Samråd, allmänheten 141106, väg 40, Nässjö-Eksjö

Report
Samrådsmöte med
allmänheten
Väg 40
Nässjö - Eksjö
TMALL 0141 Presentation v 1.0
2014-11-06
Dagordning
•
•
•
•
•
•
•
2
Presentation av deltagare
Bakgrund
Information om processen
Information om marklösenfrågor
Presentation av uppdraget
Fika
Allmän diskussion och frågor
Deltagare
Trafikverket:
Mikael Hårrskog, projektledare
Axel Werner, projektingenjör
Mats Hjärtquist, markförhandlare
ÅF:
Linda Åhlén, uppdragsledare
Lotta Kihlberg, biträdande uppdragsledare
3
Bakgrund till projektet
Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg, Jönköping och Västervik och
är en viktig öst-västlig länk som sammanbinder väst- och ostkusten.
På sträckan, Nässjö-Eksjö, förekommer en stor andel lokal pendling.
Avsaknad av mötesseparering i kombination av tidvis höga trafikflöden
ger brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet.
Sträckan är ca 15 km lång. Vägen är på sina sträckor smal.
4
Brister
• Bristande trafiksäkerhet (20 av 48 olyckor har inträffat mellan Vinkan
och infarten till Eksjö golfklubb)
• Bristande framkomlighet
• Låg hastighet
• 6 st ATK (fartkamera)
5
6
Syftet med projektet är:
• Öka trafiksäkerheten
• Förbättra/öka framkomligheten för samtliga
trafikantgrupper
• Bidra till regionförstoring
7
Tidigare utredningar och beslut
• Förstudie, daterad 2012-11-09.
• Samrådsredogörelse.
• Länsstyrelsen har beslutat att projektet medför betydande
miljöpåverkan (beslut taget 201305-02).
• Under 2013 tog en teknisk idéstudie fram för sträckan.
• Efter genomförd förstudie och teknisk idéstudie har Trafikverket
beslutat att gå vidare med att ta fram en vägplan för: Väg 40 delen
Nässjö – Eksjö.
8
Planprocessen
9
Identifiera intressen som
är viktiga att ta hänsyn till
i planeringsarbetet
Samrådet
Kan vara muntligt eller skriftligt.
påbörjas så tidigt som möjligt
sker löpande under hela projektet
dokumenteras i samrådsredogörelsen och
avslutas när granskningen börjar.
10
Tidplan
Informationsmöte
(Här är vi
nu)
2014-11-06
Samråd
Förstudie
2012
Beslut om
betydande
miljöpåverkan
(2013-05)
11
Granskning
(2015-04)
Sakägarsammanträde
2014-12
Fastställels
eprövning
(2015-06
och ca 6
mån
framåt)
Information om marklösenfrågor
Kortfattat pga att detta kommer att återkomma mer detaljerat på
sakägarsammanträdet.
12
Vägområde
13
Vad ska en vägplan innehålla?
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Sakägarförteckning
• Kostnadsberäkning
• Ritningar
• Protokoll från samrådsmöte (Samrådsredogörelse)
14
Presentation av uppdraget
Framtagande av vägplan för väg 40 delen Nässjö – Eksjö
• Ny vägsträckning mellan Vinkan och Rosan, 2+1 mötesfri landsväg.
• Befintlig väg 40, 1+1 eller 2+1 mötesfri landsväg.
• Hastighet 100 km/h
• Minska antalet utfarter
• Broar
• MKB
• Gång- och cykeltrafik
• Kollektivtrafiken
15
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Betydande miljöpåverkan
MKB (Länsstyrelsen ska godkänna)
MKB innehåller:
• Befintliga miljöförutsättningar i det område som kan komma att
påverkas.
• Förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra
• Vad förändringarna bedöms innebära för människors hälsa och för
miljön.
16
17
18
19
Har du god lokalkännedom – bidra gärna!
• Exempel:
• Viktiga platser eller stråk för t ex promenader, cykling, ridning,
rekreation, fiske, fågelskådning mm.
• Platser man gärna besöker för deras historia eller fina utsikt.
• Platser eller stråk med mycket klövvilt (älg, rådjur, kronhjort,
dovhjort, vildsvin etc).
• Områden intill vägen med ovanliga arter, t ex utter, flodkräfta,
orkidéer.
• Enskilda vattentäkter eller kallkällor intill eller nära vägen
• Gamla deponier eller områden med föroreningar intill vägen
• Annat viktigt att känna till om området….
20
Information
Information finns publicerad på Trafikverkets hemsida.
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/Vag-40Nassjo-Eksjo/
21

similar documents