Tutkimus neuropsykiatrisen diagnoosin omaavien

Report
Tutkimus neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavien
henkilöiden työllistymisestä Suomessa
Autismisäätiö
5.11.2014
Pekka Vuorela
Toimitusjohtaja
YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA
•
Kartoituksen tavoitteena oli selvittää
•
Vastaajien asennoitumista sekä kokemuksia neuropsykiatristen henkilöiden työllistämisestä
•
Vastaajien tietoisuutta saatavilla olevista tukirakenteista
•
Neuropsykiatrisen oireyhtymän henkilöiden työllistymiseen vaikuttavia ja työllistymistä
ehkäiseviä tekijöitä sekä syitä näiden takana
•
Kartoituksen tietopohja kerättiin puhelinhaastatteluina vuosina 2011-2012 toteutetulla
tutkimussarjalla.
•
Tutkimussarjan kohdealueina olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Kotka-Haminan seutu, Seinäjoen seutu ja
Oulun seutu. Tutkimuksen alueet määritelty Autismisäätiön toimintapiirin mukaan. Vastausmäärät
alueittain olivat:
•
Haastattelurekisteri on koottu maantieteellisen rajauksen mukaisesti huomioiden kaikki toimialat ja
yrityskoot. Haastateltaviksi valittiin suuremmalla painoarvolla kunkin alueen merkittävimmät
työllistäjät. Kohderyhmän muodostivat rekrytoinneista vastaavat henkilöille yrityksissä, julkisella
sekä kolmannella sektorilla. Tutkimusrekisteri sisälsi yli 10 000 yritys-/organisaatiopäättäjän
yhteystiedot.
•
Tutkimuksessa kartoitettuihin kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluu aktiivisuuden ja
tarkkaavuuden häiriö (ADHD), autismin kirjon häiriö, kuten Aspergerin oireyhtymä, Touretten
oireyhtymä tai niihin rinnastettava häiriö, johon liittyy varhaislapsuudessa alkanut kognitiivisen
kehityksen tai käyttäytymisen poikkeavuuksia.
1
VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
2
NEUROPSYKIATRISTEN OIREYHTYMIEN TUNTEMINEN
Kuinka monella prosentilla suomalaisista on neuropsykiatrinen oireyhtymä?
27 000:lla (0,5% suomalaisista) 2,1% (42)
Noin puolet vastaajista arvioi
neuropsykiatristen oireyhtymien
määrän todellista vähäisemmäksi;
toisaalta noin neljä kymmenestä osuu
lähelle todellisuutta. Yleisin tiedetty
oireyhtymä on ADHD/ADD.
54 000:lla (1%) 31,7% (629)
162 000:lla (3%) 17,4% (346)
270 000:lla (5%) 38,3% (761)
540 000:lla (10%) 10,4% (207)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Onko lähipiirissänne tai työyhteisössänne henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä: Asperger,
autismi, ADD/ADHD tai Tourette?
kyllä 6,8% (141)
ei 74,9% (1563)
en ole varma 18,4% (384)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3
Vastaajat jaettiin tämän kysymyksen
pohjalta kahteen ryhmään; niihin, joilla
on asiasta kokemusta ja niihin, jotka
vastaavat mielikuvien perusteella.
NEUROPSYKIATRISTEN OIREYHTYMIEN
VAHVUUDET JA HEIKKOUDET
Alla olevaan taulukkoon on koottu vastaajien mainitsemia ominaisuuksia eri oireyhtymistä. Vastaajat nimesivät
ominaisuuksia spontaanisti joko omien kokemuksiensa tai mielikuviensa pohjalta. Vastaajat osasivat nimetä erityisesti
ADHD/ADD-oireyhtymän omaavien ominaisuuksia, sen sijaan selkeästi tuntemattomimmat oireyhtymät ovat Tourette ja
Asperger. Yli kahdestatuhannesta vastaajasta 411 vastaajaa nimesi neuropsykiatristen henkilöiden vahvuuksia
työelämässä ja 763 nimesi haasteita joko kokemuksen tai mielikuvan perusteella.
4
HAASTEET PALKKAAMISESSA
Työantajaan ja työntekijään liittyvät haasteet neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavan henkilön palkkaamisessa.
Kysymys on kysytty avoimena.
Yksityinen sektorin edustajien vastauksissa korostuu riskinäkökulma ja julkisella sektorilla ajanpuute koetaan
suurimmaksi haasteeksi. Erityisesti kaupan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla neuropsykiatrisen ihmisen palkkaus
nähdään riskinä työnantajan kannalta ja vastaavasti työntekijään liittyvissä tekijöissä korostuu koulutuksen puute ja
vähäinen työkokemus tai työelämäkäyttäytymisen puute.
