PowerPoint-esitys - Tampereen teknillinen yliopisto

Report
Opetuksen laatuselvitys
Tampereen teknillinen yliopisto
2013
Opetuksen laatuselvitys 2013 / TTYY / OPAL / Mirja
Hokkanen ja Henna Koskimäki
26.6.2013
Sukupuoli
600
518
500
400
300
252
200
100
0
Mies
Nainen
Ikä
600
558
500
400
300
200
133
100
47
32
0
Alle 21
21-25
26-30
yli 30
Vastanneiden määrä
koulutusohjelmittain n=770
Rakennustekniikka
109
Materiaalitekniikka/kuitu- ja tekstiilitekniikka
103
Konetekniikka
98
Tietojohtaminen
72
Tietotekniikka
71
Teknis-luonnontieteellinen/matemaattisten aineiden opettajakoulutus
64
Automaatiotekniikka
60
Sähkötekniikka
57
Tuotantotalous
45
Biotekniikka
31
Ympäristö- ja energiatekniikka
25
Signaalinkäsittely- ja tietoliikennetekniikka
24
Arkkitehtuuri
11
0
20
40
60
80
100
120
Opintojen aloittaminen TTY:llä
700
663
600
500
400
300
200
102
100
5
0
kandivaiheessa
DIA-vaiheessa
DIA-vaiheessa Porin yksikössä
Monettako vuotta opiskelet
TTY:llä?
1.
13
2.
146
3.
139
4.
128
5.
139
6.
93
7.
58
8.
19
9.
11
10.
7
yli 10.
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kuinka paljon olet suorittanut
tähän mennessä opintopisteitä:
> 270
114
241-270
101
211-240
68
181-210
80
151-180
95
121-150
89
91-120
68
61-90
92
31-60
35
30 tai alle
11
0
20
40
60
80
100
120
Arvioi seuraavien tekijöiden
vaikutusta opintojesi
etenemiseen:
n=754
Motivaation puute
234
Opetukseen liittyvät puutteet
208
273
Henkinen vointi
177
218
Toimeentulo/työssäkäynti
264
207
Opiskeluympäristöön liittyvät ongelmat
212
Perhetilanne
99
Asumistilanne
91
0
Hidastaa vähän
65
96
116
47
38
36
61
18
9
14
121
119
82
152
Vaihto-opiskelu
120
159
Fyysinen vointi
55
160
184
Harrastukset
180
26
5
6
32 4
5
5
41 16 4
100
200
Hidastaa jonkin verran
300
400
Hidastaa paljon
500
Estää täysin
600
700
Ovatko seuraavat fyysiseen ja
henkiseen vointiin liittyvät tekijät
hidastaneet opintojasi:
n=752
Pitkäaikainen väsymys
133
Jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden vaikeus
134
Masennus
79
48
117
Sosiaalisten kontaktien puute
39
115
Lukihäiriö/muut oppimisvaikeudet
27
28
53
Pitkäaikaissairaus
32
14
Näkövaikeus/-vamma
34
9
36
17
31
64
Jatkuva päänsärky/migreeni
40
52
103
Niska-/selkävaivat
38
6
4
9
4
10 2
12 2
7 3
14 6
3
1
Liikuntarajoitteisuus 4 5
0
Hidastaa vähän
50
100
Hidastaa jonkin verran
150
200
Hidastaa paljon
Estää täysin
250
300
Ovatko seuraavat harrastuksiin
liittyvät tekijät hidastaneet
opintojasi: n=751
Opiskelijaelämän riennot
105
235
Killassa tai kerhossa toimiminen
161
Matkailu
94
146
Luottamustoimet (esim. halloped,
ylioppilaskuntatoiminta)
63
44
Kilpaurheilu
41
31
Muu harrastus
42
27
0
66
50
Hidastaa vähän
33
34
7
3
13 1
12 6
16 1
12 2
100
150
Hidastaa jonkin verran
200
250
Hidastaa paljon
300
Estää täysin
350
400
450
Ovatko seuraavat asumis- ja
perhetilanteeseen liittyvät tekijät
hidastaneet opintojasi:
n=748
Henkilökohtaiset perhesyyt
(sairaudet, parisuhdeongelmat jne.)
