnit, lävistykset
salassapito ja asiakasturvallisuus
Alkuun
Työssäoppimispaikan
varmistaminen:

•
•
•
•
•
•
vastaako työssäoppimispaikka tutkinnon osan
tavoitteita
NTP suorittamismahdollisuus
työpaikkaohjaukseen perehdytetty
työpaikkaohjaaja / NTM
AVI- ilmoitusten ja riskienarviointien
varmistaminen
opiskelija täyttää työssäoppimispaikan
hakukaavakkeen
Alkuun
Sopimukset

•
•
•
puitesopimus
työssäoppimissopimus + TOPS
ilmoitus AVI:iin
Alkuun
Opiskelijan
perehdyttäminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
perustiedot työssäoppimisesta ja sen tavoitteista
valmentaminen työnhakuun
työssäoppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit
arviointiin ja itsearviointiin
työajat
vakuutukset
tauot
pukeutumisohjeet+ suojaimet( työasu ja jalkineet)
hygieniaohjeet + lävistykset+puremat
vaitiolovelvollisuus
käyttäytyminen työyhteisössä
salmonellatodistukset
erilaisen asiakkaan kohtaaminen
uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen ja itsensä suojaaminen
tupakointi, päihdyttävät aineet
ruokailut
työssäoppimisen matka-asiat
passit, työturvallisuuskortti ja sähkötyöturvallisuuskortti
poissaolojen ilmoituskäytänteet
päiväkirjan täyttöohjeet
järjestelmän käyttöön opastus(atk yms.)
työturvallisuusasioihin perehdyttäminen + tehtävä
työssäoppimispaikan soveltuvuuden tarkistaminen
kuka perehdyttää ja missä / dokumentointi ?
•
KV-perehdytys / kansainvälisyyteen orientoituminen
Alkuun
Työturvallisuus

• 10 kysymystä työturvallisuudesta (ysao)tehtävä +
tarkistus ja ohjeistusta, linkki YSAO:n sivulle
• työpaikan työturvallisuuden varmistaminen ja
vastuiden toteaminen
Alkuun
Työpaikkaohjaajan
perehdyttäminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opiskelijan ohjaukseen
työssäoppimisjakson tavoitteisiin
arviointiin
ammattiosaamisen näyttöihin ja näyttösuunnitelmien
laatimiseen
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ja tarvittavan
tiedon siirtoon
opettaja toimii tukihenkilönä työpaikkaohjaajalle
opettajien ja työpaikkaohjaajien välinen yhteistyö
ilmoituskäyteet, esim poissaolot
oppimispäiväkirjan täyttämisohjeet ja allekirjoitukset
järjestelmien käyttöön opastaminen ja tunnukset
työaikakäytänteet
Alkuun
Ohjaus ja arviointi

•
•
•
•
•
ohjauskäynnit työssäoppimispaikoissa
opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin
arviointikeskustelun järjestäminen
palautteiden kerääminen
työpaikkaohjaajan koulutuksen päivittäminen
Alkuun
Dokumentointi

• arvioinnit opintotoimistoon
• työssäoppimisjaksoon liittyvien asiakirjojen arkistointi
(koulukohtaiset ja lakisääteiset)
• kehittämisehdotusten koonti
• palautteiden koonti
Alkuun
Työpaikkaohjaajakoulutus
/ päivittäminen

Alkuun
Työssäoppimisjakson
suunnittelu

yhdessä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
perehtyminen opetussuunnitelmaan ja
työssäoppimisen tavoitteisiin
• perehtyminen työssäoppimissopimuksiin (mm.
jakson tehtäviin) ja näiden sopimusten
allekirjoittaminen
• oppimismahdollisuuksien selvittäminen
• AVI- ilmoitukset ja riskien arviointien
varmistaminen
•
•
Alkuun
Opiskelijan perehdyttäminen
ja ohjaaminen

ohjaa
antaa palautetta
kannustaa
ohjaa itsearviointiin
vahvistaa opiskelijan ammatti- identtiteettiä
pitää yhteyttä opettajaan
seuraa oppimispäiväkirjaa ja antaa siitä palautetta sekä
allekirjoittaa sen
• työturvallisuusasioihin perehdyttäminen
• toimii hyvässä vuorovaikutussuhteessa opiskelijan kanssa
•
•
•
•
•
•
•
Alkuun
Perehtyminen työssäoppimiseen
ja ammattiosaamisen näyttöihin