Ne, jotka arvioivat kokemuksesta, pitävät suurimpana haasteena ajanpuutetta opastamisessa sekä vaadittavien
tietojen/taitojen/ominaisuuksien puuttumista. Mielikuvan perusteella arvioivilla korostui useammin palkkaamisen riski.
5
KOKEMUKSET PALKKAAMISESTA
Positiivisemmat arviot
neuropsykiatristen
henkilöiden
soveltuvuudesta:
Onko yrityksenne palkannut neuropsykiatrisen oireyhtymän henkilöitä?
kyllä, on palkannut 3,3% (69)
asiasta on keskusteltu, mutta ei ole palkattu 4,1% (85)
asiasta ei ole keskusteltu, mutta se kiinnostaa 8,5% (175)
asiasta ei ole keskusteltu, eikä se kiinnosta 84,1% (1738)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Arvioikaa henkilötyypin soveltumista yritykseenne.
Asteikko: 1 = ei todennäköisesti sovellu lainkaan … 5 = soveltuu todennäköisesti hyvin
ADHD/ADD
55,1% (1074)
Autismi
57,6% (1126)
Asperger
17,5% (342)
63,0% (1230)
20%
16,5% (321)
18,9% (370)
57,8% (1129)
Tourette
0%
16,8% (327)
14,8% (289)
60%
1
2
3
4
16,3% (318)
80%
5
6
TOIMINNAN TEKIJÄT
7,4%
17,2% (335)
15,9% (310)
40%
10,0%
• suuret yritykset (lv yli 10
milj. €)
• merkittävästi kasvavat
yritykset (oma arvioi)
• julkinen sektori
• alueellisesti Seinäjoen
seudun ja Uudenmaan
yritykset pitävät
neuropsykiatrisia henkilöitä
keskimäärin
soveltuvampana kuin muilla
aluilla
6,6%
4,5%
100%
Keskiarvo kokemus mielikuva
N=2118
N=136
N=1933
Aspenger
1,8
2,3
1,7
Autismi
1,8
2,4
1,7
ADHD/ADD
1,9
2,6
1,8
Tourette
1,6
2,1
1,6
1,75
2,34
1,71
Kaikkien kriteerien keskiarvo
KEINOJA SOVELTUVUUDEN PARANTAMISEKSI
•
Aspergerin ja autismin oireyhtymien osalta korostettiin erityisesti sosiaalisten taitojen
harjoittelun/kehittämisen merkitystä. Epätietoisuus oireyhtymän valmiuksista näky vastauksissa
selkeästi, vastaajat saattoivat esimerkiksi pohtia, vastaako oireyhtymän omaava puhelimeen, jos se
soi. Työnantaja voi tukea työntekoa mm. tarjoamalla aluksi pienempiä työtehtäviä/projekteja sekä
sellaisia tehtäviä, joihin henkilö kykenee. Myös hyvä esimiestyö, työhön opastus ja koulutus sekä
kannustus ovat tärkeitä. Selkeät ja loogiset työohjeet auttavat sopeutumisessa.
•
ADHD/ADD oireyhtymän osalta vastaajat kokivat, että organisaatiossa pitäisi olla joku joka
valvoisi, ”ettei henkilö haalisi liikaa työtehtäviä.” Myös riskinottokyky näyttäytyi haastavana
ominaisuutena: ”Riskit ovat hankala asia, niillä on monta puolta.” Rajatut, lyhytaikaiset projektit
voisivat edistää ADHD/ADD henkilön keskittymiskykyä. Myös joustavuus esim. työajoissa tai
aikatauluissa voi auttaa sopeutumisessa. Koko työyhteisön tuki ja panostus koetaan niin ikään
tärkeäksi.
•
Touretten osalta soveltuvuuden parantamiseksi mainittiin motoristen taitojen harjoittelu.
Soveltuvuusalueiden kartoittaminen auttaisi sijoittamaan henkilön oikealle vastuualueelle. Toisaalta
esim. kaluste- ja kuljetusalan yritykset ilmoittivat, että motoriset taidot ovat työssä ensiarvoisen
tärkeitä, ja oireyhtymä koetaan liialliseksi riskiksi. Vastaajat pohtivat myös, miten ko. oireyhtymän
omaava henkilö tulee toimeen muun työyhteisön kanssa.
•
Työnantajat pohtivat siis myös sitä, miten työympäristöä voisi organisoida siten, että
neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavan henkilön soveltuvuus paranisi. Yhteenvetona voidaan
todeta, että tärkeimpinä mainittiin mm. koko työyhteisön ja esimiehen tuki, valmennus ja koulutus
tehtävään sekä selkeiden sääntöjen ja ohjeiden määritteleminen. Lisäksi työtehtävien määrittely
henkilön kykyihin sopivaksi on avainasemassa. Vastaajat tunnistivat myös erilaisia työvaiheita, joihin
neuropsykiatrisen oireyhtymän omaava henkilö voisi sopia (esim. tuotanto, hyllyttäminen,
varastotyöt).