155
Vakituinen/miltei vakituinen
asuminen muualla kuin Tampereella
34
Tampereella oleva asuntoni
on kaukana yliopistolta
26
51
Lapsen saaminen opiskeluaikana
9
16
28
12
15 4
20
14
70
6 1
2
0
50
Hidastaa vähän
100
Hidastaa jonkin verran
150
Hidastaa paljon
200
Estää täysin
250
300
Ovatko seuraavat toimeentuloon
liittyvät tekijät hidastaneet
opintojasi: n=751
Osa-aikainen työssäkäynti opiskeluaikana
157
Kesätyöt
142
150
Oman alan työsuhde
49
83
Muun kuin oman alan työsuhde
59
73
Kokopäiväinen työssäkäynti opiskeluaikana
24
54
31
0
Hidastaa vähän
50
50
44
20
66
4
15 1
5
5
17
100
Hidastaa jonkin verran
150
200
Hidastaa paljon
250
Estää täysin
300
350
400
Ovatko seuraavat opetuksen
järjestelyihin liittyvät tekijät
hidastaneet opintojasi:
n=754
Opintojen jakautuminen lukukausille epätasaisesti
215
Opettajat eivät ole innostavia
273
Opintojen jakautuminen lukuvuosille epätasaisesti
226
Kiinnostavan pää/sivuaineen valitseminen ei ole mahdollista
160
Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtaminen
71
0
67
69
100
Hidastaa jonkin verran
87
133
211
Liian jäykät esitietovaatimukset kurssilla/kursseilla
79
175
247
Puutteet opintojen ohjauksessa
122
179
227
Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Hidastaa vähän
224
46
90
42
62
24 4
45
17
14
10
28 5
10
11
14
200
300
Hidastaa paljon
400
Estää täysin
500
600
700
Ovatko seuraavat tekijät
hidastaneet opintojasi:
n=751
Opiskelurutiinien puuttuminen
ensimmäisen vuoden jälkeen
190
Puutteelliset opiskeluvalmiudet
187
Kiinnostuksen puute opiskelualaan (esim.
automaatio-, bio-, materiaalitekniikka jne)
144
76
177
Kiinnostuksen puute teknilliseen alaan
0
Hidastaa vähän
50
100
35
70
158
51
150
Hidastaa jonkin verran
200
82
33
13
4
5
20 2
250
Hidastaa paljon
300
350
Estää täysin
400
450
500
Oletko miettinyt koulutusalan
vaihtamista?
500
437
450
400
350
316
300
250
200
150
100
50
0
Kyllä
En
Mitkä asiat ovat vaikeuttaneet
kurssien suorittamista?
N=754
Luentoaikataulu on päällekkäinen toisen kurssin kanssa
187
281
Opintomateriaalien puutteellisuus
294
Opettajan opetus- ja ohjaustaitojen puute
239
Liian raskaat harjoitustyöt
249
Tentti ei vastaa opetusta
244
Harjoitustyöryhmien toimimattomuus
241
Hankalat tietokone/suunnitteluohjelmat tai -ohjelmistot (esim. AutoCAD,…
Opettajan kielitaito
Tenttiaika ei riitä
86
172
114
166
58 17 5
92
8 18
Jokin muu 20 9
0
Vaikeuttaa jonkin verran
57
38
17
22
28
28
11
35 4
46
39
19
19
58 23 3
42 12
112
Opetuskieli
92
123
103
143
103
172
204
Kurssikirjojen riittämättömyys
140
192
254
Läsnäolopakko
98
246
262
Sähköisten järjestelmien (esim. Moodle, POP) toimimattomuus ja/tai muu…
Vaikeuttaa vähän
189
3
8
25 1
100
200
300
Vaikeuttaa paljon
400
500
Estää täysin
600
700
800
Mitkä asiat ovat vaikeuttaneet kurssien
suorittamista?
