Skaidr* 1

Report
Dr. Audronė Juodeikaitė,
socialinė pedagogė metodininkė
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija
Bet koks rizikos faktorius visuomenėje patį vaiką
paveikia labiau nei suaugusįjį, nes::
 Vaiko priskyrimas prie „rizikos grupės” yra
aiškinamas kaip žiūrėjimas į jį pro padidinamąjį
stiklą, tokiu būdu nesąmoningai formuojant jo paties
negatyvų požiūrį į save (Astroth, 1993; Quarterly,
2004; Gildson, 2006 ir kt.).
 „Gatvės arba rizikos vaiko“ sąvoka taip pat yra
apibrėžiamas vaiko aktyvus gyvenimas
bendruomenėje, t.y. „už šeimos ribų“. Šis išreikštas
nerimas yra aiškinamas tuo, kad išsiplėtus vaiko
veiklos erdvei, ypač mieste, atsiranda ir stipresnė jo
sandūra su toje bendruomenėje vyraujančiomis
vertybėmis bei tos aplinkos įtakoje vaiko pasirinktais
„vertybiniais sprendimais“.
rizikos grupei priskiriamo vaiko, gyvenančio
mieste, sampratos apie jį supančią socialinę
aplinką, atskleidimas.
Straipsnio objektas – „rizikos“ vaikas mieste.




7 neformalaus ugdymo institucijos,
veikiančios Z teritorinėje bendruomenėje;
13 neformalaus ugdymo programų;
12 neformalaus ugdymo institucijose
dirbančių specialistų;
98 rizikos grupei priskiriami vaikai.
aplinkos koncepcinė nuostata, kad visi
asmenybę ugdantys veiksniai sudaro vientisą
socialinė edukacinę sistemą su daugeliu
struktūrinių elementų ir bendrai veikdami
siekia laipsniškai sumažinti asmenybės ir ją
supančios aplinkos atitrūkimą.
Ketinimai/
norai
problema
Priežastys
Diskusijų
objektas
sprendimas
Kriterijus
Dimensija
Lietuvos subimtis
Orientacija
į
rizikos
grupės
vaiką
Auditorija
Vaikas ir jo šeima
Veiklos turinys
Statiškas – orientuotas į
mokymosi rezultatus
Veiklos kryptys
Orientacija
į procesą
Būdingas problemų
individualizavimas
Vakarų šalių subimtis
Vaikas, jo šeima,
bendruomenės nariai
Mišrus - orientuotas į
mokymosi rezultatus ir
tarpusavio santykius
Problemos sprendžiamos
socialiniame kontekste
(vaikas aplinkoje)
Vykdomas atskirose (pvz.:
mokyklose, dienos centrai,
labdaringos organizacijos,
policija ir kt.) institucijose ir
valstybės mastu
Vykdomas įvairiose
institucijose tiek
bendruomenės, tiek ir
valstybiniu mastu
Programų tipai
Vyrauja tikslinės programos
Vyrauja ankstyvosios
prevencijos programos
Aplinka
Auklėjančioji - ugdomoji
Tarpinstituciniai
ryšiai
Specialistų komanda, vietos
savivalda
Programų
tęstinumas
Palaikančioji - ugdomoji
Specialistų komanda,
bendruomenė, vietos
savivalda
Veiklos rūšys
Laisvalaikio
organizavimas
Šeimos
konsultavimas
Elgesio
modeliavimas
Prevencinės
programos
•Žaidimai
•Individualūs
pokalbiai
•Grupiniai
pokalbiai
•Švietimas
teisiniais
klausimais
•Situacijos
analizė
•Specialistų
konsultacijos
•Laikinoji/nuol
atinė globa
•Moralinė ir
materialinė
parama ir kt.
•Labdara
•Specialistų
pagalba
•Meno terapija
•Paskaitos
•Situacinė
analizė
•Įvairi darbinė
veikla
•Individualus
ar
grupinis
konsultavimas
•Pokalbiai
•Įdarbinimo
problemų
sprendimas ir
kt.
•Informacijos
sklaida
•Projektai
•Vaikų teisių
Ombudsmena
s (pagalbos
telefonas)
•Projektai
•Konkursai/
viktorinos
•Parodos
•Išvykos
•Informaciniai
leidiniai
•Vaikų
užimtumo
didinimas
•Medicininė
priežiūra ir kt.
•Kelionės/
ekskursijos ,
•Sportas
•VF peržiūra
•Individuali
veikla
•Išvykos/
Poilsis
•Pramogos ir
kt..
Ugdymas
•Pamokų ruoša
•Socialinių
įgūdžių
ugdymas
•Programų
individualizavim
as
•Asmens higiena
•Popamokiniai
renginiai
•Projektai
•Išvykos
•Dieninės
vasaros poilsio
stovyklos
•Nemokamo
maiti- nimo ir
vienkartinių
pašalpų
organizavimas ir kt.
Institucijos A Bi C Di Qi W Фi
Kriterijai
1. Bendradarbiavimas vyksta tarp įvairių
institucijų
+
+
+
+
+
+
+
2. Bendradarbiavimas vyksta tik tarp kelių
institucijų
-
-
-
-
-
-
-
3. Visiškai tarpusavyje
nebendradarbiaujama
-
-
-
-
-
-
-
Histogram
40
Frequency
30
20
32
23
17
10
16
4
6
Mean =3,6327
Std. Dev. =1,92856
N =98
0
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Socioedukaciniu instituciju veiklos vertinimas
7,00
Vaiko, gyvenančio mieste priskyrimas prie
rizikos grupės, yra susijęs su keliomis
priežastimis:



per mažu suaugusiųjų pasitikėjimu juo ir
netinkamai atrinkta bei vaikui perteikta informacija
apie gyvenimo realijas;
didėjančiais socialiniais kontaktais už šeimos ribų
ir su tuo susijusiu sparčiu įvairių rizikos faktorių
gausėjimu, dėl per menko vaiko laisvalaikio
užimtumo ir veiklos planavimo;
susilpnėjusiais vaiko ryšiais su seneliais; tėvų
netinkamai atliekamomis pareigomis bei
funkcijomis.


Vaiko nesaugumas ir nepasitikėjimas jį supančia
aplinka yra būdingas visiems, ne tik rizikos grupei
priskiriamiems vaikams. Šiandien vaiko pagrindinės
bendravimo formos visuomenėje yra: bėgimas nuo
problemų, žalingų įpročių toleravimas ir savo jėgos
demonstravimas prieš kitus.
Daugiausiai įvairių prevencinių ir socialinės pagalbos
programų yra vykdoma mokykloje bei NVO. Vis dėlto
minėtos institucijos, dėl savo tiesioginės paskirties
ar atsižvelgimo į visuomenės narių poreikius,
dažniausiai vykdo edukacines (pvz.: mokymo,
švietimo, informavimo ir kt.) funkcijas.

Per mažą vykdomų prevencinių programų
efektyvumą galima sieti su atskirų visuomenės
narių, ypač rizikos grupei priskiriamų vaikų,
dirbtino išskyrimo iš jį supančios aplinkos.

similar documents