•
•
•
•
•
arviointikeskustelu
kerää palautetta työyhteisöstä
antaa palautteen työssäoppimisesta oppilaitokselle
toimii oman ammattinsa esimerkkinä
perehtyy/kertaa arviointikriteerit
Alkuun
Työturvallisuus oppilaitoksessa
ja koulutusalalla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alan työasuvaatimukset / ulkoinen olemus
henkilökohtaiset suojaimet ja jalkineet
terveysvaatimukset
työympäristötekijät: lämpötila, melu, ergonomia, työn kuormittavuus
koneiden ja laitteiden työturvallisuusohjeet
koulutusalan työtapaturmat
paloturvallisuus
ensiapuohjeet
fyysisen ja henkisen väkivallan uhka
käyttöturvallisuusohjeet, tiedotteet
biologiset vaarat
hygieniariskit / tatuoinnit, lävistykset ja ihovauriot
salassapito ja asiakasturvallisuus
Alkuun
Opiskelijan työpaikan
hakeminen

• opiskelija etsii itse työssäoppimispaikan
• opiskelija täyttää työssäoppimispaikan
hakukaavakkeen
• vastaako työssäoppimispaikka tutkinnon osan
tavoitteita
• NTP suorittamismahdollisuus
Alkuun
Sopimukset

• Top-sopimus,
• vaatetus, ruokailu, työaika
• Tavoitteet jaksolle
• Työssäoppimisenpäiväkirja
Alkuun
Perehdytys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perustiedot työssäoppimisesta, sen tavoitteista ja arviointikriteereistä
valmentaminen työnhakuun
arviointiin ja itsearviointiin
työajat, tauot ja ilmoitus poissaolista sekä myöhästymisistä
Vakuutukset
pukeutumisohjeet+ suojaimet( työasu ja jalkineet)
hygieniaohjeet + lävistykset+puremat
vaitiolovelvollisuus
käyttäytyminen työyhteisössä
salmonellatodistukset
erilaisen asiakkaan kohtaaminen
uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen ja itsensä suojaaminen
tupakointi, päihdyttävät aineet
ruokailut
työssäoppimisen matka-asiat
passit, työturvallisuuskortti ja sähkötyöturvallisuuskortti
poissaolojen ilmoituskäytänteet
päiväkirjan täyttöohjeet
järjestelmän käyttöön opastus(atk yms.)
työturvallisuusasioihin perehdyttäminen + tehtävä
työssäoppimispaikan soveltuvuuden tarkistaminen
kuka perehdyttää ja missä / dokumentointi ?
KV-perehdytys / kansainvälisyyteen orientoituminen
Alkuun
Työssäoppiminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jatkuva itsearviointi
Oma-aloitteisuus, pyytää ohjausta tarvittaessa
Ajoissa paikalla
Kuuntelee ja noudattaa annettuja ohjeita
Noudattaa työssäoppimispaikan ohjeita ja sääntöjä
Toppipäiväkirjan täyttäminen
Muista myös allekirjoitukset
Hyvät käytöstavat
Asianmukainen työvaatetus
Muiden huomiointi
Salassapitovelvollisuus
Alkuun
Työssäoppimisenpäiväkirja

• Päiväkirjan päivittäinen täyttäminen
• Kirjoita päivän työtehtävien kuvaus
• Muista työssäoppimisen viimeisenä päivänä
allekirjoitus työn ohjaajalta/ esimieheltä.
Alkuun
Näytöt

• Katso omanalan opetussuunnitelma
• Suunnittele yhdessä ohjaavan opettajan kanssa
sinulle sopivat näytöt
• Perehdy tutkinnonosan arviointiin
• Harjoittele työtä enne näytön antamista
• Tee työsuunnitelma
Alkuun
Arviointi

• Arviointi perustuu OPH:n oman alan tutkinnon
perusteisiin.
• Toteuta näyttö arvioitsijoiden läsnä ollessa
• Itsearviointi
• Näytön arviointi, opettaja ja työelämänedustaja
• Palaute keskustelu
Alkuun

similar documents