Avoimet vastaukset (n= 50)
•
•
•
•
•
•
Aikataululliset ongelmat: opetustapahtumien jatkuva peruminen, huonosti
suunnitellut kurssit, liian myöhään tulevat aikataulut, opetusaikojen
muuttelu, huono tiedotus, tentti-ilmoittautumisten ja -perumisten aikarajat,
tenttikertojen rajaus, puute tenttimahdollisuuksiin omien aikataulujen
puitteissa, tenttien tai harjoitustöiden päällekkäisyys, harjoitusryhmien
ruuhkaisuus (12 mainintaa)
Kurssin työmäärä tai sisältö ei vastaa kuvausta ja/tai op-määrää. (5
mainintaa)
Pakollisten harjoitustehtävien suuri määrä ja huono ohjaus. (5 mainintaa)
Tiedon määrässä hyppäys jatkokurssille mentäessä, liian suuret odotukset
opiskelijan ennakkotiedoista. (3 mainintaa)
Pedagogiset taidot: huonot luentokalvot ovat ainoa tenttimateriaali, tentit
läpäistään ulkoa opettelemalla, opetuksen yksisuuntaisuus, opetus ei
vastaa teollisuuden arjen tarpeisiin. (3 mainintaa)
Liian monta pakollista peruskurssia, jotka eivät tue pääainetta. (2 mainintaa)
Ovatko seuraavat asiat
opiskeluympäristössäsi
vaikuttaneet negatiivisesti
opintojen etenemiseen? n=751
Sähköisten järjestelmien
sekavuus/liiallinen määrä
198
Ryhmätyötilojen puute
163
Tietokoneiden vähyys
158
Hiljaisten luku-/työtilojen puute
79
93
59
32
30
70
136
Sähköisten järjestelmien puute
Jokin muu
91
21
33
5
10
4
9
19 4 3
11 17 8 5
0
Vaikuttaa vähän
50
100
Vaikuttaa jonkin verran
150
200
Vaikuttaa paljon
250
Estää täysin
300
350
Ovatko seuraavat asiat
opiskeluympäristössäsi vaikuttaneet
negatiivisesti opintojen etenemiseen?
Avoimet vastaukset (n=36)
• Työympäristön puutteet: valaistus, lämpötila,
ilmanvaihto, meteli (6 mainintaa)
• Hitaat / huonot tietokoneet (4 mainintaa)
• Tiettyjen tietokoneohjelmien saatavuus vain osassa ATKluokkia (4 mainintaa)
• Tulostusmahdollisuuksien puute (2 mainintaa)
• Yksittäisiä mainintoja mm.: opetuksen apuvälineiden
(mm. Moodlen) käytön vähäisyys, järjestelmien
keskustelemattomuus, sähköisten kurssikirjojen puute.
Kuinka paljon seuraavat tekijät
helpottaisivat tai ovat
helpottaneet opintojesi
edistymistä? N=753
Kurssien suorittaminen väli/viikkotenteillä
152
Kurssien suorittaminen harjoitustöillä (ei tenttiä)
171
Mahdollisuus kesäopintoihin
199
Tenttimisen mahdollistaminen tenttiakvaariossa
115
Etätenttimahdollisuus toisella paikkakunnalla
74
97
75
92
90
71
55
43
45
33
48 30
47 19
49
10
7
0
Melko paljon
105
121
122
131
151
Kesäopintokokonaisuuksien suorittaminen muussa yliopistossa
Hiukan
154
63
183
171
159
Kesäopintokokonaisuuksien suorittaminen TTY:lla
200
219
209
Etäluentomahdollisuus (videoluennot)
Jokin muu
237
Erittäin paljon
100
200
300
400
500
Välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta
600
700
Kuinka paljon seuraavat tekijät
helpottaisivat tai ovat helpottaneet
opintojesi edistymistä?
