แนวทางการกำหนดสเปค

Report
ตัวอย่ าง
ครุภัณฑ์ การศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
เครื่องพิมพ์ดดี
จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ วชิ างานเกษตร
หุ่นจาลองแสดงอวัยวะมนุษย์
เครื่องอัดลายหนัง
เครื่องผลิตบล็อกปูถนน
ครุภณ
ั ฑ์ ดนตรี
ฯลฯ
ขั้นตอนการดาเนินการกาหนดสเปค
1. แต่ งตั้งคณะกรรมการอย่ างน้ อย 3 คน
โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มคี วามรู้
ในครุภณ
ั ฑ์ ทกี่ าหนด ร่ วมเป็ นกรรมการ
ด้ วย
2. คณะกรรมการ ทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง จะต้ องดาเนินการดังนี้
(1)
จัดทาตารางเปรียบเทียบสเปคของผู้ขาย กับที่
คณะกรรมการกาหนด โดยสเปคที่กาหนดต้ องมี
รายละเอียดที่เป็ นสาระสาคัญที่บ่งบอกภาพรวม
ของครุ ภัณฑ์ และต้ องตรงตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ ไม่ สนับสนุนหรือใกล้ เคียงยีห่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ และไม่ กดี กันสิ นค้ าไทยเข้ าเสนอ
ราคา
(2) กรณีครุภัณฑ์ ทกี่ าหนดมีผู้ผลิตได้ รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม (มอก.)
ตั้งแต่ 3 รายขึน้ ไป ให้ ระบุหมายเลข มอก.
เป็ นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(3) นาสเปคทีก่ าหนดไปสื บราคาให้ ได้ มากยีห่ ้ อ
เพือ่ นาราคามากาหนดเป็ นราคาต่ อหน่ วย ซึ่ง
อาจจะเป็ นราคาตา่ สุ ดทีส่ ื บราคาได้ หรือราคา
ถัวเฉลีย่ หรือราคาตามความเหมาะสมกับ
คุณภาพ และภายในวงเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
(4) คณะกรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งทุกคน
ต้ องลงนามรับรองสเปคที่กาหนดขึน้
ทุกหน้ า (มุมล่ างขวา)
(5) จัดทารายงานการประชุมพิจารณาสเปค
และต้ องระบุด้วยว่ าครุภัณฑ์ น้ัน มียหี่ ้ อใด
สามารถเข้ าเสนอราคาได้ พร้ อมกับ
คณะกรรมการทุกคนลงนามทุกหน้ า
(มุมล่ างขวา)
(6) นาเสนอ ผอ. เขตพืน้ ที่การศึกษา หรือ
ผอ. โรงเรียน แล้ วแต่ กรณี
(7) กรณีโรงเรียน ให้ จัดทารายละเอียดส่ งเขตพืน้ ที่
การศึกษา ดังต่ อไปนี้
☻ คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการ
☻ รายละเอียดสเปคพร้ อมราคาต่ อหน่ วย
☻ แบบรู ปรายการครุภณ
ั ฑ์ (ถ้ ามี)
☻ ตารางเปรียบเทียบสเปค
☻ ตารางกาหนดราคา
☻ รายงานการประชุม
Web Site ของสานักการคลังและสิ นทรัพย์
http://www.financial.obec.go.th

similar documents