7
PALKKAAMISEN HARKITSEMINEN
Kun seuraavan kahden vuoden aikana haette uutta työvoimaa, voisitteko harkita palkkaavanne neuropsykiatrisen
henkilön joko suoraan tai oppisopimuksella?
kyllä 3,3% (70)
kyllä mahdollisesti 11,9% (251)
en 84,8% (1797)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Yritykset, joilla lisätyövoiman tarvetta nyt tai tarve ennakoitavissa.
Kun tulosta tarkastellaan
edelleen sen mukaan, onko
yrityksellä tarvetta
lisätyövoimalle tai on tarve
ennakoitavissa, muuttuu tulos
selkeästi – tällaisista yrityksistä
jopa 44 prosenttia kokee
neuropsykiatriset henkilöt
potentiaaliseksi työvoimaksi.
kyllä 8,2% (20)
kyllä mahdollisesti 35,5% (87)
en 56,3% (138)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
8
JOHTOPÄÄTÖKSET
•
Vastaajat, joilla on kokemusta neuropsykiatrisesta oireyhtymästä suhtautuvat rekrytointiin muita
vastaajia myönteisemmin. Myös työnantajan sektorilla on vaikutusta; yrityksissä korostuu liiallisen
riskin merkitys (annettu panos vs. tuotto) kun taas julkisella puolella ja kolmannella sektorilla
koetaan suurempana ongelmana ajan riittämättömyys työntekijän opastamiseen. Joillakin aloilla
rekrytointihalukkuutta vähentää alalla olevat turvallisuusmääräykset.
•
Tietoisuuden nostaminen oireyhtymistä on avainasemassa. Työnantajat eivät myöskään tunteneet
vaajakuntoisen työllistämiseksi luotuja tukimuotoja (esim. mahdollisuus palkkatukeen ja normaalia
pienempiin vakuutusmaksuihin)
•
Kokemus ja tieto ovat merkittäviä tekijöitä palkkaamiseen suhtautumisessa: ne henkilöt joilla on
kokemusta neuropsykiatrisista oireyhtymistä arvioivat näiden henkilötyyppien soveltuvuutta
positiivisemmin.
•
Toimialoittain tarkasteltuna eniten työllistämisestä kiinnostuneita on taiteen, viihteen ja virkistyksen,
kaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Julkinen
sektori on kiinnostuneempi palkkaamisesta kuin yksityinen sektori.
•
Neurologisen henkilön palkkaamisen reunaehdoiksi tutkimuksessa nousivat:
•
mahdollisuus testata soveltuvuutta työhön, määräaikainen sopimus
•
palkkauksen tukeminen
•
henkilön tulisi olla pitkäjänteinen ja sitoutunut
•
sosiaaliset taidot, ”asiakkaiden pitäisi myös hyväksyä ko. henkilö”
•
alan koulutus
•
ATK-osaaminen
•
fyysiset ominaisuudet (pystyykö fyysisesti raskaaseen työhön)
•
työturvallisuusasiat huomioitava
9
T YÖLLIST ÄMISEN PORTAAT
TYÖLLISTYMINEN
KEINOJA MADALTAA ASKELMIA MM.
tietoisuuden nostaminen, markkinointi, näkyvyys,
case-kuvaukset (kokemus vs. mielikuva) ,
ennakoivasti vaikuttaminen, yritysnäkökulman
vahvistaminen (hyödyt yrityksille), kompaktit
tukipalvelut, helppous työvoiman hankinnassa
CHECKPOINT 4
HARKINTA
CHECKPOINT 3
KIINNOSTUS
CHECKPOINT 2
TIETOISUUS
SOVELTUVUUS
CHECKPOINT 1
TYÖNANTAJAN
TYÖNAKTIIVIANTAJAN SUUS
TYÖNRESURSANTAJAN
SIT
PEREHDYTTÄMISEN
TUKI
OSAAMISEN
TUKI
SOSIAALINEN
TUKI
KYVYKKYYS
KYVYKKYYS
OSAAMINEN
ASENNE
TIETÄMÄTTÖMYYS
MIELIKUVAT
KULTTUURISIDON
-NAISET TEKIJÄT
TYÖNTEKIJÄÄN
LIITTYVÄT TEKIJÄT
TYÖNANTAJAAN
LIITTYVÄT TEKIJÄT
TYÖYHTEISÖÖN
LIITTYVÄT TEKIJÄT
TI EDO STA M ENESTYS
[email protected]

similar documents