Avoimet vastaukset (n= 24)
• Oman alan työkokemus (2 mainintaa)
• Opintopisteiden ja arvioinnin suhteutus työmäärään
(Esim. harj.työhön kuluu 90 % työmäärästä, mutta tentin arvosana
määrää 70 % koko opintojakson arvosanasta) (2 mainintaa)
• Mahdollisuus lisätöihin korvaamaan poissaoloja tai
korottamaan arvosanaa (2 mainintaa)
• Yksittäisiä mainintoja mm: kurssien jako pienempiin
osiin, joustavuutta suoritusmahdollisuuksiin
(etäopiskelu), yleiset tenttipäivät, suoritusmahdollisuudet
muissa korkeakouluissa.
Onko jokin seuraavista edistänyt
opinnoissa etenemistäsi? N=716
Viihtyisä kampus
Hyvä opiskeluyhteisö
Vahva kiinnostus koulutusalaan
Hyvät opiskeluvalmiudet lukion pohjalta
Asumistilanne
Hyvät opiskelutilat
Innostavat opettajat
Kilta- ja kerhotoiminta
Harrastus
Hyvät opiskelurutiinit yliopisto-opintojen alusta
Perheolot
Oman alan työsuhde
Yliopiston sähköiset järjestelmät
Opintojen hyvä järjestely
Osa-aikainen työssäkäynti opiskelun ohella
Laadukas opintojen ohjaus
Vaihto-opiskelu
Luottamustoimet (esim. halloped, ylioppilaskunta)
Muun kuin oman alan työsuhde
Kokopäiväinen työssäkäynti opiskelun ohella
401
374
357
292
279
270
239
220
191
187
180
174
157
143
96
60
48
44
22
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Esimerkkejä kursseista, jotka ovat olleet
liian kuormittavia ja hankaloittaneet
opintojen etenemistä
(avoimet vastaukset n=357)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ohjelmoinnin kurssit
Matematiikat, Fysiikat, Kemiat
Ruotsi
RTEK-3210 Teräsbetoni
RTEK-3410 Puurakenteet
MEC-2430 Elementtimenetelmien perusteet
MEC-2301 Lujuusopin perusteet
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet
TTE-3121 Innovointi
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet
Tietoliikenneverkkojen perusteet
TITA-2400 Organisaation oppiminen ja uudistuminen
KEM-3150 Polymeerikemia
Muita kommentteja ja
kehittämisehdotuksia avoimista
vastauksista (n=757):
• Syitä hyvään opintomenestykseen:
– Kerho- ja kiltatoiminta, kaverit, hyvät opiskeluvalmiudet,
oma motivaatio, TTY:n hyvä yhteishenki, yrityksistä tulleet
hyvät luennoitsijat, opettajalta saatu henkilökohtainen
opetus/ohjaus, selkeät ja pitävät kurssiaikataulut, POP,
HOPS
• Syitä huonoon opintomenestykseen:
– Motivaation puute, puutteet opetuksen laadussa, työ ->
tenttien korvaaminen hankalaa, opintojen ohjauksen
puute, tenttien kasaantuminen 2.:lle ja 4.:lle periodille,
kurssien päällekkäisyys, omien opiskelutaitojen puutteet,
pakolliset kurssit, vähäiset kesäopintomahdollisuudet
Motivaatio
Hyvä sisäinen motivaatio:
Huono motivaatio
Opiskelu sujuu, vaikka
opetuksen laadussa tai muissa
ulkopuolisissa tekijöissä olisikin
puutteita.
Yksinkertaisesti
väärä alavalinta
Puutteet opetuksessa:
- Materiaalit
- Pedagogiset taidot
- Jne.
Puutteet ohjauksessa:
- Etenemisen seuranta > tarttuminen entistä
aiemmin?
- Tarve
henkilökohtaisemmalle
ohjaukselle?
Puutteet opintojen
järjestämisessä:
- Päällekkäisyydet
- Kasautuminen 2.:lle
ja 4.:lle periodeille
- Kankeat
suoritusmahdollisu
udet
Puutteet opiskelutaidoissa:
- Lukion jälkeen vaikeustaso nousee paljon
- Opiskelu itsenäisempää ja vastuullisempaa
kuin lukiossa
Henna Koskimäki

similar documents